Familietak / Familybranch: Leonardus DEDEN (*1802)

Genealogie DEDEN

Stamboom Lammert DEDEN (Kaldenkirchen 1769 - Sneek 1843)

stamboom: 4e tak DEDEN / family tree: 4th branch DEDEN.

Fam. DEDEN, 18e - 19e eeuw; 18th - 19th century:

DE VOLGENDE GENERATIES DEDEN IN FRIESLAND /
THE NEXT GENERATIONS DEDEN IN FRIESLAND, THE NETHERLANDS

DEDEN : Dedden, Dede, Dedem, DeDen, Deeden, Didden, Diede, Dieden,
inclusief alle andere spellingsvarianten since vroeger eeuwen tot heden;
including all other spelling variations since earlier centuries until present.

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

 

(zoon/son: nr.4.) Leonardus DEDEN (*1802)

Kind/Child-Nr.4. (4e zoon /4th son) Leonardus,
geboren te Leeuwarden 2 Mei 1802, R.Kath. gedoopt op 3 Mei 1802 in Leeuwarden,
born in Leeuwarden 2nd May 1802, bapt. 3rd May 1802 R.Cath. (church St. Bonifacius)
Nieuwestad in Leeuwarden; zoon van / son of: Lambertus Deden, Elske Hagedoren. /
Doopheffer: Vogeltje Owes, in plaats van Leonardus Deden;
doopgetuige Vogeltje, weduwe van Leonardus Deden. /
Opm.: De moeder is niet RK / The mother is not r.cath.
(source: St. Bonifacius kerk/church in Leeuwarden).

Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem)
dopeling: LEENDERT, vader: LAMMERT DEDEN, moeder: ELSKE ...;
doopheffer: FOKELTJE ..................... // (Bron / source: website tresoar.nl,
RK par. Nieuwestad Leeuwarden, doop 1692-1812, inv.nr.DTB 1017.) //

Genealogisch Onderzoek, Familienamen 1811 Provincie Friesland.
In 1811 werd het dragen van een familienaam verplicht;
elk gezinshoofd moest de gekozen naam op het gemeentehuis laten registreren.
• Familienamen 1811, census Sneek, Mairie Sneek, fol.:155.
familyname DEDEN / familienaam DEDEN: Lammert DEDEN in Sneek, prov. Friesland:
(4 zonen/sons) Gerardus 18 jaar, Petrus 15 jaar, Hendrikus 12 jaar, Leonardus 9 jaar,
(2 dochters/daughters) Elysabeth 5 jaar, Maria 2 jaar.
[=> 4e zoon/4th son: Leonardus DEDEN, leeftijd 9 j. / age 9 y.) //
In dit document van 1811, Lammert ondertekende zijn familienaam: DEEDEN.
De Burgerlijke Stand van Sneek gebruikte de spelling familienaam: DEDEN.
In this document of 1811, Lammert signed his family name: DEEDEN.
The Civil Registration of Sneek used the spelling family name: DEDEN.Leonardus DEDEN, is overleden op 25 mei 1876, leeftijd 74 jaar, man, gehuwd. (Bron: www.tresoar.nl/
=> Overlijdensakte Ameland, prov. Friesland, aangiftedatum 25 mei 1876, aktenr.19.)
Leonardus DEDEN stamboom: 4e tak DEDEN / Leonardus DEDEN family tree: 4th branch DEDEN.

 
 

• 1 dec.1833, Leeuwarden: (websites genlias.nl, tresoar.nl, allefriezen.nl, bron: Burg.stand huw.-aktenr.153. /
source: Civil marriage registration Number 153.) //
Leonardus DEDEN, is gehuwd in Leeuwarden 1 dec.1833
man: Leonardus Lambertus Deden, vrouw: Hyke Haardorff. / website allefriezen.nl,
/ Leonardus DEDEN, married 1st December 1833 in Leeuwarden, source civil marriage number 153.: (transcript. MCDK) In het jaar Een duizend acht honderd drieëndertig, den eersten dag der maand December (1 dec.1833) des middags ten twaalf uren, zijn voor ons Wethouder Officier van den Burgerlijken Stand der Gemeente van Leeuwarden PROVINCIE VRIESLAND, gecompareerd:
Leonardus Lambertus Deden,
oud een en dertig (31) jaren, wever, geboren te Leeuwarden, wonende te Sneek, meerderjarige zoon van Lambertus Deden, wever, wonende te Sneek, hierbij tegenwoordig zijne toestemming gevende,
en van Elske Hagedoorn, overleden, blijkens hierbij overgelegd Doodcedel;
– hebbende aan de Militie voldaan blijkens Certificaat van den Staatsraad, Gouverneur dezer Provincie,
van den twaalfden November dezes jaars; en:
Hyke Haardorff,
oud zeven en twintig (27) jaren, naaister, geboren en wonende te Leeuwarden,
meerderjarige dochter van Hans Haardorff, en van Maria Sophia Schreinhout, beide[n] overleden;
– zijnde hare Grootouders aan vaders en moeders zijde mede allen overleden, alles blijkens hierbij overgelegde vijf Doodcedels en een hoorlijk geregistreerde Acte van bekendheid.
– Welke ons verzocht hebben het door hen voorgenomen Huwelijk te voltrekken, waarvan de Afkondigingen voor de hoofddeur van ons Huis der Gemeente zijn geschied, namelijk de eerste op den derden Zondag en de tweede op den vierden Zondag van de vorige maand November, telkens ten twaalf uren des middags – alsmede in de stad Sneek op dezelfde Zondagen, blijkens hierbij overgelegd Certificaat.
– Geene verhindering tegen het gemelde huwelijk ter onzer kennis zijnde gebragt, hebben wij, aan hun verzoek voldoende,
na voorlezing van alle de voren- gemelde stukken alsmede van het Zesde Hoofdstuk van den titel van het Burgerlijk Wetboek, tot opschrift hebbende van het Huwelijk, ieder der aanstaande Echtgenooten afgevraagd of zij elkander wederkerig tot Man en tot Vrouw wilden nemen, waarop, door elk derzelven, afzonderlijk, een toestemmend antwoord
zijnde gegeven, verklaren wij, in naam der Wet, dat Leonardus Lambertus Deden en Hyke Haardorff voor het Huwelijk verbonden zijn. / – Van al hetwelk wij Acte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van:
Hette Heins van Dijk,
oud vijf en dertig (35) jaren; Johannes Ernst, oud vier en twintig (24) jaren; lerken ter Stads secretary; Wybe Bolman, oud twee en zestig (62) jaren; Jacobus Doekes Smeding, oud zeven en vijftig (57) jaren, Stads boden; allen alhier woonachtig en den Contractanten vreemd. / – En hebben de Bruidegom, de Bruid, de Vader van den Bruidegom en de Getuigen deze Acte na voorlezing nevens ons onderteekend. // (w.g.: L.L. Deden, H. Haardorff, L. Deden, H.H. van Dijk, J. Ernst, W. Bolman, J.D. Smeding.) / Pier Zeper. //


Hieke HARDORFF,
is overleden op 29 nov.1890, leeftijd 84 jaar, vrouw, gehuwd;
vader: Hans Hardorff, moeder: Maria Sophia Schreinhout. (Bron: www.allefriezen.nl
=> Overlijdensakte Leeuwarden, prov. Friesland, aangiftedatum 1 dec.1890, aktenr.A628.)
(Scan; bekn.transcr.MCDK) • In het jaar 1890, den eersten dag der maand December, zijn voor Ons ondergeteekende AMBTENAAR VAN DEN BURGERLIJKEN STAND der gemeente Leeuwarden, provincie Friesland, verschenen: Dirk Stienstra, oud veertig (40) jaren, en Harmen Wielinga, oud twee en veertig (42) jaren, aansprekers, beiden alhier woonachtig; welke Ons verklaard hebben, dat alhier op den 29sten dag der maand November dezes jaars, des avonds ten zeven ure, is overleden: Hieke Hardorff, oud vier en tachtig jaren, zonder beroep, geboren en wonende te Leeuwarden, weduwe van Leonardus Lambertus Deden, / dochter van Hans Hardorff, en van Maria Sophia Schreinhout, beiden overleden. / Waarvan Wij deze akte hebben opgemaakt en na voorlezing met de aangevers onderteekend. (w.g. D. Stienstra, H. Wielinga.) /

 
 

• 27 mar.1785 / 15 apr.1785, Leeuwarden: geb. / dopen, bron tresoar.nl, DTBL, doopregisters; dopeling Maria Sophia,
geboren 27 mrt.1785, gedoopt 15 apr.1785 in Leeuwarden, dochter van Willem Schreinhout, en Johanna Meeter. / Gestandaardiseerde namen (voornamen en patroniem) dopeling MARIA / vader WILLEM ... / moeder JOHANNA METER. / .... = naam of patroniem komt niet voor in de Thesaurus. Bron DTBL, www.tresoar.nl, Herv. gemeente Leeuwarden, doop 1783-1789, inventarisnr.DTB 949. //

6 sep.1805 Leeuwarden, huwelijken (tresoar.nl, bron DTBL, Trouwregister Gerecht Leeuwarden periode 1798-1811, zie Inventarisnr DTB 915. Vermelding: Ondertrouw 6 september 1805: man: Hans Hardorff; vrouw: Maria Sophia Schreinhout; beiden afkomstig van Leeuwarden. / /

• 22 sep.1805 Leeuwarden, huwelijken (tresoar.nl, bron DTBL, Trouwregister Hervormde gemeente Leeuwarden periode 1798-1809, zie Inventarisnr DTB 1002. Vermelding: Bevestiging huwelijk op 22 september 1805: man: Hans Hardorff; vrouw: Maria Sophia Schreinhout; beiden afkomstig van Leeuwarden. // Opmerking: getrouwd in de Westerkerk. / Gestandaardiseerde voornamen: HANS en MARIA. //

• 7 dec.1820, Leeuwarden: Overlijdensregister 1820, Leeuwarden, overlijdensaktenr.A429. www.allefriezen.nl/ ;
Maria Schreinhout, vrouw, 34 jaar, gehuwd. / (beknopte transcriptie MCDK). In het jaar 1820, den zevenden dag der maand December des middags ten twaalf uren, zijn voor ons Burgemeester Officier van den Burgerlijken stand der Gemeente Leeuwarden, PROVINCIE VRIESLAND, gecompareerd: Daniel Hendriks, oud veert O OMzsO@O@@Otrong>Hillebartus Hardorff, oud twee en veertig (42) jaren, kleermaker, woonachtig in de Schrans onder Huizum, welke ons verklaard hebben, dat Maria Schreinhout, oud vier en dertig (34) jaren, zonder beroep, geboren en woonachtig te Leeuwarden, / dochter van Willem Schreinhout, en Sophia Meeter /
en vrouw van Hans Hardorff, / op den zevenden dag der maand December des morgens ten vijf uren, in het huis Nr. honderd zestien (106; wijk) letter F, is overleden; en hebben de Declaranten deze Acte, na dat hun dezelve was voorgelezen, nevens ons onderteekend. (w.g.: Daniel Hendriks, H: Hardorff.) R. Buijsing. //

• 5 jan.1826 / 6 jan. 1826, Leeuwarden: Hans Hardorff, man, leeftijd 44 jaar, weduwnaar. (bron: Overlijdensregister 1826, Leeuwarden, overlijdensaktenr.A7. www.allefriezen.nl/ ; beknopte transcriptie MCDK). In het jaar 1826, den zesden dag der maand Januarij des avonds ten zes uren, zijn voor ons Wethouder Officier van den Burgerlijken stand der Gemeente van Leeuwarden, PROVINCIE VRIESLAND, gecompareerd: Hillebartus Hardorff, broeder van den overledene, oud een en veertig (41) jaren, kleermaker, en Hendrik Smeding, oud vijf en vijftig (55) jaren, klerk ter Secretarij dezer Stad, beide[n] alhier woonachtig, welke ons verklaard hebben, dat Hans Hardorff, oud vier en veertig (44) jaren, boekbinder, geboren te Meden, wonende te Leeuwarden, weduwenaar van Maria Schreinhout en zoon van Mathijs Hanzen Hardorff, overleden, en Itje Hilles, zonder beroep, wonende te Leeuwarden, alhier, op den vijfden dag der maand Januarij des avonds ten vijf uren, in de wijk letter F nommer vijf en negentig (95), is overleden, en hebben de Declaranten deze Acte, na dat hun dezelve was voorgelezen, nevens ons onderteekend. / (w.g.: H: Hardorff, H. Smeding.) Pier Zeper. //

Uit het huwelijk van Hans Hardorff, en Maria Sophia Schreinhout, zijn de volgende kinderen bekend; namen mogelijk met spellingsvarianten (bronnen, div. DTB, Burg.Stand, (oud-)Notarieel, o.a.: allefriezen.nl, familysearch.org, gemeentearchief.nl, geneaknowhow.net, genlias.nl, genver.nl, genver.nl/indexfr.htm, tresoar.nl, => familienaam Hardorff, zoekresultaten plaats Leeuwarden, burgerlijke stand aktes betreft Hans Hardorff, in 1812, 1815, 1818, 1826, 1890, 1899, zie verder hierna.

• 1aug.1806 / 17 aug.1806, Leeuwarden: Dopeling: Hyke, geboren op 1 aug.1806, gedoopt op 17 aug. 1806 in Leeuwarden. / Kind van: Hans Haardorf, en Maria Sophia Schreinhout. / Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem) Dopeling : HIELKE of HIELKJE Vader : HANS ..... Moeder : MARIA ..... / ..... = naam of patroniem komt niet voor in de Thesaurus / Bron: Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL) / Herv. gem. Leeuwarden, doop 1802-1808 / Inventarisnr. : DTB 953. //
• 8 jan.1826 / 10 jan.1826, Leeuwarden: Betreft de geboorte van Hans Hardorff, geb. op 8 dezer des morgens te zes uren alhier, zoon van Hyke Hardorff, oud 20 jaren, zonder beroep, wonende alhier, geb.aktenr.27, Leeuwarden, aangifte bij de gemeente op 10 jan.1826 des nademiddags ten een uren, door Alida Hamer, 39 jr, vroedvrouw, wonende te Leeuwarden. (w.g.: Alida Haamer.) // Betreft voornoemde zoon Hans Hardorff, zijn geboortedatum is kort na het overlijden op 5 jan.1826 te Leeuwarden (des avonds ten vijf uren, in de wijk Letter F nommer 95) van Hans Hardorff, boekbinder, weduwnaar oud 44 jr, de vader van Hyke Hardorff; zie verder overlijdensakte 6 jan.1826, weduwnaar van Maria Schreinhout. //
• 9 mrt.1826, Leeuwarden: Betreft vnd. Hans Hardorff; hij is overleden op 9 mrt 1826, leeftijd 8 weken, zoon van Hyke Hardorff. (Bron: Overlijdensregisters 1826, deelnummer 3712, overl.aktenr.97 Leeuwarden dd.9 mrt.1826. / Scan, bekn.transcr.MCDK) In het jaar 1826, den negenden dag der maand Maart des middags ten twaalf uren; zijn voor ons Wethouder Officier van den Burgerlijken stand der Gemeente van Leeuwarden, PROVINCIE VRIESLAND, gecompareerd:
Sip Hardorff, oud vier en dertig (34) jaren, sjouwer, en Nicolaas Hardorff, oud zes en twintig (26) jaren, oppasser, beide[n] alhier woonachtig, oomen van den overledene, welke ons verklaard hebben, dat Hans Hardorff, oud acht weken, geboren en wonende te Leeuwarden, zoon van Hyke Hardorff, zonder beroep, wonende te Leeuwarden, alhier, op den negenden dag der maand Maart des nachts ten twee uren, in de wijk Letter C nommer een en dertig (31), is overleden, en hebben de Declaranten deze Acte, na dat hun dezelve was voorgelezen, nevens ons onderteekend, uitgezonderd de eerstgemelde welke verklaard heeft niet te kunnen schrijven. / Pier Zeper. / (w.g.: N: Hardorff.) //
• 29 nov.1890 / 1 dec.1890, Leeuwarden: Betreft overlijdensaktenr.628, aangiftedatum 1 dec.1890, overledene: Hieke HARDORFF, zij is geboren en wonende te Leeuwarden, overleden aldaar op 29 nov.1890 des avonds ten zeven ure, leeftijd 84 jr, vrouw, vader: Hans Hardorff, moeder Maria Sophia Schreinhout, beiden overleden. / De overledene is weduwe van: Leonardus Lambertus DEDEN. / Zij volgt; zie boven, familienaam DEDEN. //

• 6 sep.1812 / 9 sep.1812, Leeuwarden: Geb.akte betreft Martinus Hardorff, kind, geb.6 sep.1812, m.,
vader Hans Hardorff, moeder Maria Sophia Schreinhout; geb.reg. Leeuwarden (bron: Leeuwarden 1812, deelnr.3361, geb.aktenr.387, aktedatum 9 sep.1812, bekn.transcr.MCDK) Geboorte aangifte elf uur 's morgens, gem. Leeuwarden, Canton Leeuwarder, Nr.1, Departement Vriesland; geb.-aangifte door Hans Hardorff, 31 jr, boekbinderskn., won.alhier, Letter B, Nr.157, betr. kind met voornaam Martinus, geb.6 dezer 's avonds half negen uur, zoon van vnd. Hans Hardorff, en Maria Sophia Schreinhout, deszelfs huisvrouw. / Getuigen: Willemke Johannes, wed[uw]e Klaas de Lang, 69 jr, won.alhier, Letter B, Nr.157, en Hyke Hilles, wed[uw]e Martinus Hardorff, 52 jr, won.alhier [Wijk] Letter F, Nr.294, handtekeningen van vnd. behalve Willemke Johannes, en Hyke Hilles, beide[n] getuigen, verklaarden niet te kunnen schrijven. (w.g. H. Hardorff.) //

• 8 mrt.1815 / 15 mrt.1815, Leeuwarden: Geb.akte betreft Willem Hardorff, kind, geb.8 mrt.1815, m.,
vader Hans Hardorff, moeder Maria Sophia Schreinhout; geb.reg. Leeuwarden (bron: Leeuwarden 1815, deelnr.3364, geb.aktenr.59, aktedatum 15 mrt.1815, bekn.transcr.MCDK) Geboorte aangifte elf uur 's morgens, gem. Leeuwarden, Provincie Vriesland; geb.-aangifte door Hans Hardorff, 32 jr, boekbinderskn., won.alhier in de Wijk: Letter B, Nr.157, betr. kind met voornaam Willem, geb.8 dezer 's morgens ten negen uren, zoon van vnd. Hans Hardorff, en Maria Sophia Schreinhout, deszelfs huisvrouw. / Getuigen: Lammert Christiaans, 66 jr, beroep ratelaar, won.alhier, in de Wijk: Letter C, Nr.127, en Hillebartus Hardorff, 30 jr, beroep kleermaker, won.alhier in de Wijk: Letter A, Nr.197. / Handtekeningen van vnd.: vader en de twee getuigen. (w.g. H: Hardorff, L: Christiaans, H: Hardorff.) //
• 24 sep.1899 / 25 sep.1899, Leeuwarden: Overl.aktenr.386, betreft Willem Hardorff, man, leeftijd 84 jr, weduwnaar, vader Hans Hardorff, moeder Maria Sophia Schreinhout. (Bron: Leeuwarden, overl.reg.periode 1899, deelnr.3785. / scan; bekn.transcr.MCDK) Betreft overlijdensaangifte door: Leendert Haaksma, 60 jr, concierge, en Sikke Jansen, 62 jr, gemeentebode, beiden alhier woonachtig; dat op 24ste sep.1899 des avonds ten elf ure is overleden:
Willem Hardorff,
84 jr, zonder beroep, geb./won. te Leeuwarden, weduwnaar van: Cornelia van der Zeeff; /
zoon van: Hans Hardorff, en van: Maria Sophia Schreinhout, beiden overleden. //

• 1848-1859 Leeuwarden; Bevolkingsregister blz.152; adres: Wijk D.;
straatnaam: Nieuwstad bij het Waagsplein, Huisnr.131.
Betreft gezin Hardorff, betreft burgers van Leeuwarden, geen verhuizingen in die periode;
kerkgenootschap Ned.Hervormd.
1. Willem Hardorff, geb.1815 te Leeuwarden, gehuwd, beroep orgelmaker, aanmerking: N. //
2. Cornelia v.d. Zeeff, geb.1815 te Leeuwarden, gehuwd, beroep winkelierster. //
3. Wilhelmina Sophia Hardorff, geb.1845 te Leeuwarden, ongehuwd, geen beroep. //
4. Sophia Maria Hardorff, geb.1847 te Leeuwarden, ongehuwd, geen beroep. //
6. Gerrit Hardorff, geb.8 oct.1852 te Leeuwarden, ongehuwd, geen beroep, overleden 27 nov.1852. //
5. Jozina Schreinhout, geb.1791 te Leeuwarden, ongehuwd, geen beroep, overleden 10 dec.1858. //
7. IJbeltje Boonstra, geb.1839 ( deel 5 blz.189.), aanmerking: N. //

• 20 feb.1818 / 25 feb.1818, Leeuwarden: Geb.akte betreft Jeltje Hardorff, kind, geb.20 feb.1818, v.,
vader Hans Hardorff, moeder Maria Sophia Schreinhout; geb.reg. Leeuwarden (bron: Leeuwarden 1818, deelnr.3367, geb.aktenr.46, aktedatum 25 feb.1818, bekn.transcr.MCDK) Geboorte aangifte des middags ten twaalf uren, gem. Leeuwarden, Provincie Vriesland; geb.-aangifte door Hans Hardorff, 35 jr, boekbinderskn., won.alhier in de Wijk: Letter K, Nr.144, betr. kind met voornaam Jeltje, geb.20 dezer 's nagts ten twaalf uren, dochter van vnd. Hans Hardorff, en Maria Sophia Schreinhout, deszelfs huisvrouw. / Getuigen: Jurgen van der Zwaag , 53 jr, beroep bakker, won.alhier, in de Wijk: Letter K, Nr.144, en Willem Persijn, 57 jr, beroep bakker, won.alhier in de Wijk: Letter H, Nr.128. / Handtekeningen van vnd.: vader en de tweede getuige; verklarende de eerstgemelde getuige niet te kunnen schrijven. (w.g. H: Hardorff, Willem Persijn.) //

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

http://nl.wikipedia.org/wiki/Leeuwarden_(stad)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Geschiedenis_van_Leeuwarden
http://nl.wikipedia.org/wiki/Historisch_Centrum_Leeuwarden
http://nl.wikipedia.org/wiki/Huizum
http://nl.wikipedia.org/wiki/Leeuwarderadeel
http://www.historischcentrumleeuwarden.nl/

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

Hieronder enkele aantekeningen uit notariële archieven; tresoar.nl

• 12 mei 1868 Ameland: tresoar.nl, Notariële archieven, notaris Nicolaas L.J.Bruinsma.
Bron tresoar.nl: Toegangsnr.26, inventarisnr.2023, repertoirenr.35 d.d.12 mei 1868. //
Huwelijkstoestemming, akte niet aanwezig. Betreft huwelijkstoestemming door beiden:
Leonardus Lambertus Deden, te Nes, Ameland, gehuwd met: Hieke Hardorff.

• 8 jul.1876 Ameland: tresoar.nl, Notariële archieven, notaris Nicolaas L.J.Bruinsma.
Bron tresoar.nl: Toegangsnr.26, inventarisnr.2031, repertoirenr.581 d.d.8 jul.1876.
Copie collationee, akte niet aanwezig. //
- Hieke Hardorff te Nes, Ameland, weduwe van Leonardus Deden /
- Lambertus Deden te Bakhuizen / - Johannes Deden te Bakhuizen /
- Petrus Deden te Erlecom; plaatsnaam Ellecom ? /
- Wybren van der Meulen te Bergumerheide. / - Douwe Klompstra te Bergumerheide. /
- Johannes Tieman te Nieuwediep. / - Sybrand Bakker te Nes, Ameland. //

• 14 feb.1885 Ameland: tresoar.nl, Notariële archieven, notaris Tj. Poelstra,
Bron tresoar.nl: Toegangsnr.26, inventarisnr.2046, repertoirenr.554
d.d.14 febr.1885. / Testament. / - Cornelia Leonardus Deden,
te Nes, Ameland, gehuwd met: Geert de Vries. //

• 11 okt.1907 Dokkum: tresoar.nl, Notariële archieven, notaris D.G. Westra.
Bron tresoar.nl: Toegangsnr.26, inventarisnr.27107, repertoirenr.3558
d.d.11 okt.1907. / Testament. / - Cornelia Deden,
te Nes, Ameland, gehuwd met: Michiel Groenewold. //

= = = =

Uit het huwelijk van Leonardus Lambertus DEDEN en Hieke HARDORFF,
zijn nakomelingen bekend met familienaam DEDEN, volgt hierna.

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =IN BEWERKING / UNDER CONSTRUCTION

 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

GENEALOGIE DEDEN: Stambomen DEDEN;
GENEALOGY DEDEN: Familytrees DEDEN:

Voorouders van / Ancestors of: Lammert DEDEN (1769–1843)

Fam. Lammert DEDEN x Elske HAGEDOORN

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

De zeven kinderen van / The seven children of
Lammert DEDEN x 1791 Elske HAGEDOORN:


• 1. (zoon/son: nr.1.) Gerardus DEDEN (*1792)

•• 2. (zoon/son: nr.2.) Petrus DEDEN (*1796)

••• 3. (zoon/son: nr.3.) Hendrikus DEDEN (*1798)

•••• 4. (zoon/son: nr.4.) Leonardus DEDEN (*1802)

••••• 5. (dochter/daughter: nr.1.) Elysabeth DEDEN (*1806)

•••••• 6. (dochter/daughter: nr.2.) Maria DEDEN (*1809)

••••••• 7. (zoon/son: nr.5.) Johannes DEDEN (*1812)

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

Volgende pagina, het vijfde kind, de eerste dochter van /
Next page, the fifth child, the first daugther of:
Lammert DEDEN x 1791 Elske HAGEDOORN:


••••• 5. (dochter/daughter: nr.1.) Elysabeth DEDEN (*1806)


= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =


Met dank aan iedereen voor genealogie-informatie en afbeeldingen.
With thanks to everyone for genealogy-information and pictures.
Copyright © 1963-: M.C.Deden-Kazenbroot, auteur/author.

Zie ook de kwartierstaat publicaties op deze website: Voorouders DEDEN.
See also the pedigree publications on this website: Ancestors DEDEN.

 

DEDEN index

| home | index | voorouders | genealogie | heraldiek | varia | diversen | info | contact, privacy, copyright, disclaimer | www.deden.biz |