| home | index | voorouders | genealogie | heraldiek | varia | diversen | info | contact, privacy, copyright, disclaimer | www.deden.biz |

Heraldiek, genealogie en onderzoek namen in de kwartierstaat (I.-1.) D.DEDEN, Nederland.
Heraldry, genealogy and research names pedigree (I.-1.) D.DEDEN, the Netherlands.
(auteur/author: M.C.Deden-Kazenbroot, x (I.-1.) D.Deden, the Netherlands)Handtekening van voorouder Lambertus DEDEN, document in Sneek 6 Juni 1817.
Huwelijksakte bijlagen Gerardus DEDEN, oudste zoon van Lambertus DEDEN.
Signature of ancestor Lambertus DEDEN, document in Sneek 6 June 1817.
Marriagecertificate attachments Gerardus DEDEN, oldest son of Lambertus DEDEN.

(Bron/Source: Rijksarchief in Leeuwarden; coll.: M.C.Deden-Kazenbroot.)

 


In het document is spelling DEEDE, handtekening: Lambertus DEDEN, 6 Juni 1817 in Sneek.
In the document is spelling DEEDE, signature: Lambertus DEDEN, 6 June 1817 in Sneek.
(Bron/Source: Rijksarchief in Leeuwarden; coll.: M.C.Deden-Kazenbroot, the Netherlands.)

Lambertus DEDEN, geboren in Kaldenkirchen, Duitsland, vermeld met familienaam: DIDDEN.
Lambertus DEDEN, born in Kaldenkirchen, Germany, mentioned with family name: DIDDEN.
(Bron: CBG-coll. Kaldenkirchen, R.Kath.-dopen; onderzoek M.C.Deden-Kazenbroot.)
Source: CBG-coll. Kaldenkirchen, R.Cath.-baptism; research M.C.Deden-Kazenbroot.)

In oude R.Kath. collecties van Kaldenkirchen niet alleen spelling DIDDEN, ook: DEDDEN.
Kaldenkirchen in Duitsland is bij de grens van de provincie Limburg: Nederland.
Sinds vroeger eeuwen is Kaldenkirchen ook met andere spelling in Duitsland;
in oude atlassen vertaald in de Nederlandse taal bijvoorbeeld: Kaldekerken.
Zie ook website www.meertens.knaw.nl, familienamen begint met: Kalde;
=> Kaldekercken, van Kaldekercken, Kaldekerken, van Kaldekerken.
Voor familienamen zoals DEDEN, zie: begint met: Ded


In old R.Cath. collection of Kaldenkirchen not only spelling DIDDEN, also: DEDDEN.
Kaldenkirchen in Duitsland is near the border of the province Limburg: the Netherlands.
Since earlier centuries Kaldenkirchen is also with other spelling in Germany;
in old atlasses translated in the Dutch language for instance: Kaldekerken.
See also website www.meertens.knaw.nl, family names start with: Kalde;
=> Kaldekercken, van Kaldekercken, Kaldekerken, van Kaldekerken.

For family names such as DEDEN, see (starts with =) begint met: Ded

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

Een familiewapen van Lambertus DEDEN of DIDDEN in Nederland of Duitsland
is nog onbekend; alleen andere personen en families is bekend in oude  archieven.
De eerste heraldische studie is familienaam Von DEDEN, om te vergelijken met DIDDEN,
hieronder de heraldische afbeeldingen; Dan. is Danemark = Danmark: Denemarken.
Afbeeldingen uit de CBG - collecties zoals J.B. Rietstap: "Armorial Général".
Boeken met zwart-wit afbeeldingen en informatie in de Franse taal.
De familie Von DEDEN is vermeld in oude adelsboeken van Denemarken.
Geen genealogie connecties bekend met voorouders DEDEN, DIDDEN, etc.
Het familiewapen van Deense personen of families is daarom niet relevant.

A family-crest of Lambertus DEDEN or DIDDEN in the Netherlands or Germany
is still unknown; only other persons and families are known in old archives.
The first heraldic study is family name Von DEDEN, to compare with DIDDEN,
below the heraldic pictures; Dan. is Danemark = Danmark: Denmark.
Pictures from the CBG - collections such as J.B. Rietstap: Armoral Général".
Books with black-white pictures and information in the French language.
The family Von DEDEN is mentioned in old nobility books of Denmark.
No genealogy connections known with ancestors DEDEN, DIDDEN, etc.
The family crest of Danish persons or families is therefore not relevant.


Heraldiek / Heraldry:

Von DEDEN


N.B.: De Deense adellijke familie Von DEDEN is niet bekend als familierelatie met de familie DEDEN in Nederland;
hun familiewapen dient men niet te gebruiken voor de voorouders DEDEN (of DIDDEN ook DEDDEN van Kaldenkirchen in Duitsland).
Zie ook de afbeelding hieronder: DIDDEN, Holstein, Dan. (Danmark; Holstein in Denemarken => later Holstein in Duitsland.)
Afkorting Dan. = Danemark.
Deze afbeeldingen Von DEDEN en DIDDEN zijn waarschijnlijk identiek aan elkaar.
Hieronder de afbeelding door J.B. Rietstap: "Armorial Général".
Note: The Danish noble family Von DEDEN is not known to be related to the DEDEN family in The Netherlands;
their coat-of-arms
is not to be used for the ancestors DEDEN (or DIDDEN also DEDDEN from Kaldenkirchen in Germany). 
See also the picture below; DIDDEN, Holstein, Dan. (Danmark; Holstein in Denmark => later Holstein in Germany.)
Abbreviation Dan. = Danemark.
These pictures Von DEDEN and DIDDEN are probably identical to each other. 
Below the picture by J.B. Rietstap: "Armorial Général".


DIDDEN, Holstein, Dan.
D' arg. à l' aigle de sa., bq. et m. d' or.
C.: un vol de sa.

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

N.B. Hieronder afkortingen - woorden in de Franse taal = Nederlands / Engels.
Note: Below abbreviations - words in the French language  = Dutch - English.

Dan. - Danemark = Denemarken / Denmark.
arg. - argent (blanc) = zilver (wit) / silver (white).
à = aan / with.
l' aigle = adelaar / eagle.
sa. - sable (noir) / zwart / black.
bq. - becqué
et = en / and.
m. = membré
d' or = van goud of geel / of gold or yellow.
C. - Cimier
un = een / one.
vol = vlucht / flight.
de = van / of.

======================================

DIDDEN, Holl.
Ec.: aux 1 et 4 de gu. à une ramure de cerf d' or;
aux 2 et 3 d' or à trois los, de gu.

Bron: CBG - collectie J.B. Rietstap: "Armorial Général".
Afkortingen en symbolen (heraldiek) Frans - Nederlands - Engels
Source: CBG - collection J.B. Rietstap: "Armorial Général".
Abbreviations and symbols (heraldry) French - Dutch - English

Holl. - Hollande / Holland.
Ec. - cortelé (1 - 2 / 3 - 4)
aux = met / with.
et = en / and.
gu - gueules.
ramure = takwerk / foliage.
los. - losange = ruit / rhombus.


========================================================================================


De familienaam van voorouder DEDEN (in Kaldenkirchen DIDDEN) is ook vermeld als DEDEM.
Er zijn geen familieconnecties bekend met bijvoorbeeld de adellijke familie: Van DEDEM.
De familiewapens en adellijke titels daarom niet gebruiken voor fam. DEDEN voorheen DIDDEN.
Hieronder een selectie betreffende de adellijke familienaam Van DEDEM in archieven van Overijssel,
ook bekend met spellingsvarianten in vroeger eeuwen in Nederland en elders.
The surname of ancestor DEDEN (in Kaldenkirchen DIDDEN) is also mentioned as DEDEM.
There are no family-connections known with for instance the noble family: Van DEDEM.
The coat-of-arms and noble titles therefore not to be used for fam. DEDEN previously DIDDEN.
Below a selection concerning the noble family name Van DEDEM in archives of Overijssel,
also known with spelling-variations in earlier centuries in the Netherlands and elsewhere.

www2.historischcentrumoverijssel.nl/cgi-bin/leenrep/search.cgi

Repertorium; leenrepertorium betreft de volgende personen, van Dedem:

Volgorde nummers in het leenrepertorium, historischcentrumoverlijssel.nl
81 / 130 / 133 / 475 / 1389 / 1504 / 1510 / 1511 / 1546. => Coenraad Willem van Dedem.
81 / 133. => Gijsbert Willem van Dedem.
81 / 133 / 473. => Willem Jan van Dedem.
116 / 118. => Derkje van Dedem.
130 / 159 / 432 / 475 / 904 / 1067 / 1217 / 1501 / 1503 / 1509 / 1510 / 1529 / 1988 / 2071. => Gijsbert van Dedem.
130 / 657 / 1032 / 1503 / 1511. => Anthony van Dedem.
182 / 312 / 1503 / 1510. => Frederik Gijsbert van Dedem.
475 / 583 / 594. => Conradina Wilhelmina van Dedem.
558 / 1563. => Anna Catharina van Dedem.
580 / 1217 / 1562 / 1581. => Anna Elisabeth van Dedem.
889. => N.N. van Dedem.
1389. => weduwe Van Dedem.
1412. => J.P. van Dedem.
1502. => brigadier Van Dedem.
1907 / 1988. => Arend van Dedem.
1988. => Coert van Dedem.
1988. => Johan van Dedem.
1988. => Simon van Dedem.

Hieronder een kleine selectie met enige details:

www2.historischcentrumoverijssel.nl/overijssel/leenrep/repertorium/lenen/1502.htm

brigadier Van Dedem. => 1502. Schoutambt WIJHE / buurschap Wijhe.

De Geer, gelegen in den kerspel van Wyhe ende gehoirende onder den Hoff to Wyhe.

** Afsplitsing van nr.1499.

1656 mei 3 (OE fol 418v)
Wermelt Willemsen. Hulder haar man Egbert Lucassen.

1686 jun 18 (OF fol 219v)
Jan Gerritsen Santhuis, mede namens zijn vrouw Megteltjen Egberts,
zoals Warmelt Willems daarmee in 1656 als laatste was beleend.

** OH fol 54v heeft een aantekening:
In 1698 den 25 meert is by resolutie van Ridderschap en Steden
an de brigadier Dedem en Jan Santhuis toegestaan om de Geere,
synde 3 mergen landes bij het kerkdorp Wijhé, van de Hoff te Wijhe
eertydes afgedeelt, van de lheenplicht te bevrijden".
Vergelijk nr.1509.

- - - - - - - - - - - - - -

www2.historischcentrumoverijssel.nl/overijssel/leenrep/repertorium/lenen/1509.htm

Gijsbert van Dedem => 1509. Schoutambt WIJHE / buurschap Wijhe.

Drie mergen langs de Geere genaemd, --- uit den Hoff te Wyhe gesproten,
onder het kerkdorp van Wyhe gelegen.

** Afsplitsing van nr.1506.

1725 okt 6 (OH fol 245v en OJ fol 68v)

Gijsbert van Dedem tot den Gelder,
nadat Joanes Horsselenberg dit land op 22 september 1719
te zijnen behoeve had opgedragen.

Verder als nr.1510.  In 1771 nog genoemd.

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

www2.historischcentrumoverijssel.nl/overijssel/leenrep/repertorium/lenen/889.htm

N.N. van Dedem. => 889. Schoutamt OLST / buurschap Duur.

1709 dec 17 (OH fol 161) = datum 17 dec.1709:
Jan Dokman na de dood van zijn broer Herman Teunis Dokman.
* Een stuk lands, den Halven Hof te Duir, geleegen in 't carspel van Olst, burschap Duir.
** Uit de tekst blijkt niet duidelijk of het hier om nr. 889 of 890 ging. Het eerste is waarschijnlijker.
Deze belening is op een later tijdstip geregistreerd met een aantekening :
"Dit is gevonden op een memorie onder de hand van de Heer van Dedem tot den Berg".

(N.N. = Naam onbekend; in dit geval onbekende voornaam of voornamen.)

= = = = = = =


www2.historischcentrumoverijssel.nl/overijssel/leenrep/repertorium/lenen/1389.htm

weduwe Van Dedem. => 1389. Schoutambt VOLLENHOVE / Leeuwte.

Hett Huis ende hoff, genoempt de Rollecate, (...). Een stucke weydelant, genoempt het Goor (...).
Een huis ende hoff by wijlen Johan van Isselmuden (...). Een camp landes, gelegen op Suirbekercamp (...).

1761 apr 6 (OP fol 129) = datum 6 apr.1761:
Theodora Judith Margareta van Dedem, geboren Van Isselmuden, vrouwe van den Bergh,
zoals Henrik van Isselmuden tot Paasloo daarmee was beleend. Hulder Jan Arent Godert
baron de Vos van Steenwijk tot Nierwal, drost van Vollenhoven en de heerlijkheid Cuinre.

1763 mrt 10 (OP fol 129) = datum 10 mrt.1763:
C.W. baron van Dedem na opdracht door zijn moeder, de weduwe Van Deedem,
geboren barones van Isselmuden, vrouwe van den Bergh, Hoevelaaken, Maurick, etc.

•• Op 22 maart 1773 (OR fol 128) werden Coenraad Willems van 12 november 1772
daterende huwelijkse voorwaarden met S.L. de Vos van Steenwijk bekrachtigd.

========================================================================================

 

Genealogie incl. heraldiek onderzoek familienamen zoals Deden, Hamers, etc.
Een familiewapen DEDEN is nog niet bekend; genealogie is nog in bewerking.
Genealogy incl. heraldry research  family names such as Deden, Hamers, etc.
A family crest DEDEN is not yet known; genealogy is still under construction.
(Onderzoek door / Research by: M.C.Deden-Kazenbroot, the Netherlands).

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =Grootouders: Heraldisch en genealogisch onderzoek namen, incl. spellingsvarianten.
Grandparents: Heraldic and genealogical research names, incl. spelling vatiations.

Grootouders generatie 3 (III.-6. x III.7.) / Grandparents generation 3 (III.-6. x III.7.):


Gerardus J.P. Snieder, Adriana A.H. Snieder - van Rijswijk.
(Photo-coll. I.-1.: D. Deden, Nederland / the Netherlands.)

(III.6.): Gerardus Johannes Petrus Snieder (Alphen aan den Rijn 14 Nov.1869 - Rotterdam 20 Nov.1926).
Gehuwd / Married in Rotterdam 3 Aug.1892:
(III.-7.): Adriana Antonia Hendrika van Rijswijk (Rotterdam 21 Aug.1870 - Noordwijk 7 Mei / May 1946)
Uit dit huwelijk 14 kinderen: Snieder. / From this marriage 14 children: Snieder.(II.-3.: "Grada") Gerarda Maria Deden - Snieder 1902-1986,
dochter van / daughter of: (III.-6.) Gerardus Johannes Petrus Snieder 1869-1926,
(III.-7.) Adriana Antonia Hendrika Snieder - van Rijswijk 1870-1946.

(Photo-/coll. (I.-1.) D. Deden, Nederland / the Netherlands.)

Heraldisch en genealogisch onderzoek familienaam: Snieder, incl. spellingsvarianten;
vermeld met oude spelling; genealogie Snieders (Snijders) voorouders in Den Haag.
Heraldic and genealogical research family name: Snieder, incl. spelling variations;
mentioned with old spelling; genealogy Snieders (Snijders) ancestors in The Hague.

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

 

 

In the letter above the ancestors are mentioned who lived in Bemmel, prov. Gelderland, the Netherlands.
Jacobus van Rijswijk, born in Bemmel 13th August 1796, died in Bemmel 20th January 1879.
His name is mentioned in more archive sources with older spelling variations in Gelderland.
See further elsewhere in this publication in generations IV, V, VI, (his pedigreenumber: V.-28.).
His wife Gerarda Janssen is mentioned in the civil marriage records as bride: Grada Janssen,
in this family tree: V.-29. (daughter of: VI.-58. Hendrik Janssen, VI.-59. Johanna Peters).

For details see: DEDEN index => ancestors. / Below is continued with heraldic research,
in collections of Dutch heraldic and genealogical societies, see also website www.cbg.nl.

De voorouders met familienaam Van RIJSWIJK met spellingsvarianten
woonden in de provincie Gelderland in de plaatsen Zevenaar, Wehl, Bemmel,
daarna via Bemmel en Nijmegen in Gelderland, verhuisd naar Rotterdam, etc.
The ancestors with familyname Van RIJSWIJK with spellingvariations
lived in the province Gelderland in the places Zevenaar, Wehl, Bemmel,
then via Bemmel and Nijmegen in Gelderland, moved to Rotterdam, etc.

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

Hieronder: Heraldisch en genealogisch onderzoek familienaam: van Rijswijk, incl. spellingsvarianten.
Bron: CBG heraldische collecties zie ook www.cbg.nl; selectie 10 namen in alfabetische volgorde.

Below: Heraldic and genealogical research family naam: van Rijswijk, incl. spelling variations.
Source: CBG heraldic collections see also www.cbg.nl; selection 10 names in alphabetical order.Rysewick (van): Brabant. /
Ryswyck: Amsterdam. / Ryswyck (van): Leyde. /
Ryswyck (van): Holl. / Ryswyck (van): Holl. / Ryswyck (van): Holl. /
Ryswyck (van): Gueldre. / Ryswyck (van) van de Sande: Brabant. Holl. /
Ryswyck (van): Prov. rhen. / Ryswyck (van): Holl. //

Afkortingen, woorden in de Franse taal = Nederlands / Engels.
Abbreviations, words in the French language = Dutch / English.

Gueldre = Gelderland. / Holl. - Hollande = Holland.
Leyde = Leiden. / Prov. rhén. - Provinces rhénanes.

In oude Franse heraldische literatuur is de plaats Rijswijk in Nederland vermeld als Ryswick of Ryswyck.
In Nederland zijn 3 plaatsen (moderne spelling): Rijswijk. In old French heraldic literature the place Rijswijk
in the Netherlands is mentioned as Ryswick or Ryswyck. In the Netherlands are 3 places (modern spelling): Rijswijk.
Het Nederlandse woord: van, is: van (de plaats) Rijswijk. De 3 plaatsen Rijswijk zijn in de Nederlandse provincies:
Gelderland, Noord-Brabant, Zuid-Holland.
The Dutch word: from, is: from (the place) Rijswijk.
The 3 places Rijswijk are in the Dutch provinces: Gelderland, Noord-Brabant, Zuid-Holland.
Noord = North; Zuid = South. Zie verder atlassen, etc. / See further atlasses, etc.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Hieronder zoals vermeld in oude CBG collecties Rietstap, in de Franse taal
(van oude tekst getranscribeerd; vergelijken met andere bronnen: CBG, etc.).
Below as mentioned in old CBG collections Rietstap, in the French language
(from old text transcribed; to compare with other sources: CBG, etc.)

Rysewyck – Pays-Bas.
D'arg. à la fl`che de gu., posée en bande;
au chef d'azur, ch. de trois étoiles d'or.

Rijswyck – Holl.
D'or à la croix ancree de gu.

Ryswyck – Holl., Gueldre.
De gu. semé de croix recr. d'or; à deux saumons adossés d'arg., br. sur le tout.
[Ces croisettes ont été ajoutées plus tard.]
C.: deux saumons d'arg., posés en chev. renv., la tête en bas.

Rijswijk – Néerl.
De gu. à la fasce d'arg., acc. en chef d'un grelot du même.

Rijswijk van de Sande – Holl..
De gu. à deux bars adossés d'arg.

 - - - - - - - - - - -

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

Hieronder onderzoek in Nederland: Overijssel, Drenthe, Gelderland,
en ook in Duitsland bij de Nederlandse grens in Bad Bentheim.


Bad Bentheim. (Photo: D.Deden, the Netherlands.)


Bad Bentheim, Deutschland / Duitsland / Germany.
(Photo: D.Deden, Nederland / Niederlande, the Netherlands.)


Below research in the Netherlands: Overijssel, Drenthe, Gelderland,
and also in Germany near the border of the Netherlands in Bad Bentheim.

Graafschap Bentheim is
vermeld in oude archieven van Nederland; zie websites zoals /
The county of Bentheim is mentioned in old archives of the Netherlands; see websites such as:
=> www2.historischcentrumoverijssel.nl/overijssel/leenrep/index.htm

www2.historischcentrumoverijssel.nl/overijssel/leenrep/repertorium/index.htm

www2.historischcentrumoverijssel.nl/overijssel/leenrep/repertorium/p18_HertogdomKleef.htm
Hertogdom Kleef: Ambt KLEEF / Ambt LIJMERS / Heerlijkheid WEHL

www2.historischcentrumoverijssel.nl/overijssel/leenrep/repertorium/d210_HeerlijkheidWEHL.htm
Heerlijkheid WEHL: Buurschap Wehl

www2.historischcentrumoverijssel.nl/overijssel/leenrep/repertorium/lenen/2000.htm

2000. Heerlijkheid WEHL / buurschap Wehl

2000. Den Hof ter Kemenaden, als die gheleghen is in den kerspel van Wele,
myt luden ende myt al synen toebehoren to enen Zutphenschen lene van Diepenem.

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

Hierna gevonden via zoeken / Below as found via search (= zoeken]:
www2.historischcentrumoverijssel.nl/overijssel/leenrep/index.htm

Hieronder een selectie uit oude archieven in Nederland, provincie Overijssel,
zie website www.historischcentrumoverijssel.nl, voor verder archiefonderzoek =>
www2.historischcentrumoverijssel.nl/overijssel/leenrep/repertorium/lenen/1037.htm

Below a selection from old archives in the Netherlands, province Overijssel,
see website www.historischcentrumoverijssel.nl, for futher archive-research (in Dutch) =>
www2.historischcentrumoverijssel.nl/overijssel/leenrep/repertorium/lenen/1037.htm

1037. Schoutambt OMMEN en DEN HAM / buurschap Stegeren.

(...................)

1598 mrt 21 (OC3 fol 24v)
Margarieta Knopperts
na de dood van haar vader Thomas Knoppert
krachtens een magescheid. Hulder haar man Hartoch van Ryswyck, hopman.

1607 mrt 19 (OC3 fol 82)
Margrieta Knoppertz, vrouw van Hartoch van Rysswyck,
na de dood van haar vader Thomas Knoppert
krachtens een magescheid. Hulder haar zoon Roebrecht van Ryswyck.

= = = = = = = =

www2.historischcentrumoverijssel.nl/overijssel/leenrep/repertorium/lenen/1569.htm
Nr.1569. Schoutambt ZWOLLE / buurschap Mastenbroek / Slag van Bertold van Haerst

Ses mergen landes, gelegen in twie campen naest an die Hoege Brugge in Mastebroeck.
** Afsplitsing van nr. 1568: zie -ook- vorige pagina (= see -also- previous page for Nr.1568.).

- - -

1611 mrt 16 (OC3 fol 100v)
Johan van Rijswijck,
nadat Anna van Steenwijck dit goed
na de dood van haar vader Johan van Steenwijck
had opgedragen.

1640 jun 29 (OE fol 51v)
Willem van Rijswick
na de dood van zijn vader Joan van Ryswyck.
** Met een aantekening, dat aan Willem werd toegestaan
deze 6 morgen te herenigen met de 3 morgen uit nr. 1570.

1656 dec 4 (OE fol 428)
Henrick van Rijswijck, luitenant,
na de dood van zijn broer Walraven van Rijswijck
en van zijn zuster Machtelt van Rijswijck, vrouw van Bernhardt Ripperbant.
* Negen mergen lants, gelegen in Mastebroeck naest aen den Hoogencamp,
streckende van de Hooge Brugge langes de Breede Stege.

1668 jan 24 (OF fol 87)
Jan Willem van Rijswijck, onmondig,
na de dood van zijn vader Henrick van Rijsewijck.
Hulder zijn oom en voogd Arent van Lauwick.

1686 jun 10 (OF fol 204v)
Jan Willem van Ryswyk, mondig, deed zelf hulde.

1736 dec 22 (OL fol 75)
Claas Janssen Turck als koper na opdracht door Johan Willem van Rijswijck.
* Ses morgen in negen morgen lands bij den Boxen in Mastebroek gelegen.
** In latere beleningen wordt de omschrijving van 1656 gevolgd.

1740 feb 3 (OM fol 33v)
Anna Elisabeth van Rijswijk,
zoals haar broer Jan Willem van Rijswijk daarmee in 1686 was beleend.
Hulder haar man Robbert van der Merwede.

1742 jan 17 (OM fol 104)
Anna Theodora van Ryswyk als erfgenaam van
Anna Elisabeth van der Merwede, geboren Van Ryswyk.
Hulder Hendrik Meulenbelt.

1752 nov 1 (OO fol 61)
Willem Daniel van der Merwede
als erfgenaam ab intestato en ex testamento van wijlen Robbert van der Merwede,
zoals Anna Elisabeth van der Merwede, geboren Van Rijswijk,
daarmee in 1740 was beleend.

1753 dec 22 (OO fol 94v)
Hendrik Lodewyk van der Merwede
als erfgenaam van wijlen Robert van der Merwede,
zoals Willem Daniel van der Merwede daarmee was beleend.

1777 nov 10 (OS fol 78v)
Pelgrom van Ingen, burgemeester van Campen,
zoals Henrik Lodewyk van der Merwede daarmee was beleend.

1780 aug 22 (OT fol 48)
Henrik van Ingen
na de dood van zijn vader Pelgrum van Ingen.

- - - - -

http://www2.historischcentrumoverijssel.nl/overijssel/leenrep/repertorium/lenen/1570.htm

1570. Schoutambt ZWOLLE / buurschap Mastenbroek / Slag van Bertold van Haerst

Drie margen lants, gelegen in eenen camp in Mastebroeck,
streckende van de Hoege Brugge langes de Brede Stege.

** Afsplitsing van nr. 1568.

1640 jun 29 (OE fol 51v)
Willem van Ryswick, kapitein, na opdracht door
Henrick Keyser
en zijn zusters Aeltien en Jannechien Keysers.

1656 aug 5
(OE fol 421)
Machtelt van Rijswick na de dood van haar vader Willem van Rijswyck, kapitein.
Hulder haar man Bernhardt Ripperbant.

** Verder onder nr. 1569.
(= Zie verder hierboven reeds vermeld Nr.1569.)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Voor uitgebreider informatie incl. Nr.1568, pagina inhoud 1568, 1569, 1570:

www2.historischcentrumoverijssel.nl/overijssel/leenrep/repertorium/h1189_buurschapMastenbroekSlag.htm

Buurschap Mastenbroek / Slag van Bertold van Haerst:

1568. Twaelf morghen lants in Mastebroec in Zwollerkerspel
in heren Bertoldsslaghe van Haerste op dier Older Weteringhen gheleghen.

1569. Ses mergen landes, gelegen in twie campen
naest an die Hoege Brugge in Mastebroeck.

1570. Drie margen lants, gelegen in eenen camp in Mastebroeck,
streckende van de Hoege Brugge langes de Brede Stege.

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

 

Heraldische collectie Muschart, voor studie door de auteur, zie verder website www.cbg.nl, in andere heraldische collecties mogelijk meer details om te vergelijken met genealogische bronnen, onderzoek nog in bewerking. Het is onbekend of voorouders met de naam Van Rijswijk inclusief oude spellingsvarianten vermeld zijn in heraldische collecties. / Heraldic collection Muschart, for study by the author, see further website www.cbg.nl, in other heraldic collections possibly more details to compare with genealogical sources, research still under construction. It is unknown if ancestors with the name Van Rijswijk including old spelling variations are mentioned in heraldic collections. //

Naam / Name: Rijsewijk, van / Bron: Heraldische collectie Muschart. / details = Codering(en) volgens Muschart bij de naam:
Rijsewijk, van; Rysewyk, van
/ 29A: Twee dwarsbalken. //

Naam / Name: Rijswic / Bron: Heraldische collectie Muschart. / details = Codering(en) volgens Muschart bij de naam:
Rijswic; Ryswic
. / 37A: Ankerkruis. //

Naam / Name: Rijswick, van / Bron: Heraldische collectie Muschart. / details = Codering(en) volgens Muschart bij de naam:
Rijswick, van; Rijswick, von; Ryswick, van; Ryswick, von
/
23F
: Dwarsbalk. / 25D: Dwarsbalk, vergezeld van bellen, klokken. /
27P
: Dwarsbalk, golvend, vergezeld van boven. / 53F: Halve leeuw. /
63A: Twee vissen, naast elkaar, vertikaal geplaatst. /
68D: Een plant, heester, zonnebloem, enz. / 69C: Een takje. //

Naam / Name: Rijswijc / Bron: Heraldische collectie Muschart. / details = Codering(en) volgens Muschart bij de naam:
Rijswijc; Ryswyc
/
37E
: Slangenkopkruis. / 42T: Hartschild, bollen, koeken, ruiten, enz. //

Naam / Name: Rijswijc, van / Bron: Heraldische collectie Muschart. / details = Codering(en) volgens Muschart bij de naam:
Rijswijc, van; Ryswyc, van /
22B
: Schildhoofd: gekanteeld, hoekig, ingehoekt, uitgetand, golvend, enz.
29I
: Twee dwarsbalken, beurtelings gekanteeld. / 30A: Twee dwarsbalken, beurtelings gekanteeld, vergezeld. /
37B
: Ankerkruis, vergezeld. / 58Ao: /
63A: Twee vissen, naast elkaar, vertikaal geplaatst. / 78P: Twee sleutels.

Naam / Name: Rijswijck / Bron: Heraldische collectie Muschart. / details = Codering(en) volgens Muschart bij de naam:
Rijswijck; Ryswyck /
11M
: Hoekig, gekanteeld, enz. doorsneden. / 12O: Gevierendeeld: 1+4 drie dwarsbalken. /
17Ae: Gevierendeeld: 1+4  2+3 verschillend, 1 halve leeuw (uitkomend). /
24J: Dwarsbalk, vergezeld van takken, planten. / 70G: Een lelie. //

Naam / Name: Rijswijck / Bron: Heraldische collectie Muschart. / details = Codering(en) volgens Muschart bij de naam:
Rijswijck van de Sande, van; Ryswyck van de Sande, van / 63B
: Twee vissen, vergezeld. //

Naam / Name: Rijswijck, de / Bron: Heraldische collectie Muschart. / details = Codering(en) volgens Muschart bij de naam:
Rijswijck, de; Ryswyck, de /
43K
: Hartschild, vissen, inclusief slangen. / 44T: //

Naam / Name: Rijswijck, van / Bron: Heraldische collectie Muschart. / details = Codering(en) volgens Muschart bij de naam:
Rijswijck, van; Ryswyck, van /
12O
: Gevierendeeld: 1+4 drie dwarsbalken. / 17W: Gevierendeeld: 1+4 2+3 verschillend, 1 dwarsbalken. /
22G: Schildzoom: uitgeschulpt, getand, enz. / 25D: Dwarsbalk, vergezeld van bellen, klokken. /
29I: Twee dwarsbalken, beurtelings gekanteeld. / 77Ao: Een burcht. /
30A
: Twee dwarsbalken, beurtelings gekanteeld, vergezeld. / 37A: Ankerkruis. /
38F: Keper. / 41P: Hartschild, geschakeerd, geruit, enz. /
43K
: Hartschild, vissen, inclusief slangen. / 54A: Drie leeuwen. /
63A
: Twee vissen,naast elkaar, vertikaal geplaatst. /
63B: Twee vissen, vergezeld. / 69C: Een takje. / 82P: Drie pijlen. //

Naam / Name: Rijswijck, de / Bron: Heraldische collectie Muschart. / details = Codering(en) volgens Muschart bij de naam:
Rijswijk; Ryswyk /
37A
: Ankerkruis. / 43K: Hartschild, vissen, inclusief slangen. /
68F
: Twee planten. / 69C: Een takje. / 70G: Een lelie. //

Naam / Name: Rijswijck, de / Bron: Heraldische collectie Muschart. / details = Codering(en) volgens Muschart bij de naam:
Rijswijk, van; Ryswyk, van /
15V
: Gevierendeeld: 1+4 meer dan een ster. / 25D: Dwarsbalk, vergezeld van bellen, klokken. /
54A
: Drie leeuwen. / 705Ao: Drie sterren, 2+1. //

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Genealogie incl. heraldiek onderzoek familienamen zoals: Van RIJSWIJK.
Een familiewapen van deze voorouders is nog niet bekend; genealogie is nog in bewerking.
Genealogy incl. heraldry research  family names such as: Van RIJSWIJK.
A family crest of these ancestors is not yet known; genealogy is still under construction.
(Onderzoek door / Research by: M.C.Deden-Kazenbroot, the Netherlands).

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

Mijn stamboom; voorouders / kwartierstaat (I.-1) D.Deden, zie generaties 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, (etc.: in bewerking).
Een selectie van archiefonderzoek, brieven en vorige publicaties, door de auteur M.C. Deden-Kazenbroot.
My family tree; ancestors / pedigree (I.-1.) D.Deden, see generations 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, (etc.: under construction).
A selection of archive research, letters and previous publications, by the author M.C. Deden-Kazenbroot.

DEDEN index => Familienamen / Family names.

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =