Familietak / Familybranch: Elysabeth DEDEN (*1806)

Genealogie DEDEN

Stamboom Lammert DEDEN (Kaldenkirchen 1769 - Sneek 1843)
5 . de vijfde Nederlandse familietak nakomelingen, dochter "Elysabeth":
Elizabeth HOEKSTRA – DEDEN (Leeuwarden 1806 – )

 

Fam. DEDEN, 18e - 19e eeuw; 18th - 19th century:


DE VOLGENDE GENERATIES DEDEN IN FRIESLAND /
THE NEXT GENERATIONS DEDEN IN FRIESLAND, THE NETHERLANDS

Dede, Dedem, Deden, Deeden, Didden, Diede, Dieden

====

DEZE PAGINA IS NOG IN BEWERKING / THIS PAGE IS STILL UNDER CONSTRUCTION

 

=====================================================================

5. Elisabeth / Elizabeth / Elysabeth, DEDEN / DEEDE / DEEDEN,
• zij is geboren te Leeuwarden op 18 juni 1806;
Elizabeth Lammerts DEEDE, zij is gedoopt aldaar op 25 juni 1806,
vader Lammert Albertus Deedem moeder Elske - Hagedoorn.
(bron Historisch Centrum Leeuwarden, www.gemeentearchief.nl,
NH Dopen te Leeuwarden. / Volgens archiefonderzoek:
geref.-kerk,
doopgetuige: Antie Hagendoorn.)

Elisabeth DEDEN, geboren te Leeuwarden, is overleden op 10 december 1856
in haar laatste woonplaats Sneek, oud 50 jaren, weduwe van Gatze HOEKSTRA
(dochter van Lambertus DEDEN, en van Elske HAGEDOORN, beiden overleden). /
Overlijdensaktenr.52, pag.B52, Sneek 11 dec.1856. (bron www.allefriezen.nl, transcr.MCDK)
In het jaar Een duizend acht honderd zes en vijftig, den elfden der maand December zijn voor
ons ondergeteekende, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand te Sneek, gecompareerd,
Engellbartus Piebenga, oud vier en vijftig (54) jaren, en Bernardus de Jongh, oud vier en veertig (44)
jaren, beide[n] stadsbode woonachtig te Sneek, welke ons verklaard hebben, dat: Elisabeth Deden,
oud vijftig (50) jaren, huishoudster, woonachtig te Sneek, geboren te Leeuwarden, weduwe van
Gatze Hoekstra, dochter van: Lambertus Deden en van Elske Hagedoorn, beide[n] overleden;
op den tienden der maand December des nachts ten drie ure, in het huis nommer zes honderd tachtig
(680) is overleden; en hebben wij deze Acte aan de aangevers voorgelezen, welke dezelve na zulks
met ons hebben onderteekend. (w.g.: E. Piebenga, B. de Jongh) /

De volgende kinderen zijn bekend uit twee relaties van Elisabeth / Elizabeth / Elyzabeth
DEDEN, DEEDE, DEEDEN; haar eerste kind is dochter Elisabeth, familienaam DEDEN.
Deze dochter Elisabeth DEDEN volgt hierna als oudste familietak, familienaam BLAUW.

Daarna volgt de familietak uit de tweede relatie van Elisabeth DEDEN, geb.18 jun.1806;
betreft kinderen uit haar huwelijk te Sneek op 23 maart 1834 met Gatze Murks HOEKSTRA.
De fam. HOEKSTRA - DEDEN volgt daarna als jongste familietak, familienaam HOEKSTRA.

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =


• Geboorteakte Sneek, 1829 Aangifte 9 december 1829, blad nr. 112 (suppl. nr. 1-23):
Elisabeth DEDEN, geboren 8 december 1829; dochter van: Elisabeth DEDEN.
(Bronnen: TRESOAR, www.tresoar.nl, www.allefriezen.nl/)

• Familietak BLAUW - DEDEN = Elisabeth DEDEN (geb.8 dec.1829) x Fokke BLAUW:
Elisabeth DEDEN x huwde op 27 juni 1858 te Sneek; huw.aktenr.64 met: Fokke BLAUW.

www.tresoar.nl/ (nagaan) Overlijdensaktenr.122. Gemeente Leeuwarden, overlijden / aangifte 15 febr.1878.
Fokke BLAUW, overleden 15 febr.1878, geslacht man, oud 68 jaar, gehuwd. // (allefriezen.nl, scan,
transcr.MCDK) => In het jaar 1878, den vijftienden dag der maand Februarij, zijn voor Ons ondergeteekende
AMBTENAAR VAN DEN BURGERLIJKEN STAND der Gemeente Leeuwarden, Provincie Friesland, verschenen:
Johannes Daniel van Dyck, oud acht en dertig (38) jaren, zonder bepaald beroep, en Jan Lutje Beerenbroek,
oud negen en twintig (29) jaren, beambte ter Secretarie dezer gemeente, beide[n] alhier woonachtig;
welke Ons verklaard hebben dat alhier op den vijftienden dag der maand Februarij dezes jaars, des morgens
te zes ure, is overleden: Fokke Blauw, oud acht en zestig jaren, zonder beroep, geboren te Sneek,
woonachtig te Leeuwarden, man van Elisabeth Deeden, weduwnaar van Froukje de Jong, zoon van
Germen Blauw, en van Trijntje Jans, beide[n] overleden. / Waarvan Wij deze akte hebben opgemaakt,
welke na voorlezing door Ons met de aangevers is geteekend. //

Overlijdensregister 1906, Harlingen, aktenr.A139. Datum overlijden / aangifte: 26-11-1906 / 27-11-1906,
overledene: Elisabeth Deden, vrouw, leeftijd 76 jaar, weduwe. // (bron: www.allefriezen.nl, transcr.MCDK)
Nr.139. Heden zeven en twintig November negentien honderd zes, verschenen voor Ons, Ambtenaar
van den burgerlijken stand der gemeente HARLINGEN: Jan Poort, oud acht en vijftig (58) jaren, aanspreker,
wonende te Harlingen, en Jan Postma, oud drie en zestig (63) jaren, stadsbode, wonende te Harlingen,
die Ons verklaarden, dat: Elisabeth Deden, oud zes en zeventig (76) jaren, zonder beroep, geboren
te Sneek, wonende te Harlingen, / weduwe van Fokke Germen Blauw, / dochter van Elisabeth Deden, /
overleden op den zes en twintigsten November dezes jaars des voormiddags ten elf ure alhier is overleden.
Na gedane voorlezing is deze akte door Ons onderteekend met de aangevers. //


Huwelijksaktenr.64, folio 64, Gemeente Sneek, 27 juni 1858, website www.allefriezen.nl/
(bruidegom) Fokke BLAUW, oud 48 jaren, geboren te Sneek, beroep opzigter in het Stadswerkhuis,
wonende te Sneek, meerderjarige zoon van Gerben Jans BLAUW, en van Trijntje JANS, beiden overleden,
weduwnaar van Froukje de JONG. / (bruid) Elisabeth DEDEN, oud 28 jaren, beroep huishoudster,
woonachtig en geboren te Sneek, meerderjarige dochter van Elisabeth DEDEN, overleden.
Huwelijksafkondigingen op de zondagen 16 en 23 mei 1858 Gemeente Sneek; huwelijksbijlagen:
Geboorte-akten van het bruidegom en bruid; de overlijdensakte van de vorige echtgenote van de bruidegom.
Voorts verklaarden de beide contracten bij deze te erkennen het kind genaamd Elisabeth,
alhier geboren en in de registers van de Burgerlijke stand dezer gemeente ingeschreven op de achttiende
(18e) mei jongsleden (1858).
/ Huwelijksgetuigen: Engelbartus Piebenga, oud 55 jaren, Stadsbode;
Jacob Hofstra, oud 52 jaren; Gerben Swaagstra, oud 49 jaren; Hendrik Gros, oud 45 jaren;
de drie laatstgenoemde Agenten van Politie van de eerste Klasse; allen woonachtig te Sneek,
welke deze benevens ons en de comparanten, na gedane voorlezing, hebben ondertekend.
(w.g.: F. Blauw, E. Deeden, E. Piebenga, J. Hofstra, G. Swaagstra, H. Gros.)
De oudste Wethouder bij afwezigheid van de Burgemeester, A: Veen. //

De volgende kinderen zijn bekend met familienaam BLAUW (bronnen o.a. www.allefriezen.nl/)

• Geboorteakte Sneek, 1858. Aangiftedatum 18 mei 1858, Geboorteaktenr. A 59, pagina nr. 59:

Elisabeth BLAUW, geb.18 mei 1858. Dochter van Fokke BLAUW en Elisabeth DEDEN.
N.B.: Kind erkend bij huwelijk ouders op 27 juni 1858. (zie ook in kantlijn geb.akte van het kind.)
(beknopte tekste geb.akte A 59, pagina 59; website www.allefriezen.nl/) Datum 18 mei 1858 verschenen
voor de Ambtenaar van de Burgerlijke stand van de Gemeente Sneek, provincie Friesland, gecompareerd:
Jacobje Baima, oud 59 jaren, vroedvrouw, wonende te Sneek. Welke ons verklaarde dat op de 18e dezer
maand, zijnde heden, des morgens ten vijf ure te Sneek een kind van het vrouwelijk geslacht is geboren uit:
Elisabeth Deden,
dienstmeid, woonachtig te Sneek, aan welk kind zij verklaarde de voornaam te geven van:
Elisabeth.
De gemelde verklaring is geschied in tegenwoordigheid van: Engelbartus Piebenga, oud 55 jaren,
Stadsbode, wonende te Sneek, en Bernardus de Jongh, oud 45 jaren, Stadsbode, wonende te Sneek.
Waarvan wij deze acte hebben opgemaakt, welke, nadat dezelve was voorgelezen, door ons,
de comparante en de getuigen is getekend. / (w.g.: Jacobje Baima, E. Piebenga, B. de Jongh).
//
 
 


• Elisabeth BLAUW is overleden in het jaar 1906, vermeld als volgt (www.tresoar.nl/; www.allefriezen.nl/)
Overlijdensakte Leeuwarden, 1906. Aangiftedatum 24 dec.1906, aktenr.582; pag.nr.146verso. (kantlijn:
Extract verzonden; dat betreft wsch. een overlijdensakte-extract t.b.v. de gemeente Dockum, de laatste
woonplaats van de overledene). // Elisabeth BLAUW, overleden 23 dec.1906, oud 48 jaar, gehuwd. /
Aangifte van overlijden bij de Burgerlijke Stand van de gemeente Leeuwarden op 24 dec. 1906, door:
Jan Hider, 50 jr, aanspreker, en Sybe Wybrands, 60 jr, ambtenaar ter secretarie dezer gemeente,
beiden wonende te Leeuwarden; welke verklaard hebben, dat alhier op 23 dec.1906, des namiddags
ten half vijf ure is overleden: Elisabeth BLAUW, oud 48 jaren, zonder beroep, geboren te Sneek,
wonende te Dockum, vrouw van Jelte JANSMA, dochter van Fokke BLAUW en van Elisabeth DEDEN,
beiden overleden. / Waarvan wij deze akte hebben opgemaakt en na voorlezing met de aangevers
onderteekend. / (w.g.: J. Hider, S. Wybrands; J.L. Beerenbroek). //

• Elisabeth BLAUW is gehuwd 18 april 1885 te Leeuwarden; huw.aktenr.33, www.allefriezen.nl/
bruidegom: Jelte JANSMA, oud 26 jaren, kleermaker, geboren te Dockum, wonende te Leeuwarden,
meerderjarige zoon van Sikke JANSMA, kleermaker, en van Trijntje JELTEMA, zonder beroep, echtelieden
wonende te Dockum, hierbij tegenwoordig hunne toestemming tot dit huwelijk gevende; en:
bruid: Elisabeth BLAUW, oud 26 jaren, naaister, geboren te Sneek, wonende te Leeuwarden,
meerderjarige dochter van Fokke BLAUW, overleden blijkens overgelegde overlijdensakte,
en van Elisabeth DEDEN, zonder beroep, wonende te Leeuwarden, hierbij tegenwoordig,
mede hare toestemming tot dit huwelijk gevende; // welke ons verzocht hebben het door hen
voorgenomen huwelijk te voltrekken, waarvan de afkondigingen voor de hoofddeur van het huis
der gemeente zijn geschied op den vijfden Zondag der maand Maart en op den eersten Zondag
der maand April dezes jaars, telkens des middags te twaalf ure. Geene verhindering tegen
het gemelde huwelijk ter Onzer kennis zijnde gebragt, hebben Wij, aan hun verzoek voldoende,
ieder der aanstaande echtgenooten afgevraagd: of zij elkander aannemen tot echtgenooten
en getrouwelijk alle de pligten zullen vervullen, welke door de wet aan den huwelijk staat verbonden
zijn, waarop dor hen een toestemmend antwoord zijnde gegeven, verklaren wij in naam der Wet,
dat door den echt aan elkander verbonden zijn: Jelte Jansma en Elisabeth Blauw. /
Van al hetwelk wij akte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van: Jan Lutje Beerenbroek, oud 36 jaren;
Bernardus van Weemen van Noord
, oud 59 jaren; Johannes Fredrik Mijlius, oud 43 jaren; beambten
ter Secretarie dezer gemeente; en Sikke Jansen, oud 48 jaren, gemeentebode; allen alhier woonachtig
en aan partijen vreemd. / En hebben de bruidegom, de bruid, zijne ouders, hare moeder en de getuigen
deze akte na voorlezing nevens ons ondertekend. (w.g.: J. Jansma, E. Blauw, S. Jansma, T. Jeltema, E. Deden,
J.L. Beerenbroek, B. v. W. van Noord, J.F. Mijlius, S. Jansen). //

Uit dit huwelijk zijnde volgende kinderen bekend, familienaam JANSMA (zie website www.allefriezen.nl/)

(1e kind, 1e dochter) Trijntje Elisabeth JANSMA, geb.21 aug.1885 Leeuwarden, des namiddags te vijf ure, dochter van Jelte Jansma, oud 26 jr, kleermaker, en Elisabeth Blauw, naaister, echtelieden wonende te Leeuwarden. / Getuigen: Boey Visser, 50 jr, nacht- en morgenwekker, wonende te Leeuwarden, en Dirk Christiaan Bartels, 33 jr, timmerknecht, wonende te Leeuwarden. (in de kantlijn met potlood geschreven: [= kerkgenootschap:] NH: Pijlsteeg, [wsch] I 27.) bron geb.aktenr.556. Leeuwarden 24 aug.1885; pag.140).
Trijntje Elisabeth JANSMA, is overleden oud twee jaren in haar geboorte en woonplaats Leeuwarden 9 sept.1887, des avonds ten half acht ure, dochter van Jelte Jansma, kleermaker, en van Elisabeth Blauw, naaister, echtelieden wonende te Leeuwarden. / Aangifte door Jelte Jansma, 28 jr, kleermaker, vader van de overledene, en Oege Wieliga, 43 jr, oppasser, beiden wonende te Leeuwarden. (bron overlijdensaktenr.486 gemeente Leeuwarden 10 sept.1887, website www.allefriezen.nl/).
 
 

(2e kind, 2e dochter) Trijntje Elisabeth JANSMA, geb.31 jul.1888 Leeuwarden, des avonds ten half zeven ure, dochter van Jelte JANSMA, oud 29 jr, kleermaker, en Elisabeth BLAUW, zonder beroep, echtelieden wonende
te Leeuwarden. / Getuigen: Willem Schreinhout, oud 33 jr, koopman, wonende te Leeuwarden; Karste Menger, oud 29 jr, fourier bij de infanterie, wonende te Leeuwarden. (in de kantlijn met potlood: [ = kerkgenootschap:] NH: Pijlsteeg, [wsch.] I 27; July.) bron geb.aktenr.489. Leeuwarden 1 aug.1888; pag.123). //

• Op 23 maart 1908 in de gemeente Sneek (bron huw.aktenr.13, www.allefriezen.nl/;
hertrouwt Jelte JANSMA, oud 49 jaren, van beroep kleermaker, geboren te Dockum, wonende aldaar,
weduwnaar van Elisabeth BLAUW, meerderjarige zoon van Sikke JANSMA, zonder beroep, wonende te Ermelo,
en van Trijntje JELTEMA, overleden, indertijd echtelieden), / en:
Dirkje SEVENSMA, oud 34 jaren, zonder beroep, geboren en wonende te Sneek, binnen de laatste zes maanden mede te Dockum, (meerderjarige dochter van Willem SEVENSMA, overleden, en van Antonia de JAGER, zonder beroep, wonende te Sneek, indertijd echtelieden).
Huw.afkondigingen in de gemeente Sneek en in de gemeente Dockum op zondagen 8 en 15 maart 1908. Huw.bijlagen: de extracten uit de geb.akten; een extract uit de overlijdensakte van comparants vorige echtgenote; een Certificaat van de onverhinderde afloop der huwelijksafkondigingen in de gemeente Dockum.
Huw.getuigen: Johannes van Akkeren, 57 jr; Herre Kampen, 48 jr; Johannes Bernardus de Jongh, 44 jr; Pieter Reitsma, 36 jr; ambtenaren ter Secretarie, allen wonende alhier, die deze, benevens ons en de Comparanten,
na gedane voorlezing hebben ondertekend, bestaande er tusschen partijen - Comparanten en de getuigen bovengenoemd geen bloed- of aanverwantschap.

• Geb.aktenr.320 Sneek 1 dec.1873: Dirkje SEVENSMA, geb. Sneek 30 nov.1873, des voormiddags ten elf ure te Sneek, dochter van Willem Sevensma, 38 jr, schipper, en Antonia de Jager, zonder beroep, echtelieden wonende te Sneek; geb.akte aangifte door de vader; getuigen: Engelbartus Piebenga, 71 jr, stadsbode, en Bernardus de Jongh, 61 jr, stadsbode, beiden wonende te Sneek. (w.g. W. Sevensma, E. Piebenga, B. de Jongh).

• Huw.aktenr.A 51, Sneek 11 nov.1860: Willem SEVENSMA, 25 jr, beurtschipper, geb. Sneek, wonende aldaar (meerderjarige zoon van Sipke Pieters Sevensma, koopman, woonachtig te Sneek, en Yke Willems Dijkstra, overleden; / en: Antonia de JAGER, 22 jr, zonder beroep, woonachtig en geboren te Sneek (minderjarige dochter van Yzaak de Jager, zeilmaker, en Bregtje Visser, zonder beroep, beiden woonachtig te Sneek). Huw.afkondigingen op zondagen 28 okt. en 4 nov. 1860 te Sneek. / Huw.bijlagen: Geb.akte bruidegom en bruid; overlijdensakte van de moeder bruidegom. / De in leven zijnde ouders, hier tegenwoordig, hebben verklaard tot dit huweijk hun toestemming te geven. / Huw.getuigen: Engelbartus Piebenga, 58 jr, Stadsbode; Jacob Hofstra, 55 jr,; Gerber Swaagstra, 51 jr; Hendrik Gros, 48 jr; de drie laatstgenoemden agenten van politie van de eerste klasse, allen woonachtig te Sneek, welke deze benevens ons en de comparanten, na gedane voorlezing hebben ondertekend. / (website www.allefriezen.nl/) //

• Overlijdensakte Sneek 17 maart 1900: Willem SEVENSMA, van beroep schipper,
is overleden op 65 jarige leeftijd in zijn geboorte en woonplaats Sneek op 16 maart 1900
des namiddags ten half vijf ure, in het huis staande in wijk zestien nummer zeventig, één,
alhier [= wijk 16 huisnr.71 te Sneek], echtgenoot van Antonia de JAGER; zoon van
Sipke Pieters Sevensma,
en van Yke Willems Dijkstra, beiden overleden, in leven echtgelieden. / Overlijdensaangifte door Johannes van Akkeren, 49 jr, Klerk, en Herre Kampen, 40 jr, klerk,
beiden wonende te Sneek. (Bron: overl.aktenr.77 Sneek 17 maart 1900; pag.nr.20. www.allefriezen.nl/).

• Overlijdensakte Sneek 6 aug.1919: Antonia de JAGER, zonder beroep, is overleden op 81 jarige leeftijd
in haar geboorte en woonplaats Sneek op 5 augustus 1919 des namiddags ten vijf ure, alhier [= gemeente Sneek], weduwe van Willem SEVENSMA; dochter van Yzaak de Jager, en van Bregtje Visser, beiden overleden. / Overlijdensaangifte door Harmen Koopmans, 56 jr, Aanspreker, wonende te Sneek, en Symon Ouëndag, 67 jr, zonder beroep, wonende te Sneek. (Bron: overl.aktenr.139 Sneek 6 aug.1919; pag.36. / www.allefriezen.nl/).

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

• Geboorteakte Leeuwarden, 1861. Aangiftedatum 24 aug.1861, Geboorteaktenr. A529.
Geb.datum 22-08-1861, kind: Geertje BLAUW, dochter van Fokke BLAUW, en Elisabeth DEDEN.
Nadere informatie betreft spelling Deden, zie ook: Deeden. // (bron Historisch Centrum Leeuwarden,
www.gemeentearchief.nl/ => scan geb.akte, website www.allefriezen.nl, transcr.MCDK)
Nr.529. In het jaar EEN DUIZEND ACHT HONDERD EEN EN ZESTIG, den vier en twintigsten dag
der maand Augustus, is voor ons ondergeteekende AMBTENAAR VAN DEN BURGERLIJKEN STAND
der Gemeente Leeuwarden, Provincie Friesland, verschenen: Fokke Blauw, oud twee en vijftig (52) jaren,
d irecteur in het Stads werkhuis, woonachtig alhier, welke ons heeft verklaard, dat alhier, op den
twee en twintigsten dezer, des avonds te elf uur, uit hem en zijne huisvrouw Elisabeth Deden,
zonder beroep, wonende mede alhier, geboren is een kind van het vrouwelijk geslacht, aan
hetzelve
den voornaam gevende van Geertje. / Deze verklaring is gedaan in tegenwoordigheid van:
Hendricus Verkennis, oud vier en vijftig (54) jaren, Rijksveldwachter, en Harke Slaaff, oud een en veertig
(41) jaren, kantoorbediende, beide[n] alhier woonachtig. En hebben de vader en getuigen deze acte,
na voorlezing, nevens ons onderteekend. (w.g.: F. Blauw, H. Verkennis, H. Slaaff.) //

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

• Geboorteakte Leeuwarden, 1863. Aangiftedatum 4 mrt.1863, Geboorteaktenr. 138:
Trijntje BLAUW, geb.2 mrt.1863. Dochter van Fokke BLAUW en Elisabeth DEEDEN.
Nadere informatie betreft spelling DEEDEN, zie ook: DEDEN. (bron: Historisch Centrum
Leeuwarden, website www.gemeentearchief.nl/ => scan geboorteakte, transcr.MCDK,
www.allefriezen.nl/) Nr.138. In het jaar EEN DUIZEND ACHT HONDERD DRIE EN ZESTIG,
den vierden dag der maand Maart, is voor ons ondergeteekende AMBTENAAR VAN DEN
BURGERLIJKEN STAND der Gemeente Leeuwarden, Provincie Friesland, verschenen:
Fokke Blauw,
oud drie en vijftig (53) jaren, Directeur in het Stads Werkhuis, woonachtig alhier,
welke ons heeft verklaard, dat alhier, op den tweeden dezer, des nachts omstreeks te een uur,
uit hem en zijne huisvrouw Elisabeth Deeden, zonder beroep, wonende mede alhier, geboren
is een kind van het vrouwelijk geslacht, aan hetzelve
den voornaam gevende van Trijntje.
Deze verklaring is gedaan in tegenwoordigheid van: Wilhelmus Heijer, oud acht en vijftig (58) jaren,
schoenmaker, en Hendrik Heijer, oud vier en twintig (24) jaren, kastmaker, beide[n] alhier woonachtig.
En hebben de vader en getuigen deze acte, na voorlezing, nevens ons onderteekend. (w.g.: F. Blauw,
W. Heijer, H. Heijer.) / Dirk Zeper. //
 
 

• 16 jul.1890 Leeuwarden: Huwelijksregisters Leeuwarden, deelnr.3615; huw.aktenr.132.
Willem SCHREINHOUT, bruidegom, Trijntje BLAUW, bruid. / (Scan; transcr.MCDK)
In het jaar 1890, den 16den dag der maand July, zijn voor Ons ondergeteekende
AMBTENAAR VAN DEN BURGERLIJKEN STAND der gemeente LEEUWARDEN,
provincie FRIESLAND, verschenen: Willem SCHREINHOUT, oud vijf en dertig (35) jaren,
zonder beroep, geboren en wonende te Leeuwarden, meerderjarige zoon van
Jurjen Willem Schreinhout,
koopman, en van Johanna Wesbonk, zonder beroep,
echtelieden wonende te Leeuwarden; en:
Trijntje BLAUW,
oud zeven en twintig (27) jaren, zonder beroep, geboren en wonende
te Leeuwarden, meerderjarige dochter van Fokke Blauw, overleden blijkens overgelegde
overlijdensakte, en van Elisabeth Deeden, zonder beroep, wonende te Leeuwarden,
in der tijd echtelieden, de moeder hierbij tegenwoordig hare toestemming tot dit huwelijk
gevende; welke Ons verzocht hebben het door hen voorgenomen huwelijk te voltrekken,
waarvan de afkondigingen voor de hoofddeur van het huis der gemeente zijn geschied
op den vijfden zondag der maan Juny en den eersten zondag der maand July dezes
jaars, telkens des middags ten twaalf ure. /
Geene verhindering tegen het gemelde huwelijk ter Onzer kennis zijnde gebragt,
hebben Wij, aan hun verzoek voldoende, ieder der aanstaande echtgenooten afgevraagd :
of zij elkander aannemen tot echtgenooten en getrouwelijk alle de pligten zullen vervullen,
welke door de wet aan den huwelijken staat verbonden zijn, waarop door hen een
toestemmend antwoord zijnde gegeven, verklaren Wij in naam der wet, dat door
den Echt aan elkander verbonden zijn: Willem Schreinhout en Trijntje Blauw. /
Van al hetwelk wij akte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van:
Jan Lutje Beerenbroek, oud 41 jaren; Bernardus van Weemen van Noord, oud 64 jaren;
Johannes Frederik Mijlius, oud 48 jaren, beambten ter Secretarie dezer gemeente,
en Sikke Jansen, oud 53 jaren, gemeentebode, allen alhier woonachtig en aan partijen
vreemd. / En hebben de bruidegom, de bruid, hare moeder en de getuigen deze akte
na voorlezing nevens ons onderteekend, goedkeurende de doorhaling daarin van
het woord "zijne" en de tusschenvoeging van "hare" op den achttienden regel
van boven aan ommezijde. (w.g.: W. Schreinhout, T. Blauw, E. Deeden,
J.L. Beerenbroek, B. v. W. van Noord, J.F. Mijlius, S. Jansen.) //

• 9 jan.1855, 10 jan.1855, Leeuwarden: Geb.-aktenr.16; aktedatum 10 jan.1855: (transcr.MCDK)
Geboorte aangifte door Jurjen Willem Schreinhout, 35 jr, koopman, wonende te Leeuwarden,
dat op 9 jan.1855 te Leeuwarden des namiddags omstreeks te half een uur, uit hem en deszelfs
huisvrouw Johanna Wesbonk, zonder beroep, wonende mede te Leeuwarden, geboren is een
zoon, aan hetzelve de voornaam gevende van: Willem. / Getuigen: Hendrik de Jong, 43 jr,
boendermaker, en Machiel Dwinger, 34 jr, huisverwer, beide woonachtig te Leeuwarden.
(w.g.: J.W.Schreinhout, H.de Jong, M.Dwinger.) //

• 17 jun.1891 / 18 jun.1891, Leeuwarden: Betreft overlijdensregister 1891 Leeuwarden,
overlijdensaktenr.319. (transcr.MCDK) => In het jaar 1891, den 18den dag der maand Juny,
zijn voor Ons ondergeteekende AMBTENAAR VAN DEN BURGERLIJKEN STAND
der gemeente Leeuwarden, provincie Friesland, verschenen:
Johan David Okel, oud 63 jr, en Rins Okel, oud 37 jr, aansprekers, beiden alhier woonachtig;
welke Ons verklaard hebben, dat alhier op den zeventienden dag der maand Juny dezes jaars,
des morgens ten half zes ure, is overleden: Jurjen Willems Schreinhout, oud twee en zeventig
(72) jaren, koopman, geboren en wonende te Leeuwarden, man van Johanna Wesbonk,
zoon van Willem Schreinhout en van Sjoerdje Koops de Vries, beiden overleden. /
Waarvan Wij deze akte hebben opgemaakt en na voorlezing met de aangevers
onderteekend. (w.g.: J.D.Okel, R.Okel.) //

• 18 mei 1916, Leeuwarden: Betreft overlijdensregister 1916 Leeuwarden, overlijdensaktenr.284.
(transcr.MCDK) Heden achttien Mei 1916, verschenen voor mij Ambtenaar van den burgerlijken stand
van Leeuwarden: Paulus Johannes Lubberts, oud 49 jr, en Jan Hider, oud 60 jr, aansprekers,
beiden wonende te Leeuwarden, die verklaarden, dat alhier op den achttienden dezer maand,
des voormiddags ten kwart na twaalf ure, is overleden: Willem SCHREINHOUT, oud een en zestig
(61) jaren, logmenthouder, geboren en wonende te Leeuwarden, man van Trijntje BLAUW,
zoon van Jurjen Willem Schreinhout, en van Johanna Wesbonk, beiden overleden. /
Waarvan akte, welke overeenkomstig de wet is voorgelezen. (w.g. P.J.Lubberts, J.Hider.) //

• Overlijdensaktenr.A 89: Leeuwarden. Aangiftedatum 25 feb.1942, Overlijdensdatum 23 feb.1942.
Trijntje BLAUW, vrouw, leeftijd 78 jaar, geboorteplaats Leeuwarden; dochter van: (ouders)
(vader) Fokke BLAUW, (moeder) Elisabeth DEEDEN.
// Weduwe van: Willem SCHREINHOUT. //
Nadere informatie betreft spelling DEEDEN, zie ook: DEDEN. (bron www.allefriezen.nl/
transcr.MCDK) Nr.89. Heden, vijf en twintig Februari negentienhonderd twee en veertig,
verscheen voor mij, Ambtenaar van den burgerlijken stand van Leeuwarden:
ANEMA, Pieter, oud vier en zeventig (74) jaren, aanspreker, wonende alhier, die verklaarde,
daarvan uit eigen wetenschap kennis dragende, dat alhier op den drie en twintigsten dezer maand
des namiddags ten half zeven ure, is overleden: BLAUW, Trijntje, oud acht en zeventig (78) jaren,
zonder beroep, geboren en wonende alhier, weduwe van SCHREINHOUT, Willem;
dochter van: BLAUW, Fokke, en DEEDEN, Elisabeth, beiden overleden.
Waarvan akte, welke overeenkomstig de wet is voorgelezen.
(w.g.: P. Anema.) / IJ.E. Hazekamp. //


Bevolkingsregister van Leeuwarden periode 1876-1904; blz.291; Inschriijving te Leeuwarden, betreft Willem Schreinhout, geb.9 jan.1855 te Leeuwarden, bij zijn oudere broer en gezin (Ned.Herv.): (regelnr.1.) Jan Willem Harmanus Schreinhout, man, gezinshoofd, geb.26 mei 1853, koopman, gehuwd met: (regelnr.2.) Jacoba Johanna Schutte, geb.13 jun.1852 te Deventer, inschr.24 dec.1877 te Leeuwarden v/h Deventer, prov.Ov., met hun kinderen, familienaam Schreinhout, (regelnr.3.) Johanna Jacoba Wilhelmina, geb.25 okt.1878, (regelnr.4.) Jurjen Willem Sijbrand, geb.29 feb.1880, overleden 16 okt.1880. //
Daarna is het gezin van drie personen verhuisd op 26 apr.1881 naar Beek en Donk, prov.N.Br. //
Op 12 aug.1881 terug in Leeuwarden vanuit Beek en Donk; beroep gezinshoofd koopman, winkelier, met vnd. gezin.

(regelnr.4.) Johanna Hendrika, geb.23 mei 1881 te Beek en Donk, zij is gehuwd op 20 jun.1904; kolom aanm.: T4. //
Gezinsuitbreiding te Leeuwarden betreft (regelnr.5. dochter) Jans Johanna Hendrika, geb.9 dec.1884. //
(regelnr.6. zoon) Jurjen Willem, geb.20 nov.1887. //
(regelnrs.3, 8, 9.) Johanna Jacoba Wilhelmina, geb.25 okt.1878, zij
is vertrokken naar Deventer, prov.Ov.10 jul.1899;
beroep Apothekersbediende niet in functie, terug in Leeuwarden vanuit Deventer 21 nov.1899, weer uitgeschreven 16 okt.1900 vertrokken naar Groningen, prov.Gr.; beroep als voren, vanuit Groningen weer ingeschreven te Leeuwarden 14 jan.1902, op 26 April 1902 vertrokken naar Zwolle. //
Bij dit gezin is vermeld de broer van gezinshoofd bij regelnr.1., de inwoner betreft:
(regelnr.7.) Willem Schreinhout, geb.9 jan.1855; inschrijving te Leeuwarden op 22 dec.1885, van Bevolkingskaart Kazerne Harderwijk (Gld.), aanm.: 1 Mei 1888 naar elders; 30 jul.1888 terug; K.R.776. //
Zoals hierboven diverse woonadressen te Leeuwarden van gezin vermeld op regelnummers 1 t/m 7. //
Op voornoemde pagina volgt daarna het gezin Schreinhout - Blauw, zie verder hieronder.

Uit het huwelijk op 16 juli 1890 te Leeuwarden van Willem Schreinhout, koopman, en Trijntje Blauw, beiden woonachtig te Leeuwarden, zijn kinderen bekend met familienaam SCHREINHOUT, geboren te Leeuwarden (kerkgenootschap: Ned.Herv.). (Bronnen Burg.standaktes en Bev.reg.Leeuwarden; Historisch Centrum Leeuwarden, allefriezen.nl, genlias.nl, tresoar.nl;
gezinnen, vervolg van Bevolkingsregister Leeuwarden periode 1876-1904, gezin Schreinhout - Blauw, kerk Ned.Herv., t.w.:
betreft het volgende gezin van vier personen ingeschreven te Leeuwarden op 6 jun.1894 komende vanuit Bolsward:
(regelnr.1.) Willem Schreinhout, man, gezinshoofd, geb.9 jan.1855, koopman, koffiehuishouder; gehuwd.
(regelnr.2.) Trijntje Blauw, vrouw van (1.) Willem Schreinhout; zij is geboren 2 mrt.1863, gehuwd.
Daarna volgen vier kinderen met familienaam Schreinhout, waarvan de twee oudsten inschr.6 jun.1894 v/h Bolsward:
(regelnr.3.) Johanna Wilhelmina, dochter, geb.26 nov.1890; (regelnr.4.) Fokke Jurjen Willem zoon, geb.5 jun.1892;
(regelnr.5.) Elizabeth Geertruida, dochter, geb.13 apr.1895; (regelnr.6.) Jurjen IJsbrand Ludwig, zoon, geb.25 jun.1899.

Betreft voornoemde zoon, geb.akte te Leeuwarden: Jurjen IJsbrand Ludwig Schreinhout, geb.25 jun.1899, Leeuwarden, te 9 uur v.m., vader Willem Schreinhout, 44 jr, logementhouder, moeder Trijntje Blauw, zonder beroep, mede te Leeuwarden woonachtig zijn echtgenoot; aangifte door de vader; getuigen: Klaas Rozeboom Pot, 39 jr, koopman, en Jan Lutje Beerenbroek, 50 jr, beambte ter Secretarie dezer gemeente, beiden wonende te Leeuwarden. (w.g.: W. Schreinhout, K. Rozeboom Pot, J.L. Beerenbroek) // Bijz.: In de linker kantlijn ambtelijke aantekening met potlood geschreven:
NH [= kerkgenootschap]; Lange markt str. 20.
(Bron: Geb.aktenr.396, Leeuwarden, aktedatum 27 jun.1899.) //

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


• Geboorteaktenr.63, Leeuwarden, 1868. Geb.datum 1 febr.1868 / Aangiftedatum 3 febr.1868:

Janna Geertruida BLAUW, geb.1 febr.1868. Dochter van Fokke BLAUW en Elisabeth DEEDEN.
Nadere informatie betreft spelling DEEDEN, zie ook: DEDEN. (bron Historisch Centrum Leeuwarden,
www.gemeentearchief.nl/ => transcr.MCDK) In het jaar 1868, den derden dag der maand Februarij,
is voor Ons ondergeteekende AMBTENAAR VAN DEN BURGERLIJKEN STAND der Gemeente Leeuwarden,
Provincie Friesland, verschenen: Fokke Blauw, oud acht en vijftig (58) jaren, directeur in het Stads werkhuis,
woonachtig alhier, welke ons heeft verklaard, dat alhier, op den eersten dezer, des morgens te zeven uur,
uit hem en zijne huisvrouw Elisabeth Deeden, zonder beroep, wonende mede alhier, geboren is een kind
van het vrouwelijk geslacht, aan hetzelve de voornamen gevende van Janna Geertruida. / Deze verklaring
is gedaan in tegenwoordigheid van Johannes Huizinga, oud 65 jaren, tuinman, en Johan Hendrik Wagenaar,
oud 31 jaren, zonder beroep, beide[n] alhier woonachtig. En hebben de vader en getuigen deze acte,
na voorlezing, nevens ons onderteekend. (w.g. F. Blauw, J: Huizinga, Johan Hendrik Wagenaar) //

 
 

 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =


Elizabeth DEDEN (dochter van Lammert Albartus DEDEN, wever, en Elske HAGEDOORN)
huwde te Sneek op 23 maart 1834 met: Gatze Murks HOEKSTRA (zoon van Murk Durks en Hyltgen Baukes).
(Bron GenLias: Burgerlijke Stand - Huwelijk. Archieflocatie Tresoar, Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum.
Algemeen: Toegangsnr.30-34. Inv.2009. Gemeente Sneek. Huw.-aktenr.13 d.d.23-03-1834.)

 
 

• 23-03-1834: Huwelijksakte te Sneek (Provincie Friesland) d.d. 23 maart 1834 om 12 uur n.m.
In het jaar Een duizend acht honderd vierendertig, den drie en twintigsten der maand Maart
des middags ten twaalf uren, zijn voor ons Burgemeester als Officier van den Burgerlijken Stand
der Gemeente van Sneek, PROVINCIE VRIESLAND, gecompareerd,
[Bruidegom] Gatze Murks HOEKSTRA, oud negen en dertig jaren, arbeider, woonachtig te Sneek
en geboren te Uitwellingerga [= dorp in Wymbritseradeel, z.o. van Sneek] den tienden February
des jaars een duizend zeven honderd vijf en negentig, meerderjarige zoon van Murk Durks, overleden,
alles uit een doopextract en acte van bekendheid behoorlijk blijkbaar, en van Hyltgen Baukes,
zonder bedrijf te Sneek wonende, mede voor ons gecompareerd, welke verklaarde tot het huwelijk
van haren zoon haar toestemming te geven en zulks door onderteekening dezen acte te zullen bekrachtigen. /
En:
[Bruid] Elizabeth DEDEN, oud zeven en twintig jaren, zonder bedrijf, woonachtig te Sneek en te Leeuwarden
geboren den achttienden Juny des jaars een duizend acht honderd en zes, meerderderjarige dochter
van Lammert Albartus Deden, wever, woonachtig te Sneek, en van Elske Hagedoorn, overleden,
alles uit het daarvan in Somma afgegeven doop en dood extract behoorlijk blijkbaar, hebbende de vader,
welke mede voor ons is gecompareerd verklaard tot het huwelijk van zijne dochter zijne toestemming te geven
en zulks door onderteekening dezer acte te zullen bekrachtigen.
Welke Komparanten ons verzochten, het door hun voorgenomen huwelijk te voltrekken waarvan de afkondigingen
voor de hoofddeur van ons huis der Gemeente zijn geschied op den tweeden en derden zondag dezer maand.
Geene verhindering tegen het gemelde huwelijk ter onzer Kennisse gebragt zijnde en de bruidegom geproduceerd hebbende een certificaat van den Heer Gouverneur dezer Provincie waaruit een consent dat hij aan zijne verpligting
ten aanzien der Wet op de nationale militie heeft voldaan hebben wij aan hun verzoek voldoende na voorlezing
van alle de vorengemelde stukken gelijk mede van het zesde hoofdstuk van den vijfden titel van het burgerlijk wetboek
ten opschrift hebbende van het huwelijk ieder der aanstaande echtgenooten afgevraagd of zij elkander wederkering
tot man en tot vrouw zullen nemen waarop door elk derzelven een afzonderlijk toestemmend antwoord gegeven zijnde verklaren wij in naam der Wet dat Gatze Murks Hoekstra en Elizabeth Deden door het huwelijk zijn verbonden.
Van hetwelk wij uit hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van: Godert Vlink, wachtmeester, oud zeven en vijftig jaren;
Jan Harmens de Jong, policie dienaar, oud negen en veertig jaren; Klaas Frantzen, stadsroeper, oud negen en dertig
jaren; en Geert van Dalsen, stadsbode, oud een en dertig jaren; allen woonachtig te Sneek en geen der Komparanten
in den bloede bestaande welke dese benevens ons de Komparant en de in leven zijnde ouders na duidelijke voorlezing
op dag, maand en jaar in het hoofd dezes gemeld hebben onderteekend; terwijl de Komparante verklaarde niet te kunnen schrijven. (w.g.: G.M. Hoekstra, H. Boukes, L. Deden, G. Vlink, J.H. de Jong, Kl. Frantzen, G. van Dalsen; Teetse Gonggrijp.) //

Familietak HOEKSTRA - DEDEN; kinderen vermeld met familienaam HOEKSTRA:

• (zoon) Geboorteakte Sneek, 1834 Aangiftedatum 10 juni 1834, blad nr. 51
Murk Hoekstra, geboren 9 juni 1834 Zoon van Gatze Murks Hoekstra
en Elisabeth Deden (Bron: TRESOAR, geb.aktes; www.allefriezen.nl/).

• (zoon) Geboorteakte Sneek, 1837 Aangiftedatum 3 april 1837, blad nr. 30
Lambertus Hoekstra, geboren 2 april 1837 Zoon van Gatse Hoekstra en Elisabeth Deden
(Bron TRESOAR, geb.aktes; www.allefriezen.nl/).
Lambertus HOEKSTRA, bruidegom, huw.aktenr.193 gemeente Leeuwarden, 17 nov.1866,
bruid Maria MANI. (bron allefriezen.nl, transcr.MCDK) Nr.193.: In het jaar 1866 den zeventienden dag
der maand november, zijn voor ons ondergeteekende Ambtenaar van den Burgerlijken Stand
der Gemeente Leeuwarden, Provincie Friesland, verschenen:
Lambertus Hoekstra, oud negen en twintig (29) jaren, Spoorweg-arbeider, geboren te Sneek,
woonachtig te Leeuwarden, meerderjarige zoon van Gatse (of Gatze) Hoekstra en van
Elisabeth Deden, beide[n] overleden, blijkens overgelegde overlijdensacten; en:
Maria Mani, oud drie en dertig (33) jaren, zonder beroep, geboren en woonachtig te Leeuwarden,
meerderjarige dochter van Johannes Philippus Mani, arbeider, en van Neeltje Alberts van den Berg,
zonder beroep, echtelieden, woonachtig te Leeuwarden; /
welke ons verzocht hebben het door hen voorgenomen huwelijk te voltrekken, waarvan de afkondigingen
voor de hoofddeur van het huis der gemeente zijn geschied, namelijk de eerste op den eersten Zondag
en de tweede op den tweeden Zondag der tegenwoordige maand November, telkens des middags
te twaalf ure. / Geene verhindering tegen het gemelde huwelijk ter onzer kennis zijnde gebragt hebben wij,
aan hun verzoek voldoende, ieder der aanstaande echtgenooten afgevraagd: of zij elkander aannemen
tot echtgenooten en getrouwelijk alle de pligten zullen vervullen, welke door de wet aan den huwelijken
staat verbonden zijn, waarop door hen een toestemmend antwoord zijnde gegeven, verklaren Wij:
in naam der wet, dat door den echt aan elkander verbonden zijn: Lambertus Hoekstra en Maria Mani. /
Van al hetwelk wij acte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van: Wybe van Nus, oud vijftig (50) jaren,
Bernardus van Weemen van Noord, oud veertig (40) jaren, Joachemus Wijnants, oud acht en zestig (68)
jaren, beambten ter Secretarie dezer Gemeente, en Casper Habekottee, oud veertig (40) jaren,
Stadsbode, allen alhier woonachtig en den Contractanten vreemd. / En hebben de bruidegom,
de bruid en de getuigen deze acte, na voorlezing, nevens ons onderteekend. (w.g.: L. Hoekstra, M. Mani,
W. van Nus, B. van Weemen van Noord, J. Wijnants, C. Habekottee.) //

• (zoon) Geboorteakte Sneek, 1840 Aangiftedatum 6 mei 1840, blad nr. 52:
Jan Hoekstra, geboren 5 mei 1840 Zoon van Gatse Murks Hoekstra en Elisabeth Deden
(www.allefriezen.nl/). / Hij is overleden in 1922 (bron www.tresoar.nl/): Jan Hoekstra,
overleden 11 nov.1922; oud 82 jaar, weduwnaar. Zoon van Gatse Murks Hoekstra
en Elisabeth Deden. / Overlijdensakte Leeuwarden, 1922. Aangiftedatum 13 nov.1922,
aktenr.611. / Jan HOEKSTRA is overleden op 11 november 1922, weduwnaar oud 82 jaar,
zoon van Gatse Murks Hoekstra, Elisabeth Deden. (bron allefriezen.nl, overl.aktenr.A611,
Leeuwarden 13 november 1922) / (transcr.MCDK) Nr.611. Heden dertien November negentienhonderd
twee en twintig (13 nov.1922), verschenen voor mij Ambtenaar van den burgerlijken stand van Leeuwarden:
Theunis van Dijck, oud een en veertig (41) jaren, aanspreker, en Sjoerd van der Veen, oud drie en twintig
(23) jaren, pakhuisknecht, beiden wonende te Leeuwarden, die verklaarden, dat alhier op den elfden
dezer maand des namiddags ten vier ure, is overleden: Jan Hoekstra, oud twee en tachtig (82) jaren,
zonder beroep, geboren te Sneek, wonende te Leeuwarden, weduwnaar van Aaltje van Zandbergen,
zoon van Gatse Murks Hoekstra en van Elisabeth Deden, beiden overleden. /
Waarvan akte, welke overeenkomstig de wet is voorgelezen. //


• (zoon) Geboorteakte Sneek, 1844 Aangiftedatum 2 november 1844, blad nr. 113
Hendericus Hoekstra, geboren 1 november 1844 Zoon van Gatse Hoekstra
en Elisabeth Deden (Bron TRESOAR, geb.aktes; www.allefriezen.nl, transcr.MCK)
In het jaar Een duizend acht honderd vierenveertig, den Tweeden der maand November
is voor ons ondergeteekende Ambtenaar van den Burgerlijken Stand te Sneek gecompareerd:
Gatse Hoekstra, oud acht en veertig jaren, arbeider, wonende te Sneek, welke heeft verklaard,
dat op den Eersten dag der maand November des jaars Een duizend acht honderd vier en veertig,
des avonds te tien uren, te Sneek; uit hem Declarant en deszelfs huisvrouw Elisabeth Deden,
zonder beroep, mede woonachtig te Sneek, is geboren een kind van het mannelijk geslacht;
waaraan hij verklaarde de voornaam van Hendericus te zullen geven. / De gemelde verklaring
is geschied in tegenwoordigheid van Engelbartus Piebenga, oud twee en veertig (42) jaren,
en Bernardus de Jongh, oud een en dertig (31) jaren, Stadsboden, wonende te Sneek;
welke deze benevens de Comparant na gedane voorlezing, met ons hebben onderteekend.
(w.g.: Gatze Hoekstra, E. Piebenga, B. de Jongh.) //

---

DEZE PAGINA IS NOG IN BEWERKING / THIS PAGE IS STILL UNDER CONSTRUCTION

=====================================================================

 

GENEALOGIE DEDEN: Stambomen DEDEN;
GENEALOGY DEDEN: Familytrees DEDEN:

Voorouders van / Ancestors of: Lammert DEDEN (1769–1843)

 

Fam. Lammert DEDEN x Elske HAGEDOORN

De zeven kinderen van / The seven children of
Lammert DEDEN x 1791 Elske HAGEDOORN:


• 1. (zoon/son: nr.1.) Gerardus DEDEN (*1792)

•• 2. (zoon/son: nr.2.) Petrus DEDEN (*1796)

••• 3. (zoon/son: nr.3.) Hendrikus DEDEN (*1798)

•••• 4. (zoon/son: nr.4.) Leonardus DEDEN (*1802)

••••• 5. (dochter/daughter: nr.1.) Elysabeth DEDEN (*1806)

•••••• 6. (dochter/daughter: nr.2.) Maria DEDEN (*1809)

••••••• 7. (zoon/son: nr.5.) Johannes DEDEN (*1812)

 

Volgende pagina, het zesde kind, de jongste dochter van /
Next page, the sixth child, the youngest daughter of
Lammert DEDEN x 1791 Elske HAGEDOORN:


•••••• 6. (dochter/daughter: nr.2.) Maria DEDEN (*1809)


DEDEN.genealogie.template