DEDEN info; onderzoek incl. provincie Flevoland / research incl. province Flevoland
(M.C. Deden-Kazenbroot, Lelystad, prov. Flevoland, Nederland / the Netherlands.)

fam. DEDEN, incl. (bijv. / e.g.) : DeDen / Dedden / Dede / Dedem / van Dedem / Deden /
van Deden / Deder / Deede(m) / Deeden / D(i)ede(n) / Didde / van Didden / von Didden.

Genealogie.DEDEN : onderzoek familiegeschiedenis / research family history;
incl. Schokland info, => familietakken / family branches: DEDEN & DEEDEN.

NEDERLANDS - ENGELS / DUTCH - ENGLISH

inclusief afkortingen voor genealogie: stambomen
including abbreviations for genealogy: family trees

* = geb, geboren > born
~ = ged., gedoopt > bapt. / baptised / baptized / christened
± = ca, circa > approx. / approximately
+ = ov., ovl., overl., overleden > deceased, died
[b] = begr., begraven > buried
[cr] = gecremeerd > cremated
bs / bst. / BS / BSt. / B.St. / Burgerlijke Stand > Civil Registration
d / dr / dochter > daughter
d.d. / datum > date
dgn / dagen > days
dv / d.v. / drv / dr.v. = dochter van > daughter of
fa. / firma > firm
fam. / familie (families) > fam. / family (families)
geb. / geboren > born
geh., gehuwd (met) > married (to)
get., getuige / getn., getuigen > witness / witnesses
grm, gr.m. / grootmoeder, oma > grm, gr.m. / grandmother
grv, gr.v. / grootvader, opa > grv, gr.f. / grandfather
huw., huwelijk > marriage, wedding
j., jr. / jaar, jaren (leeftijd: oud) > y., year, years (age, old)
k., kind, kinderen > child, children
k.v., kind van, kinderen van > child of, children of
kl.d., kl.dr, kleindochter, kleindochters > granddaughter, granddaughters
kl.k., kleinkind, kleinkinderen > grandchild, grandchildren
kl.z., kl.zn, kleinzoon, kleinzonen/kleinzoons > grandson, grandsons
m., man, mannelijk (geslacht) > m., man, male (gender)
m., meisje, meisjes = girl, girls
m., moeder = mother
mnd., maand, maanden = month, months
mv / m.v. = man van > husband of (partner, male)
n. / na (richting / direction) = naar > to
o.tr. = ondertr., ondertrouw > banns [register: marriage]
pv / p.v. = partner van > partner of (male or female)
rv / r.v. / rel.v. = relatie van > relation of (male or female)
verh. = verhuisd / verhuisd naar > moved / moved to
vertr. = vertrokken > left
v., vr. = f. > vrouw, vrouwelijk > woman, female
wed., weduwe / weduwen, weduwes = widow / widows
wedr., weduwnaar / weduwnaars, weduwnaren = widower / widowers
x = huw., geh., gehuwd / getrouwd > married
x = getr., tr., getrouwd (partner/relatie) > married (partner/relation)
xx = 2de huw., huwelijk > 2nd marriage or partner/relationship
xxx = 3de huw., huwelijk > 3rd marriage or partner/relationship
xxxx = 4de huw., huwelijk > 4th marriage or partner/relationship
vv / vrv / vr.v. = vrouw van > wife of (partner, female)
z., zn., zv / znv / zn.v. = zoon, zoon van > son, son of

01 => Jan. (1ste maand / 1st month) = Januari > January
02 => Feb. / Febr. (2de maand / 2nd month) = Februari > February
03 => Mrt (3de maand / 3rd month) = Maart > March
04 => Apr. (4de maand / 4th month) = April
05 => Mei (5de maand / 5th month) > May
06 => Jun. (6de maand / 6th month) = Juni > June
07 => Jul. (7de maand / 7th month) = Juli > July
08 => Aug. (8ste maand / 8th month) = Augustus > August
09 => Sep. / Sept. (9de maand / 9th month) = September
10 => Oct. / Okt. (10de maand / 10th month) = October / Oktober > October
11 => Nov. (11de maand / 11th month) = November
12 => Dec. (12de maand / 12th month) = Decemberadres > address

acte, akte > certificate
ambtenaar > civil servant
April  / Apr. (4de maand) > April (4th month)
archief  (archieven) > archive (archives), file (files), record (records)
archiefgebouw > record-office (building)
Augustus / Aug. (8ste maand) > August (8th month)

België > Belgium
beroep > profession (occupation, trade, calling)
bibliotheek > library
bibliothecaris / bibliothecaresse > librarian (male / female)
bloem, bloemen > flower, flowers
bontwever / bontweefster > print(ed cotton) weaver (male / female)
boom, bomen > tree, trees
broer, broeders/broers > brother, brothers
bruid, bruiden > bride, brides
bruidegom, bruidegoms > bridegroom, bridegrooms
bruidspaar > bridal couple, bride and groom
bruidsparen > bridal couples, brides and grooms
Burgerlijke Stand / BS / BSt / B.St. > Civil Registration

commies, commiezen > clerk, clerks

dame, dames > lady, ladies
dameskleding > ladies' clothing
damesmode > ladies' fashion
datum / data / d.d. > date, dates
December / Dec. (12de maand) > December (12th month)
dienstbode, dienstbodes > (maid) servant, servants
Dirk (first name, male in Dutch) > Derrick (English)
dochter / d / dr > daughter
dochter van / dv / drv > daughter of
dorp, dorpen > town, towns
Duitsland > Germany

de echtelieden > the married couple
echtgenoot (man) > husband (spouse)
echtgenote (vrouw) > wife, lady (spouse)
echtpaar > married couple

fabriek (fabrieken) > factory (factories)
familie, fam. / (families) > family, fam. / (families)
Februari / Feb. / Febr. (2de maand) / February (2nd month)
firma / fa. > firm
Frankrijk > France

geboorteakte > certificate of birth
geboren, geb. > born
gehuwd, geh. / gehuwd met > married / married to
gemeente > municipality (civil [city, town])
gemeente > parish (church)
genealogie > genealogy
generatie > generation
Gerard, Ger(h)ard(us) > Gerald or Gerard (first name, male)
getuige, get. / getuigen, getn. > witness / witnesses
geweermaker > gunsmith
grootmoeder, oma / grm, gr.m. > grandmother, / grm, gr.m.
grootvader, opa / grv, gr.v. > grandfather / grf, gr.f.
grote familie, families > large family, families

Hen(d)rica, Hendrika > Henrietta (first name, female)
Hen(d)ricus, Hendrik(us) > Henry (first name, male)
heraldiek > heraldry
heren > gentlemen / men
herenkleding > (gentle)men's clothing
herenmode > (gentle)men's fashion
hoed, hoeden > hat, hats
huis, huizen > house, houses
huishoudster > housekeeper
huisvrouw, huisvrouwen > housewife, housewifes
huwelijk, huw. > marriage, wedding

ik (ben, heb, was) > I (am, have, was)

Januari / Jan. (1ste maand) > January (1st month)
jongen, jongens > boy (male child), boys (male children)
Juli / Jul. (6de maand) > July (6th month)
Juni / Jun. (6de maand) > June (6th month)

katoenweverij > cotton-mill
kerk, kerken > church, churches
kind, kinderen > child, children
kinderkleding > children's clothing
kindermode > children's fashion
kleermaker, kleermakers > tailor, tailors
kleermakersfirma > tailoring-firm
kleermakerskunst > sartorial art
kleermakersvak > tailoring (trade)
kleindochter van > granddaughter of
kleine familie, families > small family, families
kleinkind van > grandchild of
kleinkinderen van > grandchildren of
kleinzoon van > grandson of
koopman > merchant, dealer
koopvrouw > tradeswoman
kuiper > cooper

leeftijd (oud) jaar/jaren > age (old) year/years

ma, moe, moeder, moeders = mum, mother, mothers
Maart / Mrt. (3de maand) / March (3rd month)
man, mannen > man, men
man: echtgenoot (partner) = man: husband (partner)
mannen: echtgenoten (partners) = men: husbands (partners)
meester, meesters > master, masters
Mei (5de maand) > May (5th month)
meid, meiden > (maid-)servant/girl, servants/girls
meid-huishoudster > cook/working-housekeeper
meisje, meisjes > girl (female child), girls (female children)
mode, modes > fashion, fashions
modefabricant > fashion manufacturer
modenaaister > dress-maker
mode-ontwerper > fashion designer
modevak > millinery
modezaak > fashion house
moeder, moeders > mother, mothers

naaister > needle-/sewing-woman, seamstress, dressmaker
nakomeling, nakomelingen > descendant, descendants
nationaliteit, nationaliteiten > nationality, nationalities
Nederland > the Netherlands

November / Nov. (11de maand) > November (11th month)

October / Oct. / Oktober / Okt. (10de maand) > October (10th month)
oma = grootmoeder, grootmoeders / grandmother, grandmothers
onbekend (adres, persoon) > unknown (address, person)
(zelfstandig) ondernemer > (self-employed) employer
ondertrouw > notice of a marriage [register: banns]
ontwerper / ontwerpster > designer (male / female)
oom, ooms = uncle, uncles
opa = grootvader, grootvaders > grandfather, grandfathers
ouder, ouders > parent, parents
overgrootmoeder > greatgrandmother
overgrootvader > greatgrandfather
overleden > deceased

pa, va, vader, vaders = dad, father, fathers
pakhuis > warehouse
pakhuisknecht > warehouse-man
pakhuismeester > warehouse-keeper
partner, partners > partner, partners
plaats, plaatsen > place (e.g.: city, town), places (e.g.: cities, towns)
plaatsnaam > place-name
plant, planten > plant, plants
persoon, personen > person, persons
poelier > poulterer, game and venison dealer
poelierswinkel > game-shop
postkantoor > postoffice
postzegel, postzegels > stamp, stamps
provincie, provincies > province, provinces

relatie, relaties > relation, relations
rijksambtenaar > government official or servant
rijksarchief > Public Record Office

schipper > bargeman
schippersknecht > barge hand
schoen- en-laarzenmaker > boot- and shoemaker
schoenreparaties > shoe-repairs
September / Sep. / Sept. (9de maand) > September (9th month)
snoep, snoepgoed, pepermunt > sweets, candy, peppermint
snoep-/pepermuntfabriek > candy-/peppermintfactory
soldaat, soldaten > soldier, soldiers
stad, grote stad, kleine stad > city, large city, small city
steden, grote en kleine steden > cities, large and small cities
stamboom, stambomen > familytree, familytrees
streekarchief > regional record-office [archive(s)]

tante, tantes > aunt, aunts
tiener, tieners = teenager, teenagers
tr. = trouwen / trouwen (gaan) > to marry, marriage / (get) married
tulp, tulpen, tulpenbol(len) > tulip, tulips, tulipbulb(s)

vader, vaders > father, fathers
van > from, of
verhuisd > changed address
vertrokken naar (bestemming) > left / went to (destination)
voorouder, voorouders > ancestor, ancestors
vriend, vrienden > friend, friends
vrouw, echtgenote (partner) > woman, wife (partner)
vrouwen, echtgenotes (partners) > women, wifes (partners)

wed., weduwe / weduwen, weduwes = widow / widows
wedr., weduwnaar / weduwnaars, weduwnaren = widower / widowers
wever / weefster > weaver (male / female)
weverij, weverijen > weaving-mill, weaving-mills
weversambacht > weaver's trade
windmolen, windmolens > windmill, windmills
winkel-warenhuis > shop-warehouse
winkels en warenhuizen > shops and warehouses
winkelier > shopkeeper, shopman
winkelierster > shopkeeper, shopwoman
wk = week, weken = week, weeks
wolwever / wolweefster > wool-weaver (male / female)

zoon, zonen/zoons = son, sons
zelfstandig > self-supporting
zuster, zusters > sister, sisters

==============================================================================

INTERESSANTE ACHTERNAAM / INTERESTING SURNAME: SCHOKLAND (genlias.nl):

MARIA SCHOKLAND:

genlias.nl > Bron Burgerlijke stand - Overlijden / Archieflocatie Historisch Centrum Overijssel
Algemeen Toegangnr: 123 / Inventarisnr: 11200 / Gemeente: Rijssen
Soort akte: overlijdensakte / Aktenummer: 34 / Aangiftedatum: 12-05-1817
Overledene Gerrit Jan Beumer / Geslacht: M / Overlijdensdatum: 11-05-1817
Leeftijd: 70 / Overlijdensplaats: Elsen (Rijssen)
Vader Hendrik Beumer / Moeder Maria Schokland
Partner Berendina Haaikers / Relatie: weduwnaar.

• Bron Burgerlijke stand - Huwelijk / Archieflocatie Historisch Centrum Overijssel
Algemeen Toegangnr: 123 / Inventarisnr: 11020 / Gemeente: Rijssen
Soort akte: Huwelijksakte / Aktenummer: 17 / Datum: 10-12-1818
Bruidegom Jan Bakker / Leeftijd: 27 / Geboorteplaats: Elsen
Bruid Aaltjen Beumer / Leeftijd: 27 / Geboorteplaats: Elsen
Vader bruidegom Cornelis Bakker / Moeder bruidegom Harmina Siemelink
Vader bruid Gerrit Jan Beumer / Moeder bruid Berendina Haikers
Nadere informatie beroep Bg.: boerwerker; beroep Bd.: boerwerkster;
beroep vader Bg.: metselaar; beroep vader Bd.: schoolonderwijzer.

•• Bron Burgerlijke stand - Overlijden / Archieflocatie Historisch Centrum Overijssel
Algemeen Toegangnr: 123 / Inventarisnr: 9287 / Gemeente: Markelo / Soort akte: overlijdensakte
Aktenummer: 69 / Aangiftedatum: 01-10-1819 / Overledene Harmina Bakker
Geslacht: V / Overlijdensdatum: 30-09-1819 / Leeftijd: 0 / Overlijdensplaats: Elsen (Markelo)
Vader Jan Bakker / Moeder Aaltje Beumers / Nadere informatie geboren te Elsen (Markelo);
9 maanden oud.

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

Roelof Wolters x Hillechien P(i)eters.
Hendrik Roelofs (Schokland) x H(a/e)rmanna Willems (van Ek / van Heek)
Roelof (Hendriks) Schokland (1832 - 1842).

drenlias.nl > Notariële akte: Standplaats Hoogeveen; soort: not.; datum 1842; Nr.39.
Voornaam: Hendrik R. / Achternaam: Schokland. / Woonplaats Zuidwolde.
Notaris A.H. Witsenborg te Hoogeveen (toegang 0114.44), 1842, aktenr.39.
Betreft: testament. / Genoemde persoon: Hendrik R. Schokland (Zuidwolde).

genlias.nl > Bron Burgerlijke stand - Overlijden / Archieflocatie Drents Archief
Algemeen Toegangnr: 0167.033 / Inventarisnr: 1845 / Gemeente: Zuidwolde
Soort akte: overlijden / Aktenummer: 11 / Aangiftedatum: 09-04-1845
Overledene Hendrik Roelofs Schokland
Geslacht: M / Overlijdensdatum: 08-04-1845 / Leeftijd: 48
Overlijdensplaats: Drogt (Zuidwolde)
Vader Roelof Wolters / Moeder Hillechien Peters
Nadere informatie geboortepl: Hoogeveen; beroep overl.: landbouwer.

drenlias.nl > Notariële akte: Standplaats Hoogeveen; soort: not.; datum 28-04-1845; Nr.126.
Voornaam: Hendrik Roelofs / Achternaam: Schokland. / Woonplaats Zuidwolde.
Notaris A.H. Witsenborg te Hoogeveen (toegang 0114.44), 28 april 1845, aktenr.126.
Betreft: verkoop roerende goederen. / Genoemde personen:
Hendrik Roelofs Schokland (Zuidwolde); Hermanna Willems (Zuidwolde).

genlias.nl > Bron Memories van successie / Archieflocatie Drents Archief
Algemeen Toegangnr: 0119.08 / Inventarisnr: 5 / Kantoorplaats: Hoogeveen
Memorienr: 547 / Registratie datum: 30-08-1845
Overledene Hendrik Roelofs Schokland
Overlijdensplaats: Zuidwolde (Drogt) / Overlijdensdatum: 08-04-1845
Nadere informatie opnamenr: 888 (1); onroerend goed aanw.
• > drenlias.nl > idem; woonplaats Zuidwolde (D...).

genlias.nl > Bron Burgerlijke stand - Huwelijk / Archieflocatie Drents Archief
Algemeen Toegangnr: 0166.033 / Inventarisnr: 1819 / Gemeente: Zuidwolde
Soort akte: Huwelijksakte / Aktenummer: 9 / Datum: 03-11-1819
Bruidegom Hendrik Roelofs / Geboorteplaats: -
Bruid Harmanna Willems / Geboorteplaats: -
Vader bruidegom Roelof Wolters / Moeder bruidegom Hillechien Pieters
Vader bruid Willem van Heek / Moeder bruid Roelofje Jans
Nadere informatie bruidegom: 22 jaar.; bruid: 22 jaar.
drenlias.nl > bruidegom, beroep boerenknegt. / bruid, beroep dienstmaagd.
NB. moeder bruidegom overleden; ouders bruid overleden (Hogeveen).

Uit dit huwelijk is een zoon bekend met familienaam Schokland:

genlias.nl > Bron Burgerlijke stand - Geboorte / Archieflocatie Drents Archief
Algemeen Toegangnr: 0165.033 / Inventarisnr: 1832 / Gemeente: Zuidwolde
Soort akte: geboorte / Aktenummer: 8 / Aangiftedatum: 17-03-1832
Kind Roelof Schokland / Geslacht: M /
Geboortedatum: 17-03-1832 / Geboorteplaats: Drogt (Zuidwolde)
Vader Hendrik Roelofs Schokland / Moeder Harmanna Willems
Nadere informatie beroep vader: landbouwer; leeftijd vader: 35;
leeftijd moeder: 34.

genlias.nl > Bron Burgerlijke stand - Overlijden / Archieflocatie Drents Archief
Algemeen Toegangnr: 0167.033 / Inventarisnr: 1842 / Gemeente: Zuidwolde
Soort akte: overlijden / Aktenummer: 6 / Aangiftedatum: 01-02-1842
Overledene Roelof Hendriks Schokland / Geslacht: M / Overlijdensdatum: 01-02-1842
Leeftijd: 9 / Overlijdensplaats: Drogt (Zuidwolde)
Vader Hendrik Schokland / Moeder Hermanna Willems van Ek
Nadere informatie geboortepl: Zuidwolde; beroep overl.: zonder.

genlias.nl > Bron Memories van successie / Archieflocatie Drents Archief
Algemeen Toegangnr: 0119.05 / Inventarisnr: 58 / Kantoorplaats: Meppel
Memorienr: 604 / Registratie datum: 01-08-1842 / Overledene Roelof Hendriks Schokland
Overlijdensplaats: Zuidwolde (Drogt) / Overlijdensdatum: 01-02-1842
Nadere informatie opnamenr: 568 (1). /
• > drenlias.nl > idem; woonplaats: Zuidwolde (D...).

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

SCHOKLAND: met familienamen zoals Klappe; with family names such as Klappe.

Belangrijk is ook de website van de Oorlogsgraventichting in Den Haag.
Important is also the website of the Netherlands War Graves Foundation (Oorlogsgravenstichting) in The Hague;
> Nederlandse oorlogsslachtoffers / Dutch war victims => database: Slachtofferregister 180.000 namen/names
=> nakomelingen van personen met namen op het eiland Schokland in vorige eeuwen;
=> descendants of persons with names such as mentioned on the island Schokland in previous centuries.
Bijvoorbeeld / For instance spelling are mentioned: (2x met achternaam / 2x with surname) Klappe:
> George Klappe, overleden/deceased; geboren/born 27 Sep.1917 in Apeldoorn (prov. Gelderland, the Netherlands).
> Steven Klappe, overleden/deceased; geb./born 9 Aug.1918 in Kampen (prov. Overijssel, the Netherlands).

George Klappe en Steven Klappe zijn ook vermeld in de database van genlias.nl, zie exacte spelling.
George Klappe and Steven Klappe are also mentioned in the database of genlias.nl, see exact spelling.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Prov. Flevoland, zie ook / see also: ogs.nl, genlias.nl

website ogs.nl, > srs.ogs.nl, slachtofferregister, slachtoffer: Hoefnagel, H.
Hessel HOEFNAGEL, beroep Schilder, lid verzet,
geboorteplaats Urk, geboortedatum 14-04-1922 (= 14 apr.1922.)
overlijdensplaats Wierden, overlijdensdatum 05-04-1945 (= 5 apr.1945.)
Begraafplaats: Gem. Begraafplaats bij N.H. Kerk te Urk, gemeente Urk, provincie Flevoland,
land: Nederland. / Nummer: 579. //

website ogs.nl, > srs.ogs.nl, slachtofferregister, slachtoffer: Kramer, C.,
Cornelis KRAMER, beroep Distr. Ambtenaar,
geboorteplaats Urk, geboortedatum 18-04-1903 (= 18 apr.1903.)
overlijdensplaats Urk, overlijdensdatum 26-08-1944 (= 26 aug.1944.)
Begraafplaats: Gem. Begraafplaats bij N.H. Kerk te Urk, gemeente Urk, provincie Flevoland,
land: Nederland; graf is geruimd. / Gedenkboek 42. //

website genlias.nl, Detail resultaat: (Overledene) Bron Burgerlijke stand - Overlijden
Archieflocatie Nieuw Land Erfgoedcentrum / Algemeen Inventarisnr: 84
Gemeente: Noordoostelijke Polder / Soort akte: Overlijdensakte
Aktenummer: 33 / Aangiftedatum: 28-08-1944 / Overledene Cornelis Kramer
Geslacht: M / Overlijdensdatum: 26-08-1944 / Leeftijd: 41 / Overlijdensplaats: Urk
Vader Hendrik Kramer / Moeder Willempje Romkes
Partner / Nadere informatie ongehuwd; beroep: leider distributiebureau;
aangever: Teunis Kramer (54) timmerman te Urk. //

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

George Klappe en Steven Klappe in database van genlias.nl, zie exacte spelling.
George Klappe and Steven Klappe in database of genlias.nl, see exact spelling.

Huwelijk ouders van / Marriage of Albert Klappe en/and Hendrikje Mouton (website genlias.nl/):
Huwelijksakte / Civil Marriage record: Nr.60; Kampen, prov. Overijssel: 10 Mei 1907 / 10 May 1907
bruidegom/groom: Albert Klappe, leeftijd/age 24, geboren/born in Edam (prov. N.-Holland),
beroep/profession: visscher [oude/old spelling; modern spelling: visser / fisherman]
(zoon van / son of: Albert Klappe, beroep/profession: visscher [visser/fisherman], en/and Jannetje de Graaf).
bruid/bride: Hendrikje Mouton, leeftijd/age 25, geboren/born in Kampen (prov. Overijssel),
(dochter van / daughter of: Joseph Johannes Petrus Mouton, en/and Hendrikje Weijer).

Een broer en een zuster van Steven Klappe / One brother and one sister of Steven Klappe; database genlias.nl.

Huwelijksakte / Civil record: Nr.13: Kampen, prov. Overijssel: 20 Febr.1930:
bruidegom/groom: Johannes Albertus Joseph Klappe, leeftijd/age 21,
geboren/born in Kampen (prov. Overijssel), beroep/profession: goudsmit-reparateur [goldsmith-repairer]
(zoon van / son of: Albert Klappe, beroep/profession: visscher [visser/fisherman], en/and Hendrikje Mouton).
bruid/bride: Martha Woning, leeftijd/age 19, geboren/born in Kampen (prov. Overijssel),
(dochter van / daughter of: Gerrit Woning, visscher [visser/fisherman] en/and Anna van Zanten).

Huwelijksakte / Civil record: Nr.154, Kampen, prov. Overijssel: 16 Oct.1931:
bruidegom/groom: Willem Grootjen, leeftijd/age 23, geboren/born in Kampen (prov. Overijssel),
beroep/profession: sigarensorteerder [cigars-sorter]
(zoon van / son of: Johannes Grootjen, sigarenmaker [cigarsmaker], en/and Aleida Koridon).
bruid/bride: Johanna Klappe, leeftijd/age 21, geboren/born in Kampen (prov. Overijssel),
(dochter van / daughter of: Albert Klappe, visscher [visser/fisherman], en/and Hendrikje Mouton).

De ouders van / The parents of: Willem Grootjen (gehuwd met / married to: Johanna Klappe)
=> Johannes Grootjen x Aleida Koridon.


Huwelijksakte/ Civil record: Nr.51, Kampen, prov. Overijssel: 10 Mei 1900 / 10 May 1900:
bruidegom/groom: Johannes Grootjen, leeftijd/age 25, geboren/born in Kampen (prov. Overijssel),
beroep/profession: sigarenmaker [cigarsmaker, weduwnaar van / widower of: Maria Knoop.
(zoon van / son of: Dubbel Grootjen, visscher [visser/fisherman], en/and Jans Alberts Goosem).
bruid/bride: Aleida Koridon, leeftijd/age 29, geboren/born in Kampen (prov. Overijssel),
(dochter van / daughter of: Willem Koridon, brugwachter [bridge guard], en/and Aaltje Hupser).
Extra informatie / Additional informatio: 2 kinderen gewettigd [2 children legitimate].

Huwelijksakte/ Civil record: Nr.69, Kampen, prov. Overijssel: 13 Jul.1865:
bruidegom/groom: Willem Koridon, leeftijd/age 26, geboorteplaats/ place of birth: Schokland (prov.Overijssel),
beroep/profession: arbeider [worker]
(zoon van / son of: Hendrik Koridon, koopman [merchant], en/and Maria Peters Koek).
bruid/bride: Aaltje Hupser, leeftijd/age 28, naaister [dressmaker], geboren/born in Kampen (prov. Overijssel),
(dochter van / daughter of: Hendrik Hupser, en/and Alida Brandenburg).

Familierelaties / Family relations DEDEN / DEEDEN en/and KORIDON & Schokland; in genlias.nl

Huwelijksakte/ Civil record: Nr.89, Kampen, prov. Overijssel: 23 Oct.1856:
bruidegom/groom: Theunis Koridon, geboren/born 15 Jan.1830,
geboorteplaats/ place of birth: Schokland (prov.Overijssel), beroep/profession: arbeider [worker]
(zoon van / son of: Hendrik Willems Koridon, koopman [merchant], en/and Maria Peters Koek).
bruid/bride: Johanna Jacoba Koridon, geboren/born 10 Nov.1832,
geboorteplaats/ place of birth: Kampen (prov.Overijssel)
(dochter van / daughter of: Jan Everts Koridon, beroep schipper [profession captain], en/and Aafje Oud.


Zie verder op deze website / See further on this website : Genealogie.DEDEN

(DeDen - Dedden - Dede - (van) Dedem - Deden - Deder - Deede(n) - D(i)ede(n) - (van) Didden)

• Genealogie DEDEN incl. Schokland familietakken elders op deze website kazenbroot.nl;
• Genealogy DEDEN incl. Schokland family-branches elsewhere on this website kazenbroot.nl;
Genealogie DEDEN: oudste familietak DEDEN (Gerardus Deden, ook Dedem, Deeden; huwde 3x;
Gerardus Deden, x1. Aaltje Kuipers > voorouders van D. Deden, x M.C. Deden-Kazenbroot.
Genealogy DEDEN: oldest family-branch DEDEN(Gerardus Deden, also Dedem, Deeden; married 3x;
Gerardus Deden, x1. Aaltje Kuipers > ancestors of D. Deden, x M.C.Deden-Kazenbroot.

Schokland familietakken Deden / Deeden, zie elders op deze website (pagina's in bewerking).
Schokland family-branches Deden / Deeden, see elsewhere on this website (pages under construction).

genlias.nl > Huwelijksakte/ Civil record: Nr.27. Kampen (Overijssel), 8 Mei / May 1856:
bruidegom/groom: Evert Koridon, geboren/born 8 Apr.1823, in Kampen (prov. Overijssel),
beroep schipper [profession: captain], weduwnaar van / widower of: Geertrui Mulder,
(zoon van Jan Evers Koridon, beroep schipper, en Aafjen Oud),
bruid/bride: Elsche Deeden, geboren/born 9 jan.1822, in Sneek (prov. Friesland/ prov. Fryslân),
beroep dienstbode [(maid) servant],
(dochter van/ daughter of: Gerardus Deeden, beroep arbeider, en Aaltje Kuipers)
> Gemeente Kampen (Overijssel), 4 mei 1848 huwelijksaktenr.34:
bruidegom Evert Koridon, geb. Kampen, 8 apr.1823, beroep schipper,
(zoon van Jan Evers Koridon, beroep schipper, en Aafjen Oud),
bruid Geertrui Mulder, geb. Kampen, 25 nov.1820, beroep naaister,
(dochter van Jan Mulder, en Christina Bergers).

ouders van / parents of: Evert Koridon, geb./born 8 Apr.1823 in Kampen, prov. Overijssel:
genlias.nl > Huwelijksakte/ Civil record: Nr.29. => Gemeente Kampen (Overijssel), 25 apr.1822:
bruidegom Joannes Evers Coridon, geb. (Schokland), 13 sep.1795, beroep schipper,
(zoon van Evert Jacobs Cordidon, en Maria Jansen),
bruid Aafje Frederijks Oud, geb. (Grotebroek), 29 jan.1796, beroep dienstbaar,
(dochter van Frederik Gerrits Oud, en Neeltje Jacobs).

Gemeente Kampen (Overijssel), 2 mei 1822 huwelijksaktenr.32:
bruidegom Dubbeld Louwe Diender, geb. Schokland, 30 apr.1791, beroep schipper,
(zoon van Louwe Hendriks Diender, en Anthonia Albertsen),
bruid Jannetje Evers Coridon, geb. Schokland, 9 dec.1797, beroep dienstbaar,
(dochter van Evert Jacobs Coridon, en Maria Jansen).

=> genlias.nl, bron dtb-dopen, archieflocatie Nieuw Land Erfgoedcentrum,
kerkgemeente Schokland, Rooms Katholieke kerk te Schokland (Emmeloord):
Joanna, geb. Schokland, gedoopt 9 dec.1797,
dochter van Everhardus Jacobs Coridon, en Maria Jansen.
genlias.nl > Huwelijksaktenr.32. Kampen (Overijssel), 3 mei 1827.
bruidegom Jacob Jansen Visser, geb. (IJsselmuiden), 16 okt.1803,
zaagmolenaarsknegt, (zoon van Jan Jacobs Visser, en Maria Dirks Bottenberg),
bruid Catharina Evers Coridon, geb. (Schokland), 3 nov.1800, beroep dienstbode,
(dochter van Everhardus Jacobs Coridon, en Maria Jansen Tromp).

genlias.nl, > bron dtb-dopen, archieflocatie Nieuw Land Erfgoedcentrum,
kerkgemeente Schokland, Rooms Katholieke kerk te Schokland (Emmeloord):
Catharina, geb. Schokland, ged. 3 nov.1800,
dochter van Everhardus Jacobs Coridon, en Maria Jansen Tromp.
genlias.nl, > bron dtb-dopen, archieflocatie Nieuw Land Erfgoedcentrum,
kerkgemeente Schokland, Rooms Katholieke kerk te Schokland (Emmeloord):
Jacobus, geb. Schokland, ged. 7 jun.1802,
zoon van Everhardus Jacobs Coridon, en Maria Jansen Tromp.
genlias.nl, > bron dtb-dopen, archieflocatie Nieuw Land Erfgoedcentrum,
kerkgemeente Schokland, Rooms Katholieke kerk te Schokland (Emmeloord):
Catharina, geb. Schokland, ged. 8 sep.1804,
dochter van Everhardus Jacobs Coridon, en Maria Jansen Tromp.

----

Familietak Walgering - Deden / Family-branch Walgering - Deden; > websites incl. genlias.nl,

Info bron / Info source: genlias.nl  (zie ook / see also: tresoar.nl, allefriezen.nl ):
Janneke Deden, jongere halfzuster van de hierboven vermelde Elsche Deeden (ook: Elsche Deden)
Janeke Deden, younger halfsister of the above mentioned Elsche Deeden (also: Elsche Deden)

FRANS ARNOLDUS WALGERING x JANNEKE DEDEN:

Bron Burgerlijke stand - Overlijden / Archieflocatie Historisch Centrum Overijssel
Algemeen Gemeente: Kampen / Aktenummer: 444 / Aangiftedatum: 00-00-1900
Overledene Frans Arnoldus Walgering.

Janneke Deden (dochter van bovengenoemde / daughter of above mentioned:
Gerardus Deden, en zijn tweede echtgenote / and his second spouse: Antje van Haarlem),
geb. Sneek, overleden te Gelderingen 22 jun.1913 (gemeente Steenwijkerwold, Overijssel,
aktenr.44, datum/date 25 jun.1913), weduwe van Frans Arnoldus Walgering.

Bron Burgerlijke stand - Huwelijk / Archieflocatie Tresoar, Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum
Algemeen Toegangnr: 30-22  / Inventarisnr: 2059 / Gemeente: Leeuwarden
Soort akte: Huwelijksakte / Aktenummer: 131 / Datum: 24-06-1871 [24 Jun.1871.].
Bruidegom Franz Arnold Walgering. / Bruid Janneke Deden.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

FRANS ARNOLDUS WALGERING x (1) JANNETJE TOETER:

Bron Burgerlijke stand - Huwelijk / Archieflocatie Historisch Centrum Overijssel
Algemeen Toegangnr: 123 / Inventarisnr: 07488 / Gemeente: Kampen
Soort akte: Huwelijksakte / Aktenummer: 34 / Datum: 29-04-1897 [ 29  Apr.1897.].
Bruidegom Frans Arnoldus Walgering / Leeftijd: 23 / Geboorteplaats: Kampen
Bruid Jannetje Toeter / Leeftijd: 25 / Geboorteplaats: Kampen
Vader bruidegom Frans Arnoldus Walgering / Moeder bruidegom Janneke Deden
Vader bruid Steven Toeter / Moeder bruid Jannetje Botter
Nadere informatie beroep Bg.: kuiper; beroep vader Bg.: kuiper;
echtscheiding Hasselt 23-09-1910 [= 23 September 1910.]

Bron Burgerlijke stand - Huwelijk / Archieflocatie Historisch Centrum Overijssel
Algemeen Toegangnr: 123 / Inventarisnr: 06196 / Gemeente: Hasselt
Soort akte: Scheidingsakte / Aktenummer: 7 / Datum: 23-09-1910
Bruidegom Frans Arnoldus Walgering / Bruid Jannetje Toeter
Nadere informatie echtscheiding vonnis rechtbank Zwolle; 29-06-1910;
gehuwd te Kampen 29-04-1897.

Bron Burgerlijke stand - Overlijden / Archieflocatie Historisch Centrum Overijssel
Algemeen Toegangnr: 123 / Inventarisnr: 16861 / Gemeente: Kampen
Soort akte: overlijdensakte / Aktenummer: 76 / Aangiftedatum: 31-03-1949
Overledene Jannetje Toeter / Geslacht: V / Overlijdensdatum: 30-03-1949
Leeftijd: 77 / Overlijdensplaats: Kampen / Vader Steven Toeter / Moeder Jannetje Botter
Partner Frans Arnoldus Walgering / Relatie: gescheiden echtgenote.
Nadere informatie geboren te Kampen.

FRANS ARNOLDUS WALGERING x (2) HENDRIKA GEERTRUIDA MOLENAAR:

Bron Burgerlijke stand - Huwelijk / Archieflocatie Historisch Centrum Overijssel
Algemeen Toegangnr: 123 / Inventarisnr: 06196 / Gemeente: Hasselt
Soort akte: Huwelijksakte / Aktenummer: 4 / Datum: 04-05-1911 [= 4 Mei / May 1911.]
Bruidegom Frans Arnoldus Walgering / Leeftijd: 34 / Geboorteplaats: Kampen
Bruid Hendrika Geertruida Molenaar / Leeftijd: 46 / Geboorteplaats: Hasselt
Vader bruidegom Frans Arnoldus Walgering / Moeder bruidegom Janneke Deden
Vader bruid Simon Molenaar / Moeder bruid Geertje van der Linde
Nadere informatie beroep Bg.: kuiper; gescheiden echtgenoot van Jannetje Toeter.

Bron Burgerlijke stand - Overlijden / Archieflocatie Historisch Centrum Overijssel
Algemeen Toegangnr: 123 / Inventarisnr: 15327 / Gemeente: Zwolle
Soort akte: overlijdensakte / Aktenummer: 257 / Aangiftedatum: 21-05-1937
Overledene Frans Arnoldus Walgering / Geslacht: M
Overlijdensdatum: 20-05-1937 / Leeftijd: 63 / Overlijdensplaats: Zwolle
Vader Frans Arnoldus Walgering / Moeder Janneke Deden
Partner Hendrika Geertruida Molenaar / Relatie: echtgenoot
Nadere informatie geboren te Kampen; eerder
gescheiden echtgenoot van Jannetje Toeter.

======================================================================================

Schokland; zie ook website => Zuiderzeeland / Regional Water Authority: www.zuiderzeeland.nl 

> (Info: Engels / English) => www.zuiderzeeland.nl/algemene_onderdelen_0/engels_(english)

Extra info => VVV NoordOostPolder => www.vvvnoordoostpolder.nl

   Info (Engels / English) www.vvvnoordoostpolder.nl/english/

   Info (Duits / German / Deutsch) => www.vvvnoordoostpolder.nl/deutsch/

========================================================================================

Meer info over Schokland in Nederland (Nederlandse taal) > schokland.nl
More info concerning Schokland in the Netherlands (English language) > schokland.nl

Schokland, prov. Overijssel, info archieven ook Schokland / info archives also Schokland:

www2.historischcentrumoverijssel.nl/zoekwijzers/og/view/h17/inleiding.htm
> www.historischcentrumoverijssel.nl/hcoroot/hoofdnavigatie/zoeken_en_vinden/hulp_bij_zoeken/naamsaanneming.htm
> Nederlandse taal > www.historischcentrumoverijssel.nl/hcoroot /
> Engelse taal / English language > www.historischcentrumoverijssel.nl/hcoroot/english/

Info (in Dutch): "GEMEENTE SCHOKLAND. Het voormalige eiland Schokland,
waarin Emmeloord (Noorderbuurt), Ens (Molenbuurt) en Oudekerk (Zuiderbuurt),
is ingevolge K.B. van 16 december 1858 met ingang van 10 juli 1859 (na ontruiming)
bij de gemeente Kampen gevoegd.
Het gebied van dit voormalige eiland behoort ingevolge besluit van 6 augustus 1942
(St. Crt. 6 aug. 1942, no. 151) sinds 7 augustus 1942 tot het toen ingestelde
Openbaar Lichaam de Noordoostelijke Polder.
Het noordelijk deel van het eiland, waarin Emmeloord, behoorde vóór 18 juli 1807
tot (Noord-) Holland; op genoemde datum werd het bij Overijssel gevoegd."

Info: Zie verder provincie Flevoland. / See further province Flevoland.
Prov. Flevoland => www.flevoland.nl / > www.flevoland.nl/english/

> www.flevoland.nl/flevoland-in-beeld-en-cij/geschiedenis/

>> www.flevoland.nl/flevoland-in-beeld-en-cij/

Info (English) > www.flevoland.nl/english/from-past-to-present/

SCHOKLAND: informatie (in de Nederlandse taal) > nl.wikipedia.org/wiki/Schokland
Zie ook bijvoorbeeld > flevoland.nl/index.xml
SCHOKLAND: information (in the English language) > en.wikipedia.org/wiki/Schokland
See also for instance > flevoland.nl/english/

Website > Natuurlijk Schokland (Info: Nederlands / Dutch) => www.natuurlijk-schokland.nl

Natuurlijk Schokland (Info: Engels / English) => www.natuurlijk-schokland.nl/english.htm

zwanen; swans, Lelystad.
(Photo: D. Deden, Lelystad, prov. Flevoland, Nederland; the Netherlands.)

Nature in Flevoland (click on the map) / Natuur in Flevoland (klik op de kaart)
website => natuur.flevoland.to/

Website incl. bronnen / sources: www.schokkervereniging.nl

Info familiegeschiedenis, genealogie en verwante wetenschappen, incl. Schokland;
Info family history, genealogy and related sciences, incl. Schokland: www.cbg.nl

Nederlandse Genealogische Vereniging (NGV): Dutch Genealogical Association

Zie ook website / See also website => geneaknowhow.net/index.html

Van Papier Naar Digitaal > Flevoland => vpnd.nl/statuspagina-fl.html

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

www.dbnl.nl => Schokland, oude spelling in Nederlandse literatuur / old spelling in Dutch literature:
• Schokland, in 1629 => www.dbnl.org/tekst/revi001over01_01/revi001over01_01_0492.php

• Schokland 1659-1660 => www.dbnl.org/tekst/bont014rege01_01/bont014rege01_01_0019.php

• Schokland (Ens) 7 Mei 1766 => www.dbnl.org/tekst/bick002dagb01_01/bick002dagb01_01_0033.php

• Schokland 1855-1859 => www.dbnl.org/tekst/molh003nieu02_01/molh003nieu02_01_1808.php

• Schokland 1859-1861 => www.dbnl.org/tekst/_gid001186101_01/_gid001186101_01_0040.php

====================================================================================

Schokland; scheepsarcheologie / nautical archaeology:

website > www.verganeschepen.nl

Schokland: 5x; incl. schip / ship > Lutina => www.verganeschepen.nl/zoeken.php

Info incl. Schokland > zie/see: > Lutina => www.verganeschepen.nl/info.php

link => scheepswrak "Lutina" en DNA genealogisch onderzoeksresultaten /
ship wreck "Lutina" and DNA genealogical research results => www.omroepflevoland.nl

Lutina 2x => www.omroepflevoland.nl/nieuws/nieuwsarchief?Lang=nl-NL&q=Lutina

====================================================================================

http://wapedia.mobi/en/Flevoland

http://wapedia.mobi/en/Noordoostpolder

http://wapedia.mobi/en/Schokland

 

Een oud-Hollandse houten graan- of korenmolen in vroeger eeuwen.
An Old-Dutch wooden grain- or cornmill in earlier centuries.

De "Molenbuurt" (ook: Middelbuurt) was genoemd naar de molen op het voormalige eiland Schokland,
vermeld in archeologische- en oude archiefbronnen en publicaties in Nederland.
Zie verder websites zoals : www.cbg.nl, www.dbnl.nl, www.schokkervereniging.nl.
Voor naamkunde, incl. databases namen, zie verder website www.meertens.knaw.nl.
The "Molenbuurt" (also: Middelbuurt) was named after the mill on the former island Schokland,
mentioned in archeological and old archive sources and publications in the Netherlands.
See further websites such as : www.cbg.nl, www.dbnl.nl, www.schokkervereniging.nl.
For onomastics, incl. databases names, see further website www.meertens.knaw.nl:

=> info: index namen / names Schokland 1811

Website Meertens Instituut => www.meertens.knaw.nl/cms/

(Engels / English) => The Meertens Institute => www.meertens.knaw.nl/cms/en

• Nederlandse Familienamenbank => www.meertens.knaw.nl/nfb/

Database of Surnames in the Netherlands => www.meertens.knaw.nl/nfb/index.php?taal=eng

zie bijvoorbeeld / see for instance => familienamen / surnames: Deden, Kazenbroot.

DeDen - Dedden - Dede - (van) Dedem - Deden - Deder - Deede(n) - D(i)ede(n) - (van) Didden
Genealogie DEDEN incl. Schokland families > de oudste familietak Deden, ook Deeden.
Genealogy DEDEN incl. Schokland families > the oldest family branch Deden, also Deeden.
De oudste familietak DEDEN => Voorouders van D. Deden, x M.C. Deden-Kazenbroot.
The oldest family-branch DEDEN => Ancestors of D. Deden, x M.C.Deden-Kazenbroot.

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

EXTRA INFO SCHOKLAND & andere locaties / EXTRA INFO SCHOKLAND & other locations

website haarlem.digitalestamboom.nl, Kennemerland, Beverwijk, akte jaar 1866, nr.57:
• overledene Hendrik Bolter, 53, vader Gerrit Bolter, moeder Maria onbekend;
weduwe/weduwnaar eefje Huisinga. / Plaats Beverwijk datum overlijden 17-07-1866 (Beverwijk) /
Schokland. // (= datum overlijden: 17 juli 1866, gemeente Beverwijk, prov. Noord-Holland):
(= nagaan familienaam Bolter? zie bijv. hierna familienaam Botter, geboorteplaats Schokland.)

website haarlem.digitalestamboom.nl, Kennemerland, Haarlem, akte jaar 1876, nr.36:
• bruidegom Gerrit Botter, 23, werkman, Schokland; vader Floris Gerrits Botter, moeder Aaltje Gerrits Bien.
• bruid Johanna van Eeken, 21, Beverwijk; moeder Johanna van Eeken.
Plaats Haarlem huwelijksdatum 23-02-1876. // => scan (beknopte transcr.MCDK; voor zover leesbaar):
(huw.aktenr.36 gemeente Haarlem 23 febr.1873): Huw.afk. Haarlem 6 febr.1876 en 13 febr.1876;
de bruidegom Gerrit Botter, oud 23 jaren, geboren te Schokland, beroep werkman, wonende alhier {= Haarlem},
vroeger te Beverwijk, meerderjarige zoon van Floris Gerrits (ook geschreven Floor Gerrits) Botter
en Aaltje Gerrits Bien, ook geschreven Aaltje Bien en Aaltje Gerrits Been, beiden overleden; bruidegom; en:
Johanna van Eeken, oud 21 jaren, geboren te Beverwijk, zonder beroep, wonende alhier {= Haarlem},
minderjarige erkende dochter van Johanna van Eeken, zonder beroep, wonende alhier {= Haarlem}; bruid.
Nog is voor ons verschenen: de moeder van de bruid, die verklaarde toestemming te verleenen tot het aangaan
van dit huwelijk. / Huw.bijlagen: (1) hun geb.akten; (2) de doodakten der ouders van de bruidegom;
(3) een certificaat van den Ambtenaar van den Burgerlijken Stand van Beverwijk, waaruit blijkt dat ook aldaar
de beide afkondigingen, zonder stuiting hebben plaats gehad. / Huw.getuigen:
Hendrik Christoffel Huijboom, 46 jr, werkman; Jan van den Haak, 31 jr, werkman,
Jacob Janse, 28 jr, koopman; Arie van der Helm, 37 jr, koopman;
wonende allen binnen deze gemeente en bekenden van bruidegom en bruid.
(...) ondertekend, behalve door de bruidegom en bruid, de moeder van de bruid
en de getuige Jacob Janse, die allen verklaren, de schrijfkunst niet te verstaan.

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

EXTRA INFO URK & andere locaties / EXTRA INFO URK & other locations

website haarlem.digitalestamboom.nl, Kennemerland, Velsen, akte jaar 1901 nr.166:
• overledene  Aaltje Alberts Bakker, 1, vader Albert Gerrit Bakker, moeder Aaltje Jacob de Vries.
plaats: Velsen, datum overlijden 24-10-1901 (De Heide) / Opmerkingen: wonend in Urk. / Urk. /
{nagaan = geb. Urk, leeftijd 1, datum overlijden 24 okt.1901} //

website haarlem.digitalestamboom.nl, Kennemerland, Velsen, akte jaar 1905, nr.160:
• overledene Jan Barends, 38, vader Pieter Barends, moeder Aaltje Post;
weduwe/weduwnaar: Iske de Boer. / Plaats Velsen, opmerkingen: op 01-09-1905
is uit de Noordzee aangebracht het lijk van Jan Barends wonende te Urk. /
{nagaan = 1 sept.1905} //

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

Familienaam / Family name: SCHOKKER

Albert  SCHOKKER, Augustinus Pieter SCHOKKER,
Bauke SCHOKKER, Kornelis SCHOKKER.

•> details website Oorlogsgravenstichting:
==> Slachtofferregister, www.ogs.nl

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

website tresoar.nl (voor verder archiefonderzoek te lezen, een selectie details):

•> http://images.tresoar.nl/wumkes/pdf/VeenSDvan_AanvullingenRomeinsNaamlijst.pdf

(pdf 1/98): (rechtsboven stempel: FRYSKE AKADEMY (...) LJOUWERT.
titel: AANVULLINGEN EN VERBETERINGEN VAN ROMEIN'S NAAMLIJST DER PREDIKANTEN
IN DE HERVORMDE GEMEENTEN VAN FRIESLAND, verzameld door Dr. S. D. VAN VEEN,
Ned. Herv. predikant te Groningen. / Uitgegeven door het Friesch Genootschap voor
Geschied-, Oudheid- en Taalkunde. / Leeuwarden, MEIJER EN SCHAAFSMA, 1892."
(pdf 2/98): > EX-LIBRIS ( - afbeelding - ) C L RUBEN / Leeuwarden – Coöperatieve Handelsdrukkerij.
(pdf 3/98): "Aan den Lezer !" (...) GRONINGEN, 6 Febr. 1892. /
S. D. VAN VEEN."

(pdf 5/98): "CLASSIS LEEUWARDEN. / (pdf 26/98):22: CLASSIS FRANEKER. / (pdf 44/98): 40: CLASSIS SNEEK. /
(pdf 62/98): 58: CLASSIS DOKKUM. / (pdf 75/98): 71: "CLASSIS ZEVENWOLDEN. /

=> (pef 83/98; tekst pagina 79; o.a.): "Blz.617: Suffridus Cantor is in 1681 verroepen naar Urk
en gedimitteert 13 April 1681.  Daar heeft hij den dienst in 1711 neergelegd.  Hij stierf in 1719."

=>(pdf 91/98; tekst pagina 87; o.a.): "Blz.653. Arend Hendrik Mantingh is, terwijl hij met zijne vrouw
over ijs naar Schokland zou gaan, in de Zuiderzee tusschen Vollenhove en Schokland verdronken."

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

• pagina / page => info 1811: Schokland namen / names

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

Een selectie uit genlias.nl, vergeleken met andere archiefbronnen.
A selection from genlias.nl, compared with other archive sources:

Schokland, volkstellingen / population census: 1829, 1830, 1830-1838

=> http://vpnd.nl/bronnen/fl/schokland/schokland_215_volkstelling_1829_1.pdf
Gemeente Schokland, buurtschap Emmeloort; betreft de eerste twee namen in de volkstelling van het jaar 1829:
=> Schokland, adres: Zuidhoek; Gemeentehuis, 2 personen, gehuwd, godsdienstige gezindheid: Protestanten;
• (naam en voornamen) Streithorst, Heinrich August Wilhelm; ouderdom 65 jr, geboorteplaats Berlin;
(beroep of middelen van bestaan): Gepensioneerd Captein & Burgemeester. / aanmerkingen: Gemeentehuis.
•• Streithorst, Anna Mensia; geb. Visscher; ouderdom 45 jr; geboorteplaats Broek in Waterland; gehuwd. //

=> http://vpnd.nl/bronnen/fl/schokland/schokland_216_volkstelling_1830_1.pdf
Gemeente Schokland, buurtschap Emmeloort; betreft de eerste twee namen in de volkstelling van het jaar 1830:
=> Schokland, adres Gemeentehuis Nr.–, Inwoners: 3 personen, aanmerkingen: Gemeentehuis geen nummer:
• (naam en voornamen) Streithorst, Hend(ri)k August Willem; ouderdom 58 jr, geboorteplaats Berlin; gehuwd;
godsdienstige gezindheid: Protestanten; Gepensioneerd Kaptein & Burgemeester. //
aanmerkingen: Den Burgemeester alhier overleden in het jaar 1831. //
•• Streithorst, Anna Mensia; geb. Visscher; ouderdom 45 jr; geboorteplaats Broek in Waterland; gehuwd;
godsdienstige gezindheid: Protestanten; aanmerkingen: In 1831 is de weduwe vertrokken zo men zegt
naar Elburg provincie Gelderland. //
••• Bien, Klaasje Dirks; ouderdom 16 jr; geboorteplaats Schokland; Jonge dochter (= ongehuwd);
godsdienstige gezindheid: Roomschen; beroep of middelen van bestaan: Dienstmeid. //

Schokland index namen A-D => http://vpnd.nl/bronnen/fl/schokland/schokland_217_bevolking_1830-1838_1_ad.pdf
=> Bien, Klaasje Dirks, geboorteplaats Schokland, leeftijd 16 jr, beroep dienstmeid; ongehuwd; R (= Roomsch). //
Schokland index namen S - Z => http://vpnd.nl/bronnen/fl/schokland/schokland_217_bevolking_1830-1838_1_sz.pdf
• => Streithorst, Hendrik Willem August, geboorteplaats Berlein, ouderdom op 1e jan.1830 = 58 jr. / geslacht: m. /
beroep of middel van bestaan: gepensioneerd kapitein en burgemeester; godsdienstige gezindheid: H (= Hervormd);
gehuwd; aantekeningen: 29 jun.1830 in deze gemeente overleden. //
•• => Visscher, Anna Mencia, geboorteplaats Utrecht, ouderdom op 1e jan.1830 = 45 jr., geslacht: v., gehuwd;
godsdienstige gezindheid: H (= Hervormd); aantekeningen: is vertrokken naar Elburg 1831. //

1829 & 1830: begint met de naam van de burgemeester / starts with the name of the mayor:
Hendrik August Willem STREITHORST, hij is overleden / deceased: 29 Jun.1831,
=> (Nederlands & Engels / Dutch & English): website http://www.genlias.nl

29-30 Jun.1831 Gemeente / Municipality: Schokland; Detail resultaat: (Overledene)
Bron Burgerlijke stand - Overlijden Archieflocatie Nieuw Land Erfgoedcentrum
Algemeen Toegangnr: 102 / Inventarisnr: 70 / Gemeente: Schokland
Soort akte: Overlijdensakte / Aktenummer: 5 / Aangiftedatum: 30-06-1831
Overledene Hendrik August Willem Streithorst
Geslacht: M / Overlijdensdatum: 29-06-1831 / Overlijdensplaats: Schokland
Vader .... .... / Moeder .... .... / Partner / Nadere informatie Oud: 59 jaar;
Burgemeester en Kapitein in Nederlandse dienst. //

https://www.familysearch.org/search/image/show#uri=https%3A//api.familysearch.org/records/pal%3A/MM9.3.1/TH-1-11513-21990-35%3Fcc%3D1831469%26wc%3D10702924
=> Netherlands, Civil Registration, 1792-1952, Overijssel, Schokland, Overlijdensaktes 1911-1842, image 1062: (beknopte transcriptie MCDK): "Op heden den 30sten dag der maan Juni des jaars 1831, des morgens te tien uren, compareerden voor ons Gerrit Jan Gillot, fungeerende Burgemeester van Schokland, Provincie Overijssel, waarnemende de functien van Offcier van den Burgerlijken Staat; / Martinus Bernardus van Kleef, oud 35 jr, van beroep Heel- en vroetmeester woonende in deze gmeente; Dubbel Floris Sul, oud 54 jr, van beroep schipper, woonende in deze gemeente; dewelke ons hebben aangegeven, dat Hendrik August Willem Streithorst, oud negenenvijftig (59) jaaren, gepensioneerd Kapitein in Nederlandsche Dienst en Burgemeester van Schokland wonende te Schokland, op den 29sten dezer overleden is, des avonds te agt uren, in het huis staande Emmeloord, No. / Ten gevolge van welke aangave wij deze akte hebben opgemaakt, dewelke na gedane voorlezing is geteekend door ons en [de] comparanten. (w.g.: M: B: van Kleef, D.F.Sul). / G.J.Gillot, fungeerende Burgemeester. //

(genlias.nl, archieflocatie Gelders Archief, algemeen: toegangnr:0207, inv.nr.3747.)
Burgerlijke stand - Huwelijk, aktenr.2, Gemeente Lochem, datum 12 maart 1814:
bruidegom Hendrik August Willem Streithorst, leeftijd 44, geboorteplaats: (Berlijn),
beroep militair, zoon van: Fredrik Willem Streithorst, geen beroep vermeld,
en Anna Maria Cartharina Grijnäeus, geen beroep vermeld;
bruid Anna Mensia Vischer, leeftijd 33, geboorteplaats: (Utrecht), beroep zonder,
dochter van: Derk Vischer, geen beroep vermeld, en Elizabeth Beken, geen beroep vermeld. /
Nadere informatie: wettiging 2 kinderen. //

(genlias.nl, archieflocatie Historisch Centrum Overijssel, algemeen: toegangnr.123, inv.nr.10738;
overlijdensaktenr.30, gemeente Ootmarsum, aangiftedatum 13 sep.1951):
Anna Mensia Visser, geboorteplaats Broek (Noord-Holland), zij is overleden te Ootmarsum
12 sep.1851, leeftijd 72 jaren; ouders niet bekend. / weduwe van Hendrik August Willem Streethorst. //

• Wijnand Dirk Streithorst, geb. Utrecht ca.1798, huw. gemeente Tubbergen 26 apr.1838:
(genlias.nl, archieflocatie Historisch Centrum Overijssel, algemeen toegangnr: 123, inv.nr: 12043.)

Burgerlijke stand - Huwelijk, aktenr.7, Gemeente: Tubbergen, datum: 26-04-1838:
bruidegom Wijnand Dirk Streithorst, geboorteplaats Utrecht, leeftijd 39 jr, (= geboren ca.1798),
beroep klerk; vader: Hendrik August Willem Streithorst, officier, ook burgemeester van Schokland,
en moeder: Anna Mensia Vischer, ook Anna Maria Visser;
bruid Cornelia Avink, geboorteplaats Rijswijk, leeftijd: 38;
vader: Hermannus Avink, beroep: tuinman van koning; en moeder: Cornelia Rotteveel. //

Uit dit huwelijk van Wijnand Derk Streithorst, en Cornelia Avink, is bekend (bron genlias):

•• (zoon) Hendrik August Willem Herman Streithorst, geboorteplaats Tubbergen [bron genlias],
hij huwde in de gemeente Den Ham, 20 okt.1892 (bron genlias, Historisch Centrum Overijssel,
toegangnr.123, inv.nr.05471, huw.aktenr.28.):
bruidegom Hendrik August Willem Herman Streithorst, leeftijd 53 jr, geboorteplaats Tubbergen,
beroep schoolhoofd, zoon van: Wijnand Derk Streithorst, en Cornelia Avink. /
bruid Jennigje Telman, leeftijd 22 jr, geboorteplaats Den Ham, dochter van
Hendrikus Telman, winkelier, en Gerritdina ter Burg. //
(voornoemde) Hendrik August Willem Herman Streithorst, geboren te Tubbergen,
hoofd eener school, wonende te Hellendoorn; hij is overleden in de plaats Den Ham,
overl.datum 3 feb.1898, leeftijd 58 jr, vader Wijnand Derk Streithorst, en moeder Cornelia Avink;
partner: Jennigje Telman, relatie: echtgenoot. // (bron: burg.stand overl.aktenr.18,
gemeente Den Ham, aangiftedatum 3 feb.1898, genlias.nl/). //
(voornoemde) Hendrik August Willem Herman Streithorst, geboren te Tubbergen,
hoofd eener school, is overleden bevonden in de plaats Den Ham, overl.datum 3 feb.1898,
leeftijd 58 jr, vader Wijnand Derk Streithorst, en moeder Cornelia Avink;
partner: Jennigje Telman, relatie: echtgenoot. // (bron: burg.stand overl.aktenr.16,
gemeente Hellendoorn, aangiftedatum 4 feb.1898, genlias.nl/). //
Uit dit huwelijk is nageslacht bekend, (bron genlias.nl/):

••• (zoon) Derk Cornelis Streithorst, geboren te Hellendoorn, beroep fabrieksarbeider,
hij is overleden te Egede (Hellendoorn) op 9 dec.1923, leeftijd 30 jaar,(= geb.ca.1893),
vader Hendrik August Willem Herman Streithorst, en moeder Jennigje Telman. //
(bron genlias, Historisch Centrum Overijssel, Hellendoorn, aktenr.125, aangifte 10 dec.1923.) //

••• (dochter) Gerritdina Hendrika Streithorst, geboren te Hellendoorn, zij is gehuwd
in de gemeente Almelo (Overijssel) datum 17 apr.1926, huw.aktenr.47. (bron genlias):
bruid vnd, leeftijd 30 jr, dochter van Hendrik August Willem Herman Streithorst, en Jennigje Telman;
bruidegom Albertus Voerknecht, beroep melkventer, leeftijd 40 jr, geboorteplaats: Almelo, Stad.;
zoon van Herman Voerknecht, en Willemina Meijlink. //

• Wijnand Dirk Streithorst, geb. Utrecht ca.1798, huw. gemeente Hellendoorn, 18 jun.1851:
(genlias.nl, archieflocatie Historisch Centrum Overijssel, algemeen toegangnr: 123, inv.nr: 06578.)

Burgerlijke stand - Huwelijk, aktenr.14, Gemeente: Hellendoorn, datum: 18 jun.1851:
bruidegom Wijnand Dirk Streithorst, geboorteplaats Utrecht, leeftijd 52 jr, (= geboren ca.1798),
beroep tolgaarder; zoon van: Hendrik August Willem Streithorst, en Anna Mensia Visser;
bruid Johanna Willemina Geele, geboorteplaats Zutphen, leeftijd 35 jr, (= geboren ca.1815),
dochter van: Gerrit Geele, en Carolina Willemina Groeve.
Nadere informatie betreft de bruidegom, hij is weduwnaar van Cornelia Avink. //

• Wijnand Derk Streithorst, geboren te Utrecht, beroep tolgaarder,
hij is overleden te Haarle (Hellendoorn) op 29 jan.1863, leeftijd 63 jr,
vader Hendrik August Willem Streithorst, moeder Anna Mensia Visscher;
partner: Johanna Willemina Geele; relatie: echtgenoot. //
(bron genlias.nl, archieflocatie Historisch Centrum Overijssel, toegangnr.123, invnr.6777;
overlijdensaktenr.16, gemeente Hellendoorn, aangiftedatum 30 jan.1863.) //

•• Hendrik Wijnand Streithorst, geboren te Hellendoorn, ca.1852, huw. Zutphen 22 apr.1908,
(genlias.nl, archieflocatie Gelders Archief, algemeen toegangnr.0207, inv.nr.8881.):
bruidegom Hendrik Wijnand Streithorst, leeftijd 55 jr, geboorteplaats Hellendoorn,
beroep verpleger, (zoon van Wijnand Dirk Streithorst, en Johanna Willemina Geele);
bruid Johanna Hendrika Smit, leeftijd 41 jr, geboorteplaats Zutphen, zonder beroep, (geb.ca.1866),
dochter van Johannes Hermanus Smit, en Magdalena Geel.
Nadere informatie: geen beroep vermeld - ouders van bruidegom en bruid. //
•• Johanna Hendrika Smit, geb. Zutphen, zij is overleden te Warnsveld 15 mrt.1945, oud 78 jr,
zonder beroep, dochter van Johannes Hermanus Smit, geen beroep vermeld, en Magdalena Geel,
geen beroep vermeld; partner: Hendrik Wijnand Streithorst, relatie: weduwe. //
(bron genlias, overlijdensaktenr.77 gemeente Warnsveld, aangiftedatum 17 mrt.1945.) //

• Dirk Johannes Streithorst, geb. Utrecht 26 jan.1801, huw. Nijmegen 27 jun.1821:
(genlias.nl, archieflocatie Gelders Archief, algemeen: toegangnr.0207, inv.nr.1088.)

Burgerlijke stand - Huwelijk, aktenr.65, Gemeente Nijmegen, datum 27 jun.1821:
bruidegom Dirk Johannes Streithorst, geboorteplaats Utrecht, datum 26 jan.1801,
beroep winkelier, zoon van: Hendrik Streithorst, kapitein, en Anna M. Vischer, geen beroep vermeld;
bruid Frederika Sophia Sommerkamp, geboorteplaats Nijmegen, datum 19 okt.1788,
beroep zonder; dochter van: Franciscus Josephus Sommerkamp, geen beroep vermeld,
en Anna Catharina Neerling, zonder beroep. //
Uit dit huwelijk (bron genlias.nl/, archieflocatie Gelders Archief, geb.aktenr.511.):
•• (zoon) Hendrik August Willem Johannes Streithorst, geb. Nijmegen 5 dec.1825.

• Dirk Johannes Streithorst, geb. Utrecht, leeftijd 51 (= geb.ca.1800), huw. Hoorn 23 jul.1852:
(genlias.nl, archieflocatie Noord-Hollands Archief, algemeen: toegangnr.358, inv.nr.59.)

Burgerlijke stand - Huwelijk, aktenr.50, Gemeente Hoorn, datum 23 jul.1852:
bruidegom Dirk Johannes Streithorst, geboorteplaats Utrecht, leeftijd 51 jr,
beroep inlands kramer; zoon van: Hendrik Streithorst, en Anna Mensia Visser;
bruid Catharina Bos, geboorteplaats Hoorn, leeftijd 39,
dochter van Simon Bos, en Lijsabeth van Dijk.
Nadere informatie:de bruidegom is weduwnaar van Frederika Sophia Sommerkamp,
de bruid is weduwe van Pieter Rademaker. //

• Dirk Johannes Streithorst, geb. Utrecht, leeftijd 58 (= geb.ca.1800), huw. Texel 21 apr.1859:
(genlias.nl, archieflocatie Noord-Hollands Archief, algemeen: toegangnr.358, inv.nr.120.)

Burgerlijke stand - Huwelijk, aktenr.17, Gemeente Texel, datum 21 apr.1859:
bruidegom Dirk Johannes Streithorst, geboorteplaats Utrecht, leeftijd 58 jr,
beroep koopman; zoon van: Hendrik August Willem Streithorst, en Anna Mensia Visser;
bruid Antje Kok, geboorteplaats Texel, leeftijd 42 jr,
dochter van Pieter Kok, en Jantje Kors Bakker.
Nadere informatie: de bruidegom is weduwnaar van Trijntje Bos;
de bruid is weduwe van Pieter Henkes. //

• Dirk Johannes Streithorst, geboren te Utrecht,
hij is overleden in de plaats Texel op 21 mei 1865, leeftijd 64 jr,
vader Hendrik August Willem Streithorst, moeder Anna Mensia Visser;
partner: Antje Kok; relatie: et (= echtgenoot). //
Nadere informatie: Eerder weduwnaar van Trijntje Bos. //
(bron genlias.nl, archieflocatie Noord-Hollands Archief, Burgerlijke stand,
overlijdensaktenr.58, gemeente Texel, aangiftedatum 22 mei 1865.) //

 

DEDEN index

                       home   |  voorouders    |   genealogie |   heraldiek |  varia |   diversen |    info |   contact, privacy, copyright, disclaimer