| home | index| voorouders | genealogie | heraldiek | varia | diversen | info| contact, privacy, copyright, disclaimer | www.deden.biz |

Lambertus Albartus DIDDEN ("Lammert DEDEN")

(1769 Kaldenkirchen - Sneek 1843)

Genealogie voorouders en nakomelingen van Lammert DEDEN (Kaldenkirchen 1769 - Sneek 1843)
Ancestors and descendants of Lammert DEDEN (Kaldenkirchen 1769 - Sneek 1843)

Fam. DEDEN, 18e - 19e eeuw; 18th - 19th century:

Dede, Dedem, Deden, Deeden, Didden, Diede, Dieden

In de plaats Kaldenkirchen, of Kaldenkerken, zoals vermeld in Nederland.
In the place Kaldenkirchen, or Kaldenkerken, as mentioned in the Netherlands.
Kaldenkirchen, archiefonderzoek / archives research www.archive.nrw.de
=> http://www.archive.nrw.de/Kommunalarchive/KommunalarchiveU-Z/V/
ViersenKreis/KontaktUndOeffnungszeiten/index.html
Zoeken/Search, online > "Einfache Suche = Eenvoudig zoeken / Easy search"
=> http://www.archive.nrw.de/LAV_NRW/jsp/einfachSuche.jsp?x=0&y=0&suchbegriff=Kaldenkirchen
zoekresultaat/searchresults 139 in 111 => Angezeigte Treffer : 111, Treffer gesamt : 139.

in Friesland, Nederland / Fryslân, the Netherlands

Deden & DeDen:
In de USA familietak Deden, ook spellingvariatie sedert 20ste eeuw:
DeDen.
In the USA, familybranch Deden, also spellingvariation since 20th century:
DeDen.

= = = = = = = = = = = = =

Lammert DEDEN ( Lambert, Lambertus of Lambertus Albartus DEDEN, voorheen DIDDEN )
vermeld te Sneek in 1811 als "Lammert DEDEN"; bij de naamsaanneming van de familienaam DEDEN
werd de akte door hem ondertekend als: Lammert DEEDEN. Zie: (ged.) Notariële akte van 6 juni 1817 te Sneek.
Notaris mr Jan Jacobus Wiersma; huwelijksbijlage nr 2 uit het Rijksarchief Friesland te Leeuwarden.
De handtekening Lambertus Deden op 6 juni 1817 te Sneek, zoals hieronder vermeld,
is overeenkomstig de schrijfwijze van de familienaam DEDEN bij de meeste nakomelingen.

Lammert DEDEN is voorts in Friesland onder andere bekend als Lambert DEDEM,
in aktes voorheen in Kaldenkirchen met geboorte-/ doopnaam Lambertus DIDDEN,
geboren te Kaldenkirchen op 13 maart 1769, RK gedoopt aldaar op 13 maart 1769,
van beroep wever (voor zijn huwelijk in november 1791 vertrokken van Kaldenkirchen
naar Leeuwarden; later met gezin verhuisd van Leeuwarden naar Sneek.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -Op deze website TRESOAR in een andere archiefbron, DTB: huwelijk in 1791.
On this website TRESOAR in another archivesource, DTB: marriage in 1791:
Bron/Source: Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken (DTBL).

(Op microfiche beschikbaar opde studiezaal van Tresoar in Leeuwarden.)
(Gestandaardiseerde namen: LAMMERT en ELSKE = hieronder/below:
Lambert DEDEN x Elske HAGENDOORN.

• 18 Nov. 1791 (TRESOAR, Fries Historisch en Letterkundig Centrum.)
LEEUWARDEN, HUWELIJKEN in 1791;
Vermelding: ONDERTROUW op 18 november 1791:
Man: Lambert Deden, afkomstig van Leeuwarden.
Vrouw: Elske Hagendoorn, afkomstig van Leeuwarden.
Bron: Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken (DTBL).
Trouwregister Gerecht Leeuwarden 1785–1798. / Inventarisnr.:914.

• 4 Dec. 1791 (TRESOAR, Fries Historisch en Letterkundig Centrum.)

LEEUWARDEN, HUWELIJKEN in 1791;
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 4 december 1791:
Man: Lambert Deden, afkomstig van Leeuwarden.
Vrouw: Elske Hagendoorn, afkomstig van Leeuwarden.
Opmerking: getrouwd in de Westerkerk.
Bron: Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken (DTBL).
Trouwregister Hervormde gemeente Leeuwarden 1789–1793. /
Inventarisnr.:1000.

website www.tresoar.nl
(Nederlands) Fries Historisch en Letterkundig Centrum.
(Frysk) Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum.
(English) TRESOAR, Frisian Historical and Literary Centre.


De familie HAGEDOORN is vermeld bij het Gemeentearchief van Leeuwarden
als een van de oudste, welbekende Friese families te Leeuwarden;
zie verder hierna bij het huwelijk van haar ouders, vermoedelijk dit echtpaar
gehuwd in Leeuwarden in november 1765, vermeld als:
Pieter JANS(EN) x Klaaske HENDRIKS.

In 1811 voor meer personen met familienaam HAGEDOORN of HAGEDOREN in Friesland;
In 1811 for more persons with familyname HAGEDOORN or HAGEDOREN in Friesland.

> Voorouders => Voorouders (bronnen voor stamboomonderzoek): Familienamen 1811.
=> website www.tresoar.nl =
TRESOAR, Fries Historisch en Letterkundig Centrum.

www.genlias.nl, Bron Burgerlijke stand - Huwelijk
Archieflocatie Regionaal Historisch Centrum Limburg
Algemeen Toegangnr: 12.120 / Inventarisnr: 17
Gemeente: Venlo / Soort akte: Huwelijksakte
Aktenummer: 0 / Datum: 14-11-1825 (= 14 nov.1825.)
Bruidegom Peter Hendrik Didden.
Geboortedatum: 17-03-1802 (= 17 mrt.1802.) /
Geboorteplaats: Kaldenkerken Pruisen
Bruid Petronella Becks
Geboorteplaats: Kessel.
Vader bruidegom Herman Didden. / Moeder bruidegom Emilia van Essen.
Vader bruid Andries Becks. / Moeder bruid Cornelia Beekx.

(Opm.MCDK) Voor info betreft Kessel, volgens deze site meerdere plaatsen,
zie derhalve inhoud akte voor meer info => http://nl.wikipedia.org/wiki/Kessel

https://familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-1-14391-19682-15?cc=1831469&wc=10739435
• Netherlands, civil registration, 1792-1952, Limburg, Venlo (Geboorten, huwelijken, overlijden
1824-1825, index) Image 504 of 510 = Huw.aktenr.45. Didden, Peter Hendrik, 14 Nov.1825,
gehuwd met: Petronella Becks. // (index bruidegom, vanaf 503 of 510.) // Images 473-474:
(transcript.MCDK; ) blz.200-201. Huwelijksakte van Pieter Hendrik Didden en Petronella Becks. Nš.45.
In het jaar duizend acht honderd vijf en twintig, den veertienden der maand november, ten twaalf uren
middag, zijn voor ons Arnold Jacob Hubert Jozef Bloemarts, referendaris bij den Raad van State,
burgemeester der stad Venloo provincie Limburg, ridder der orde van den Nederlandschen Leeuw, verschenen:
Pieter Hendrik Didden,
geboren te Kaldenkerken in Pruissen, den zeventienden maart, achttien honderd twee,
dagloner wonende te Kaldenkerken, thans verblijf houdende te Venloo, meerderjarige zoon van Herman Didden,
wever, en van Emilia van Essen, beide[n] wonende te Kaldenkerken, toestemmende bij akte verleden te Kaldenkerken
den acht en twintigsten september laatstleden voor den openbaren Koninklijk Pruissischen Notaris Mathijs van Spankeren,
residerende te Breijell, ter eenre. / En:
Petronella Becks, geboren te Kessel, provincie Limburg, den achtsten julij een duizend acht honderd,
dienstmeid wonende te Venloo, meerderjarige dochter van Andries Becks, dagloner wonende te
Kessel, toestemmende bij akte verleden te Kessel den tweeden november loopende maand,
voor den Koninklijken Notaris Jozef Lodewijk Willem Le Brun aldaar residerende,
en van Cornelia Beekx, mede te Kessel woonachtig, ter andere zijde:
Welke comparanten ons hebben verzocht over te gaan tot de voltrekking van het huwelijk
onder hen beraamd, en waarvan de publicatiën zijn gedaan ingevolge de Wet, te weten
de eerste op den zestienden en de tweede op den drie en twintigsten october vorigen maand
ten twaalf uren middag, gelijk mede in de gemeente Kaldenkerken op den negenden en zestienden
der zelfde maand, blijkens een attest van de Burgemeester van Kaldenkerken hierbij overgelegd;
– Geene tegenspraak tegen dit huwelijk ons kenbaar gemaakt zijnde, regt doende op hun verzoek,
hebben wij, na voorlezing der stukken en akten hier voren vermeld, alsmede van het Zesde Kapittel
van den titel van het burgerlijk wetboek rakende het huwelijk aan den Bruidegom en aan de Bruid
gevraagd of zij voornemens zijn elkander te nemen voor man en vrouw, Elk van hen Ja,
verklaren wij in naam van de Wet, dat Pieter Hendrik Didden en Petronella Becks, door het huwelijks
band vereenigd zijn, waarvan wij de tegenwoordige akte hebben opgesteld in tegenwoordigheid van:
Jan Janssen, oud een en vijftig jaren, hovenier; Jan Stienen, oud drie en zeventig jaren, schrijnwerker,
Theodor Zeegers, oud twee en zeventig jaren, hovenier, en Jan Hermans, oud zes en zestig jaren,
hovenier, alle[n] te Venloo woonachtig. En hebben de beide Echtgenoten en de getuigen deze akte
met ons na voorlezing geteekend, uitgenomen Jan Janssen, dewelke verklaarde niet te kunnen
schrijven. //

Huw.bijlagen Venlo, tijdvak 1825-1840, zie vanaf Image nr.177 (of 2618.)
Image 181 betr. geb.akte bruidegom, datum akte 26ste dag der maand Ventose jaar tien
der Fransche republiek is 18 maart 1802; geboortedatum de dag daarvoor 25ste dag Ventose,
zoon van Herman Didden, en Emilia van Essen. De twee getuigen zijn:
Arnold Stroucken, akkerman, oud 50 jr, en Maria Lenssen, 59 jr., akte
Kaldenkirchen 2 jan.1823. /
De bruidegom is werkman in een tabakfabriek te Venloo, wonende aldaar.

Zijn vader is wever te Kaldenkirchen. / transcriptie

In bewerking; under construction.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

genlias.nl, Bron Burgerlijke stand - Overlijden
Archieflocatie Regionaal Historisch Centrum Limburg
Algemeen Inventarisnr: 19 / Gemeente: Venlo
Soort akte: Overlijdensakte / Aktenummer: 104
Aangiftedatum: 22-08-1828
Overledene Petronella Bekx
Geslacht: V / Overlijdensdatum: 21-08-1828
Leeftijd: 27 / Overlijdensplaats: Venlo
Vader Godefridus Bekx / Moeder Cornelia Beurskens
Partner Peter Hendrik Didden / Relatie: echtgenote

= = = == = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =


genlias.nl, Bron Burgerlijke stand - Geboorte
Archieflocatie Regionaal Historisch Centrum Limburg
Algemeen Toegangnr: 12.120 / Inventarisnr: 18
Gemeente: Venlo / Soort akte: Geboorteakte
Aktenummer: 16 / Aangiftedatum: 16-01-1826
Kind Anna Cornelia Didden.
Geslacht: V / Geboortedatum: 14-01-1826
Geboorteplaats: Venlo
Vader Peter Hendrik Didden. / Moeder Petronella Becks. //

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

genlias.nl, Bron Burgerlijke stand - Overlijden
Archieflocatie Regionaal Historisch Centrum Limburg
Algemeen Inventarisnr: 18 / Gemeente: Venlo
Soort akte: Overlijdensakte / Aktenummer: 13
Aangiftedatum: 21-01-1826
Overledene Anna Cornelia Didden.
Geslacht: V / Overlijdensdatum: 20-01-1826
Overlijdensplaats: Venlo
Vader Peter Hendrik Didden. / Moeder Petronella Becks. //
Relatie: dochter.

= = = = = = = = = =

genlias.nl, Bron Burgerlijke stand - Geboorte
Archieflocatie Regionaal Historisch Centrum Limburg
Algemeen Toegangnr: 12.120 / Inventarisnr: 18
Gemeente: Venlo / Soort akte: Geboorteakte
Aktenummer: 35 / Aangiftedatum: 28-02-1827
Kind Herman Didden.
Geslacht: M / Geboortedatum: 26-02-1827
Geboorteplaats: Venlo
Vader Peter Hendrik Didden. / Moeder Petronella Becks. //

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

Familienamen 1811 afbeelding akte www2.tresoar.nl/genealogie/naamsaanname/
bron: plaats Roordahuizum, deel 1, folio 2 verso:
Hagedoren, Haye Ypes, Roordahuizum.
Kinderen: Minke, 2. // => afbeelding akte 29_85 Roordahuizum, folio 2 verso;
www2.tresoar.nl/genealogie/naamsaanname/
(transcr.MCDK; opm.: letters zonder puntjes op de ij of IJ, zijn hierna getypt als y of Y.)
Voor Ons Maire der Gemeente van Roordahuizum, Canton Rauwerd, Arrondissement Sneek,
Departement Vriesland, gecompareerd zijnde:
Haije Ypes, wonende te Roordahuizum,
heeft verklaart dat hij aanneemt den naam van: der Hagedooren
voor Familie-naam en dat hij heeft: Een kind met name
Minke, oud in het tweede jaar;
en heeft deze met ons Vertekend den Vier en twintigsten December Agtienhondert Elf.
(w.g.: H.Y. Hagedoren.) //

Familienamen 1811 afbeelding akte www2.tresoar.nl/genealogie/naamsaanname/
bron: plaats Heeg, deel 1, folio 15 verso:
Hagedoorn, Paulus Klazes, Heeg.
Kinderen:
Klaas 39, Teetske 36. / Kindskinderen: (v. Klaas Paulus en Rigtje Hendriks),
Amen 11, Uilkjen 10, Paulus 8, Hoite 5, Johannes 4, Intje 10 weken. //
=> afbeelding akte 29_91 Heeg, folio 15 verso; www2.tresoar.nl/genealogie/naamsaanname/
(transcr.MCDK; mogelijk dat de voornaam van het eerste kleinkind niet Amen doch Arien is.)
"
Voor Ons, Baljuw benevens het Gemeente-Bestuur van Wijmbritzeradeel,
waarnemende de functie van Maire in de Gemeente Heeg, Canton Sneek, Arrondissement Sneek,
Departement Vriesland, gecompareerd zijnde:
Paulus Klazes, wonende te Heeg,
heeft dezelve verklaard, dat hij aanneemt den naam van:
Hagedoorn
voor Familie-Naam, en dat hij heeft het volgende getal zoonen en dogter als:

Klaas,
oud 39 jaar, Teetske, oud 36 jaar : beide[n] wonende te Heeg;
en navolgend getal kleinkinderen als:

Arien,
oud 11 jaar; Uilkjen, oud 10 jaar; Paulus, oud 8 jaar;
Hoite, oud 5 jaar; Johannes, oud 4 jaar; Intje, oud tien weeken. //
En heeft deze nevens ons met zijn gewoon merk X getekend den 20 dec.1811."

 

Familienamen 1811 afbeelding akte www2.tresoar.nl/genealogie/naamsaanname/
bron: plaats Oosterwolde, deel 1, folio 29:
Hagedoorn, Pieter Jans, Oosterwolde (no.113.)
=> afbeelding akte 29_23 Oosterwolde, folio 29; www2.tresoar.nl/genealogie/naamsaanname/
(transcr.MCDK) "113. Voor Ons MAIRE der Gemeente van Oosterwolde, Canton Oldeberkoop,
Arrondissement Heerenveen, Departement Vriesland, gecompareerd zijnde:
Pieter Jans Hagedoorn,
wonende te Oosterwolde, heeft dezelve verklaard, dat hij verblijft bij den naam van: Hagedoorn
voor familienaam. / En heeft deze met ons Vertekend den December 1811. (w.g.: P.J. Hagedoren)." //

De Pieter Jans Hagedoorn hierboven vermeld is niet de schoonvader van Lammert Deden;
zoals de andere personen in deze naamsaannemingsregisters van 1811 in Friesland,
kennelijk naamgenoten van de schoonfamilie van Lammert Deden, in Friesland, etc.
De schoonouders van Lammert DEDEN, ouders van zijn echtgenote Elske Hagedoorn,
zijn de hierna genoteerde echtelieden gehuwd te Leeuwarden op 21 november 1765,
in de kerkregisters van de Hervormde gemeente Leeuwarden zonder achternamen;
Pieter Jansen, bruidegom en bruid Claaske Hendriks, beiden te Leeuwarden in 1765.

1765 (Bron: TRESOAR, Fries Historisch en Letterkundig Centrum).
Betreft de ouders van de echtgenote van Lammert DEDEN, Elske HAGEDOORN.
Zij werd eerst vermeld met patroniem Pieters, daarna met achternaam incl. varianten.
De ouders van Elske zijn gehuwd in november 1765 te Leeuwarden, als volgt:

1)
(Onder)trouwregister Hervormde gemeente Leeuwarden (raadpleegbaar bij het HCL),
1765 DTB nr: 2000, 1594 - 1812 Vermelding: Ondertrouw van 1 november 1765
Man: Pieter Jansen, Leeuwarden. Vrouw: Claaske Hendriks, Leeuwarden.
NB: hij is kastmakersgezel.
Gestandaardiseerde namen: PIETER JANS en KLAASKE HENDRIKS.

2) Trouwregister Hervormde gemeente Leeuwarden,
1765 DTB nr: 995, 1761 - 1766 Vermelding:
Bevestiging huwelijk van 21 november 1765
Man: Pieter Jansen, Leeuwarden. Vrouw: Claaske Hendriks, Leeuwarden
NB: gehuwd in de Galileeër kerk; hij is afkomstig van het Vliet.
Gestandaardiseerde namen: PIETER JANS en KLAASKE HENDRIKS.

Familienamen 1811 afbeelding akte www2.tresoar.nl/genealogie/naamsaanname/
bron: plaats Sneek, deel 1, folio 155:
Deden, Lammert, Sneek.
Kinderen: Gerardus 18, Petrus 15, Hendrikus 12, Leonardus 9, Elysabeth 5, Maria 2. //
(transcr.MCDK; opm.: letters met puntjes op de ij zijn hierna zoals in de tekst: ij,
dat betreft de oudste dochter hierboven Elysabeth en in de tekst Elijsabeth.
Voorts betreft de naam Deden in de derde regel zie letter m, lijkt ook op Dedem,
mogelijk is dat de oorzaak van latere vermeldingen Dedem in plaats van Deden,
dat is het gedeelte, geciteerd: "gecompareerd zijnde:
Lammert Dedem, wonende"
echter volgens de tekst dat de achternaam eindigt met de letter n dus niet m.
Het laatste verschil met de achternaam betreft de handtekening: Deeden.)
=> afbeelding akte 29_89 Sneek, folio 155 (zie de onderste van drie inschrijvingen);
www2.tresoar.nl/genealogie/naamsaanname/
"Voor Ons Maire der Gemeente van Sneek, Canton Sneek, Arrondissement Sneek,
Departement Vriesland, gecompareerd zijnde:
Lammert Deden, wonende te Sneek,
heeft dezelve verklaart, dat hij aanneemt den naam van:
Deden
voor Familie-naam en dat hij heeft: Ses kinders; en wel vier zoons:
Gerardus, oud 18 jaar; Petrus, oud 15 jaar; Henderikus, oud 12 jaar; en Leonardus, oud 9 jaar;
en twee dochters:
Elijsabeth, oud 5 jaar; en Maria, oud 2 jaar;
allen te Sneek; en heeft deze met ons Vertekend den 30 December 1811.
(w.g.: Lammert Deeden.)" //

Website : www.tresoar.nl

Zoals vermeld in Sneek in 1811 / As mentioned in Sneek in the register in 1811: DEDEN,
incl. handtekening / incl. signature: Lammert Deeden. (Surname adopted in 1811: DEDEN.)

Sneek, deel 1 folio 155 : Deden, Lammert, Sneek
Kinderen (= 6 Children, first names and ages of 4 sons and 2 daughters):
Gerardus 18, Petrus 15, Hendrikus 12, Leonardus 9, Elysabeth 5, Maria 2.

http://www2.tresoar.nl/genealogie/naamsaanname/toonna.php?inv=29_89&mairie=Sneek&folio=155&verso=&achter=ja


Elske HAGEDOORN (ook Elisabeth HAGEDOREN),
jongedochter van Leeuwarden, geboren aldaar feb.1770;
zij is overleden in haar laatste woonplaats Sneek op 5 september 1828,
oud 59 jaar, gehuwd. (Bron: TRESOAR: Overlijdensakte Sneek, 1828.
Aangiftedatum 6 sept.1828, blad nr.41.)

Uit het huwelijk van Lammert DEDEN x Elske HAGEDOORN zijn zeven kinderen bekend,
vijf zoons en twee dochters, geboren en gedoopt in Friesland (Burgerlijke stand, kerkregisters
en overige bronnen in Nederland, is de familienaam DEDEN in vorige eeuwen onder andere
vermeld als: DEDE, DEDEM, DEDEN, DEEDEN, DIEDE, DIEDEN).

Kind/Child-Nr.1. (1e zoon /1st son) Gerardus,
ged./bapt.6 Aug.1792 in Leeuwarden;
zoon van / son of: Lambertus Deden, Elske Hagedoorn.
Doopheffer: Tjiske Philippus.
Opm.: De moeder is niet RK.
(tresoar.nl/) Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem)
dopeling: GERARDUS, vader LAMMERT DEDEN, moeder ELSKE HAGEDOORN;
doopheffer TJITSE of TJITSKE FILIPPUS
Bron: tresoar.nl, DTBL, RK par. Nieuwestad Leeuwarden,
doop 1692-1812, inv.nr.DTB 1017. //

Kind/Child-Nr.2. (2e zoon /2nd son) Petrus,
ged./bapt.7 maart 1796 / 7th March 1796 in Leeuwarden;
zoon van / son of: Lambertus Diede, Elske Haagedoorn. /
Doopheffer: Anna Elisabeth Schram.
Opm.: De moeder is niet RK.
(tresoar.nl/) Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem)
dopeling: PETRUS, vader LAMMERT......, moeder ELSKE HAGEDOORN;
doopheffer ANNE of ANTJE ..... //
Bron: tresoar.nl, DTBL, RK par. Nieuwestad Leeuwarden,
doop 1692-1812, inv.nr.DTB 1017. //

Kind/Child-Nr.3. (3e zoon /3rd son) Henricus,
ged./bapt.9 Nov.1798 in Leeuwarden,
zoon van Lambertus Dede, Elske Hagendoorn.
doopheffer: Gerardus Dede.
Opm.: De moeder is niet RK.
(tresoar.nl/) Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem):
dopeling: HENDRIK, vader: LAMMERT ......; moeder: ELSKE ......;
doopheffer: GERARDUS ...... //
Bron: DTBL, R.K. par. Nieuwestad Leeuwarden,
doop 1692-1812, inv.nr.: DTB 1017. //

Kind/Child-Nr.4. (4e zoon /4th son) Leonardus,
geb./born 2 Mei/May 1802, ged./bapt.3 Mei/May 1802 in Leeuwarden;
zoon van / son of: Lambertus Deden, Elske Hagedoren. /
Doopheffer: Vogeltje Owes, in plaats van Leonardus Deden.
Opm.: De moeder is niet RK.
(tresoar.nl/) Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem)
dopeling: LEENDERT, vader: LAMMERT DEDEN, moeder: ELSKE ...........;
doopheffer: FOKELTJE ............. //
Bron: tresoar.nl, DTBL, RK par. Nieuwestad Leeuwarden,
doop 1692-1812, inv.nr.DTB 1017. //

Kind/Child-Nr.5. (1e dochter /1st daughter) Elizabeth,
geb./born 18 Jun.1806, ged./bapt.25 Jun.1806 in Leeuwarden;
dochter van / daughter of: Lammert Albertus Deede, Elske Hagedoorn. /
(tresoar.nl/) Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem)
dopeling: LIJSBET, vader LAMMERT ALBERTS ......, moeder ELSKE HAGEDOORN //
Bron: tresoar.nl, DTBL, Herv. gem. Leeuwarden,
doop 1802-1808, inv.nr.DTB 953. //

Kind/Child-Nr.6. (2e dochter; 2nd daughter) Maria Deden,
*geb./born in Sneek 1809;

Kind/Child-Nr.7. (5e zoon/5th son) Johannis Deeden, *geb./born in Sneek 1812;
Johannes Deden / Johannis Deden, in Sneek: overleden 15 jaar oud / deceased 15 years old.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

Genealogisch Onderzoek, Familienamen 1811 Provincie Friesland.
In 1811 werd het dragen van een familienaam verplicht;
elk gezinshoofd moest de gekozen naam op het gemeentehuis laten registreren.

(Bijna alle Registers met familienamen zijn bewaard gebleven; die van de eilanden,
Het Bildt, Menaldumadeel en Leeuwarden zijn verloren gegaan.)


• Familienamen 1811, census Sneek, Mairie Sneek, fol.:155
(prov. Friesland, The Netherlands) familyname DEDEN / familienaam DEDEN:

Lammert DEDEN in Sneek, prov. Friesland: (vier zonen/four sons:)
Gerardus 18 jaar, Petrus 15 jaar, Hendrikus 12 jaar, Leonardus 9 jaar,
(twee dochters/two daughters:) Elysabeth 5 jaar, Maria 2 jaar. [jaar/jaren=year/years].

De handtekening van "Lammert DEDEN" is niet altijd hetzelfde in documenten: 1811, etc.
Handtekening: familienaam in 1811 = DEEDEN; handtekening: familienaam na 1811 = DEDEN.
The signature of "Lammert DEDEN" is not always the same in documents: 1811, etc.
Signature: familyname in 1811 = DEEDEN; signature: familyname after 1811 = DEDEN.

Notariële akte te Sneek op 6 juni 1817 ondertekend door o.a.: Lambertus DEDEN,
daaronder o.a.: notaris mr Jan Jacobus WIERSMA. (Collectie: D. Deden.)
Zie verder hierna op deze websitepagina betr. het eerste kind, oudste zoon:
Gerardus DEDEN (Leeuwarden 2 aug.1792 – Franeker 18 dec.1865.)

1. Gerardus (Gerhardus Albertus) DEDEN, * geboren te Leeuwarden 2 augustus 1792,
~ gedoopt aldaar 6 augustus 1792 (r.k., St. Bonifaciuskerk, doopgetuige: Tjiske PHILIPPUS);
hij volgt hierna = De oudste Nederlandse familietak DEDEN / The oldest Dutch familybranch DEDEN.
Gerardus DEDEN stamboom: 1e tak DEDEN / Gerardus DEDEN family tree: 1st branch DEDEN.
> Zie pagina genealogie Gerardus DEDEN *1792 / See page genealogy Gerardus DEDEN *1792.

2. Petrus DEDEN, geboren te Leeuwarden 1796, gedoopt aldaar 7 maart 1796
(zijn doopinschrijving werd niet in kerkregisters op fiches bij CBG aangetroffen
doch wel in de Doopregisters bij het Rijksarchief in Leeuwarden, Friesland; zie
familienaam DIEDE: ook vermeld op website => www.tresoar.nl/).

Petrus DEDEN, beroep wever, overleden in zijn laatste woonplaats Sneek 26 februari 1856.
Petrus DEDEN stamboom: 2e tak DEDEN / Petrus DEDEN family tree: 2nd branch DEDEN.
> Zie pagina genealogie Petrus DEDEN *1796 / See page genealogy Petrus DEDEN *1796.

3. Hendrikus DEDEN, geboren te Wymbritseradeel voor of op 9 november 1798,
hij is gedoopt te Leeuwarden op 9 november 1798 (doopnaam Henricus DEDE;
St. Bonifaciuskerk; rk doopgetuige: Gerardus DEDE).

Bijzonderheden: Henderikus, Hendrikus of Henricus, DEDEN en zijn nageslacht;
zie verder archiefbronnen in Friesland en elders, familienamen DEDE en DEDEN.
1830 Leeuwarden: Hendrikus DEDEN, 31 jaar oud, geboren te Wymbritseradeel; van beroep militair,
zijn adres: Kazerne Leeuwarden, r.kath., ongehuwd. (Bron: CBG, Leeuwarden, bevolkingsregister 1830.)
Hendrikus DEDEN stamboom: 3e tak DEDEN / Hendrikus DEDEN family tree: 3rd branch DEDEN.
> Zie pagina genealogie Hendrikus DEDEN *1798 / See page genealogy Hendrikus DEDEN *1798.

4. Leonardus DEDEN, geboren te Leeuwarden vermoedelijk geboortedatum 3 mei 1802,
gedoopt aldaar 3 mei 1802 (St. Bonifaciuskerk; r.k. doopgetuige: Vogeltje, weduwe van Leonardus DEDEN).
Leonardus DEDEN is overleden op 25 mei 1876, leeftijd 74 jaar, gehuwd. (Bron: www.tresoar.nl/
Overlijdensakte Ameland, prov. Friesland, aangiftedatum 25 mei 1876, aktenr.19.)

Leonardus DEDEN stamboom: 4e tak DEDEN / Leonardus DEDEN family tree: 4th branch DEDEN.
> Zie pagina genealogie Leonardus DEDEN *1802 / See page genealogy Leonardus DEDEN *1802.

5. Elysabeth DEDEN, geboren te Leeuwarden op 18 juni 1806; gedoopt aldaar op 18 juni 1806
(geref.-kerk: doopnaam Elizabeth DEEDE; doopgetuige: Antie HAGENDOORN).
Zij komt ook voor in archiefstukken als:
Elisabeth DEDEN; en ook als: Elizabeth DEDEN,
met geboortedatum 18 juni 1806 in de geboorteplaats Leeuwarden.

Elysabeth DEDEN stamboom: 5e tak DEDEN / Elysabeth DEDEN family tree: 5th branch DEDEN.
> Zie pagina genealogie Elysabeth DEDEN *1806 / See page genealogy Elysabeth DEDEN *1806.

6. Maria DEDEN, geboren te Sneek, vermeld met geboortedatum 8 november 1809;
gedoopt te Sneek op 8 november 1909 (geref. kerk). Zij wordt daarna ook vermeld: Maria DEEDEN.
Maria DEDEN stamboom: 6e tak DEDEN / Maria DEDEN family tree: 6th branch DEDEN.
> Zie pagina genealogie Maria DEDEN *1809 / See page genealogy Maria DEDEN *1809.

7. Johannis DEEDEN / Johannes DEDEN: Johannis DEEDEN: geboren te Sneek,
vermeld met geboortedatum 5 augustus 1812. Hij is op jonge leeftijd overleden
in zijn geboorte-/woonplaats Sneek 3 februari 1828, leeftijd 15 jaar; ongehuwd
geen nakomelingen. (Overlijdensaktenr.B.7. GenLias, Gemeente Sneek;
overlijdensakte aangiftedatum 4 februari 1828.)
Johannes DEDEN stamboom: 7e tak DEDEN / Johannes DEDEN family tree: 7th branch DEDEN.
> Pagina genealogie Johannes DEDEN *1812 / Page genealogy Johannes DEDEN *1812.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


Notariële akte te Sneek op 6 juni 1817 ondertekend door o.a.: Lambertus DEDEN,
daaronder o.a.: notaris mr Jan Jacobus WIERSMA. (Collectie: D. Deden.)
Zie verder hierna op deze websitepagina betr. het eerste kind, oudste zoon:
Gerardus DEDEN (Leeuwarden 2 aug.1792 – Franeker 18 dec.1865.)

Fam. DEDEN - HAGEDOORN: vermeld in oude archiefbronnen in Nederland /
mentioned in old archivesources in the Netherlands; bron/source: tresoar.nl

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

www.tresoar.nl, Memories van Successie: Kantoor Leeuwarden, overl. jaar 1820.
Overledene: Johannes Groenia, overleden op 19 november 1820, wonende te Leeuwarden. /
Tekst: Bagijnestraat F.387; weduwnaar van Elisabeth Suffrides Ferwerda (overleden juli 1811:
ingesteld vruchtgebruik ad 2/3 fl.29.161,58 van massale boedel vervalt nu aan
haar testamentair erfgenamen: zie ad a); geen kinderen; testamentair erfgenamen zijn
Elske Hagedoorn (vrouw van Christiaan Dede, te Sneek), Elisabeth, aldaar en Marijke Dede, aldaar,
Janneke Groenia (vrouw van Laurens Liezenberg, te Dokkum), Harmanus, aldaar, Johanna en Sophia Liezenberg
(elk 1/7);
legaten voor
1) Pieter, te Den-Helder en Hermina Amelander (vrouw van Johannes Hanen, te Schiermonnikoog)
(samen fl. 2.338,92);
2) 82-jarige Pieter Hagedoorn (fl. 300,-) en diens 70-jarige vrouw Antje Hendriks (lijfrente fl.1,- per week);
3) Wybe, te Amsterdam, Jan, Baukje (vrouw van Johannes Schrader) en Pieter Hagedoorn, te Luik
(elk fl. 300,-);
4) weduwe van Jacob Groenia (fl.200,-);
5) Hermanus, Jetske (vrouw van Cornelis Bethlem),
Johanna- Petronella en Floris Groenia, te Woerden
(elk fl. 300,-);
5) Elisabeth, aldaar (gouden oorijzer fl. 87,-) en Petrus Groenia, te Gent (zilveren tabaksdoos fl. 69,55);
6) Willem (31 jaar: lijfrentebrief ad fl. 64,-) en Johannes Wink (26 jaar: lijfrentebrief ad fl. 72,-);
7) z'n 64-jarige dienstmeid sinds 8 jaren Akke Jans (fl. 400,- en lijfrente fl. 3,- per week);
8) Henrietta Wilman (fl. 52,-);
executeurs-testamentair zijn Jan Koers, oud vroedschap, Foppe Wiegersma, commies
en Pieter Barends Embdenaar (Bagijnestraat F.334). Saldo fl. 15.555,94.
- ad a (Elisabeth Ferwerda): tante van Lambertus Idzarda, rentmeester
(halfzusterszoon: erft vruchtgebruik; vader van Willem-Karel-Hendrik, te Coevorden,
Anna-Maria, Wybrandus, Jacobus-Lambertus en Hetto Lambertus Idzarda:
samen blooteigendom);
legaat voor Klaas, Anna en Petronella Ferwerda (volle neven en nichten: samen fl. 1.041,17).
Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.
Bron: Memories van successie 1818-1927 / Toegangsnr. : 42 / Inventarisnr. : 11007 /
Dagregisternr.: 029 / Op microfilm nr. 177 raadpleegbaar op de studiezaal van Tresoar. //

Zie boven "Elske Hagedoorn (vrouw van Christiaan Dede, te Sneek)"
dezelfde = Elske Hagedoorn (vrouw van L.A. Dede=Deden, wonende te Sneek),
en hun twee dochters: Elisabeth (= Deden) en Marijke Dede (= Maria Deden).
See above "Elske Hagedoorn (wife of Christiaan Dede, in Sneek)"
the same = Elske Hagedoorn (wife of L.A. Dede=Deden, living in Sneek) = 1/7;
Elisabeth (Dede=Deden: 1/7) and Marijke Dede (Marijke=Maria Dede=Deden: 1/7).
Totaal drie personen, zij erven in totaal 3/7 deel als testamentaire erfgenamen.
Elisabeth en Marijke=Maria, de twee dochters van L.A.Deden x ElskeHagedoorn.
Elisabeth and Marijke=Maria, the two daughters of L.A.Deden x Elske Hagedoorn.
= "fam. Deden - Hagedoorn" = zij erven in totaal 3/7; they inherit in total 3/7.

De andere vier personen 4x 1/7 = totaal 4/7 deel voor de bovengenoemde personen /
Janneke Groenia (vrouw van Laurens Liezenberg, te Dokkum) = 1/7;
Harmanus Liezenberg = 1/7, Johanna Liezenberg = 1/7, Sophia Liezenberg = 1/7.
Total three persons, they inherit in total 3/7 part as testamentary heirs.
The other four persons 4x 1/7 = total 4/7 part for the above mentioned persons:
Janneke Groenia (vrouw van = wife of: Laurens Liezenberg, in Dokkum) = 1/7,
Harmanus Liezenberg = 1/7, Johanna Liezenberg = 1/7, Sophia Liezenberg = 1/7.
= "fam. Liezenberg - Groenia" = zij erven in totaal 4/7; they inherit in total 4/7.

==========================================================================

www.tresoar.nl, 1822 Leeuwarden, notaris J.C. Kutsch:
Boedelscheiding:
- Jan Koers te Leeuwarden, executeur testamentair
- Foppe Wigersma te Leeuwarden, executeur testamentair
- Pieter Barends Embdenaar te Leeuwarden, executeur testamentair
- Johannes Groenia, in leven gehuwd met Elisabeth Suffrida Ferwerda, erflater
- Jan Daniel van der Plaats te Leeuwarden, gelastigde
- Cyprianus Johannes van der Veen te Leeuwarden, gelastigde
- Lambertus Idzardi te Leeuwarden, vruchtgebruiker, tevens als voogd over
Anna Maria, Wybrandus, Jacobus Lambertus en Hetso Idzardi
- Willem Carel Hendrik Idzardi te Coevorden
- Elske Hagedoorn te Sneek
- Lambertus Deden te Sneek als voogd over Elisabeth en Maria Deden
- Petrus Deden te Sneek als toeziend voogd over Elisabeth en Maria Deden
- Janneke Groenia te Dokkum
- Laurens Liesenberg te Dokkum als voogd over Hermanus, Johanna en Sophia Liesenberg
- Ruurd de Jong te Dokkum als toeziend voogd over Hermanus, Johanna en Sophia Liesenberg.
Bron: Toegangsnr. : 26. / Inventarisnr.: 76030. / Repertoirenr.: 126 d.d. 30 maart 1822. //

============================================================================

www.tresoar.nl, Memories van Successie: Kantoor Leeuwarden, overl. jaar 1829.
Overledene: Johannes Schrader, overleden op 30 april 1829, wonende te Leeuwarden. /
Tekst: overleden te Amsterdam; man van Baukje Hagedoorn (L.85); vader van Johannes, knecht
en minderjarige Pieter (19 jr), Antje (15 jaar), Willem (13 jaar) en Tiede Johannes Schrader (9 jaar).
Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap. / Bron: Memories van successie 1818-1927.
Toegangsnr. : 42. / Inventarisnr. : 11028 Dagregisternr.: 262. / Op microfilm nr. 182 raadpleegbaar
op de studiezaal van Tresoar. /

================================================================================
===================================================================================

HIERONDER PERSONEN MET FAMILIENAAM DIDDEN IN DE PROVINCIE LIMBURG, NEDERLAND,
VERWANT AAN DE FAM. DEDEN - HAGEDOORN IN NEDERLAND (incl. spellingsvarianten).

BELOW PERSONEN WITH FAMILY NAME DIDDEN IN THE PROVINCE LIMBURG, THE NETHERLANDS,
RELATED TO THE FAM. DEDEN - HAGEDOORN IN THE NETHERLANDS (incl. spellingvariations).

Bronnen van archieven zoals www.genlias.nl / Sources from archives such as www.genlias.nl.

 

in Friesland, Nederland / Fryslân, the Netherlands

Deden & DeDen:
In de USA familietak Deden, ook spellingvariatie sedert 20ste eeuw: DeDen.
In the USA, familybranch Deden, also spellingvariation since 20th century: DeDen.

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

Lammert DEDEN (ook Lambert, Lambertus of Lambertus Albartus DEDEN, voorheen DIDDEN.)
vermeld te Sneek in 1811 als "Lammert DEDEN"; bij de naamsaanneming van de familienaam DEDEN
werd de akte door hem ondertekend als: Lammert DEEDEN. Zie: (ged.) Notariële akte van 6 juni 1817 te Sneek.
Notaris mr Jan Jacobus Wiersma; huwelijksbijlage nr 2 uit het Rijksarchief Friesland te Leeuwarden.
De handtekening Lambertus Deden op 6 juni 1817 te Sneek, zoals hieronder vermeld,
is overeenkomstig de schrijfwijze van de familienaam DEDEN bij de meeste nakomelingen.

Lammert DEDEN is voorts in Friesland onder andere bekend als Lambert DEDEM,
in aktes voorheen in Kaldenkirchen met geboorte-/ doopnaam Lambertus DIDDEN,
geboren te Kaldenkirchen op 13 maart 1769, RK gedoopt aldaar op 13 maart 1769,
van beroep wever (voor zijn huwelijk in november 1791 vertrokken van Kaldenkirchen
naar Leeuwarden; later met gezin verhuisd van Leeuwarden naar Sneek.

Lammert DEDEN is overleden in zijn laatste woonplaats Sneek op 1 oktober 1843,
als volgt vermeld in de overlijdensaktenr.43:
Lambertus DEDEN, overleden 1 oktober 1843, geslacht man, oud 75 jaar, weduwnaar.
Overlijdensakte Gemeente Sneek, aangiftedatum 2 okt.1843. (Bron: www.tresoar.nl/)
N.B.: De leeftijd 75 = geboortedatum ca.1768.

 

• De familie HAGEDOORN is vermeld bij het Gemeentearchief van Leeuwarden
als een van de oudste, welbekende Friese families te Leeuwarden;
zie verder hierna bij het huwelijk van haar ouders, vermoedelijk dit echtpaar
gehuwd in Leeuwarden in november 1765, vermeld als:
Pieter JANS(EN) x Klaaske HENDRIKS.

1765 (Bron: TRESOAR, Fries Historisch en Letterkundig Centrum).
Betreft de ouders van de echtgenote van Lammert DEDEN
(waarschijnlijk) Kerkelijk huwelijk in 1765 te Leeuwarden:
1)
(Onder)trouwregister Hervormde gemeente Leeuwarden (raadpleegbaar bij het HCL),
1765 DTB nr: 2000, 1594 - 1812 Vermelding: Ondertrouw van 1 november 1765
Man: Pieter Jansen, Leeuwarden. Vrouw: Claaske Hendriks, Leeuwarden.
NB: hij is kastmakersgezel.
Gestandaardiseerde namen: PIETER JANS en KLAASKE HENDRIKS.
2) Trouwregister Hervormde gemeente Leeuwarden,
1765 DTB nr: 995, 1761 - 1766 Vermelding:
Bevestiging huwelijk van 21 november 1765
Man: Pieter Jansen, Leeuwarden. Vrouw: Claaske Hendriks, Leeuwarden
NB: gehuwd in de Galileeër kerk; hij is afkomstig van het Vliet.
Gestandaardiseerde namen: PIETER JANS en KLAASKE HENDRIKS.

In 1811 voor meer personen met familienaam HAGEDOORN of HAGEDOREN in Friesland;
In 1811 for more persons with familyname HAGEDOORN or HAGEDOREN in Friesland.

> Voorouders => Voorouders (bronnen voor stamboomonderzoek): Familienamen 1811.
=> website www.tresoar.nl =
TRESOAR, Fries Historisch en Letterkundig Centrum.

Elske HAGEDOORN (ook Elisabeth HAGEDOREN),
jongedochter van Leeuwarden, geboren aldaar feb.1770;
zij is overleden in haar laatste woonplaats Sneek op 5 september 1828,
oud 59 jaar, gehuwd. (Bron: TRESOAR: Overlijdensakte Sneek, 1828.
Aangiftedatum 6 sept.1828, blad nr.41.)

Ook op deze website TRESOAR in een andere archiefbron, DTB: huwelijk in 1791.
Also on this website TRESOAR in another archivesource, DTB: marriage in 1791:
Bron/Source: Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken (DTBL).

(Op microfiche beschikbaar opde studiezaal van Tresoar in Leeuwarden.)
(Gestandaardiseerde namen: LAMMERT en ELSKE = hieronder/below:
Lambert DEDEN x Elske HAGENDOORN.

• 1791 TRESOAR, Fries Historisch en Letterkundig Centrum:
LEEUWARDEN, HUWELIJKEN in 1791;
Vermelding: ONDERTROUW op 18 november 1791:
Man: Lambert Deden, afkomstig van Leeuwarden.
Vrouw: Elske Hagendoorn, afkomstig van Leeuwarden.
Bron: Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken (DTBL).
Trouwregister Gerecht Leeuwarden 1785–1798. / Inventarisnr.:914.

• 1791 TRESOAR, Fries Historisch en Letterkundig Centrum:
LEEUWARDEN, HUWELIJKEN in 1791;
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 4 december 1791:
Man: Lambert Deden, afkomstig van Leeuwarden.
Vrouw: Elske Hagendoorn, afkomstig van Leeuwarden.
Opmerking: getrouwd in de Westerkerk.
Bron: Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken (DTBL).
Trouwregister Hervormde gemeente Leeuwarden 1789–1793. /
Inventarisnr.:1000.

Bron: website www.tresoar.nl
(Nederlands) Fries Historisch en Letterkundig Centrum.
(Frysk) Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum.
(English) TRESOAR, Frisian Historical and Literary Centre.

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

Uit het huwelijk van Lammert DEDEN x Elske HAGEDOORN zijn zeven kinderen bekend,
vijf zoons en twee dochters, geboren en gedoopt in Friesland (Burgerlijke stand, kerkregisters
en overige bronnen in Nederland, is de familienaam DEDEN in vorige eeuwen onder andere
vermeld als: DEDE, DEDEM, DEDEN, DEEDEN, DIEDE, DIEDEN).

Kind/Child-Nr.1. (1e zoon /1st son) Gerardus,
ged./bapt.6 Aug.1792 in Leeuwarden;
zoon van / son of: Lambertus Deden, Elske Hagedoorn.
Doopheffer: Tjiske Philippus.
Opm.: De moeder is niet RK.
(tresoar.nl/) Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem)
dopeling: GERARDUS, vader LAMMERT DEDEN, moeder ELSKE HAGEDOORN;
doopheffer TJITSE of TJITSKE FILIPPUS
Bron: tresoar.nl, DTBL, RK par. Nieuwestad Leeuwarden,
doop 1692-1812, inv.nr.DTB 1017. //

Kind/Child-Nr.2. (2e zoon /2nd son) Petrus,
ged./bapt.7 maart 1796 / 7th March 1796 in Leeuwarden;
zoon van / son of: Lambertus Diede, Elske Haagedoorn. /
Doopheffer: Anna Elisabeth Schram.
Opm.: De moeder is niet RK.
(tresoar.nl/) Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem)
dopeling: PETRUS, vader LAMMERT......, moeder ELSKE HAGEDOORN;
doopheffer ANNE of ANTJE ..... //
Bron: tresoar.nl, DTBL, RK par. Nieuwestad Leeuwarden,
doop 1692-1812, inv.nr.DTB 1017. //

Kind/Child-Nr.3. (3e zoon /3rd son) Henricus,
ged./bapt.9 Nov.1798 in Leeuwarden,
zoon van Lambertus Dede, Elske Hagendoorn.
doopheffer: Gerardus Dede.
Opm.: De moeder is niet RK.
(tresoar.nl/) Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem):
dopeling: HENDRIK, vader: LAMMERT ......; moeder: ELSKE ......;
doopheffer: GERARDUS ...... //
Bron: DTBL, R.K. par. Nieuwestad Leeuwarden,
doop 1692-1812, inv.nr.: DTB 1017. //

Kind/Child-Nr.4. (4e zoon /4th son) Leonardus,
geb./born 2 Mei/May 1802, ged./bapt.3 Mei/May 1802 in Leeuwarden;
zoon van / son of: Lambertus Deden, Elske Hagedoren. /
Doopheffer: Vogeltje Owes, in plaats van Leonardus Deden.
Opm.: De moeder is niet RK.
(tresoar.nl/) Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem)
dopeling: LEENDERT, vader: LAMMERT DEDEN, moeder: ELSKE ...........;
doopheffer: FOKELTJE ............. //
Bron: tresoar.nl, DTBL, RK par. Nieuwestad Leeuwarden,
doop 1692-1812, inv.nr.DTB 1017. //

Kind/Child-Nr.5. (1e dochter /1st daughter) Elizabeth,
geb./born 18 Jun.1806, ged./bapt.25 Jun.1806 in Leeuwarden;
dochter van / daughter of: Lammert Albertus Deede, Elske Hagedoorn. /
(tresoar.nl/) Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem)
dopeling: LIJSBET, vader LAMMERT ALBERTS ......, moeder ELSKE HAGEDOORN //
Bron: tresoar.nl, DTBL, Herv. gem. Leeuwarden,
doop 1802-1808, inv.nr.DTB 953. //

Kind/Child-Nr.6. (2e dochter; 2nd daughter) Maria Deden,
*geb./born in Sneek 1809;

Kind/Child-Nr.7. (5e zoon/5th son) Johannis Deeden, *geb./born in Sneek 1812;
Johannes Deden / Johannis Deden, in Sneek: overleden 15 jaar oud / deceased 15 years old.

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

Genealogisch Onderzoek, Familienamen 1811 Provincie Friesland.

In 1811 werd het dragen van een familienaam verplicht;
elk gezinshoofd moest de gekozen naam op het gemeentehuis laten registreren.

(Bijna alle Registers met familienamen zijn bewaard gebleven; die van de eilanden,
Het Bildt, Menaldumadeel en Leeuwarden zijn verloren gegaan.)

• Familienamen 1811, census Sneek, Mairie Sneek, fol.:155
(prov. Friesland, The Netherlands) familyname DEDEN / familienaam DEDEN:

Lammert DEDEN in Sneek, prov. Friesland: (vier zonen/four sons:)
Gerardus 18 jaar, Petrus 15 jaar, Hendrikus 12 jaar, Leonardus 9 jaar,
(twee dochters/two daughters:) Elysabeth 5 jaar, Maria 2 jaar. [jaar/jaren=year/years].

De handtekening van "Lammert DEDEN" is niet altijd hetzelfde in documenten: 1811, etc.
Handtekening: familienaam in 1811 = DEEDEN; handtekening: familienaam na 1811 = DEDEN.
The signature of "Lammert DEDEN" is not always the same in documents: 1811, etc.
Signature: familyname in 1811 = DEEDEN; signature: familyname after 1811 = DEDEN.

==================================================================================
==================================================================================

Fam. DEDEN - HAGEDOORN: vermeld in oude archiefbronnen in Nederland /
mentioned in old archivesources in the Netherlands; bron/source: tresoar.nl

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

www.tresoar.nl, Memories van Successie: Kantoor Leeuwarden, overl. jaar 1820.
Overledene: Johannes Groenia, overleden op 19 november 1820, wonende te Leeuwarden. /
Tekst: Bagijnestraat F.387; weduwnaar van Elisabeth Suffrides Ferwerda (overleden juli 1811:
ingesteld vruchtgebruik ad 2/3 fl.29.161,58 van massale boedel vervalt nu aan
haar testamentair erfgenamen: zie ad a); geen kinderen; testamentair erfgenamen zijn
Elske Hagedoorn (vrouw van Christiaan Dede, te Sneek), Elisabeth, aldaar en Marijke Dede, aldaar,
Janneke Groenia (vrouw van Laurens Liezenberg, te Dokkum), Harmanus, aldaar, Johanna en Sophia Liezenberg
(elk 1/7);
legaten voor
1) Pieter, te Den-Helder en Hermina Amelander (vrouw van Johannes Hanen, te Schiermonnikoog)
(samen fl. 2.338,92);
2) 82-jarige Pieter Hagedoorn (fl. 300,-) en diens 70-jarige vrouw Antje Hendriks (lijfrente fl.1,- per week);
3) Wybe, te Amsterdam, Jan, Baukje (vrouw van Johannes Schrader) en Pieter Hagedoorn, te Luik
(elk fl. 300,-);
4) weduwe van Jacob Groenia (fl.200,-);
5) Hermanus, Jetske (vrouw van Cornelis Bethlem),
Johanna- Petronella en Floris Groenia, te Woerden
(elk fl. 300,-);
5) Elisabeth, aldaar (gouden oorijzer fl. 87,-) en Petrus Groenia, te Gent (zilveren tabaksdoos fl. 69,55);
6) Willem (31 jaar: lijfrentebrief ad fl. 64,-) en Johannes Wink (26 jaar: lijfrentebrief ad fl. 72,-);
7) z'n 64-jarige dienstmeid sinds 8 jaren Akke Jans (fl. 400,- en lijfrente fl. 3,- per week);
8) Henrietta Wilman (fl. 52,-);
executeurs-testamentair zijn Jan Koers, oud vroedschap, Foppe Wiegersma, commies
en Pieter Barends Embdenaar (Bagijnestraat F.334). Saldo fl. 15.555,94.
- ad a (Elisabeth Ferwerda): tante van Lambertus Idzarda, rentmeester
(halfzusterszoon: erft vruchtgebruik; vader van Willem-Karel-Hendrik, te Coevorden,
Anna-Maria, Wybrandus, Jacobus-Lambertus en Hetto Lambertus Idzarda:
samen blooteigendom);
legaat voor Klaas, Anna en Petronella Ferwerda (volle neven en nichten: samen fl. 1.041,17).
Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.
Bron: Memories van successie 1818-1927 / Toegangsnr. : 42 / Inventarisnr. : 11007 /
Dagregisternr.: 029 / Op microfilm nr. 177 raadpleegbaar op de studiezaal van Tresoar. //

=========================================================================

www.tresoar.nl, 1822 Leeuwarden, notaris J.C. Kutsch:
Boedelscheiding:
- Jan Koers te Leeuwarden, executeur testamentair
- Foppe Wigersma te Leeuwarden, executeur testamentair
- Pieter Barends Embdenaar te Leeuwarden, executeur testamentair
- Johannes Groenia, in leven gehuwd met Elisabeth Suffrida Ferwerda, erflater
- Jan Daniel van der Plaats te Leeuwarden, gelastigde
- Cyprianus Johannes van der Veen te Leeuwarden, gelastigde
- Lambertus Idzardi te Leeuwarden, vruchtgebruiker, tevens als voogd over
Anna Maria, Wybrandus, Jacobus Lambertus en Hetso Idzardi
- Willem Carel Hendrik Idzardi te Coevorden
- Elske Hagedoorn te Sneek
- Lambertus Deden te Sneek als voogd over Elisabeth en Maria Deden
- Petrus Deden te Sneek als toeziend voogd over Elisabeth en Maria Deden

- Janneke Groenia te Dokkum
- Laurens Liesenberg te Dokkum als voogd over Hermanus, Johanna en Sophia Liesenberg
- Ruurd de Jong te Dokkum als toeziend voogd over Hermanus, Johanna en Sophia Liesenberg.
Bron: Toegangsnr. : 26. / Inventarisnr.: 76030. / Repertoirenr.: 126 d.d. 30 maart 1822. //

============================================================================

www.tresoar.nl, Memories van Successie: Kantoor Leeuwarden, overl. jaar 1829.
Overledene: Johannes Schrader, overleden op 30 april 1829, wonende te Leeuwarden. /
Tekst: overleden te Amsterdam; man van Baukje Hagedoorn (L.85); vader van Johannes, knecht
en minderjarige Pieter (19 jr), Antje (15 jaar), Willem (13 jaar) en Tiede Johannes Schrader (9 jaar).
Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap. / Bron: Memories van successie 1818-1927.
Toegangsnr. : 42. / Inventarisnr. : 11028 Dagregisternr.: 262. / Op microfilm nr. 182 raadpleegbaar
op de studiezaal van Tresoar. //

======================================================================
======================================================================

in Friesland, Nederland / Fryslân, the Netherlands

Deden & DeDen:
In de USA familietak Deden, ook spellingvariatie sedert 20ste eeuw: DeDen.
In the USA, familybranch Deden, also spellingvariation since 20th century: DeDen.

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

Lammert DEDEN (ook Lambert, Lambertus of Lambertus Albartus DEDEN, voorheen DIDDEN.)
vermeld te Sneek in 1811 als "Lammert DEDEN"; bij de naamsaanneming van de familienaam DEDEN
werd de akte door hem ondertekend als: Lammert DEEDEN. Zie: (ged.) Notariële akte van 6 juni 1817 te Sneek.
Notaris mr Jan Jacobus Wiersma; huwelijksbijlage nr 2 uit het Rijksarchief Friesland te Leeuwarden.
De handtekening Lambertus Deden op 6 juni 1817 te Sneek, zoals hieronder vermeld,
is overeenkomstig de schrijfwijze van de familienaam DEDEN bij de meeste nakomelingen.

Lammert DEDEN is voorts in Friesland onder andere bekend als Lambert DEDEM,
in aktes voorheen in Kaldenkirchen met geboorte-/ doopnaam Lambertus DIDDEN,
geboren te Kaldenkirchen op 13 maart 1769, RK gedoopt aldaar op 13 maart 1769,
van beroep wever (voor zijn huwelijk in november 1791 vertrokken van Kaldenkirchen
naar Leeuwarden; later met gezin verhuisd van Leeuwarden naar Sneek.

Lammert DEDEN is overleden in zijn laatste woonplaats Sneek op 1 oktober 1843,
als volgt vermeld in de overlijdensaktenr.43:
Lambertus DEDEN, overleden 1 oktober 1843, geslacht man, oud 75 jaar, weduwnaar.
Overlijdensakte Gemeente Sneek, aangiftedatum 2 okt.1843. (Bron: www.tresoar.nl/)
N.B.: De leeftijd 75 = geboortedatum ca.1768.

• De familie HAGEDOORN is vermeld bij het Gemeentearchief van Leeuwarden
als een van de oudste, welbekende Friese families te Leeuwarden;
zie verder hierna bij het huwelijk van haar ouders, vermoedelijk dit echtpaar
gehuwd in Leeuwarden in november 1765, vermeld als:
Pieter JANS(EN) x Klaaske HENDRIKS.

1765 (Bron: TRESOAR, Fries Historisch en Letterkundig Centrum).
Betreft de ouders van de echtgenote van Lammert DEDEN
(waarschijnlijk) Kerkelijk huwelijk in 1765 te Leeuwarden:
1)
(Onder)trouwregister Hervormde gemeente Leeuwarden (raadpleegbaar bij het HCL),
1765 DTB nr: 2000, 1594 - 1812 Vermelding: Ondertrouw van 1 november 1765
Man: Pieter Jansen, Leeuwarden. Vrouw: Claaske Hendriks, Leeuwarden.
NB: hij is kastmakersgezel.
Gestandaardiseerde namen: PIETER JANS en KLAASKE HENDRIKS.
2) Trouwregister Hervormde gemeente Leeuwarden,
1765 DTB nr: 995, 1761 - 1766 Vermelding:
Bevestiging huwelijk van 21 november 1765
Man: Pieter Jansen, Leeuwarden. Vrouw: Claaske Hendriks, Leeuwarden
NB: gehuwd in de Galileeër kerk; hij is afkomstig van het Vliet.
Gestandaardiseerde namen: PIETER JANS en KLAASKE HENDRIKS.

Elske HAGEDOORN (ook Elisabeth HAGEDOREN),
jongedochter van Leeuwarden, geboren aldaar feb.1770;
zij is overleden in haar laatste woonplaats Sneek op 5 september 1828,
oud 59 jaar, gehuwd. (Bron: TRESOAR: Overlijdensakte Sneek, 1828.
Aangiftedatum 6 sept.1828, blad nr.41.)

Ook op deze website TRESOAR in een andere archiefbron, DTB: huwelijk in 1791.
Also on this website TRESOAR in another archivesource, DTB: marriage in 1791:
Bron/Source: Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken (DTBL).

(Op microfiche beschikbaar opde studiezaal van Tresoar in Leeuwarden.)
(Gestandaardiseerde namen: LAMMERT en ELSKE = hieronder/below:
Lambert DEDEN x Elske HAGENDOORN.

• 1791 TRESOAR, Fries Historisch en Letterkundig Centrum:
LEEUWARDEN, HUWELIJKEN in 1791;
Vermelding: ONDERTROUW op 18 november 1791:
Man: Lambert Deden, afkomstig van Leeuwarden.
Vrouw: Elske Hagendoorn, afkomstig van Leeuwarden.
Bron: Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken (DTBL).
Trouwregister Gerecht Leeuwarden 1785–1798. / Inventarisnr.:914.

• 1791 TRESOAR, Fries Historisch en Letterkundig Centrum:
LEEUWARDEN, HUWELIJKEN in 1791;
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 4 december 1791:
Man: Lambert Deden, afkomstig van Leeuwarden.
Vrouw: Elske Hagendoorn, afkomstig van Leeuwarden.
Opmerking: getrouwd in de Westerkerk.
Bron: Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken (DTBL).
Trouwregister Hervormde gemeente Leeuwarden 1789–1793. /
Inventarisnr.:1000.

Bron: website www.tresoar.nl
(Nederlands) Fries Historisch en Letterkundig Centrum.
(Frysk) Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum.
(English) TRESOAR, Frisian Historical and Literary Centre.

In 1811 voor meer personen met familienaam HAGEDOORN of HAGEDOREN in Friesland;
In 1811 for more persons with family name HAGEDOORN or HAGEDOREN in Friesland.

> Voorouders => Voorouders (bronnen voor stamboomonderzoek): Familienamen 1811.
=> website www.tresoar.nl =
TRESOAR, Fries Historisch en Letterkundig Centrum.

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

Uit het huwelijk van Lammert DEDEN, en Elske HAGEDOORN, zijn zeven kinderen bekend,
vijf zoons en twee dochters, allen geboren en gedoopt in Friesland, Nederland.

Burgerlijke stand, kerkregisters en overige bronnen in Nederland, is de familienaam DEDEN
in vorige eeuwen vermeld als o.a.: DEDE, DEDEM, DEDEN, DEEDEN, DIEDE, DIEDEN.

Kind/Child-Nr.1. (1e zoon /1st son) Gerardus,
ged./bapt.6 Aug.1792 in Leeuwarden;
zoon van / son of: Lambertus Deden, Elske Hagedoorn.
Doopheffer: Tjiske Philippus.
Opm.: De moeder is niet RK.
(tresoar.nl/) Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem)
dopeling: GERARDUS, vader LAMMERT DEDEN, moeder ELSKE HAGEDOORN;
doopheffer TJITSE of TJITSKE FILIPPUS
Bron: tresoar.nl, DTBL, RK par. Nieuwestad Leeuwarden,
doop 1692-1812, inv.nr.DTB 1017. //


Kind/Child-Nr.2. (2e zoon /2nd son) Petrus,
ged./bapt.7 maart 1796 / 7th March 1796 in Leeuwarden;
zoon van / son of: Lambertus Diede, Elske Haagedoorn. /
Doopheffer: Anna Elisabeth Schram.
Opm.: De moeder is niet RK.
(tresoar.nl/) Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem)
dopeling: PETRUS, vader LAMMERT......, moeder ELSKE HAGEDOORN;
doopheffer ANNE of ANTJE ..... //
Bron: tresoar.nl, DTBL, RK par. Nieuwestad Leeuwarden,
doop 1692-1812, inv.nr.DTB 1017. //


Kind/Child-Nr.3. (3e zoon /3rd son) Henricus,
ged./bapt.9 Nov.1798 in Leeuwarden,
zoon van Lambertus Dede, Elske Hagendoorn.
doopheffer: Gerardus Dede.
Opm.: De moeder is niet RK.
(tresoar.nl/) Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem):
dopeling: HENDRIK, vader: LAMMERT ......; moeder: ELSKE ......;
doopheffer: GERARDUS ...... //
Bron: DTBL, R.K. par. Nieuwestad Leeuwarden,
doop 1692-1812, inv.nr.: DTB 1017. //


Kind/Child-Nr.4. (4e zoon /4th son) Leonardus,
geb./born 2 Mei/May 1802, ged./bapt.3 Mei/May 1802 in Leeuwarden;
zoon van / son of: Lambertus Deden, Elske Hagedoren. /
Doopheffer: Vogeltje Owes, in plaats van Leonardus Deden.
Opm.: De moeder is niet RK.
(tresoar.nl/) Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem)
dopeling: LEENDERT, vader: LAMMERT DEDEN, moeder: ELSKE ...........;
doopheffer: FOKELTJE ............. //
Bron: tresoar.nl, DTBL, RK par. Nieuwestad Leeuwarden,
doop 1692-1812, inv.nr.DTB 1017. //


Kind/Child-Nr.5. (1e dochter /1st daughter) Elizabeth,
geb./born 18 Jun.1806, ged./bapt.25 Jun.1806 in Leeuwarden;
dochter van / daughter of: Lammert Albertus Deede, Elske Hagedoorn. /
(tresoar.nl/) Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem)
dopeling: LIJSBET, vader LAMMERT ALBERTS ......, moeder ELSKE HAGEDOORN //
Bron: tresoar.nl, DTBL, Herv. gem. Leeuwarden,
doop 1802-1808, inv.nr.DTB 953. //

-> index dopen in Leeuwarden, Nederlands Hervormd, in 1806 (familysearch, 16/383.)
(dopeling voornaam) Elizabeth - (vader) Lammert Deede : pag.96. } image 150/383. /
"Elizabeth, geboren den 18e Junij 1806, waarvan vader is: Lammert Albartus Deede,
en moeder: Elske Hagedoorn; getuige: Antie Hagedoorn." /
(doopboek 17-18; 1802-1813.) //


Kind/Child-Nr.6. (2e dochter; 2nd daughter) Maria Deden,
*geb./born in Sneek 1809;

Kind/Child-Nr.7. (5e zoon/5th son) Johannis Deeden, *geb./born in Sneek 1812;
Johannes Deden / Johannis Deden, in Sneek: overleden 15 jaar oud / deceased 15 years old.

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

Fam. DEDEN - HAGEDOORN: vermeld in oude archiefbronnen in Nederland /
mentioned in old archivesources in the Netherlands; bron/source: tresoar.nl

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

www.tresoar.nl, Memories van Successie: Kantoor Leeuwarden, overl. jaar 1820.
Overledene: Johannes Groenia, overleden op 19 november 1820, wonende te Leeuwarden. /
Tekst: Bagijnestraat F.387; weduwnaar van Elisabeth Suffrides Ferwerda (overleden juli 1811:
ingesteld vruchtgebruik ad 2/3 fl.29.161,58 van massale boedel vervalt nu aan
haar testamentair erfgenamen: zie ad a); geen kinderen; testamentair erfgenamen zijn
Elske Hagedoorn (vrouw van Christiaan Dede, te Sneek), Elisabeth, aldaar en Marijke Dede, aldaar,
Janneke Groenia (vrouw van Laurens Liezenberg, te Dokkum), Harmanus, aldaar, Johanna en Sophia Liezenberg
(elk 1/7);
legaten voor
1) Pieter, te Den-Helder en Hermina Amelander (vrouw van Johannes Hanen, te Schiermonnikoog)
(samen fl. 2.338,92);
2) 82-jarige Pieter Hagedoorn (fl. 300,-) en diens 70-jarige vrouw Antje Hendriks (lijfrente fl.1,- per week);
3) Wybe, te Amsterdam, Jan, Baukje (vrouw van Johannes Schrader) en Pieter Hagedoorn, te Luik
(elk fl. 300,-);
4) weduwe van Jacob Groenia (fl.200,-);
5) Hermanus, Jetske (vrouw van Cornelis Bethlem),
Johanna- Petronella en Floris Groenia, te Woerden
(elk fl. 300,-);
5) Elisabeth, aldaar (gouden oorijzer fl. 87,-) en Petrus Groenia, te Gent (zilveren tabaksdoos fl. 69,55);
6) Willem (31 jaar: lijfrentebrief ad fl. 64,-) en Johannes Wink (26 jaar: lijfrentebrief ad fl. 72,-);
7) z'n 64-jarige dienstmeid sinds 8 jaren Akke Jans (fl. 400,- en lijfrente fl. 3,- per week);
8) Henrietta Wilman (fl. 52,-);
executeurs-testamentair zijn Jan Koers, oud vroedschap, Foppe Wiegersma, commies
en Pieter Barends Embdenaar (Bagijnestraat F.334). Saldo fl. 15.555,94.
- ad a (Elisabeth Ferwerda): tante van Lambertus Idzarda, rentmeester
(halfzusterszoon: erft vruchtgebruik; vader van Willem-Karel-Hendrik, te Coevorden,
Anna-Maria, Wybrandus, Jacobus-Lambertus en Hetto Lambertus Idzarda:
samen blooteigendom);
legaat voor Klaas, Anna en Petronella Ferwerda (volle neven en nichten: samen fl. 1.041,17).
Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.
Bron: Memories van successie 1818-1927 / Toegangsnr. : 42 / Inventarisnr. : 11007 /
Dagregisternr.: 029 / Op microfilm nr. 177 raadpleegbaar op de studiezaal van Tresoar. //

=========================================================================

www.tresoar.nl, 1822 Leeuwarden, notaris J.C. Kutsch:
Boedelscheiding:
- Jan Koers te Leeuwarden, executeur testamentair
- Foppe Wigersma te Leeuwarden, executeur testamentair
- Pieter Barends Embdenaar te Leeuwarden, executeur testamentair
- Johannes Groenia, in leven gehuwd met Elisabeth Suffrida Ferwerda, erflater
- Jan Daniel van der Plaats te Leeuwarden, gelastigde
- Cyprianus Johannes van der Veen te Leeuwarden, gelastigde
- Lambertus Idzardi te Leeuwarden, vruchtgebruiker, tevens als voogd over
Anna Maria, Wybrandus, Jacobus Lambertus en Hetso Idzardi
- Willem Carel Hendrik Idzardi te Coevorden
- Elske Hagedoorn te Sneek
- Lambertus Deden te Sneek als voogd over Elisabeth en Maria Deden
- Petrus Deden te Sneek als toeziend voogd over Elisabeth en Maria Deden
- Janneke Groenia te Dokkum
- Laurens Liesenberg te Dokkum als voogd over Hermanus, Johanna en Sophia Liesenberg
- Ruurd de Jong te Dokkum als toeziend voogd over Hermanus, Johanna en Sophia Liesenberg.
Bron: Toegangsnr. : 26. / Inventarisnr.: 76030. / Repertoirenr.: 126 d.d. 30 maart 1822. //

============================================================================

www.tresoar.nl, Memories van Successie: Kantoor Leeuwarden, overl. jaar 1829.
Overledene: Johannes Schrader, overleden op 30 april 1829, wonende te Leeuwarden. /
Tekst: overleden te Amsterdam; man van Baukje Hagedoorn (L.85); vader van Johannes, knecht
en minderjarige Pieter (19 jr), Antje (15 jaar), Willem (13 jaar) en Tiede Johannes Schrader (9 jaar).
Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap. / Bron: Memories van successie 1818-1927.
Toegangsnr. : 42. / Inventarisnr. : 11028 Dagregisternr.: 262. / Op microfilm nr. 182 raadpleegbaar
op de studiezaal van Tresoar. //

============================================================================

Lammert DEDEN is overleden in zijn laatste woonplaats Sneek op 1 oktober 1843,
als volgt vermeld in de overlijdensaktenr.43:
Lambertus DEDEN, overleden 1 oktober 1843, geslacht man, oud 75 jaar, weduwnaar.
Overlijdensakte Gemeente Sneek, aangiftedatum 2 okt.1843. (Bron: www.tresoar.nl/)
N.B.: De leeftijd 75 = geboortedatum ca.1768.
} = geboren 13 Maart 1769 in Kaldenkirchen;
born 13 March 1769 in Kaldenkirchen.) //

www.tresoar.nl, Memories van Successie: Kantoor Sneek, overl. jaar 1843.
Overledene: Lambertus Deden, overleden op: 1 oktober 1843,
wonende te : Sneek. / Tekst: 75 jaar (geboren te Kalderkorthen?);
overleden Noorderhorne, Wijk 8.-105; wever; weduwnaar; vader van
Gerardus, turfdrager, Petrus, wever, Leonardus, commies te Makkinga,
Marijke (vrouw van O. Bekius, schipper Leeuwarden,),
Elisabeth (vrouw van Gatze Murks Hoekstra, arbeider,)
en afwezige Hendrik Lambertus Deden, in miltaire dienst in Westindien.
Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap. /
Bron: Memories van successie 1818-1928. /
Toegangsnr. : 42. / Inventarisnr. : 14059. Dagregisternr.: 177
Op microfilm nr. 283 raadpleegbaar op de studiezaal van Tresoar.
> inv.nr.14059, betreft personen overleden in de maanden juli t/m dec.1843.
• Plaats van akte op film => http://www2.tresoar.nl/memories/pdf/14059.pdf

======================================================================
======================================================================


GENEALOGIE DEDEN: Stambomen DEDEN;
GENEALOGY DEDEN: Family trees DEDEN:

Voorouders van / Ancestors of: Lammert DEDEN (1769–1843)

Fam. Lammert DEDEN x Elske HAGEDOORN

De zeven kinderen van / The seven children of
Lammert DEDEN x 1791 Elske HAGEDOORN:


• 1. (zoon/son: nr.1.) Gerardus DEDEN (*1792)

•• 2. (zoon/son: nr.2.) Petrus DEDEN (*1796)

••• 3. (zoon/son: nr.3.) Hendrikus DEDEN (*1798)

•••• 4. (zoon/son: nr.4.) Leonardus DEDEN (*1802)

••••• 5. (dochter/daughter: nr.1.) Elysabeth DEDEN (*1806)

•••••• 6. (dochter/daughter: nr.2.) Maria DEDEN (*1809)

••••••• 7. (zoon/son: nr.5.) Johannes DEDEN (*1812)

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

De volgende pagina genealogie stambomen DEDEN;
The next page genealogy family trees DEDEN:


• Stamboom/Familytree 1.: Gerardus DEDEN (*1792)

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =