Familietak / Familybranch: Petrus DEDEN (*1796)

Genealogie DEDEN

Stamboom Lammert DEDEN (Kaldenkirchen 1769 - Sneek 1843)
De tweede Nederlandse familietak nakomelingen; zoon "Petrus":
Petrus DEDEN (Leeuwarden 1796 - Sneek 1856)

Fam. DEDEN, 18e - 19e eeuw; 18th - 19th century:

DE VOLGENDE GENERATIES DEDEN IN FRIESLAND /
THE NEXT GENERATIONS DEDEN IN FRIESLAND, THE NETHERLANDS

Dede, Dedem, Deden, Deeden, Didden, Diede, Dieden.

Petrus DIEDE => Petrus DEDEN; tweede kind (tweede zoon) uit het huwelijk van: Lambertus DEDEN, en Elske HAGEDOORN /
second child (second son) from the marriage of: Lambertus DEDEN, and Elske HAGEDOORN.
Petrus DIEDE => Petrus DEDEN: geboren 7 maart 1796 / born 7 March 1796 in Leeuwarden (Province Friesland, the Netherlands),
hij is gedoopt 7 maart 1796 / baptised 7th March 1796 in Leeuwarden: Petrus DIEDE.
Petrus DEDEN: beroep: wever, te Leeuwarden en Sneek / profession: weaver, in Leeuwarden and Sneek.

Petrus DEDEN: is overleden in zijn laatste woonplaats Sneek op 26 februari 1856, leeftijd 59 jaar; gehuwd.
(Bron overlijdensaktenr. B 7 aangiftedatum 26 febr.1856 gemeente Sneek; website genlias.nl; Tresoar.

Petrus DEDEN: is deceased in his last place of residence Sneek on 26th February 1856, age 59 years; married.
(Source: death-certificate Nr. B 7 date 26th Febr.1856 municipality of Sneek; www.genlias.nl/)
/
details, beknopte transcriptie mcdk, website www.allefriezen.nl, scan p.9, Sneek, overl.akte, blz.7verso:
Petrus DEDEN, oud 59 jaren, beroep wever, woonachtig te Sneek, geboren te Leeuwarden,
echtgenoot van Catharina PROUS, / zoon van: Lambertus Deden, en Elske Hagedoren, beide overleden, /
op den 26sten der maand February des avonds ten half tien ure, in het huis nr. 134, is overleden.
(Aangifte door: Engelbartus Piebenga, oud 53 jaren, en Bernardus de Jongh, oud 43 jaren,
beide stadsbode, woonachtig te Sneek).

Petrus DEDEN huwde in de gemeente Sneek 28 nov.1824 / married in the municipality of Sneek 28th Nov.1824:
Catharina PROUS.
(Later in huw.aktes kinderen: PROUS, ook hierna vermeld als: PROUST.)
(www.genlias.nl - Bron: Burg.stand - Huwelijk. Archieflocatie Tresoar, Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum.
Algemeen: Toegangsnr. 30-34. Inventarisnr.2004. Gemeente Sneek. Huwelijksakte nr.60, d.d.28-11-1824.
)

Catharina PROUS: geboren in Sneek 26 feb.1800, dochter uit het huwelijk van:
Herman Hendriks PROUS, wever, en Anna BONNES (familie PROUS - BONNES in Sneek).
Catharina PROUS: born in Sneek: 26 Febr.1800, daughter from the marriage of:
Herman Hendriks PROUS, weaver, and Anna BONNES (family PROUS - BONNES in Sneek).

Zij is overleden Sneek 14 jan.1873 weduwe, leeftijd 72 jaar. (Bron: genlias.nl, tresoar; Sneek,
Burgerlijke stand, overlijdensaktenr.A 12, aangiftedatum 14 jan.1873.)
She is deceased in Sneek 14th Jan.1873, widow, age 72 years.
(Source: death-certificate Nr. A 12, date 14 Jan. 1873, Sneek; www.genlias.nl, tresoar.)
website www.allefriezen.nl, pag.4, aktenr.12. Sneek, 14 jan.1873, details, beknopte transcriptie mcdk, scan p.5:
Overlijdensakte Sneek, aangifte door Berbardus de Jongh, oud 60 jaren, stadsbode, en Sjerp Blom, oud 48 jaren, loopbode,
beiden wonende te Sneek, welke verklaard hebben, dat Catharina Prous, oud 72 jaren, zonder beroep, woonachtig
en geboren te Sneek, weduwe van Petrus Deden, / dochter van Harmen Prous, en van Anna Bonnes, beide overleden, /
op den veertienden der maand Januarij des namiddags ten half drie ure, in het huis nummer 134, is overleden. //

 
 

Huw.-aktenr.60, Gemeente Sneek 28 nov.1824: bruidegom Petrus Deden, bruid Catharina Prous.
(bron: website allefriezen.nl, details [oude spelling; ged.beknopte transcr. MCDK, scans 60-61]; aktenr.60.; f.7, 8.):


"In het Jaar 1824 den 28sten der maand November des voordemiddags te Elf uren zijn voor ons Burgemeester
als Officier van den Burgerlijken Stand der Gemeente van Sneek Provincie Vriesland gecompareerd: –

Petrus Deden, oud 28 jaren, weversknegt woonagtig te Sneek en geboren te Leeuwarden den 7den Maart 1796, blijkens doopextract daarvan behoorlijk in forma afgegeven; meerderjarig zoon van Lambertus Deden, wever, en Elske Hagedoorn, echtelieden te Sneek woonagtig, welke mede voor ons gecompareerd, verklaarden tot het Huwelijk van hunner zoon hunne goedkeuring te geven en zulks door ondertekening dezer acte te zullen bekragtigen, blijkende voorts uit eene acte van bekendheid dat hoezeer de Comparant in het doopextract voorkomt onder de namen van Petrus Diede en in zijn bewijs van voldoening aan de Nationale Militie onder die van Petrus Deden, echter een en dezelfde persoon is en eerstgenoemde namen abusief zijn. / En:–
Catharina Prous, oud 24 jaren, naaister woonagtig te Sneek en aldaar geboren den 26sten Februari 1800, blijkens doopextract daarvan door ons in forma afgegeven; meerderjarige dochter van Herman Hendriks Prous, wever, en Anna Bonnes,
echtelieden te Sneek woonagtig, welke mede voor ons gecompareerd, verklaarden tot het Huwelijk hunner dochter hunne toestemming te geven en zulks door ondertekening dezer acte te zullen bekragtigen –
Welke komparenten ons verzochten het door hun voorgenomen Huwelijk te voltrekken waarvan de afkondigingen voor de Hoofddeur van ons Huis der Gemeente zijn geschied op den tweeden en derden Zondag dezer maand.–
Geene verhindering tegen het gemelde Huwelijk ter onzer kennisse gebragt zijnde en de bruidegom geproduceerd hebbende een Certificaat van den Heer Gouverneur dezer Provincie waaruit consteert dat hij aan zijne verpligting ten aanzien der Wet op de Nationale Militie heeft voldaan, hebben wij aan hun verzoek voldoende na voorlezing van alle de vorengemelde Stukken gelijk mede van het Zesde Hoofdstuk van
den Vijfden titul van het Burgerlijk Wetboek ten opschrift hebbende van het Huwelijk ieder der aanstaande Echtgenooten afgevraagd of zij elkander wederkeerig tot man en tot vrouw wilden nemen, waarop door elk derzelver een afzonderlijk toestemmend antwoord gegeven zijnde Verklaren wij uit naam der Wet dat Petrus Deden en Catharina Prous door het Huwelijk zijn verbonden.–
Van hetwelk wij acte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van:
Hermanus van der Velde, stadsbode, oud 80 jaren; Godert Vlink, marktmeester, oud 48 jaren; Jan Harmens de Jong, policiedienaar, oud 40 jaren; Klaas Frantzen, stadsroeper, oud 29 jaren; allen woonagtig te Sneek en geen der komparanten in den bloede bestaande; welke deze benevens ons, de kontractanten en de vader des bruidegoms na duidelijke voorlezing
op dag, maand en jaar in het hoofd dezes gemeld hebben ondertekend, terwijl de moeder des bruidegoms en de ouders der bruid verklaarden niet te kunnen schrijven. /
(w.g.: P. Deden, C. Prous, L. Deden, H. van der Velde, G. Vlink, J. H. de Jong, K. Frantzen).
Bij indispositie van den Heer Burgemeester, de Wethouder: [Joh.s Cuiper]."

(scans 65, 67: f 16, 21): Namen en Voornamen der Gehuwden / Dagtekening der acten / 1824.
(5)
Deden, Petrus / gehuwd met / Catharina Prous / den 28 November (1824).
(34)
Prous, Catharina / gehuwd met / Petrus Deden / den 28 November (1824).

Details hieronder , moeder van Catharina DEDEN - PROUS / Details below, mother of Catharina DEDEN - PROUS:
Antje BONSMA, overleden 4 jan.1843, vrouw, 69 jaar, gehuwd. / Overlijdensakte, register pagina B.1, Sneek, 5 jan.1843. /
Antje BONSMA, deceased 4th Jan.1843, female, 69 years old, married. / Death-certificate, register page B.1, Sneek, 5 Jan.1843. (www.allefriezen.nl, ged.transcr.mcdk, details, scan, reg.p.4): " In het jaar 1843, den vijfden der maand January zijn voor ons ondergeteekende, ambtenaar van den Burgerlijken Stand te Sneek, gecompareerd, Engelbartus Piebenga, oud 40 jaren, stads bode, en Jacob Hofstra, oud 37 jaren, policie dienaar, beide woonachtig te Sneek, welke ons verklaard hebben, dat
Antje Bonsma, oud 69 jaren, zonder beroep, woonachtig te Sneek, geboren te Blesdijk, echtgenoot van Harmen Prous, / dochter van Bonefacius Bonsma, en van Catharina [......] beide overleden / op den vierden der maand January des namiddags ten vier ure, in het huis te Sneek in Wijk 6 Nr.36, is overleden; en hebben wij deze Acte aan de Aangevers voorgelezen, welke dezelve na zulks met ons hebben onderteekend. (w.g.: E. Piebenga, J. Hofstra; S. ten Cate)."

Details hieronder, vader van Catharina DEDEN - PROUS / Details below, father of Catharina DEDEN - PROUS:
Hermanus PROUS, overleden 16 apr.1853, weduwnaar, 86 jaar. / Hermanus PROUS, deceased 16th Apr.1853, widower, 86 years. (bron Overl.akte, pag.B.15, Sneek. / source Death-certificate, page.B.15: 18 Apr.1853; ged.beknopte transcr.mcdk, details, scan,reg.p.15): "In het jaar 1853, den achttienden der maand April zijn voor ons ondergeteekende, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand te Sneek, gecompareerd, Engelbartus Piebenga, oud 50 jaren, en Bernardus de Jongh, oud 40 jaren, beide stadsbode woonachtig te Sneek, welke ons verklaard hebben, dat
Hermanus Prous, oud 86 jaren, zonder beroep, woonachtig te Sneek, geboren te Harlingen, weduwenaar van Antje Bonsma, / zoon van Hendrik Prous, en van Gezina [...........] beide overleden /
op den zestienden der maand April des avonds ten elf ure, in het huis te Sneek in Wijk 2, Nr.134, is overleden; en hebben wij deze Acte aan de aangevers voorgelezen, welke dezelve na zulks met ons hebben onderteekend.
(w.g.: E. Piebenga, B. de Jongh; Mr. B. S. Stienstra)."

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Uit het huwelijk van Petrus DEDEN, x Catharina PROUS (incl. PROUST), zijn 12 kinderen bekend, 8 zonen en 4 dochters,
allen geboren te Sneek, familienaam DEDEN. / From the marriage of Petrus DEDEN, x Catharina PROUS (incl. PROUST),
12 children are known, 8 sons and 4 daughters, all born in Sneek, family name DEDEN:

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

• (1e kind, 1e zoon) Lambertus DEDEN, geb.15 april 1825, zoon van Petrus Deden en Catharina Prous.
(Bron: GENLIAS, TRESOAR en website allefriezen.nl, geb.akte nr.A.70, Sneek, 16 april 1825.)

Lambertus DEDEN is overleden 13 mei 1825, leeftijd een maand. (Bron: overlijdensakte 14 mei 1825 nr.B. 32 Sneek:
TRESOAR en website allefriezen.nl.)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

• (2e kind, 1e dochter) Anna Maria DEDEN, geb.6 juli 1826, dochter van Petrus Deden en Catharina Prous.
(Bron: GENLIAS, TRESOAR en website allefriezen.nl: geb.aktenr.A 117, Sneek, 7 jul.1826.)
Anna Maria DEDEN is overleden 15 sep.1826, leeftijd twee maanden (Bron: GENLIAS, TRESOAR en website allefriezen.nl: Overlijdensregister 1826, Sneek, Akte 16 sep.1826, nummer B 114/1-26.)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

• (3e kind, 2e dochter):  Anna DEDEN, geb.16 juni 1828, dochter van Petrus Deden en Catharina Proust.
(Bron: GENLIAS, TRESOAR en website allefriezen.nl, geb.aktenr.A 136, Sneek, 17 jun.1828 ).
Anna DEDEN is overleden te Groningen 19 apr.1902, leeftijd 73 jaren, echtgenote van Harmannus Wilhelmus NANKMAN.
(Bron: GENLIAS; overlijdensaktenr.440 aangiftedatum 20 apr.1902 Groningen; archieflocatie: Groninger Archieven.)

Harmannus Wilhelmus NANKMAN is overleden te Groningen 6 jan.1910, leeftijd 80 (geboorteplaats Groningen;
zoon van Henricus Wesselius Nankman en Joanna Stikkel), weduwnaar van Anna DEDEN, [eerder gehuwd en] weduwnaar van Gezina Maria Elizabeth SWARTE. (bron: GenLias, overlijdensaktenr.21 gemeente Groningen aktedatum aangifte  8 jan.1910; archieflocatie Groninger Archieven).

Anna DEDEN, (dochter van Petrus Deden, beroep wever, en Catharina Proust, beroep weversche)
bruid, geboortedatum 16 juni 1828, geboorteplaats Sneek; huw. op 31-jarige leeftijd,
in de gemeente Groningen (prov.Groningen) 27 mei 1860 met:
Harmannus Wilhelmus NANKMAN
, (zoon van Henricus Wesselius Nankman, beroep behanger, en Joanna Stikkel)
bruidegom, 30 jaar, beroep blikslager, geb.29 aug.1829, geboorteplaats Groningen. /
De bruidegom is eerder gehuwd en weduwnaar van Gezina Maria Elizabeth SWARTE.
(Bron GenLias: Burgerlijke stand - Archieflocatie Groninger Archieven.
Algemeen: Gemeente Groningen. Huw.aktenr.128 d.d.27 mei 1860.)

Bijzonderheden Harmannus Wilhelmus NANKMAN, echtgenoot van (zijn 2e vrouw) Anna NANKMAN – DEDEN:
 

De ouders van zijn eerste echtgenote in archiefbron GenLias vermeld met familienaam SWART: 29 apr.1813: Huw.aktenr.65 Gemeente Groningen (archieflocatie Groninger Archieven, bron GENLIAS) Bruidegom: Hermannus Johannes SWART, geb.datum 7 okt.1785, geb.plaats Groningen, leeftijd 27 jaar, zilversmidsgezel (zoon van Gerardus Swart, beroep koperslager, en Margarita Geurdin); hij huwt met: Bruid: Hermina REINDERS, leeftijd 24 jaar, geb.datum 11 dec.1788, geb.plaats Groningen, dienstmeid (dochter van Reinder Reinders, beroep arbeider, en Helena Jans).

11 apr.1822: Huw.aktenr.51 Gemeente Groningen (archieflocatie Groninger Archieven, bron: GENLIAS) Bruidegom: Henricus Wesselius NANKMAN, geb.datum 4 apr.1796, geb.plaats Groningen, beroep kleermaker, leeftijd 26 jaar (zoon van: Harmannus Nankman, beroep wever, en Elisabeth Duisborg). Bruid: Joanna STIKKEL, geb.datum 9 sept.1793, geb.plaats Groningen,leeftijd 28 jaar (dochter van: Franciscus Stikkel, beroep winkelier, en Harmanna Kloosterhuis).

02 nov.1827 / 03 nov.1827: Overlijdensaktenr.1178 aangiftedatum 3 nov.1827 Gemeente Groningen (archieflocatie Groninger Archieven, bron: GENLIAS): Overledene: Harmannus NANKMAN, overlijdensdatum 02 nov.1827, overlijdensplaats Groningen, beroep overledene: weever [= wever], leeftijd 69 jaar (geboorteplaats Groningen; zoon van: Harmannus Nankman, beroep turfstouwer, en Henrica Mager); echtgenoot van Maria Elisabeth DOESBURG.

20 jun.1842 / 22 jun.1842: Overlijdensaktenr.502 aangiftedatum 22 jun.1842 Gemeente Groningen (archieflocatie Groninger Archieven, bron: GENLIAS): Overledene: Hermannus Johannes SWART, overlijdensdatum 20 jun.1842, leeftijd 56, overlijdensplaats Groningen, beroep overledene kopiergieter (geb.plaats Groningen, zoon van Gerardus Swart en Margareta Geurdin); echtgenoot van Hermina REINDERS.

12 apr.1846 / 14 apr.1846: Overlijdensaktenr.265 aangiftedatum 14 apr.1846 Gemeente Groningen (archieflocatie Groninger Archieven, bron: GENLIAS): Overledene: Maria Elisabeth DOESBURG, overlijdensdatum 12 apr.1846, overlijdensplaats Groningen, leeftijd 88 jaar (geboorteplaats Emden; dochter van: Diederich Hinrich Doesburg en Maria Anna Krick); weduwe van Harmannus NANKMAN.

27 apr.1854: Huw.aktenr.74 Gemeente Groningen (archieflocatie Groninger Archieven, bron: GENLIAS) Bruidegom: Harmannus Wilhelmus NANKMAN, geb.datum 29 aug.1829, geb.plaats Groningen, beroep blikslager, leeftijd 24 jaar (zoon van: Henricus Wesselius Nankman, beroep behanger, en Joanna Stikkel). Bruid: Gezina Maria Elizabeth SWARTE, geb.datum 20 dec.1826, geb.plaats Groningen, leeftijd 27 jaar (dochter van: Hermannus Johannes Swarte, beroep kopergieter, en Hermina Reinders).

13 jun.1855 / 15 jun.1855: Overlijdensaktenr.509 aangiftedatum 15 jun.1855 Gemeente Groningen (archieflocatie Groninger Archieven, bron: GENLIAS): Overledene: Gezina Maria Elizabeth SWARTE, overlijdensdatum 13 jun.1855, overlijdensplaats Groningen, leeftijd 28 jaar (geboorteplaats Groningen; dochter van: Hermannus Johannes Swarte, beroep kopergieter, en Hermina Reinders); echtgenote van Harmannus Wilhelmus NANKMAN.

geb.datum in of voor jun.1855 / + datum 18 jan.1913 / + akte 20 jan.1913: Overlijdensaktenr.86 aangiftedatum 20 jan.1913 Gemeente Groningen (archieflocatie Groninger Archieven, bron: GENLIAS): Overledene: Johanna NANKMAN, leeftijd 57, overlijdensplaats Groningen, geboorteplaats Groningen, dochter van Harmannus Wilhelmus Nankman en Gezina Maria Elizabeth Swarte.

28 aug.1868 / 29 aug.1868: Overlijdensaktenr.702 aangiftedatum 29 aug.1868 Gemeente Groningen (archieflocatie Groninger Archieven, bron: GENLIAS): Overledene: Hermina REINDERS, overlijdensdatum 28 aug.1868, overlijdensplaats Groningen, leeftijd 79 (geboorteplaats Groningen; dochter van: Reinder Reinders, beroep arbeider, en Helena Jans); weduwe van Hermannus Johannes SWARTE.

09-04-1877 / 11-04-1877: Overlijdensaktenr.365 aangiftedatum 11 apr.1877 Gemeente Groningen (archieflocatie Groninger Archieven, bron: GENLIAS): Overledene: Henricus Wesselius NANKMAN, overlijdensdatum 9 apr.1877, overlijdensplaats Groningen, leeftijd 81 jaar, beroep overledene: behanger (geboorteplaats Groningen; zoon van: Harmannus Nankman, beroep wever, en Elisabeth Duisburg); weduwnaar van: Joanna STIKKEL.

22 mrt.1897 / 23 mrt.1897: Overlijdensaktenr.309 aangiftedatum 23 mrt.1897 Gemeente Groningen (archieflocatie Groninger Archieven, bron: GENLIAS): Overledene: Nicolaas Gerardus SWARTE, overlijdensdatum 22 mrt.1897, overlijdensplaats Groningen, leeftijd 63 jaar, beroep overledene: geelgieter (geboorteplaats Groningen; zoon van: Hermannus Johannes Swarte, zilversmid, en Hermina Reinders).

Uit het huwelijk van Harmannus Wilhelmus NANKMAN xx Anna DEDEN, zijn vier kinderen, twee dochters en twee zonen, familienaam NANKMAN vermeld in de gemeente Groningen (voor zover bekend, voorlopige details):

• (1e kind, 1e dochter): Catharina NANKMAN, geb.in jan.1861, overleden op 4 febr.1861 in de plaats Groningen, oud acht dagen; ouders: Harmannus Wilhelmus Nankman, blikslager, en Anna Deden. (bron: GenLias; overlijdensaktenr.112 gemeente Groningen, aangiftedatum 4 febr.1861; archieflocatie Groninger Archieven).

• (2e kind, 2e dochter): Elizabeth Maria NANKMAN, geb.7 jul.1866, geb.plaats Groningen (bron: huw.akte). Elizabeth Maria NANKMAN is overleden op 11 jun.1908 in de plaats Groningen, leeftijd 41, echtgenote van George SLUITER (haar geboorteplaats: Groningen; dochter van Harmannus Wilhelmus Nankman en Anna Deden; bron: overlijdensakte-nr.601 gemeente Groningen aangiftedatum 12 jun.1908; archieflocatie Groninger Archieven; GenLias.) ; zij huwt op 9 apr.1891 in de gemeente Groningen, leeftijd 24 jaar, dochter van Harmannus Wilhelmus Nankman, blikslager, en Anna Deden (bron: GenLias; huw.aktenr.71, archieflocatie Groninger Archieven) met bruidegom: George SLUITER, 28 jaar, beroep vleeschhouwer [=vleeshouwer], geb.15 dec.1862, geb.plaats Groningen, zoon van: Joannes Theodorus Sluiter, beroep blikslager, en Helena Johanna Harkhoff.

• (3e kind, 1e zoon): Henrikus Franciscus NANKMAN, geb.18 aug.1869, geb.plaats Groningen (bron: huw.akte), bruidegom beroep gasfitter (zoon van Harmannus Wilhelmus Nankman, blikslager, en Anna Deden); hij huwt op 21 febr.1895 in de gemeente Groningen, leeftijd 25 jaar, (bron: GenLias; huw.aktenr.42, archieflocatie Groninger Archieven) met bruid:
Elizabeth Margaretha REIBER,
29 jaar, geb.3 okt.1865, geb.plaats Groningen, dochter van: Pieter Joseph Reiber, beroep kleermaker, en Maria Margaretha Durville.

• (4e kind, 2e zoon): Petrus Harmannus NANKMAN, geb.ca 1872, geb.plaats Groningen (bron: huw.akte), bruidegom beroep koperslager (zoon van Harmannus Wilhelmus Nankman, koperslager, en Anna Deden); hij huwt op 3 mei 1897 in de gemeente Veendam (prov.Groningen), leeftijd 24 jaar, (bron: GenLias; huw.aktenr.27, archieflocatie Groninger Archieven) met bruid:
Catharina Juliana MASKER,
24 jaar, geb.plaats Veendam, dochter van: Harmannus Bartholomeus Masker, beroep koopman, en Alida Timmer.
Petrus Harmannus NANKMAN, geb.ca 1872, geb.plaats Groningen (bron: huw.akte), bruidegom beroep loodgieter (zoon van Harmannus Wilhelmus Nankman en Anna Deden); hij hertrouwt op 36-jarige leeftijd, als weduwnaar van Catharina Juliana MASKER, op 18 febr.1909 in de gemeente Groningen (bron: GenLias; huw.aktenr.41, archieflocatie Groninger Archieven) met bruid:
Alijda Anna SIKKENS,
leeftijd 38 jaar, geb.plaats Bolsward, dochter van Johannes Theodorus Sikkens en Jantje Vliegendehond.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

(4e kind, 2e zoon): Lambertus DEDEN, geb. 3 januari 1830, zoon van Petrus Deden en Catharina Prous.
(Bron: GENLIAS, TRESOAR en website allefriezen.nl, geb.akte, pag.nr.B.2, Sneek, 4 jan.1830.)

Lambertus DEDEN huw. in de Gemeente Sneek op 26 nov.1865
(aktenr.70) met:
Symentje HOFMEYER. (Bron GenLias: Burgerlijke stand. Huw. Archieflocatie Tresoar,
Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum. Algemeen Toegangnr: 30-34 Inventarisnr: 2019.)
 
 

Uit dit huwelijk van Lambertus DEDEN x Simentje of Symentje HOFMEYER is bekend:

• (zoon) Petrus DEDEN, geb.5 mei 1870 (geb.aktenr.A 121 gem.Sneek 6 mei 1870;
zoon van Lambertus Deden en Simentje Hofmeyer; bron: www.genlias.nl/)
Waarschijnlijk overleden in de gemeente Sneek (Zie overlijdensakte GENLIAS:
Petrus DEDEN, geslacht: M; overlijdensdatum 23 nov.1870, leeftijdzes maanden.
(Overlijdensaktenr. A 212, Gemeente Sneek, aangiftedatum 24 nov.1870.)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

• (5e kind, 3e zoon)  Hermanus Hendrikus DEDEN, geb. 29 jan.1832, zoon van Petrus Deden, en Catharina Prous.
(Bron: GENLIAS, TRESOAR; www.allefriezen.nl, geb.akte, pag.nr.B.6, Sneek, 30 jan.1832.)

• Hermanus Hendrikus DEDEN huw. in de Gemeente Sneek op 14 juni 1857
(huw.-aktenr.37) met: Catharina KESTENS. (Bron: GenLias. Burgerlijke stand - Huw. Archieflocatie Tresoar,
Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum. Algemeen: Toegangnr: 30-34. Inventarisnr: 2015.)
 
 

• Uit het huwelijk van Hermanus Hendrikus DEDEN (hij is niet altijd met beide voornamen vermeld in burgerlijke standaktes ofwel de indexen zoals vermeld op website allefriezen.nl; zie ook: Hermanus DEDEN) en Catharina KESTENS zijn de volgende kinderen bekend vermeld met familienaam DEDEN, geboorteaktes gemeente Sneek:

• (1e kind, 1e dochter) Catharina DEDEN, geboren 14 apr.1859, dochter van Hermanus Deden, en Catharina Kestens.
(Bron website allefriezen.nl: geb.akte Sneek 14 apr.1859 nr.92.),
overleden. Catharina DEDEN is gehuwd in haar geboorteplaats gemeente Sneek op 5 mei 1878 (bron genlias.nl > huw.aktenr.9; archieflocatie tresoar) met: Wilhelmus de JONG, geboren te Sneek, overleden 16 febr.1932, gehuwd, leeftijd 79 jaar: is geboortedatum in 1852; zoon van Hermanus de Jong, en Anke Adema (bron: Overlijdensakte-nummer A 102, aangiftedatum 17 febr.1932; gemeente Leeuwarden; archieflocatie Tresoar).

• (2e kind, 1e zoon) Johannes DEDEN, geboren 1 okt.1861, zoon van Hermanus Hendrikus Deden en Catharina Kestens
(bron: GENLIAS en website allefriezen.nl, geb.aktenr. A 259 gemeente Sneek, aangiftedatum 2 okt.1861.)

• (3e kind, 2e dochter) Helena DEDEN, geboren 5 nov.1863, dochter van Hermanus Deden, en Catharina Kestens. (Bron: website allefriezen.nl; Geboorteregister 1863, Sneek, Aktenummer 262. Geboorte aangifte datum 05-11-1863); Helena DEDEN is overleden (zie verder Stadsarchief Amsterdam, gezinskaart echtgenoot tijdvak 1893-1939.) Helena DEDEN huwde te Sneek 7 oktober 1888 met: Martinus Josephus VISSER. (Bron: websites genlias.nl en tresoar.nl => Huwelijksakte gemeente Sneek, 1888. Datum: 7 oktober 1888, aktenr.57.) Zie website genlias.nl; geboorteakte te Dokkum):  Martinus Josephus VISSER, geboortedatum 16 apr.1866; zoon van: Wibertus Antonius Visser, en Maria Sibilla Nijenhoff. (Bron: Geboorteaktenr. 54, aangiftedatum 17 apr.1866 Gemeente: Dokkum; archieflocatie Tresoar website tresoar.nl.) / Hij woont later met zijn gezin vermeld te Amsterdam, overleden: vermeld op website stadsarchief.amsterdam.nl > Archiefkaarten van Persoonskaarten (1939-1964) [openbaar] kaarthouder: Martinus Josephus Visser, geb.16-04-1866. / N.B.: Zie ook naamkunde bijzonderheden op website meertens.knaw.nl > Nederlandse Familienamen Databank (NFD): Deden, Visser, (van) Nijenhof (zie ook literatuur diverse publicaties vermeld bij familienamen met varianten.)

• Betreft het huwelijk van de ouders van Martinus Josephus VISSER: (bruidegom) Wibertus Antonius VISSER, beroep koopman; geboortedatum: 23-02-1826. Geboorteplaats: Dokkum. (Zoon van: Harmen Visser, beroep koopman, en Elisabeth Tiemans, geen beroep vermeld.) Huwelijk in de gemeente Nijmegen op 3 mei 1855. (Archiefbron: burgerlijke standaktenr.35 datum 03-05-1855; archieflocatie: Gelders Archief.) met (bruid): Maria Sibilla NEIJENHOF, geboortedatum: 08-09-1827. Geboorteplaats: Nijmegen. (Dochter van: Joannes Wilhelmus Neijenhof, beroep schipper, en Maria Magdalena van Ameren, geen beroep vermeld.)

• Op de archief website tresoar.nl > gezin Wibertus Antonius VISSER, en Maria Sebilla/Sibilla NEYENHOF / NIJENHOFF, zie: Genealogisch Onderzoek, geboorteaktes te Dokkum van kinderen met familienaam VISSER:
Elisabeth Maria, geb.20 apr.1856; Harmanus Martinus, geb.1 mrt.1859; Johannes Wilhelmus, geb.25 nov.1860; Gerardus Wilbertus, geb.14 jun.1863; Elisabeth Antonia, geb.28 mrt.1865;
Martinus Josephus, geb.16 apr.1866; Elisabeth Catharina, geb.18 okt.1867.
De vader van deze kinderen is waarschijnlijk dezelfde als:
Wibertus Antonius VISSER, overleden op 16 april 1874, leeftijd 48 jaar, gehuwd. (Bron: website tresoar.nl > Overlijdensakte Dokkum, aangiftedatum 17 april 1874, aktenr.26.)

•• De volgende kinderen zijn vermeld uit het huwelijk van Martinus Josephus VISSER en Helena DEDEN, echtelieden te Sneek (archiefbronnen o.a.: TRESOAR > website tresoar.nl, GENLIAS > genlias.nl, en website stadsarchief.amsterdam.nl.)

•• (1e kind, 1e zoon) Wibertus Antonius Josephus VISSER, geboren te Sneek 24 maart 1889, zoon van Martinus Josephus Visser, en Helena Deden. (Bron website tresoar.nl: Geboorteakte Sneek, 1889. Aangiftedatum 25 maart 1889, aktenr.78.)
N.B.: Zie stadsarchief.amsterdam.nl => Gezinskaarten (1893-1939); kaarthouder: W.A.J. Visser, geb.24-03-1889.
Hij is voorts 2x vermeld in de collectie Archiefkaarten van Persoonskaarten (1939-1964) [openbaar] van kaarthouder: Wibertus Antonius Josephus Visser, geboortedatum 24-03-1889. / Openbaar is: overleden.

•• (2e kind, 2e zoon) Hermanus Hendericus VISSER, geboren te Sneek 3 juli 1891, zoon van Martinus Josephus Visser, en Helena Deden. (Bron website tresoar.nl: Geboorteakte Sneek, 1891. Aangiftedatum 4 juli 1891, aktenr.175.)
N.B.: Zie stadsarchief.amsterdam.nl => Gezinskaarten (1893-1939); [openbaar] kaarthouder: H.H. Visser, geb.03-07-1891.
Hij is voorts 3x vermeld in de collectie Archiefkaarten van Persoonskaarten (1939-1964) [openbaar] van kaarthouder: Hermanus Hendericus Visser, geboortedatum 03-07-1891. / Openbaar is: overleden.

•• (3e kind, 1e dochter) Maria Isabella VISSER, geboren te Sneek 21 februari 1894, dochter van Martinus Josephus Visser, en Helena Deden. (Bron website tresoar.nl: Geboorteakte Sneek, 1894. Aangiftedatum 22 febr.1894, aktenr.43.)
Zij is overleden; vermeld in de collectie Archiefkaarten van Persoonskaarten (1939-1964) [openbaar] van kaarthouder: Maria Isabella Visser, geboortedatum 21-02-1894. / Openbaar is: overleden.

•• (4e kind, 3e zoon) Johannes VISSER, geboren te Sneek 26 mei 1896, zoon van Martinus Josephus Visser, werkman, en Helena Deden. (Bron website tresoar.nl: Geboorteakte Sneek, 1896. Aangiftedatum 27 mei 1896, aktenr.160.)
Johannes VISSER, bruidegom, geboren te Sneek, leeftijd 24 jr, beroep werkman (zoon van Martinus Josephus Visser, en Helena Deden, echtelieden te Sneek) gehuwd Amsterdam 19 aug.1920 (Stadsarchief Amsterdam; huw.akte 1920: nr.438, register-nr.3.G., folio-nr.27verso: akte inzien, gezin?) met bruid: Maria Johanna HENNINGHEIM, leeftijd 25 jr, geboren te Amsterdam 4 aug.1895 (dochter van Willem Henningheim, en Henriëtta Koldijk, echtelieden te Amsterdam), overleden:
zie website stadsarchief.amsterdam.nl > collectie Archiefkaarten van Persoonskaarten (1939-1964) betreft (openbaar):
Maria Johanna Henningheim, geboortedatum 04-08-1895. / (openbaar) Henriëtta Koldijk, geboortedatum 12-02-1875.
Voorts stadsarchief.amsterdam.nl > Gezinskaarten (1893-1939) (openbaar) van: W. Henningheim, geb.09-03-1872.
Johannes VISSER is overleden; hij is vermeld in de collectie Archiefkaarten van Persoonskaarten (1939-1964) [openbaar] van kaarthouder: Johannes Visser, geboortedatum 26-05-1896. / Openbaar is: overleden. / Zie ook de website meertens.knaw.nl > Nederlandse Familienamen Databank (NFD): Deden, Henningheim, Koldijk, Visser.

•• (5e kind, 2e dochter) Catharina VISSER, geboren te Sneek 28 november 1898, dochter van Martinus Josephus Visser, en Helena Deden. (Bron website tresoar.nl: Geboorteakte Sneek, 1898. Aangiftedatum 29 november 1898, aktenr.318.)
Catharina VISSER is overleden; zij is vermeld in de collectie Archiefkaarten van Persoonskaarten (1939-1964) [openbaar] van kaarthouder: Catharina Visser, geboortedatum 28-11-1898. / Openbaar is: overleden.

•• (6e kind, 4e zoon) Gerardus Anthonius VISSER, geboren te Sneek 25 juni 1901, zoon van Martinus Josephus Visser, en Helena Deden. (Bron website tresoar.nl: Geboorteakte Sneek, 1901. Aangiftedatum 26 juni 1901, aktenr.188.)
N.B.: Zie stadsarchief.amsterdam.nl => Gezinskaarten (1893-1939); kaarthouder: G.A. Visser, geb.25-06-1901.
Gerardus Anthonius VISSER is overleden. Hij is ook 2x vermeld in de collectie Archiefkaarten van Persoonskaarten (1939-1964) [openbaar] van kaarthouder: Gerardus Anthonius Visser, geb.25-06-1901. / Openbaar is: overleden.

•• (7e kind, 3e dochter) Agatha Anna VISSER, geboren te Sneek 14 mrt.1904, dochter van Martinus Josephus Visser, en Helena Deden. Zij is overleden in haar laatste woonplaats Amsterdam (Zie verder website stadsarchief.amsterdam.nl > collectie Archiefkaarten van Persoonskaarten (1939-1964) [openbaar] van: Agatha Anna Visser, geb.14-03-1904.
Agatha Anna VISSER (bruid) is gehuwd te Amsterdam 28 nov.1928 met (bruidegom): Adrianus Cornelis JONKERS, geboren te Amsterdam 8 apr.1904, hij is overleden aldaar (Zie verder website: stadsarchief.amsterdam.nl => Gezinskaarten (1893-1939); [openbaar] van kaarthouder: A.C. Jonkers, geb.08-04-1904.) / Openbaar is: overleden.

- - - -

• Vervolg kinderen uit het huwelijk van Hermanus Hendrikus DEDEN (hij is niet altijd met beide voornamen vermeld in burgerlijke standaktes ofwel de indexen zoals vermeld op website allefriezen.nl; zie ook: Hermanus DEDEN) en Catharina KESTENS zijn de volgende kinderen bekend vermeld met familienaam DEDEN, geboorteaktes gemeente Sneek:

• (4e kind, 3e dochter) Anna DEDEN, geboren 12 jan.1866, dochter van Hermanus Deden, en Catharina Kestens.
(Bron website allefriezen.nl: geb.akte Sneek 13 jan.1866 nr.13.)
Anna DEDEN, is overleden op 13 juli 1873, leeftijd 7 jaar. (Bron: website allefriezen.nl; overlijdensaangifte gemeente Sneek 14 juli 1873, overlijdensaktenr.142.)

• (5e kind, 4e dochter) Geesbertha DEDEN, geboren 26 mrt.1868, dochter van Hermanus Deden, en Catharina Kestens.
(Bron website allefriezen.nl: geb.akte Sneek 27 mrt.1868, nr.73.)

• (6e kind, 5e dochter) Agatha Anna DEDEN, geboren 17 apr.1870, dochter van Hermanus Hendrikus Deden, en Catharina Kestens.
(Bron website allefriezen.nl: geb.akte Sneek 19 apr.1870 nr.105.)

• (7e kind, 2e zoon) Petrus DEDEN, geboren 5 sept.1872, zoon van Hermanus Deden en Catharina Kestens. (bron: GENLIAS, geb.aktenr. A 239, en website allefriezen.nl: gemeente Sneek, aangiftedatum 7 sept.1872, aktenr.239.)

• (8e kind, 6e dochter) Anna DEDEN, geboren 4 jan.1875, dochter van Hermanus Hendrikus Deden, en Catharina Kestens.
(Bron website allefriezen.nl: geb.akte Sneek 5 jan.1875 nr.4.)

• (9e kind, 7e dochter) Hermina DEDEN, geboren 18 aug.1878, dochter van Hermanus Hendrikus Deden, en Catharina Kestens. (Bron website allefriezen.nl: geb.akte Sneek 19 aug.1878, nr.243.)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

• (6e kind, 4e zoon): Johannes DEDEN, geb. 6 aug. 1833; zoon van Petrus Deden, en Catharina Prous.
(Geboorteakte, pag.nr.B. 69, Sneek, 7 aug.1833. / GENLIAS, TRESOAR, www.allefriezen.nl/)

Johannes DEDEN, geb. 6 aug.1833, geb.plaats Sneek;
huw. 7 aug.1861 gemeente Heythuysen (prov.Limburg) met:
Anna Catharina VEIJ, geboren te Burvenich (Pruissen), dochter van Johannes Veij, en Magdalena Hach.
(Bron www.genlias.nl - Bron: Archieflocatie Regionaal Historisch Centrum Limburg. Toegangsnr.12.041.
Inv.nr.17. Gemeente Heythuysen. Burg.stand Huw.aktenr.0, datum:7 aug.1861.)- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

• (7e kind, 5e zoon): Hendrikus DEDEN, geb. 29 januari 1835; zoon van Petrus Deden, en Catharina Prous.
(Geboorteakte, pag.nr. B.13, Sneek, 30 jan.1835. / GENLIAS, TRESOAR, www.allefriezen.nl/)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

• (8e kind, 3e dochter): Elisabeth DEDEN, geb.9 sep.1836; dochter van Petrus Deden, en Catharina Prous.
(Geboorteakte, pag.nr. B.84, Sneek, 10 sep.1836. / GENLIAS, TRESOAR, www.allefriezen.nl/)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

• (9e kind, 6e zoon): Gerard DEDEN, geb. 9 nov.1838; zoon van Petrus Deden, en Catharina Prous.
(Geboorteakte, pag.nr. B.114, Sneek, 10 nov.1838. / GENLIAS, TRESOAR, www.allefriezen.nl/)

Gerard DEDEN huw. in de Gemeente Sneek op 16 juli 1865
(aktenr.53) met:
Hendrina Sophia Maria SCHMIDT. (Bron GenLias: Burgerlijke stand - Huw. Archieflocatie Tresoar,
Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum. Algemeen: Toegangnr: 30-34. / Inventarisnr: 2019.)
 
 

Uit het huwelijk van Gerard DEDEN x Hendrina Sophia Maria SCHMIDT zijn de volgende kinderen bekend:

• zoon: Petrus DEDEN, geb.3 apr.1866; geb.aktenr.A 103 gemeente Sneek (aangiftedatum 4 apr.1866).

• zoon: Johannes DEDEN, geb.30 jul.1874; zoon van: Gerard Deden en Hendrina Sophia Maria Schmidt.
(Bron: www.genlias.nl/ TRESOAR. Geb.aktenr.A 194. Gemeente Sneek. Aangiftedatum 31 jul.1874.)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

• (10e kind, 7e zoon): Leonardus DEDEN, geb.1 juli 1840; zoon van Petrus Deden, en Catharina Prous.
(Geboorteakte, pag.nr. B.68, Sneek, 2 juli 1840. / GENLIAS, TRESOAR, www.allefriezen.nl/).

(Bron: www.genlias.nl/ TRESOAR, overlijdensaktenr.B26 Gemeente Sneek,
aangiftedatum 10 sept.1840, overledene: Leonardus Petrus DEDEN,
overlijdensdatum 9 sept.1840, leeftijd twee maanden.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

• (11e kind, 4e dochter): Maria DEDEN, geb.25 juni 1842; dochter van Petrus Deden, en Catharina Prous.
(Geboorteakte, pag.nr. B.60, Sneek, 27 juni 1842. / GENLIAS, TRESOAR, www.allefriezen.nl/).

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

• (12e kind, 8e zoon): Henderikus DEDEN, geb.4 feb.1845; zoon van Petrus Deden, en Catharina Prous.
(Geboorteakte, pag.nr. B.15 Sneek, 5 feb.1845./ GENLIAS, TRESOAR, www.allefriezen.nl/). Details:
(transcr.mcdk, ged.beknopt website www.allefriezen.nl, reg.-p.17):f.15:
"In het jaar 1845, den 5den der maand Februari, is voor ons ondergeteekende Ambtenaar
van den Burgerlijken Stand te Sneek, gecompareerd: Petrus Deden, oud 48 jaren, wever,
wonende te Sneek; welke heeft verklaard: dat op den vierden dag der maand February 1845,
des nachts te twee uren, te Sneek, uit hem Declarant en deszelfs huisvrouw Catharina Prous,
zonder beroep, mede woonachtig te Sneek, is geboren: een kind van het mannelijk geslacht;
waaraan hij verklaarde de voornaam van Henderikus te zullen geven. / De gemelde verklaring
is geschied in tegenwoordigheid van Engelbartus Piebenga, stadsbode, oud 42 jaren;
en Gerben Swaagstra, policiedienaar, oud 35 jaren; beiden wonende te Sneek;
welke deze benevens de Comparant, na gedane voorlezing, met ons hebben onderteekend.
(w.g.: P. Deden, E. Piebenga, G. Swaagstra) / Ambtenaar burg.stand: [.. ten Cate]." //

=================================================================================

 

GENEALOGIE DEDEN: Stambomen DEDEN / GENEALOGY DEDEN: Familytrees DEDEN:

Voorouders van / Ancestors of: Lammert DEDEN (1769–1843)

Fam. Lammert DEDEN x 1791 Elske HAGEDOORN

De zeven kinderen van / The seven children of
Lammert DEDEN x 1791 Elske HAGEDOORN:• 1. (zoon/son: nr.1.) Gerardus DEDEN (*1792)

•• 2. (zoon/son: nr.2.) Petrus DEDEN (*1796)

••• 3. (zoon/son: nr.3.) Hendrikus DEDEN (*1798)

•••• 4. (zoon/son: nr.4.) Leonardus DEDEN (*1802)

••••• 5. (dochter/daughter: nr.1.) Elysabeth DEDEN (*1806)

•••••• 6. (dochter/daughter: nr.2.) Maria DEDEN (*1809)

••••••• 7. (zoon/son: nr.5.) Johannes DEDEN (*1812)

=====================================================================

Volgende pagina / Next page : => 3. (zoon/son: nr.3.) Hendrikus DEDEN (*1798)

================================================================


Copyright © 1963-: M.C.Deden-Kazenbroot, auteur/author.

| home | index| voorouders | genealogie | heraldiek | varia | diversen | info| contact, privacy, copyright, disclaimer | www.deden.biz |