Familietak / Familybranch: Hendrikus DEDEN (*1798)

Genealogie DEDEN

3. de derde Nederlandse familietak nakomelingen, zoon Hendrikus DEDEN :
Henderikus / Hendrik Lambertus / Hendrikus / Henricus, DEDE / DEDEN
(~ 9 nov.1798 Leeuwarden - 28 juni 1885 Sneek) x Sneek 24 mei 1857:
Anna Regina STOELTJE
(~ 15 april 1810 Sneek - 20 juli 1870 Sneek)
dochter van Fokke Harmens STOELTJE, Theodora TAKELAAR.

Fam. DEDEN, 18e - 19e eeuw; 18th - 19th century:


DE VOLGENDE GENERATIES DEDEN IN FRIESLAND /
THE NEXT GENERATIONS DEDEN IN FRIESLAND, THE NETHERLANDS

Dede, Dedem, Deden, Deeden, Didden, Diede, Dieden

3.) Henderikus / Hendrik Lambertus / Hendrikus / Henricus, DEDE / DEDEN

• 9 nov.1798 Leeuwarden: Kind/Child-Nr.3. (3e zoon /3rd son) Henricus,
ged./bapt.9 Nov.1798 in Leeuwarden, zoon van Lambertus Dede, en Elske Hagendoorn;
doopheffer: Gerardus Dede. / Opm.: De moeder is niet RK. (tresoar.nl/)
Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem): dopeling: HENDRIK,
vader: LAMMERT ......; moeder: ELSKE ......; doopheffer: GERARDUS ...... //
Bron: DTBL, R.K. par. Nieuwestad Leeuwarden, doop 1692-1812, inv.nr.: DTB 1017. //

Hen(d/de/e)ri(c/k)us DEDE(N), voor- en achternaam met spellingsvarianten,
voornaam: Henderikus, Hendrikus, Henricus; f
amilienaam: DEDE, DEDEN.

• 1811 Sneek: Hendrikus DEDEN, 12 jaar oud, vermeld in fol.:155 census Sneek,
Mairie Sneek, derde zoon van Lammert DEDEN, naamsaannemingsregister. //
1830 Kazerne Leeuwarden: Hendrikus DEDEN, 31 jaar oud, geboren te Wymbritseradeel;
van beroep militair, vermeld met militair adres Kazerne Leeuwarden, r.kath., ongehuwd.
(Bron: CBG, Leeuwarden, bevolkingsregister 1830.) //

okt.1843 Sneek: Hendrik Lambertus DEDEN, hij was in Westindien 1 okt.1843.
bron: www.tresoar.nl, Memories van Successie: Kantoor Sneek, overl. jaar 1843.
Zijn vader is de overledene: Lambertus Deden, overleden op: 1 oktober 1843,
wonende te : Sneek. / Tekst: 75 jaar (geboren te Kalderkorthen?) ;
overleden Noorderhorne Wijk 8.105; wever; weduwnaar; vader van
Gerardus, turfdrager, Petrus, wever, Leonardus, commies te Makkinga,
Marijke (vrouw van O. Bekius, schipper Leeuwarden),
Elisabeth (vrouw van Gatze Murks Hoekstra, arbeider)
en afwezige Hendrik Lambertus Deden, in miltaire dienst in Westindien.
Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap. /

Bron: Memories van successie 1818-1928. /
Toegangsnr. : 42. / Inventarisnr. : 14059. Dagregisternr.: 177
Op microfilm nr. 283 raadpleegbaar op de studiezaal van Tresoar.
> inv.nr.14059, betreft personen overleden in de maanden juli t/m dec.1843.

• Plaats van akte op film => http://www2.tresoar.nl/memories/pdf/14059.pdf


Mijn opm. betreft geboorteplaats vande overledene is : Kaldenkirchen,
plaats later een wijk van Nettetal, Duitsland, bij de Nederlandse grens
provincie Limburg, plaatsen Tegelen, Venlo. // Voor meer informatie,
Kaldenkerken / Kaldenkirchen => http://nl.wikipedia.org/wiki/Nettetal
plaats in de Nederlandse taal o.a. vermeld als Kaldenkerken,
in Duitsland: tegenwoordig een wijk van de stad Nettetal,
meer info => http://nl.wikipedia.org/wiki/Kaldenkirchen
= = => http://www.nettetal-kaldenkirchen.de/index.php

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

Henricus DEDE, gehuwd in de Gemeente Sneek op 24 mei 1857 (huw.aktenr.31)
met: Anna Regina STOELTJE. (Bron: www.genlias.nl, Burgerlijke stand - Huwelijk.)
Archieflocatie: Tresoar, Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum.
Algemeen: Toegangnr: 30-34. Inventarisnr: 2015. Gemeente: Sneek.
Soort akte: Huwelijksakte. Aktenummer: 31. Datum: 24-05-1857.
Bruidegom: Henricus Dede. Bruid: Anna Regina Stoeltje.

• 24 mei 1857 Sneek: Huwelijksregister 1857, Sneek, aktenummer 31:
bruidegom Henricus Dede, leeftijd 58, geboorteplaats Leeuwarden,
vader Lamberti Dede, moeder Elske Hagedoorn;
bruid Anna Regina Stoeltje, leeftijd 47, geboorteplaats Sneek,
vader Fokke Harmens, moeder Theodora Gerrits.
(Bron website www.allefriezen.nl/) Huw.akte-details (transcr.MCDK; Nr.31.)
In het jaar Een duizend acht honderd zeven en vijftig (1857), den vier en twintigsten (24sten)
dag der maand Mei zijn voor ons ondergeteekende Ambtenaar van den Burgerlijken Stand
der gemeente Sneek Provincie Friesland, gecompareerd: Henricus Dede, oud acht en vijftig
jaren (58) jaren, geboren te Leeuwarden, van beroep wever, wonende te Sneek,
meerderjarige zoon van Lamberti Dede en van Elske Hagedoorn, beide[n] overleden; en:
Anna Regina Stoeltje, oud zeven en veertig (47) jaren, werkster, woonachtig en geboren te Sneek,
meerderjarige dochter van Fokke Harmens en van Theodora Gerrits, beide[n] overleden.
Welke ons verzocht hebben het door hen voorgenomen huwelijk te voltrekken, waarvan de
afkondigingen op Zondagen den tienden en zeventienden dezer maand hier ter stede
zonder stuiting hebben plaats gehad. / En hebben de Comparanten tot dat einde aan ons
overgelegd: Hunne geboorte acten en een extract uit het register der aangenomen familienamen
ten behoeve van de comparante. / Waarna wij hun in het openbaar hebben afgevraagd, of zij
elkander wederkeerig tot echtgenooten aannemen en getrouwelijk al de pligten zullen vervullen,
welke door de wet aan den huwelijken staat verbonden zijn, – waarop door ieder afzonderlijk
een toestemmend antwoord zijnde gegeven, hebben wij in naam der Wet verklaard, dat
Henricus Dede en Anna Regina Stoeltje bovengenoemd, door den echt aan elkander
zijn verbonden. Van hetwelk wij deze acte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van:
Engelbartus Piebenga, oud vier en vijftig (54) jaren, stads bode; Jacob Hofstra,
oud een en vijftig (51) jaren; Gerben Swaagstra, oud acht en veertig (48) jaren;
en Hendrik Gros, oud vier en veertig (44) jaren; de drie laatstgenoemden Agenten
van Policie van de eerste Klasse, allen woonachtig te Sneek, welke deze benevens
ons en de comparanten, na gedane voorlezing, hebben onderteekend.
(w.g.: H. Dede, A.R. Stoeltje, E. Piebenga, J: Hofstra, G. Swaagstra, H. Gros.) //

• 20 jul.1870 Sneek: Details overlijdensaktenr.A141 Sneek, bron: allefriezen.nl,
Anna Regina STOELTJE, vrouw, leeftijd 60 jaar, relatietype: gehuwd. (transcr.MCDK):
• (Nr.141.) In het jaar Een duizend acht honderd en zeventig (1870), den twintigsten der
maand Julij zijn voor ons ondergeteekende, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand te
SNEEK, gecompareerd: Bernardus de Jongh, oud zeven en vijftig (57) jaren, stadsbode,
en Sjerp Blom, oud vijf en veertig (45) jaren, loopbode, beide[n] wonende te Sneek,
welke ons verklaard hebben, dat Anna Regina Stoeltje; oud zestig (60) jaren, arbeidster
woonachtig en geboren te Sneek, / echtgenoot van Henricus Deden, dochter van
Fokke Harmens Stoeltje en van Theodora Gerrits Takelaar, beide[n] overleden; /
op den twintigsten (20sten) der maand Julij des morgens ten negen ure, in het huis
nommer vier honderd twee en vijftig (nr.452) is overleden; en hebben wij deze acte
aan de aangevers voorgelezen, welke dezelve na zulks met ons hebben
onderteekend. //

• 28-29 jun.1885 Sneek: Details overlijdensaktenr.A111 Sneek, bron: www.allefriezen.nl,
Henricus DEDEN,
man, hij is overleden op 28 juni 1885, leeftijd 86 jaar, weduwnaar.
(Bron: website allefriezen.nl; Overlijdensregister 1885, Sneek, Aangifte van overlijden
akte datum 29 juni 1885, Aktenr.111.) //

• 28 / 29 Jun.1885 Sneek: Details overlijdensaktenr.A111 Sneek, bron: www.allefriezen.nl,
Henricus DEDEN, man, leeftijd 86 jaar, relatietype: weduwnaar. (beknopte transcr.MCDK):
• In het jaar 1885, den 29sten dag der maand juni zijn voor ons ondergeteekende, Ambtenaar
van den Burgerlijken Stand der Gemeente Sneek, gecompareerd: Bernardus de Jongh, oud 72 jaren,
commies, en Johannes van Akkeren, oud 35 jaren, stadsbode en klerk, beiden wonende te Sneek,
welke ons verklaard hebben, dat Henricus Deden, oud 86 jaren, zonder beroep, woonachtig te Sneek, /
geboren te Leeuwarden, weduwnaar van Anna Regina Stoeltje; zoon van Lambertus Deden,
en van Elske Hagedooren, beiden overleden; / op den 28sten der maand juni jongstleden des
voormiddags ten elf ure, in het huis staande in Wijk negen (9) nummer acht (8) alhier, is overleden;
en hebben wij deze akte aan de aangevers voorgelezen, welke dezelve na zulks met ons hebben
onderteekend. //

• 1810-1811 Sneek: Anna Regina Stoeltje, zij is geboren voor of op 15 apr.1810 te Sneek;
ged.15 apr.1810 te Sneek: dopeling: Anna Regina, kind v. Fokke Harmens en Theodora Gerrits,
meter Saakje Gerrits. / Gestandaardiseerde namen dopeling: ANNE of ANTJE,
vader FOKKE HARMENS, moeder THEODORA GERRITS, meter SAAKJE GERRITS.
Bron: Collectie DTBL, R.K. par. Sneek, doop 1740-1811; Inv.nr. DTB 679. (www.tresoar.nl/)

In 1811 geregistreerd te Sneek, deel 1 folio 121, naamsaanname: Stoeltje.
Bij kinderen van Fokke 43 jr, t.w. Gerardus 14 jr, Harmanus 9 jr, Christina 7 jr, Anne 1 jr.

Dus in 1811 dochter Anne leeftijd 1 jaar oud, is Anna Regina Stoeltje (bron: allefriezen.nl/)


• 12 jun.1839 Sneek: Bijzonderheden over onder andere: Anne-Regina Fokke(s) Stoeltje,
vermeld op website tresoar.nl, Memories van Successie, Kantoor Sneek, overl. jaar 1839.
Overledene :
Johannes Johannes Fellema, overleden op: 12 juni 1839, wonende te : Sneek. /
Tekst: ? jaar; overleden te Rauwerd (laatst gedomicilieerd te Sneek);
weduwnaar van Martje Sierks Jillards (overleden 22/7/1831 (= 22 juli 1831):
ingesteld vruchtgebruik ad fl.3.597,69 vervalt nu aan haar zuster Janke); geen kinderen;
enige testamentair erfgenaam is
zijn schoonzuster Janke Sierks Jillards (weduwe van Tjalling de Jong);
broer van Willemke (vrouw van Jan Piers v.der Molen, arbeider) (alleen legaat fl. 25,- ),
wijlen Johanna (vrouw van Sjoerd v.der Molen, timmerknecht; moeder van 7 kinderen:
zie ad a: samen legaat fl. 525,-)
en wijlen Jan (Johannes) Fellema (vader van minderjarige Antje Jans Fellema: legaat fl. 75,-);
verder legaten voor
Sjoerd Sybrens v.der Molen (minderjarige onechte doch wettige erkende zoon van
wijlen Sybren Sjoerds v.der Molen, broerszoon/zwagerszoon?)
(fl. 25,- en zilverenhorloge ad fl. 10,-),
na te noemen neefje Franciscus-Bavius (helft kleding ad fl. 14,-),
niet bloedverwante Sjoerd v.der Molen, timmerknecht (andere helft kleding ad fl. 14,-)
en aan Anne-Regina Fokke(s) Stoeltje, werkvrouw (fl. 75,-).
Saldo fl. 997,44. In suppletoire memorie 14049/225 wordt saldo verminderd met fl. 35,-.
(in inv.nr.14042 niet op sterflijsten van Sneek of Rauwerderhem; ook niet in Burgerlijke Stand ?)
- ad a (Johanna Johannes Fellema, moeder van):
Johannes, timmerknecht, Franciscus-Bavius, idem Leeuwarden,
Feikje (vrouw van Ulbe Broers, houtzaagmolenaarsknecht aldaar) (ook kastklok ad fl. 5,-),
Antje (vrouw van Pieter Bloksma, timmerman), Joukje, dienstmeid aldaar, Willemke, idem
en Jouke Sjoerds v.der Molen, soldaat in Oostindien (elk legaat fl. 75,-).
(Grootzand Wijk 5.124 achter bewoond door Johannes zelf
en voor bij de weduwe van Klaas Huisman,
westzijde Koemarkt Wijk 5.17 door Lammertsma
en oostzijde Koemarkt 5.56 door Sjoerd Joustra,
2 woningen aan Perks?haven/Bolwerk Wijk 7.121/124 door Thijs Visser en Fedde Feltman,
3 woningen Truffelsteeg? Wijk 10.75-77 door Lieuwe Bijlsma c.s. bewoond). /
Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap. / Bron: Memories van successie 1818-1928.
Toegangsnr. : 42. / Inventarisnr. : 14047. Dagregisternr.: 210. /
Op microfilm nr. 279 raadpleegbaar op de studiezaal van Tresoar . //


= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

Schoonouders van Henricus DEDEN => Fokke STOELTJE x Dorothea TAKELAAR:

• Fokke Harmens Stoeltje, geb. Joure, ca.1768 (bron ovl.akte)
Fokke Stoeltje,
hij is overleden te Sneek 9 apr.1843, weduwnaar, oud 74 jr,
zoon van de echtelieden Harmen Stoeltje, en Antje Durks.
x (ondertr.2 mei 1795) 17 mei 1795 te Sneek (gerecht, ned.herv., r.kath.) :
Dorothea Gerardus/Gerrits Takelaar,
geb. Sneek, ca.1767 (bron ovl.akte)
Dorothea Takelaar,
zij is overleden te Sneek 20 mei 1838, gehuwd, oud 70 jr,
dochter van de echtelieden Gerardus Takelaar, en Anna Boekenburg.

• 20 mei 1838 Sneek: (www.tresoar.nl/) Memories van Successie, Kantoor Sneek, overl.jaar 1838,
Betreft de overledene: Dorothea Takelaar, overleden op 20 mei 1838, wonende te Sneek.
Tekst: 70 jaar (geboren alhier) [= te Sneek] ; overleden Zuidend Wijk 6.92; gehuwd;
3 kinderen. / Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.
Bron: Memories van successie 1818-1928, toegangsnr.42, inv.nr.14042,
dagregisternummer, ongenummerd, mei. / Op microfilm nr.279
(raadpleegbaar op de studiezaal van Tresoar). //

www.allefriezen.nl, overlijdensregister 1838, Sneek, pagina B22, overledene Dorothea Takelaar,
vrouw, leeftijd 70 jaar, relatietype gehuwd, overlijden 20 mei 1838 / aangifte 21 mei 1838 //
(beknopte transcr.MCDK) In het jaar 1838, den 21sten der maand Mei des middags ten twaalf ure,
zijn voor ons: Izaäk Wouters, wethouder waarnemende bij ontstentenis van den burgemeester
deszelfs functien en die van Officier van den Burgerlijken Stand der Stad Sneek, Provincie Vriesland,
gecompareerd: Jan Kuiper, oud 78 jaren, en Gerlof Straatsma, oud 76 jaren, beide[n] van bedrij
timmermansknecht te Sneek wonende, welke ons verklaard hebben, dat Dorothea Takelaar,
oud zeventig jaren, zonder beroep, woonachtig en geboren te Sneek, echtgenoot van
Fokke Stoeltje,
en dochter van Gerardus Takelaar en Anna Boekenburg, beide[n] overleden;
op den twintigsten der maand Mei des avonds ten zes ure, in het huis te Sneek in Wijk 6 Nr.92
is overleden; en hebben wij deze Acte aan de Declaranten voorgelezen, welke dezelve na zulks
met ons hebben onderteekend. (w.g.: J. Kuiper, G. Straatsma.) //

www.genlias.nl, Archieflocatie Tresoar, Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum
Algemeen Gemeente: Sneek / Overlijdensakte Aktenummer: B 14. /
Aangiftedatum: 10-04-1843 / Overledene Fokke Stoeltje. /
Overlijdensdatum: 9 apr.1843, oud 74 jaar, weduwnaar. //

www.allefriezen.nl, overlijdensregister 1843, Sneek, pagina B14; overledene Fokke Stoeltje,
man, leeftijd 74 jaar, weduwnaar, overlijdensdatum 9 apr.1843, overl.aktedatum 10 apr.1843.
(beknopte transcript.MCDK) In het jaar 1843, den tienden der maand April zijn voor ons ondergeteekende,
ambtenaar van den Burgerlijken Stand te Sneek, gecompareerd: Engelbartus Piebenga, oud 40 jaren,
en Bernardus de Jongh, oud 30 jaren, beide[n] Stads bode, woonende te Sneek, welke ons verklaard hebben,
dat Fokke Stoeltje, oud vier en zeventig (74) jaren, turfmeter, woonachtig te Sneek, geboren te Joure,
weduwenaar van Dorothea Takelaar, zoon van Harmen Stoeltje en Antje Durks, beide[n] overleden;
op den negenden der maand April des avonds ten zeven ure, in het huis te Sneek in Wijk 5 Nr.120-b
is overleden; en hebben wij deze Acte aan de Aangevers voorgelezen, welke dezelve na zulks met ons
hebben onderteekend. (w.g.: E. Piebenga, B. de Jongh.) //

wwww.tresoar.nl, Memories van Successie, Kantoor Sneek, overl. jaar 1843. Kantoor Sneek, overl. jaar 1843. /
Overledene : Fokke Stoeltje, overleden op: 9 april 1843, wonende te : Sneek. / Tekst: 74 jaar (geboren te Joure);
overleden achter het Gasthuis Wijk 5.120-b; turfmeter; weduwnaar; 3 kinderen. Certificaat van Onvermogen
van gemeente bijgevoegd. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap. /
Bron: Memories van successie 1818-1928. Toegangsnr. : 42. / Inventarisnr. : 14058.
Dagregisternr.: Ongenummerd, april. / Op microfilm nr. 282 raadpleegbaar
op de studiezaal van Tresoar. // Mijn opm, betreft nagaan geboortedatum, is dus verm.ca.1768,
dan is zijn leeftijd in ca.dec.1811 ca.43 jaar oud.
//

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

Fam. STOELTJE - TAKELAAR, te Sneek:

Fokke Harmens Stoeltje (Joure ca.1768 - 9 apr.1843 Sneek)
turfmeter wonende met zijn gezin te Sneek, overleden aldaar oud 74 jr (weduwnaar 3 kinderen),
x Dorothea Gerardus/Gerrits/Gerryts Takelaar, zij is overleden te Sneek op 70 jarige leeftijd,
gehuwd (geb. Sneek ca.1767, overl.20 mei 1838 Sneek) //

(www.tresoar.nl, bron DTB Sneek, huwelijken in 1795, inventarisnr.: DTB 642,
Ondertrouwregister Gerecht Sneek 1795-1811, ondertrouw op 2 mei 1795:
man: Foke Harmens, vrouw: Dorothea Gerryts, beiden afkomstig van Sneek.
Gestandaardiseerde namen: FOKKE HARMENS en DOROTHEA GERRITS.

(www.tresoar.nl, bron DTB Sneek, huwelijken in 1795, inventarisnr.: DTB 668,
Ondertrouwregister Hervormde gemeente Sneek 1766-1797, ondertrouw op 2 mei 1795:
man: Foke Harmens, vrouw: Dorothea Gerryts, beiden afkomstig van Sneek.
Gestandaardiseerde namen: FOKKE HARMENS en DOROTHEA GERRITS.

(www.tresoar.nl, bron DTB Sneek, huwelijken in 1795, inventarisnr.: DTB 672,
Trouwregister Hervormde gemeente Sneek 1782-1811, Bevestiging huwelijk op 17 mei 1795,
man: Foke Harmens, vrouw: Dorothea Gerrits, beiden afkomstig van Sneek.
Gestandaardiseerde namen: FOKKE HARMENS en DOROTHEA GERRITS.

(www.tresoar.nl, bron DTB Sneek, huwelijken in 1795, inventarisnr.: DTB 679,
Trouwregister Rooms-katholieke parochie Sneek 1794-1811,
Bevestiging huwelijk op 17 mei 1795; man: Focke Harmens, vrouw: Dorothea Gerrits.
Gestandaardiseerde namen: FOKKE HARMENS en DOROTHEA GERRITS.

• 15 jan.1819 Sneek, notaris P. Noyon: Fokke Harmens, te Sneek; gehuwd met Lora Gerryts Takelaar.
Betreft Volmacht, akte niet aanwezig. Bron: Toegangsnr.26, inv.nr.119011, repertroirenr.3, dd.15 jan.1819.
(www.tresoar.nl, Notariële archieven.) //

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

(www.tresoar.nl/) In 1811 geregistreerd te Sneek, deel 1 folio 121, naamsaanname Stoeltje.
Bij de kinderen van Fokke 43 jr, t.w. Gerardus 14 jr, Harmanus 9 jr, Christina 7 jr, Anne 1 jr.

Dit gezin is vermeld bij familienaam Stoeltje, betreft Harmen Cornelis STOELTJE te Sneek,
tevens voor zijn meerderjarige kinderen in deze akte te Sneek vermeld in deel 1 folio 121:
Cornelis 46, Durk 45, Hendrik 36, Fokke 43, Froukje 41, Regina 34 te Heeg, Jantje 32.
Daarna volgt categorie Kindskinderen in diezelfde akte van 1811 te Sneek:
(v. Cornelis) Pieter 14, Harmen 7, Anna 20, Jeltje 10;
(v. Durk) Harmen 17, Dora 20, Anna 14;
(v. Hendrik) Jan 8, Harmen 3, Anna 10;
(v. Fokke) Gerardus 14, Harmanus 9, Christina 7, Anne 1. //
=> http://www2.tresoar.nl/genealogie/naamsaanname/

Betreft naamsaannemingsregisters in 1811 te Sneek, deel 1 folio 20, zie hierna:
Stoelinga, Hendrik Harmens, Sneek. / Kinderen: Jan 8, Harmanus 3, Anna 10.

NB. De vader Harmen Cornelis neemt aan de naam Stoeltje
(transcr.MCDK, afbeelding) => http://www2.tresoar.nl/genealogie/naamsaanname/
Familienamen 1811, 29_89 Sneek, folio 20:
Voor ons Maire der Gemeente van Sneek,
Canton Sneek, Arrondissement Sneek, Departement Vriesland, gecompareerd zijnde:
Hendrik Harmans, wonende te Sneek, heeft dezelve verklaart,
dat hij aanneemt den naam Stoelinga
voor Familie-naam, en dat hij heeft drie kinders te weten
twee zoons: Jan, oud agt jaar; en Harmanus, oud 3 jaar;
en een dochter: Anna, oud 10 jaar;
en heeft deze met ons Vertekend den 18 December 1811.
(w.g.: H. H. Stoelenga.) //

Betreft naamsaannemingsregisters in 1811 te Sneek, deel 1 folio 20, zie hierna:
Familienamen te Sneek, afbeelding 29–89 Sneek, folio 121 (transcr.MCDK)

Voor ons Maire der Gemeente van Sneek, Canton Sneek, Arrondissement Sneek,
Departement Vriesland gecompareerd zijnde: Harmen Cornelis, wonende te Sneek,
heeft dezelve verkaart, dat hij aanneemt den naam van Stoeltje
voor Familie-naam en dat hij heeft zeven kinderen, en wel vier zoons:
Cornelis, oud 46 jaar; Durk, oud 45 jaar; Hendrik, oud 36 jaar; en Fokke, oud 43? jaar; allen te Sneek;
en drie dochters: Froukje, oud 41? jaar te Sneek; Regina, oud 34 te Heeg; en Jantje, oud 32 jaar te Sneek;
• en het volgend getal kindskinders:
kinderen van Cornelis: Pieter, oud 14 jaar; Harmen, oud 7 jaar; Anna, oud 20 jaar; en Jeltje, oud 10 jaar;
kinderen van Durk: Harmen, oud 17 jaar; Dora, oud 20 jaar; Anna, oud 14 jaar;
kinderen van Hendrik: Jan, oud acht jaar; Harmen, oud 3 jaar; Anna, oud 10 jaar;
kinderen van Fokke: Gerardus, oud 14 jaar; Harmanus, oud 9 jaar; Christina, oud 7 jaar; en Anne, oud een jaar,
allen te Sneek;
en heeft deze met ons Vertekend den 27 December 1811.
De Comparant konde niet schrijven en heeft dit merk X gezet. //

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =


De volgende kinderen zijn bekend te Sneek, namen met spellingsvarianten;
bij het overlijden van hun vader te Sneek op 9 apr.1843 zijn drie kinderen vermeld (nog in leven),
hierna volgen o.a. de vier kinderen vermeld 27 dec.1811 te Sneek met familienaam STOELTJE.
Vermoedelijk zijn 7 kinderen geboren te Sneek 1797 t/m 1810, waarvan 3 jong gestorven, t.w.:

(nagaan betreft nog een dochter voornaam Anna Stoeltje, ged.23 feb.1796, begr.7 apr.1799.
(Sneek, nagaan op website tresoar.nl, ook mogelijk dochter van een ander gezin).

• zoon Gerardus Stoeltje, geb. Sneek, voor of op 19 dec.1797,
(deze zoon is dus vernoemd naar grootvader moederszijde)
• dopeling: Gerardus, gedoopt op 19 dec.1797 in Sneek,
kind v. Foppe Harmens en Dorothea Gerrits, doopheffer Sinne Tjebbes.
Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem) dopeling: GERARDUS,
vader FOPPE HARMENS, moeder DOROTHEA GERRITS, doopheffer SIENE of SINTJE TJEBBES.
Bron: Collectie DTBL, R.K. par. Sneek, doop 1740-1811; Inv.nr. DTB 679. (www.tresoar.nl/).
(www.tresoar.nl/) In 1811 geregistreerd te Sneek, deel 1 folio 121, naamsaanname Stoeltje.
Bij de kinderen van Fokke 43 jr, t.w. Gerardus 14 jr, Harmanus 9 jr, Christina 7 jr, Anne 1 jr.

brg 28 jr (zv. Foppe Harmens Stoeltje, Dorothea Gerardus Takelaar)
huw. 23 apr.1826 te Sneek: Joanna Dirks Smit, 30 jr., geb. Amsterdam ca.1795
(dv. Dirk Smits, Aaltje Schreuders). (bron: genlias, tresoar, allefriezen.nl/) Hij volgt hierna.

• dopeling: Anna Christina, gedoopt op 12 mei 1800 in Sneek,
kind v. Foekke Harmens en Dorothea Gerrits Takelaar, doopheffer Christina Wilms.
Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem) dopeling: ANNE of ANTJE,
vader FOEKE HARMENS, moeder DOROTHEA GERRITS ...., doopheffer CHRISTINA ....
Bron: Collectie DTBL, R.K. par. Sneek, doop 1740-1811; Inv.nr. DTB 679. (www.tresoar.nl/)
Hierna volgt nog een dochter Anna Christina, verm. is deze jong gestorven, zie hierna.

• kind van Foeke Harmens, overleden/begraven te Sneek, vermeld op 3 okt.1800
in het begraafboek periode 1767-1812 van de Herv. gem. Sneek, inv.nr. DTB 655.
(bron www.tresoar.nl, gestandaardiseerde namen v.d. vader: FOEKE of FOEKJE HARMENS.)

• kind van Fokke Harmens, overleden/begraven te Sneek, vermeld op 19 jun.1802
in het beluidensboek periode 1783-1811 van de Herv. gem. Sneek, inv.nr. DTB 654.
(bron www.tresoar.nl, gestandaardiseerde namen v.d. vader: FOKKE HARMENS.)
Mogelijk dat vnd. kind dezelfde is betreft beluid op 19 jun.1802, begr.23 jun.1802:
• kind van Focke Harmens, overleden/begraven te Sneek, vermeld op 23 jun.1802
in het begraafboek periode 1767-1812 van de Herv. gem. Sneek, inv.nr. DTB 655.
(bron www.tresoar.nl, gestandaardiseerde namen v.d. vader: FOKKE of FOKJE HARMENS.)

• dopeling: Hermannus, gedoopt op 11 sep.1802 in Sneek,
zoon v. Hermannus Fockes en Dorothea Gerrits, doopheffer Hermannus Cornelis, oom.
Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem) dopeling: HARMEN,
vader HARMEN FOKKES, moeder DOROTHEA GERRITS, doopheffer HARMEN KORNELIS, oom.
Bron: Collectie DTBL, R.K. par. Sneek, doop 1740-1811; Inv.nr. DTB 679. (www.tresoar.nl/)
(Mijn opm.: De naam van de vader is niet hetzelfde als bij de andere kinderen, deze doopakte
inschrijving is gevonden zie naam van de moeder en deze zoon is ook vermeld in dec.1811.)

In dec.1811 geregistreerd te Sneek, deel 1 folio 121, naamsaanname Stoeltje.
Bij de kinderen van Fokke 43 jr, t.w. Gerardus 14 jr, Harmanus 9 jr, Christina 7 jr, Anne 1 jr.

(Nog nagaan details over deze zoon Hermannus, sinds 1811: Stoeltje. / Zie verder hierna. //

• dochter Anna Christina Stoeltje, geb. Sneek, ged.ald.16 dec.1804:
dopeling: Anna Christina, kind v. Fokke Harmens en Dorothea Gerrits,
meter Anna Takelaar. / Gestandaardiseerde namen dopeling: ANNE of ANTJE,
vader FOKKE HARMENS, moeder DOROTHEA GERRITS, meter ANTJE ....
Bron: Collectie DTBL, R.K. par. Sneek, doop 1740-1811; Inv.nr. DTB 679.
(Deze dochter is verm. vernoemd naar moedersmoeder voornaam Anna.)
In 1811 geregistreerd te Sneek, deel 1 folio 121, naamsaanname Stoeltje.
Bij kinderen van Fokke 43 jr, t.w. Gerardus 14 jr, Harmanus 9 jr, Christina 7 jr, Anne 1 jr.

Dus in 1811 dochter Christina leeftijd 7 jaar oud, is Anna Christina Stoeltje:
Anna Christina Stoeltje huwde 2x (bronnen, genlias.nl, tresoar.nl, allefriezen.nl/)
bruid Anna Christina Stoeltje, 24 jr,
(dv.Fokke Harmens Stoeltje, Dorethea=Dorothea Gerrits Takelaar)
huw.5 apr.1829 te Sneek: brg Wybren Siegers Kroyenga, 24 jr., geb.Workum ca.1804
(zv. Sieger Heins Kroyenga, Reinske Wybrens Molenaar);
vnd. dochter Anna Christina Stoeltje, wed., bruid 27 jr,
(dv. Fokke Harmens Stoeltje, Dorothea Gerrits Takelaar),
huw.1 jan.1832 te Bolsward: brg Wopke Sjoerds Langius, 49 jr.,geb.Makkum ca.1782
(zv. Sjoerd Gerbens, Ottje Eesjers). Zij volgt hierna.

• dopeling: Poppe, gedoopt op 21 maart 1807 in Sneek,
zoon v. Foekke Harmens en Dorothea Gerrits, doopheffer Poppe Hanses Takelaar.
Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem) dopeling: POPPE,
vader FOEKE HARMENS, moeder DOROTHEA GERRITS, doopheffer POPPE HANSES ....
Bron: Collectie DTBL, R.K. par. Sneek, doop 1740-1811; Inv.nr. DTB 679. (www.tresoar.nl/)
Deze zoon is niet vermeld in 1811 te Sneek in het naamsaannemingsregister.
Vermoedelijk dezelfde als hierna, overleden/begraven, beluid op 13 okt.1808 te Sneek:
• kind van Fokke Harmens Stultje, overleden/begraven te Sneek, vermeld op 13 okt.1808
in het beluidensboek periode 1783-1811 van de Herv. gem. Sneek, inv.nr. DTB 654.
(bron www.tresoar.nl, gestandaardiseerde namen v.d. vader: FOKKE HARMENS.) //

• dochter Anna Regina Stoeltje, geb. Sneek, ged.ald.15 apr.1810:
dopeling: Anna Regina, kind v. Fokke Harmens en Theodora Gerrits,
meter Saakje Gerrits. / Gestandaardiseerde namen dopeling: ANNE of ANTJE,
vader FOKKE HARMENS, moeder THEODORA GERRITS, meter SAAKJE GERRITS.
Bron: Collectie DTBL, R.K. par. Sneek, doop 1740-1811; Inv.nr. DTB 679. (www.tresoar.nl/)
In 1811 geregistreerd te Sneek, deel 1 folio 121, naamsaanname Stoeltje.
Bij kinderen van Fokke 43 jr, t.w. Gerardus 14 jr, Harmanus 9 jr, Christina 7 jr, Anne 1 jr.

In dec. 1811 is de jongste dochter Anne, leeftijd een jaar, dat betreft Anna Regina Stoeltje
(bron: allefriezen.nl/). =>
Anna Regina Stoeltje, bruid, leeftijd 47 jaar, geboren te Sneek:
(dochter van Fokke Harmens, Theodora Gerrits); gehuwd op 24 mei 1857 te Sneek met:
bruidegom Henricus Dede, leeftijd 58 jaar, geboren te Leeuwarden (zoon van:
Lamberti Dede, en Elske Hagedoorn). Zij volgt, zie boven => DEDE / DEDEN. //

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

Hierna volgen meer bijzonderheden over de schoonfamilie STOELTJE - TAKELAAR.
Betreft: Gerardus STOELTJE, broer van Anna Regina STOELTJE:

• zoon Gerardus Stoeltje, geb. Sneek, voor of op 19 dec.1797,
(deze zoon is dus vernoemd naar grootvader moederszijde)
• dopeling: Gerardus, gedoopt op 19 dec.1797 in Sneek,
kind v. Foppe Harmens en Dorothea Gerrits, doopheffer Sinne Tjebbes.
Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem) dopeling: GERARDUS,
vader FOPPE HARMENS, moeder DOROTHEA GERRITS, doopheffer SIENE of SINTJE TJEBBES.
Bron: Collectie DTBL, R.K. par. Sneek, doop 1740-1811; Inv.nr. DTB 679. (www.tresoar.nl/).
(www.tresoar.nl/) In 1811 geregistreerd te Sneek, deel 1 folio 121, naamsaanname Stoeltje.
Bij de kinderen van Fokke 43 jr, t.w. Gerardus 14 jr, Harmanus 9 jr, Christina 7 jr, Anne 1 jr.

brg 28 jr (zv. Foppe Harmens Stoeltje, Dorothea Gerardus Takelaar)
huw. 23 apr.1826 te Sneek: Joanna Dirks Smit, 30 jr., geb. Amsterdam ca.1795
(dv. Dirk Smits, Aaltje Schreuders). (bron: genlias, tresoar, allefriezen.nl/) //

• 23 apr.1826: Huwelijksregister 1826, Sneek, huw.aktenr.15; huwelijk:
bruidegom Gerardus Stoeltje, leeftijd 28, geb. Sneek, 19 dec.1797 (bron huw.akte),
vader Foppe Harmens Stoeltje, moeder Dorothea Gerardus Takelaar;
bruid Joanna Dirks Smits, leeftijd 30, geb. Amsterdam, Noord-Holland, 19 apr.1796 (bron huw.akte),
vader Dirk Smits, moeder Aaltje Schreuders. // (Bron allefriezen.nl, beknopte transcr.MCDK)
In het jaar 1826, den 23sten der maand April des voorde middags ten Elf uren, zijn voor ons Burgemeester
als Officier van den Burgerlijken Stand der Gemeente van Sneek, PROVINCIE VRIESLAND, gecompareerd:
Gerardus Stoeltje, oud 28 jaren, weversknecht woonachtig te Sneek en aldaar geboren den negentienden
December des jaars 1797 blijkens doopextract, door ons daarvan informa afgegeven, meerderjarig zoon
van Foppe Harmens Stoeltje, turfdrager, en van Dorothea Gerardus Takelaar, echtelieden te Sneek,
mede voor ons gecompareerd, welke verklaarden tot het Huwelijk van hunnen zoon hunne toestemming
te geven en zulks door onderteekening dezer acte te zullen bekrachtigen. / En:
Joanna Dirks Smits, oud dertig jaren, zonder bedrijf, woonachtig te Sneek en geboren te Amsterdam
den negentienden April 1796, meerderjarige dochter van Dirk Smits, overleden, alles blijkbaar uit de
daarvan afgegeven doop en dood extracten en acte van bekendheid, en van Aaltje Schreuders,
zonder bedrijf te Sneek wonende, mede voor ons gecompareerd, welke verklaarde tot het huwelijk
van hare dochter hare toestemming te geven en zulks door onderteekening dezer acte te zullen
bekragtigen. /
Welke komparanten ons verzochten het door hun voorgenomen Huwelijk te voltrekken waarvan
de afkondigingen voor de Hoofddeur van ons huis der gemeente zijn geschied op den eersten
en tweeden zondag dezer maand. / Geene verhindering tegen het gemelde Huwelijk ter onzer
kennisse gebragt zijnde en de Bruidegom geproduceerd hebbende een Certificaat van den
Heer Gouverneur dezer Provincie waaruit een Staat dat hij aan zijne verpligting ten aanzien
der Wet op de Nationale Mylitie heeft voldaan hebben wij aan hun verzoek voldoende, na
voorlezing van alle de vorengemelde stukken gelijk mede van het Zesde hoofdstuk van den
Vijfden titul van het Burgerlijk Wetboek ten opschrift hebbende van het Huwelijk, ieder der
aanstaande Echtgenooten afgevraagd, of zij elkander wederkeerig tot man en tot vrouw wilden
nemen waarop door elk derzelven een afzonderlijk toestemmend antwoord gegeven zijnde,
verklaren wij in naam der Wet dat Gerardus Stoeltje en Joanna Dirks Smits, door het
Huwelijk zijn verbonden. / Van hetwelk wij acte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van:
Godert Vlink, marktmeester, oud 49 jaren; Jan Harmens de Jong, policiedienaar, oud 41 jaren;
Klaas Frantzen, stadsroeper, oud 31 jaren; en Engelbartus Piebenga, stadsbode, oud 23 jaren;
allen woonachtig te Sneek en geene der Komparanten in den bloede bestaande welke deze
benevens ons en de Kontraktanten na duidelijke voorlezing op dag, maand en jaar in het
hoofd dezes gemeld hebben onderteekend; terwijl de in leven zijnde ouders verklaarden niet
te kunnen schrijven. (w.g.: G.Stoeltje, J.Smits, G.Vlink, J.H.de Jong, K.Frantzen, E.Piebenga.) //

• 6-7 nov.1837 Sneek: Joanna Smits, vrouw, 41 jr, gehuwd; zij is overleden te Sneek 6 nov.1837
des morgens ten half twaalf ure, in het huis te Sneek in Wijk 8 Nr.12; zonder beroep, woonachtig
te Sneek, geboren te Amsterdam, dochter van Dirk Smits, en Aaltje Schreuder, beiden overleden;
echtgenoot van Gerardus Stoeltje. (bron www.allefriezen.nl, overl.akte,pag.B39/1-1, Sneek.) //

• 15 - 17 jan.1876 Sneek: Gerardus Stoeltje, man, overlijdensdatum 15-01-1876, weduwnaar,
leeftijd 78 jaar. (Bron genlias.nl, Gemeente Sneek, overl.aktenr.A.10, aangiftedatum 17-01-1876. //

Uit het huwelijk van Gerardus Stoeltje en Joanna Smits zijn de hierna volgende kinderen bekend:

(zoon) Johannes Theodorus Stoeltje, geb.14 feb.1827 Sneek, ouders:
Gerardus Stoeltje en Joanna Smits. (bron tresoar, akte bladnr.33 Sneek 15 feb.1827).
Hij volgt hierna. //

(dochter) Alida Dorothea Stoeltje, geb.9 jul.1830 Sneek, ouders:
Gerardus Stoeltje en Joanna Smits. (bron tresoar, akte bladnr.B72 Sneek 10 jul.1830).
Uit de geb.akte, geb.vrijdag des avonds te zes uren te Sneek, geb.aangifte door de vader
32 jr, wever, won. te Sneek, met zijn huisvrouw Joanna Smits, 34 jr, z.b. te Sneek.
(Handtekening vader: G.Stoeltje.) / (Bron www.allefriezen.nl/).
Zij is overleden te Sneek op 4 aug.1840, oud 10 jaar. (Bron www.allefriezen.nl/
Gemeente Sneek, overlijdensregister 1840, pagina B23.) Uit de overlijdensakte:
Haar vader Gerardus Stoeltje is van beroep koopmansknecht, wonende te Sneek,
haar moeder Joanna Smits, is overleden. De overledene, geb. en won. te Sneek,
zij is overleden aldaar op 4 aug.1840 des morgens ten acht ure, in het huis te
te Sneek, in Wijk 8 Nr.12. (bron www.allefriezen.nl/). //

- - - - - - - - - - - - - - - -

Op 20 maart 1859 huw.aktenr.10 Sneek, betreft het bruidspaar (bron genlias)
man : Johannes Theodorus Stoeltje, oud 32 jaar, geboren te Sneek,
ouders : Gerardus Stoeltje, en Joanna Smits;
vrouw : Antje de Wilde, oud 28 jaar, geboren te Sneek,
ouders : Johannes de Wilde, en Aaltje van Oudshoorn. //

• 29 dec.1865 Sneek, notaris C.J. Jorritsma; betr.: Volmacht, akte niet aanwezig.
Betreft het overschrijven van kapitalen op het grootboek.
- Antje de Wilde te Sneek, gehuwd met Johannes Theodorus Stoeltje.
- Nicolaas de Wilde te Sneek; ook wel Klaas genoemd.
Bron: Toegangsnr.26, inventarisnr.119059; Repertoirenr.148 d.d.29 dec.1865.
Notariële archieven (www.tresoarn.nl/). //

• 4 - 8 jun.1904 Sneek: Johannes Theodorus Stoeltje, man, weduwnaar,
hij is overleden te Haarlem 4 juni 1904, oud 77 jaar.
(bron: Overl.aktenr.125, Sneek 8 jun.1904, www.tresoar.nl/). //
Uit de akte, samenvatting details, overl.aktenr.125, betreft Uittreksel van overlijden
der gemeente Haarlem, dat aldaar is overleden op 4 juni 1904: Theodorus Stoeltje,
oud 77 jaren, geb. Sneek, z.b., gewoond hebbende te Sneek, weduwnaar van Antje
de Wilde; zoon van Gerardus Stoeltje, en van Johanna Smits, beiden overleden. //

=> 22 mei 1887 Sneek; huw.aktenr.22, (www.allefriezen.nl/)
bruidegom Fokke Stoeltje, leeftijd 27, geboorteplaats Sneek,
vader Johannes Theodorus Stoeltje, moeder Antje de Wilde;
bruid Betje Nauta, leeftijd 29, geboorteplaats Sneek,
vader Klaas Nauta, moeder Tjitske Tinga. //
Bijzonderheden uit de huw.aktenr.22 te Sneek 22 mei 1887;
brg Fokke Stoeltje, oud 27 jr, beroep Besteller, geb. te Sneek, won. aldaar,
meerderj.zn.v. Johannes Theodorus Stoeltje, wever, en Antje de Wilde, z.b.,
beiden won. Sneek; bruid Betje Nauta, 29 jr, dienstbode, geb. en won. Sneek,
meerderj.d.v. Klaas Nauta, besteller won. te Wiewerd, en Tjitske Tinga, overleden.
Kinderen geboren te Sneek, allen met familienaam Stoeltje (bron allefriezen.nl/)

Antje, geb. 23 feb.1888; Klaas, geb.13 apr.1891; Alida Tjitske, geb.10 jun.1894;
Alida Tjitske, geb.10 jun.1894, Johannes Theodorus, geb.10 jun.1894;
Ale, geb.31 jan.1897. //
Betje NAUTA, zij is overleden 9 jan.1936 des namiddags te een uur te Sneek,
oud 78 jr, z.b., geb. en won. te Sneek, weduwe v. Fokke STOELTJE; dochter v.:
Klaas NAUTA, en Tjitske TINGA, beiden overleden. (Aangifte door Johannes
van der Zee, oud 57 jaren, aanspreker, wonende te Sneek; w.g.: Joh.v.d.Zee.)
(Bron: Overlijdensaktenr.A6, Sneek, 10 jan.1936. www.allefriezen.nl/) //

- - - - - - - -

• 11 feb.1838 Sneek: Huwelijksaktenr.4, Sneek, jaar 1838, betreft:
man : Gerardus Stoeltje, oud 40 jaar, geboren te Sneek, ouders : Foppe Harmens Stoeltje, en Dorothea Gerardus;
vrouw : Sjouke Straatsma, oud 39 jaar, geboren te Sneek, ouders : Doke Laurens, en Reino Folkert. // (allefriezen.nl,
beknopte transcriptie MCDK) Huw.aktenr.4 Sneek 11 febr.1838, des voor de middags ten elf uren;
bruidegom Gerardus Stoeltje, 40 jr, wever won. Sneek, geb.ald.19 dec.1797, weduwnaar van: Joanna Smits,
meerderj.zv. Foppe Harmens Stoeltje, turfmeter, en Dorothea Gerardus, echtelieden woonachtig te Sneek;
bruid Sjouke Straatsma, 39 jr, breidster won. Sneek, geb.ald.20 jan.1799, meerderj.dv. Doke Laurens, en
Reino Folkert, beiden overleden, in der tijd echtelieden. / De bruid heeft de huwelijksakte niet ondertekend,
zij verklaarde niet te kunnen schrijven. (handtekeningen bruidegom G.Stoeltje, en 4 huw.getuigen.). //

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

Hierna vervolg bijzonderheden over de schoonfamilie STOELTJE - TAKELAAR.
Betreft: Hermannus STOELTJE, broer van Anna Regina STOELTJE:

• dopeling: Hermannus, gedoopt op 11 sep.1802 in Sneek,
zoon v. Hermannus Fockes en Dorothea Gerrits, doopheffer Hermannus Cornelis, oom.
Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem) dopeling: HARMEN,
vader HARMEN FOKKES, moeder DOROTHEA GERRITS, doopheffer HARMEN KORNELIS, oom.
Bron: Collectie DTBL, R.K. par. Sneek, doop 1740-1811; Inv.nr. DTB 679. (www.tresoar.nl/)
(Mijn opm.: De naam van de vader is niet hetzelfde als bij de andere kinderen, deze doopakte
inschrijving is gevonden zie naam van de moeder en deze zoon is ook vermeld in dec.1811.)

In dec.1811 geregistreerd te Sneek, deel 1 folio 121, naamsaanname Stoeltje.
Bij de kinderen van Fokke 43 jr, t.w. Gerardus 14 jr, Harmanus 9 jr, Christina 7 jr, Anne 1 jr.

(Verder nagaan overige gegevens van deze zoon Hermannus, sinds 1811: Stoeltje.) //

Verder nagaan genlias, tresoar, niets gevonden website allefriezen.nl.

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

Hierna vervolg bijzonderheden over de schoonfamilie STOELTJE - TAKELAAR.
B
etreft: Anna Christina STOELTJE, zuster van Anna Regina STOELTJE:

• dochter Anna Christina Stoeltje, geb. Sneek, ged.ald.16 dec.1804:
dopeling: Anna Christina, kind v. Fokke Harmens en Dorothea Gerrits,
meter Anna Takelaar. / Gestandaardiseerde namen dopeling: ANNE of ANTJE,
vader FOKKE HARMENS, moeder DOROTHEA GERRITS, meter ANTJE ....
Bron: Collectie DTBL, R.K. par. Sneek, doop 1740-1811; Inv.nr. DTB 679.
(Deze dochter is verm. vernoemd naar moedersmoeder voornaam Anna.)
In 1811 geregistreerd te Sneek, deel 1 folio 121, naamsaanname Stoeltje.
Bij kinderen van Fokke 43 jr, t.w. Gerardus 14 jr, Harmanus 9 jr, Christina 7 jr, Anne 1 jr.

Dus in 1811 dochter Christina leeftijd 7 jaar oud, is Anna Christina Stoeltje:
Anna Christina Stoeltje huwde 2x (bronnen, genlias.nl, tresoar.nl, allefriezen.nl/)
bruid Anna Christina Stoeltje, 24 jr,
(dv.Fokke Harmens Stoeltje, Dorethea=Dorothea Gerrits Takelaar)
huw.5 apr.1829 te Sneek: brg Wybren Siegers Kroyenga, 24 jr., geb.Workum ca.1804
(zv. Sieger Heins Kroyenga, Reinske Wybrens Molenaar);
vnd. dochter Anna Christina Stoeltje, wed., bruid 27 jr,
(dv. Fokke Harmens Stoeltje, Dorothea Gerrits Takelaar),
huw.1 jan.1832 te Bolsward: brg Wopke Sjoerds Langius, 49 jr.,geb.Makkum ca.1782
(zv. Sjoerd Gerbens, Ottje Eesjers).

• 5 apr.1829: Huwelijksregister 1829, Haskerland, aktenummer 15:
bruidegom Wybren Siegers Kroyenga, leeftijd 24, geboorteplaats Workum,
vader Sieger Heins Kroyenga, moeder Reinskje Wybrens Molenaar;
bruid Anna Christina Stoeltje, leeftijd 24, geboorteplaats Sneek,
vader Fokke Harmens Stoeltje, moeder Dorethea Gerrits Takelaar.
(Bron website www.allefriezen.nl/) Huw.akte-details (beknopte transcr.MCDK; Nr.15.)
In het jaar 1829, den vijfde dag der maand April, des namiddags ten half zes uren, zijn voor ons
Assessor, bij absentie van den Heere Grietman, Officier van den Burgerlijken Stand der Grietenij Haskerland,
PROVINCIE VRIESLAND, gecompareerd: Wijbren Siegers Kroijenga, oud vier en twintig (24) jaren, timmerknegt,
wonende te Joure, doch zich op dit oogenblik ophoudende te Bolsward, geboren te Workum, den acht en
twintigsten (28sten) November 1804, blijkens doop Extract door den Wethouder, gedelegeerd Officier van
den Burgerlijken Stand der gemeente Workum afgegeven, meerderjarige zoon van Sieger Heins Kroijenga,
in leven tabakskerversknegt, en van Reinskje Wijbrens Molenaar, in leven waschvrouw, beide[n] gewoond
hebbende te Joure, en aldaar overleden, en wel de eerste den zesden November 1816, en de laatste den
negentienden (19den) Januarij 1827, blijkens overlijdens Extracten door ons afgegeven, zijnde mede deszelfs
grootouders overleden hetgeen geblijkt van die van vaderszijde met namen Hein Siegers en Trijntje Huites
uit eene Akte van Kennelijkheid op den 21sten Maart dezes jaars voor het Vredegeregt van het Kanton Akkrum
te Joure opgemaakt, en van die van moederskant met namen Wytzen Nolkes, en Zwaantje Femmes,
uit eene Akte van Kennelijkheid op den tweeden Februarij dezes jaars voor den Notaris
Jeän Louïs Theödoor Waubert de Tuiseäu,
residerende te Lemmer en getuigen opgemaakt. /
Hebbende dezelve aan zijne verpligtingen ten aanzien der Nationale Militie tot op heden voldaan,
en is alsnog dienstpligtig bij de achtste Afdeeling Infanterie, blijkens Certificaat door den Heere
Gouverneur dezer Provincie op den derden December des vorigen jaars afgegeven, en zijnde
hem tot het aangaan van een Huwelijk, door den Kolonel Kommandeerende genoemde
Afdeeling Infanterie permissie verleend, blijkens Certificaat op den vierden November des
vorigen jaars afgegeven. / En:
Anna Christina Stoeltje, oud vier en twintig (24) jaren, naaister, wonende te Bolsward, geboren te Sneek
den zestiende (16de) October 1804, blijkens doop Extract door den Burgemeester der stad Sneek afgegeven,
meerderjarige dochter van Fokke Harmens Stoeltje, turfmeter, en van Dorothea Gerrits Takelaar,
zonder beroep, echtelieden wonende te Sneek, hierbij tegenwoordig hunne toestemming gevende. /
Welke ons verzocht hebben het door hen voorgenomen Huwelijk te voltrekken, waarvan de Afkondigingen
van voor de Hoofddeur van ons Grietenije-huis te Joure zijn geschied op Zondagen den vierden en elfden
Januarij dezes jaars, telkens des middags ten half twaalf uren, en welke zonder eenige verhindering zijn
afgeloopen, en welke Afkondigingen op dezelfde Zondagen hebben plaats gehad in de stad Bolsward,
en ook aldaar zonder eenige verhindering zijn afgeloopen blijkens Certificaat door den Burgemeester,
Officier van den Burgerlijken Stand aldaar op den vijftienden (15den) Januarij dezes jaars afgegeven. /
En hebben wij aan hun verzoek voldoende na voorlezing van alle de vorengemelde stukken welke hierbij
zijn gevoegd, alsmede van het Zesden Hoofdstuk van den Titel van het Burgerlijk Wetboek tot opschrift
hebbende "Van het Huwelijk." ieder der aanstaande echtgenooten afgevraagd of zij elkander wederkerig
tot man entot vrouw wilden nemen. / Waarop door elk deszelven afzonderlijk een toestemmend antwoord
zijnde gegeven, verklaren wij in Naam der Wet ! dat: Wijbren Siegers Kroijenga, en Anna Christina Stoeltje
door het Huwelijk verbonden zijn. / Nadat alvorens alvorens door de Contractanten, de ouders van de
Contractante en den na te noemene getuigen onder eede verklaard en bevestigd werd, dat schoon in alle
de overgelegde stukken van den Contractant, de namen of de spelling daarvan niet is overeenkomende,
hij echter is dezelfde persoon hierbij en daarbij bedoeld, en dat de spelling der namen zoo van hem, zijne
ouders, alsook grootouders behoort te wezen, zooals hiervoren is opgegeven, schoon in de overgelegde
Acten daarvan eenigzins verschillende. – Van al hetwelk wij Akte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van:
Pieter Gerbens Zwaagstra, oud veertig (40) jaren; Harmen Willems Staal, oud zes en dertig (36) jaren;
Hendrik Hendriks Hartkamp, oud zeven en twintig (27) jaren; en Hein Siegers Kroijenga, oud zes en twintig
(26) jaren; alle[n] tabakskerversknegts wonende te Joure, de laatste een broeder van de Contractant en de
anderen geene bloedverwanten der jong getrouwden, welke deze Akte na gedane voorlezing, benevens
ons en de Contractanten hebben onderteekend; / Verklarende de ouders van de Contractante niet te
kunnen schrijven, noch hunnen naam teekenen. / (w.g.: Wieberen Siegers Krooyenga, A.K. F. Stoeltje,
P. Gerbens Swaagstra, H: W: Staal, H. H. Hartkamp, H. S. Krooyenga.) //

• 19-22 jan.1827 Haskerland: (bron www.allefriezen.nl/) bron Overlijdensregister 1827, Haskerland, pag.B.7:
overledene: Reinskje Wybrens Molenaar, vrouw, leeftijd 52 jaar, relatietype: weduwe. // (bekn.transcr.MCDK)
In het jaar 1827, den 22sten Januarij, des voordemiddags ten elf uren, zijn voor ons Grietman,
Officier van den Burgerlijken Stand der Gemeente Haskerland, PROVINCIE VRIESLAND, gecompareerd:
Jan Steunebrink, oud 40 jaren, tabakskerversknecht, en Johannes Jelles Borger, oud 36 jaren, arbeider,
beide[n] wonende te Joure, geburen van de overledene; welke ons verklaard hebben, dat:
Reinskje Wijbrens Molenaar,
oud ruim twee en vijftig (52) jaren, van beroep waschvrouw,
geboren in de Lemmer, laatst woonachtig te Joure, / weduwe van Sijger Heins Kroijenga,
en dochter van: Wijbren Nolkes, en van Zwaantje Femmes de Lang, beide[n] overleden, /
op den negentienden dag der maan Januarij, des avonds ten acht uren, in het Huis
ge[...] : Nr.301, te Joure, is overleden, en hebben de Declaranten deze Acte, na dat
hun dezelve was voorgelezen, nevens ons onderteekend.
(w.g.: Jan Steunebrink, Johannes Jelles Borger.) //

• 1 nov.1829 / 3 nov.1829 Bolsward, overledene Wiebren Siegers Kroyenga, man, 24 jaar, gehuwd.
(bron: Overlijdensregister 1829, Bolsward, pag.B25; www.allefriezen.nl/) [bekn.transcr. MCDK]
In het jaar 1829, den derde dag der maand November des middags ten twaalf uren, zijn voor ons
Burgemeester Officier van de Burgerlijken Stand der Gemeente van Bolsward, PROVINCIE VRIESLAND,
gecompareerd: Willem Klases Wierda, stadsbode, oud 35 jaren, en Haije Douwes van der Werf,
stadsmajoor, oud 60 jaren, beide[n] wonende alhier, en bekenden van de overledene, welke ons
verklaard hebben, dat Wiebren Siegers Kroijenga, timmerknegt, oud 24 en eentweede jaar,
geboren te Workum, eon wonende te Bolsward, echtgenoot van Anna Christina Stoeltje,
en zoon van Sieger Heins Kroijenga en Reinskje Wiebrens Molenaar, beide[n] overleden,
op den eerste dag der maand November des voormiddags ten half Elf uren, in het huis
met Nr.131, Wijk A, op de Koeimarkt staande is overleden, en hebben de Declaranten
deze Acte, na dat hun dezelve was voorgelezen, nevens ons onderteekend.
(w.g.: W.K.Wierda, H.D.v.d.Werf.) / F: Hoeksma. //

Uit dit eerste huwelijk van Anna Christina Stoeltje, met Wiebren Siegers Kroijenga,
is een zoon bekend geboren met voornaam Wiebren, te Bolsward, jaar 1830, pag.B11,
hij is geboren op 17 feb.1830, geb.akte,pag.B11, beknopte transcriptie MCDK; bron
www.allefriezen.nl/) I
n het jaar 1830, den negentienden dag der maand Februarij
des namiddags ten twaalf uren, zijn voor ons Burgemeester Officier van den Burgerlijken Stand
der Gemeente van Bolsward, ROVINCIE VRIESLAND, gecompareerd: Martinus Sjoerds IJpma,
Med: Doctor en Vroedmeester, oud 43 jaren, wonende in deze Gemeente, welke ons heeft
verklaard, dat op den zeventienden dag der maand Februarij dezes jaars, des na demiddags
ten vier uren, een kind van het mannelijk geslacht geboren is in het huis met Nr.131
gelegen in Wijk A, welk kind hij ons voorstelde, verklarende aan hetzelve de voornaam van
Wiebren te geven; en welk kind geboren is uit Anna Christina Stoeltje, arbeidster,
oud zes en twintig (26) jaren, wonende te Bolsward, weduwe van Wiebren Siegers Kroijenga. /
De gemelde verklaring en voorstelling is geschied in tegenwoordigheid van
Willem Klases Wierda, stadsbode, oud 35 jaren, en Haije Douwes van der Werf, stadsmajoor,
oud 60 jaren, beide[n] wonende alhier. / En hebben de Declarant en getuigen deze acte van
Geboorte, na dat hun dezelve was voorgelezen nevens ons onderteekend. //

• 13 jun.1858 Bolsward: Huwelijksakte nr.18 (bron www.allefriezen.nl/)
bruidegom Wiebren Kroyenga, leeftijd 28, geboorteplaats Bolsward,
vader Wiebren Siegers Kroyenga, moeder Anna Christina Stoeltje;
bruid Aaltje Jacobs Jansen, leeftijd 29, geboorteplaats Bolsward,
vader Jacob Coenraad Jansen, moeder Hiske Jacobs Draaisma.
Uit de huwelijksakte blijkt, dat de bruidegom dezelfde is als de zoon Wiebren,
hierboven vermeld geb. 17 feb.1830 te Bolsward, hij ondertekent zijn naam W. Kroijenga,
moeder bruidegom handtekening: A.C. Stoeltje. / Bruid handtekening A.J. Jansen,
haar moeder heeft verklaard, dat zij geen schrijven heeft geleerd.
In de akte is in de tekst bruidegom Wiebren Kroijenga,
28 jr, geb. te Bolsward, beroep schippersknecht, wonende te Bolsward,
meerderj. zoon van Wiebren Siegers Kroijenga, overleden, en van Anna Christina Stoeltje,
zonder beroep wonende te Bolsward, bij dit huwelijk tegenwoordig hare toestemming gevende;
bruid Aaltje Jacobs Jansen., 29 jaren, geb. Bolsward, zonder beroep wonende te Bolsward, meerder-
jarige dochter van Jacob Coenraad Jansen, overleden, en van Hiske Jacobs Draaisma, zonder beroep,
wonende te Bolsward, hierbij tegenwoordig hare toestemming gevende. / Huwelijksafkondigingen op
zondagen den negenden en zestienden mei dezes jaars, alhier. / Huw.bijlagen hunne geboorteacten,
en de overlijdensacten van de vaders der verloofden. //

• 2 feb.1873 Bolsward: Huwelijksaktenr.4 (bron tresoar.nl/)
man : Wiebren Kroyenga, oud 42 jaar, geboren te Bolsward,
ouders : Wiebren Siegers Kroyenga, en Anna Christina Stoeltje;
vrouw : Johanna de Boer, oud 32 jaar, geboren te Workum,
ouders : Jan Baukes de Boer, en Sicilia Harmens Tromp. //

• 1 jan.1832: Huwelijksregister 1832, Bolsward, aktenummer 1.:
bruidegom Wopke Sjoerds Langius, leeftijd 49, geboorteplaats Makkum,
gemeente Wonseradeel, vader Sjoerd Gerbens, moeder Ottje Eesjers;
bruid Anna Christina Stoeltje, leeftijd 27, geboorteplaats Sneek,
vader Fokke Harmens Stoeltje, moeder Dorothea Gerrits Takelaar.
(Bron website www.allefriezen.nl/) Huw.akte-details (beknopte transcr.MCDK; Nr.1.)
In het jaar 1832, den eerste dag der maand Januarij des middags ten twaalf uren, zijn voor ons Burgemeester
Officier van den Burgerlijken Stand der Gemeente van Bolsward, PROVINCIE VRIESLAND, gecompareerd,
Wopke Sjoerds Langius, timmerman, oud 49 jaren, blijkens Extract uit het Register van gedoopten bij de
Roomsch Catholyke Gemeente van Makkum, van den tienden december des vorigen jaars, welk aan deze
acte zal worden geannexeerd, geboren te Makkum en wonende te Bolsward, meerderjarige zoon van
Sjoerd Gerbens en Ottje Eesjers, voor ongeveer dertig jaren te Bolsward overleden. Zijnde mede de
grootouders aan vaders en moeders zijde overleden / als: aan vaders zijde Gerben Sjoerds en
Sjanike ? Harings ? en aan moeders zijde Eesjer Wopker en Gryntje Reinders, voor eene lange
reeks van jaren te Exmorra, blijkens acte van bekendheid opgemaakt door den heer Nicolaas Meyer,
Notaris van het kanton Bolsward, den 13den december des vorigen jaars welk aan deze acte zal worden
geannexeerd. Zijnde van de verpligting tot overlegging van bewijs van voldoening aan de Militie, krachtens
Besluit van den Heer Gouverneur dezer provincie van den 24sten Augustus des jaars 1825 Nr.39 C vrijgesteld,
als zijnde hij vroeger dan de Wet van den 8ste Januarij des jaars 1817 dienstpligtig geweest. / En:
Anna Christina Stoeltje, zonder bedrijf, oud zeven en twintig (27) jaren, blijkens extract uit het register der
gedoopten bij de Roomsch Catholyken in de gemeente van Sneek, van den veertienden (14den) december
des vorigen jaars, welk aan deze acte zal worden geannexeerd, geboren te Sneek en wonende te Bolsward,
meerderjarige dochter van Fokke Harmens Stoeltje, turfmeter, en van Dorothea Gerrits Takelaar,
echtelieden wonende te Sneek, alhier tegenwoordig en en deszelfs toestemming gevende;
en weduwe van Wiebren Siegers Kroyenga te Bolsward overleden den eerste November des jaars
1829 blijkens extract uit het Register voor de aangaven van overlijden in de gemeente Bolsward
van den tiende december des vorigen jaars welk aan deze acte zal worden geännexeerd. /
Welke ons verzocht hebben het door hun voorgenomen huwelijk te voltrekken, waarvan de afkondigingen
voor de hoofddeur van het huis der gemeente zijn geschied, namelijk de eerste op den 18de en de tweede
op den 25ste december des vorigen jaars, telkens [....] des middags ten twaalf uren. – Geene verhindering
tegen het gemelde huwelijk ter onzer kennis zijnde gebragt, hebben wij, aan hun verzoek voldoende,
na voorlezing van alle de vorengemelde stukken, alsmede van het Zesde hoofdstuk van den titel van
het Burgerlijk Wetboek, tot opschrift hebben Van het Huwelijk, ieder aanstaande echtgenoten afgevraagd,
of zij elkander wederkeerig tot man en tot vrouw wilden nemen. Waarop door elk afzonderlijk een
toestemmend antwoord zijnde gegeven, verklaren wij in naam der Wet dat: Wopke Sjoerds Langius
en Anna Christina Stoeltje, door het huwelijk verbonden zijn. – Van hetwelk wij Acte hebben opgemaakt
in tegenwoordigheid van navolgende getuigen, als: Pieter Willems Peereboom, stadsbode, oud 22 jaren;
Willem Klazes Wierda, agent van politie, oud 37 jaren; Heijndrik Barends Wenninck, oud 56 jaren;
en Siebren Jans Piso, oud 24 jaren, dienaars van politie, alle[n] wonende te Bolsward en
bekenden van de gehuwden, welke deze acte nadat ons deze was voorgelezen, nevens ons en de
Contractanten hebben onderteekend. – Verklarende de ouders van de Bruid niet te kunnen schrijven. /
Wordende vooraf goedgekeurd de bovenplaatsing van het woord: overleden, op de vorige pagina. /
(w.g.: W.S. Langius, Anna Christina Stoeltje, P.W. Peereboom, W.K. Wierda, H.B. Wenninck, S.J. Piso.) //

• 25 maart 1832 Bolsward: Memories van Successie, Kantoor Bolsward, overl.jaar 1832, www.tresoar.nl/
Betreft de overledene: Gerben Sjoerds Langius, overleden op 25 maart 1832, wonende te Bolsward.
Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap. Bron: Memories van successie 1818-1927,
toegangsnr.42, inv.nr.2023, dagreg.nr.318, microfolm,nr.21 (raadpleegbaar studiezaal van Tresoar). //

• 7 jun.1845 Bolsward, notaris Esge Taco Kuipers. / Obligatie:
- Wopke Sjoerds Langius, te Bolsward, gehuwd met Christina Fokkes Stoeltje; schuldenaar.
- Hector Jacob Lycklama Nijeholt, te Bolsward; schuldeiser.
Bron: Toegangsnr.26, inv.nr.16026, repertoirenr.88 dd.7 jun.1845. (www.tresoar.nl/). //

• 4 febr.1859 Bolsward, notaris F.W.C. Ledeboer. / Huwelijkstoestemming, akte niet aanwezig.
- Wopke Sjoerds Langius, te Bolsward; - Anna Christina Stoeltje, te Bolsward.
Bron: Toegangsnr.26, inv.nr.17034, repertoirenr.10, d.d.4 febr.1859.
Notariële archieven. (www.tresoar.nl/). / Zie hierna zoon Sjoerd Langius, bruidegom,
huw.aktenr.11, Harlingen 24 feb.1859, bruid: Elisabeth Weezen. (www.allefriezen.nl/) //

• 25 feb.1865 Bolsward: Wopke Sjoerds Langius, man, leeftijd 82 jaar, gehuwd, overleden 25 feb.1865,
aangifte 25 feb.1865, Bolsward, overlijdensreg.1865,pag.B5.(bron allefriezen.nl/) / (bekn.transcr.MCDK)

Uit het tweede huwelijk van Anna Christina Stoeltje met Wopke Sjoerds Langius,
zijn de volgende kinderen bekend, familienaam LANGIUS (bron www.allefriezen.nl/)

• (kind, zoon) Sjoerd Langius, geb.27 mrt 1833 (geb.akte,pag.B20, Bolsward, 29 mrt.1833),
vader Wopke Sjoerds Langius, moeder Anna Christina Stoeltje. //
• Huw.24 feb.1859 te Harlingen (huw.aktenr.11, bron www.allefriezen.nl/)
bruidegom Sjoerd Wopkes Langius, 25, geb. Bolsward
(zv. Wopke Sjoerds Langius, Anna Christina Stoeltje)
bruid Elisabeth Weezen, 27, geb. Harlingen
(dv. Johannes Pieters Weezen, Anna Wielinga). //
• Huw.10 nov.1884 te Harlingen (huw.aktenr.57, bron www.genlias.nl/)
bruidegom Sjoerd Langius, leeftijd 51, geboorteplaats Bolsward
(zv. Wopke Sjoerds Langius, Anna Christina Stoeltje)
bruid Elisabeth Welderink, leeftijd 44, geboorteplaats Bolsward
(dv. Johannes Lambertus Welderink, Akke Franses Smits). //

• (kind, dochter) Dorothea Langius, geb.7 feb.1835 (geb.akte,pag.B11, Bolsward, 9 feb.1835),
vader Wopke Sjoerds Langius, moeder Anna Christina Stoeltje. //

• (kind, dochter) Agatha Langius, geb.23 jul.1837 (geb.akte,pag.B45, Bolsward, 25 jul.1837),
vader Wopke Sjoerds Langius, moeder Anna Christina Stoeltje. //
• Huw.15 mei 1864 te Bolsward (huw.aktenr.9, bron www.allefriezen.nl/)
bruidegom Thomas Hendrikus de Vries, 30, geb. Bolsward
(zv. Hendrikus Gerrits de Vries, Lijsbeth Feddes Galema)
bruid Agatha Wopkes Langius, 26, geb. Bolsward
(dv. Wopke Sjoerds Langius, Anna Christina Stoeltje). //

• (kind, dochter) Anna Langius, geb.9 sep.1840 (geb.akte,pag.B58, Bolsward, 11 sep.1840),
vader Wopke Sjoerds Langius, moeder Anna Christina Stoeltje. //

• (kind, zoon) Germanus Langius, geb.13 apr.1843 (geb.akte,pag.B34, Bolsward, 15 apr.1843),
vader Wopke Sjoerds Langius, moeder Christina Stoeltje (= Anna Christina Stoeltje). //

 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

DEZE PAGINA IS NOG IN BEWERKING /
THIS PAGE IS STILL UNDER CONSTRUCTION !


Prov. Fryslân / Friesland, the Netherlands.
(Photo M.C. Deden-Kazenbroot.)

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

GENEALOGIE DEDEN: Stambomen DEDEN;
GENEALOGY DEDEN: Familytrees DEDEN:

Voorouders van / Ancestors of: Lammert DEDEN (1769–1843)

Fam. Lammert DEDEN x Elske HAGEDOORN

De zeven kinderen van / The seven children of
Lammert DEDEN x 1791 Elske HAGEDOORN:• 1. (zoon/son: nr.1.) Gerardus DEDEN (*1792)

•• 2. (zoon/son: nr.2.) Petrus DEDEN (*1796)

••• 3. (zoon/son: nr.3.) Hendrikus DEDEN (*1798)

•••• 4. (zoon/son: nr.4.) Leonardus DEDEN (*1802)

••••• 5. (dochter/daughter: nr.1.) Elysabeth DEDEN (*1806)

•••••• 6. (dochter/daughter: nr.2.) Maria DEDEN (*1809)

••••••• 7. (zoon/son: nr.5.) Johannes DEDEN (*1812)

 

Volgende pagina, het vierde kind, de vierde zoon van /
Next page, the fourth child, the fourth son of
Lammert DEDEN x 1791 Elske HAGEDOORN:


•••• 4. (zoon/son: nr.4.) Leonardus DEDEN (*1802)