Voorouders / Ancestors nrs:  | 0 | 1 | 2 | 3 |.4 | 5 | 6.| 7 | 8 | 9 |.10 | 11 |.12 | 13.| 14 | 15.| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |

GENERATIE VI / GENERATION VIGen. VI.32. Lammert DEDEN / Lamberti DIDDEN / Lambertus DIDDEN / Lambertus Albartus DIDDEN /
later in Nederland met spellingsvarianten zoals: Lambert(us) / Lammert, DEDE(M) / (van) DEDEN / DEEDE(N) / DIEDE(N).

De officiële naamsaanneming te Sneek vond plaats in 1811 met daarbij de familienaam DEDEN,
voor Lammert DEDEN en zijn nog minderjarige kinderen. Hij ondertekende de akte van naamsaanneming in Friesland
met de geslachtsnaam: DEEDEN; voorheen bekend met de voornaam of roepnaam Lammert of Lambert,
RK gedoopt Lamberti = Lambertus DIDDEN; zoon van VII.64. Gerhard / Gerhardus DIDDEN, in Kaldenkirchen.
Gerhard(us) DIDDEN is in de archieven van zijn nageslacht te Sneek vermeld als: Gerard DEDEN.
Hij was gehuwd met: (VII.65.) Maria LENTZEN / LENTZER, moeder van (VI.32.) Lambertus DIDDEN,
zoals vermeld te Kaldenkirchen; zie verder ook / see further also genealogy: Genealogie DEDEN).

Lambertus Albartus DIDDEN werd geboren te Kaldenkirchen op 13 maart 1769;
RK gedoopt als: Lambertus DIDDEN in zijn geboorteplaats Kaldenkirchen /
Lambertus Albertus DIDDEN was born in Kaldenkirchen on 13th March 1769;
in Kaldenkirchen, R.Cath. baptism record, 13th March 1769: Lambertus DIDDEN.
(RK doopgetuigen / R.Cath. bapt.-witnesses: Henrich LENTZEN en Sybella WERMES).

Kaldenkirchen is thans een woonwijk van Nettetal, een grensplaats in Duitsland bij Tegelen en Venlo.
De plaats Kaldenkirchen komt ook voor in de Nederlandse taal als: Kaldenkerken (in vroeger eeuwen
Herzogtum Jülich = vertaald als: Hertogdom Gulik). In de plaatselijke dialecten uitgesproken als:
Kalde(n)kerke(n) en Kalde(n)kirche(n). De
letter "n" is niet duidelijk waarneembaar, terwijl bij de
uitspraak van de achternaam DEDEN ook verschillende uitspraken en schrijfwijzen mogelijk zijn:
Dede(m), Deede(n), Diede(n), Didde(n). De protestantse (Ned.-Herv.) inwoners van Tegelen
in Nederland kerkten in vroeger eeuwen in Kaldenkirchen. Die kerkarchieven zijn vermeld
in de Nederlandse taal, microfiche-collecties bij het CBG te Den Haag, zie www.cbg.nl.
De voorouders met familienamen zoals DIDDEN (ook DEDDEN), te Kaldenkirchen,
zijn alleen in de R.Kath.-collecties van het CBG aangetroffen, in de Latijnse taal,
derhalve niet gevonden in de Gereformeerde / Ned.Herv. kerk archiefstukken
van de plaats Kaldenkirchen (Nederlandse vertalingen o.a.: Kaldenkerken).(Gen. VI.-32.) Lammert DEDEN, ook onder andere vermeld als Lambertus DEDEN,
bij zijn huwelijk in november 1791 vermeld als inwoner van Leeuwarden, beroep wever,
ook vermeld als bontwever te Leeuwarden, verhuisde als wever met zijn gezin naar Sneek.
De bont-weverij is waar bontgoed, gekleurde katoenen en linnen stoffen werden gemaakt.

(Gen. VI.32.) Lambertus DEDEN, is vermeld op de Inwonerslijst van de gemeente Sneek
op 26 oktober 1811, met zijn geboorteplaats Kaldenkirchen, geb. 13 maart 1769,
beroep in Sneek: "tisserand" (= wever), woonadres in de Marktstraat te Sneek.
(CBG-collectie, en Rijksarchief van Friesland: Gemeente Sneek, Friesland;
Inwonerslijst 1811 Sneek, => zie Nr. 716: DEDEN, Lambertus, tisserand.).

Hij is in Sneek voorts vermeld in 1811 in de Akte van Naamsaanneming,
met de geslachtsnaam DEDEN, officieel in 1811 aangenomen voor hemzelf
en voor zijn minderjarige kinderen; familienaam door hem ondertekend: DEEDEN.
(Akte van Naamsaanneming als Lammert DEDEN; zie www.tresoar.nl.)
N.B.: In documenten zoals burgerlijke standaktes en documenten in oud-notarieel
archieven in Nederland, is de familienaam genoteerd met spellingsvarianten.


Bijvoorbeeld familienaam DEDEM, overlijdensakte van zijn oudste zoon,
(kwartierstaatnr.VI.-16.) Franeker en Leeuwarden, in het jaar 1843; betreft:
overleden in de plaats Franeker (overlijdensakte Franeker) en daarna ook
vermeld in een overlijdensakte van Leeuwarden als feitelijke woonplaats.
Zoals gebruikelijk tot en met de 20ste eeuw in dat geval akte in 2 plaatsen.


Lambertus DEDEN is overleden op 1 oktober 1843 des namiddags ten drie ure in zijn laatste woonplaats Sneek
(in zijn woonhuis adres wijk 8, huisnr. 105), leeftijd 75 jaar, wever, geboren te Kaldenkirchen, weduwnaar van Elske HAGEDOORN,
zoon van Gerard DEDEN en (..?..), beide ouders reeds overleden [aangifte door twee stadsbodes van de gemeente Sneek;
B.St.-akte 2 okt. 1843, coll. CBG.-microfiches burgerlijke standaktes gemeente Sneek]) / Zie ook website: allefriezen.nl.

(VI.32.) Lambert DEDEN
huwt te Leeuwarden (civiel, folio 198) op 18 november 1791 met:
Gen. VI.33. Elske HAGEDOORN
(dochter van VII.66. Pieter HAGEDOORN, ook vermeld als Pieter HAGEDOREN, x VII.67. Claaske HENDRIKS),
beide alhier [=beiden wonende te Leeuwarden], ordn.get. (coll. CBG-microfiches, Leeuwarden trouwen civiel,
tijdvak 1781–1794,
folio 198: huw.akte d.d. 18 nov.1791).

Lammert DEDE

huwt daarna voor de kerk te Leeuwarden op 4 december 1791 met:
Elske HAGEDOORN

(Trouwboek van Leeuwarden, DTB-boek nr.70, tijdvak 1790–1798,
Nederduits Gereformeerde [=Ned.Hervormd] Kerk d.d. 4 december 1791 Gem.-archief Leeuwarden:
"Lammert DEDE en Elske HAGEDOORN, beide alhier,
zijn hun huwelijks geboden de eerstemaal geproclameert den 20e November 1791,
de twedemaal den 27e dito, den derdemaal den 4e December daaraanvolgende.
En zijn dienzelven Nademiddag in de Westerkerk in hun huwelijk bevestigt door Ds. Corn. JONGSMA"),

Elske HAGEDOORN / Elisabeth HAGEDOREN;
(dr.v. VII.66. Petrus HAGEDOORN / HAGEDOREN, x VII.67. Claaske HENDRIKS, echtelieden te Leeuwarden),
j.d. [= jonge dochter, dus niet eerder gehuwd], van Leeuwarden,
geboren te Leeuwarden circa 1768/'69.
Elske HAGEDOORN, is overleden te Sneek 5 september 1828 (in haar woonhuis adres wijk 8 huisnr. 48),
leeftijd 59 jaar oud, zonder beroep, woonachtig te Sneek en geboren te Leeuwarden, echtgenote van
Lambertus DEDEN
; haar ouders Petrus HAGEDOORN en Claaske (de familienaam onbekend),
beide reeds afgestorven. (Bron: overlijdensakte van 6 sept. 1828 gemeente Sneek; aangifte door
twee inwoners van Sneek: S
ytze van der Laan, 55 jaren, tapper, en Teeke Faber, 49 jaren, grofsmid.)

Elske HAGEDOORN is afkomstig van een familie die al generaties lang bekend was in Leeuwarden
(met veel gegevens in vroeger eeuwen van de voorouders HAGEDOORN in de gemeente Leeuwarden;
volgens mondelinge toelichting archivaris van het Gemeentearchief van Leeuwarden).

Uit dit huwelijk van Lammert (Lambert / Lambertus Albartus) DEDEN, en Elske HAGEDOORN:
zijn zes kinderen bekend, twee dochters en vier zonen, met officieel de geslachtsnaam DEDEN;
zie verder bij V.-16. = generatie V. kwartierstaatnr. 16. Gerardus DEDEN,
hij is RKath. gedoopt te Leeuwarden als wettige zoon van de echtelieden:
Lamberti (= Lambertus) DEDEN en Elske HAGEDOORN (zij is niet-katholiek),
RK-doopgetuige Tjiske PHILIPPUS; (zie ook / see also genealogy: Genealogie DEDEN).

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Gen. VI.34. Jan CUIPERS (ook gen. Jan Egberts[zoon] CUIPERS, Jan KUIPERS;
( zoon van VII.68. Egbert ? CUIPERS ?, x VII.69. ? ? )
van beroep meester-kuiper, vermoedelijk overleden te Oldetrijne voor of circa 1797.
Jan Egberts (VI.34.) huwt op 30 november 1783 te Oldetrijne (provincie Friesland) met:
{bron: Fries Historisch en Letterkundig Centrum TRESOAR te Leeuwarden, http://www.tresoar.nl =
Trouwregister Hervormde gemeente Oldelamer-Oldetrijne DTB nr.773, 1728–1810. Vermelding:
Bevestiging huwelijk van 30 november 1783, Oldetrijne.
Man: Jan Egbert, Oldetrijne. Vrouw: Jetske Obbes, Oldetrijne.
Gestandaardiseerde namen: JAN EGBERTS en JETSKE OBBES.}

Gen. VI.35. Jetske de JONG (ook genaamd: Jetske Hobbes / Obbes de Jong;
dochter van VII.70. Hobbe / Obbe [de Jong], x VII.71. Sikke Walstra, echtelieden vermeld te Heerenveen).
Jetske de Jong, geboren te Heerenveen, ca.1763, vrouw, beroep baker, relatietype: gehuwd met Theunis Hubée;
zij is overleden op 5 jun.1828, in haar laatste woonplaats Sneek adres wijk 2 huisnummer 39, leeftijd 64 jaren. //
(Bron: Overlijdensregister 1828, Sneek, pag.B25, aangifte 6 jun.1828; www.allefriezen.nl/ scan, transcriptie MCDK)
In het jaar Een duizend acht jonderd achtentwintig, den Zesden der maand Juny des middags ten twaalf uren, zijn
voor ons Burgemeester als Officier van den Burgerlijken Stand der Gemeente van Sneek PROVINCIE VRIESLAND,
gecompareerd: Johannes van den Stel, oud zes en dertig (36) jaren, blikslagersknecht, en Auke Meijer, oud twee
en twintig (22) jaren, boendermakersknecht, beide[n] te Sneek, welke ons verklaard hebben, dat Jetske de Jong,
oud vier en zestig jaren, baker, woonachtig te Sneek en geboren te Heerenveen; echtgenote van Theunis Hubée;
en dochter van Obbe de Jong, en Sikke Walstra, beide[n] reeds afgestorven; op den vijfden der maand Juny des
avonds ten half zeven uren, in het huis staande te Sneek in wijk 2 Nr 39 is overleden, en hebben de Declaranten
deze Acte, na dat hun dezelve was voorgelezen, neven ons onderteekend. //

 

 

Nagaan: Mogelijk is zij dezelfde als de dochter van: Obbe Klases de Jong vermeld in het register
van naamsaanneming in de gemeente Sneek in 1811 (bron: TRESOAR, Mairie Sneek, folio 118v):
Het gezinshoofd Obbe Klases de Jong neemt de familienaam "de Jong" aan voor zichzelf en
daarbij zijn ook zijn reeds meerderjarige vijf kinderen vermeld = Hein 36 jaar oud, Andries 30 jaar oud
woonplaats onbekend, Jetske 41 jaar oud, Anke 40 jaar oud, Klaaske 40 jaar oud.)


Jetske de JONG hertrouwde met Theunis HUBÉE, blikslager.
(Jetske HUBÉE-de Jong wonende te Sneek was in juni 1817
aanwezig bij het huwelijk van haar dochter Alida, zie hierna.)

Theunis Hubée is overleden op 19 februari 1836 te Sneek, 71 jaar oud, weduwnaar, (www.allefriezen.nl,
bron: Overlijdensregister 1836, Sneek, pagina B8, akte 20-02-1836.) details (beknopte transcr. MCDK)
In het jaar 1836, den 20sten Februari des middags ten twaalf ure, is aangifte gedaan bij de burgerlijke stand
van de stad Sneek, provincie Friesland, van het overlijden aldaar van: Theunis Hubée, oud 71 jaren,
blikslagersknecht, geboren en woonachtig te Sneek, overleden op 19 Februari des avonds ten zes ure,
in het huis te Sneek in Wijk 7 Nr.27 is overleden; weduwnaar van Jetske de Jong, en zoon van:
Hubert Hubée en Marijke (de familienaam onbekend) beiden overleden. //

Uit het huwelijk Cuipers-de Jong is bekend: dochter V.17. Aleijda CUIPERS
(ook genaamd Aaltje Jansdr. CUIPERS of Alida KUIPERS).
(Zie ook / see also genealogy: Genealogie DEDEN).

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Gen. VI.36. Pieter BOUMA (ook Petrus BOUWMA;
( zoon van VII.72. Willem Bouma / Bouwma ? x VII.73. ? Pietertje?)
geboren vermoedelijk te Bolsward omstreeks 1753,
overleden.
Gehuwd te Bolsward 6 mei 1770 (rk.; H. Franciscuskerk) met:
Gen. VI.37. Akke TJEERDS (ook Akke TIEERDS,
( dochter van VII.74. ? Tjeerd / Tieerd ? x VII.75. ? Akke ? )
geb. ... ...., overleden.
Uit dit huwelijk is bekend: zoon: V.18.: Willem BOUMA (ook: Wilhelmus BOUWMA),
geboren op 2 maart 1773, te Bolsward (of Sneek?); hij is tweemaal gehuwd.
hij huwt.(1e): Ocke Sijbrans[dochter] Bijlsma;
hij huwt.(2e): Anna Dirks[dochter] Dijkstra (=> Gen.V.-15.).

Betreft (V.-18.) Willem BOUMA; ook gen.: Willem Pieters Bouma;
zie website tresoar.nl, Register van Familienamen 1811 Provincie Friesland,
als gezinshoofd die de familienaam BOUMA heeft aangenomen voor zichzelf en zijn kinderen:
"Bouma, Willem Pieters, Sneek; kinderen Petrus 10 jaar, Geertje 7 jaar, Akke 4 jaar."
(Uit het archief van de Mairie Sneek, folio 116v.)

Deze dochter van V.18. Willem BOUMA, is vermeld bij kw.nr. IV.9.:

Yda Petronella Bouma werd geboren te Sneek op 21 januari 1820,
(dochter van Willem Bouma, niet vermeld in het Register van 1811;
zij is de eerste echtgenote van IV.8. Jan Deden.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Gen. VI.38. Durk DIJKSTRA (ook Durk ANSKES / Dirk of Durk Anskes[zoon] DYKSTRA / DIJKSTRA)
( zoon van VII.76. Ansk(e) x VII.77. ? Anna ? ),
geboren vermoedelijk te Bolsward circa 1768, wonende te Bolsward vermeld aldaar in 1781,
hij is overleden na 1788.
In ondertrouw (civ.) vermeld te Bolsward op 8 mei 1781
(Durk Anskes ende Itske Johannes[dochter] Kerkhoven, beiden te Bolsward.
"Door aangeeving van de Bruidegom en de Bruidsvader wegens dezelve over 't Geregte
met verzoek van Een binnengebod").
Gehuwd te Bolsward 16 mei 1781 (civ. / rk.kath., H. Franciscus Paroche;
vermeld als Dirk / Durk Anskes, [van Bolsward]) met:
Gen. VI.39. Idske of Itske (ook Yske) KERKHOVEN
(dochter van VII.78. Johannes Kerkhoven x VII.79. ? Idske ? ............? ),
bij haar huwelijk vermeld als Itske/Yske (Johannes[dochter]) Kerkhoven, [van] Bolsward.
Uit dit huwelijk is bekend: dochter V. 19.: Anna DIJKSTRA
(ook Anna Dirks / Durks[dochter] DYKSTRA).

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Gen. VI.40. Petrus Joseph HAMERS (ook Peter / Pieter Joseph HAMERS,
( zoon van VII.80. Jan / Johannes Hamers 1715–1800, landbouwer & kerkmeester te Brunssum (Limburg),
x VII.81. Maria Agnes Herinx (1720–1793),
geboren te Brunssum (adres Dorpsstraat) in 1749,
gedoopt rk. aldaar 15 augustus 1749,
koopman en winkelier,
overleden in zijn laatste woonplaats Sneek 31 maart 1842
(wijk 3, huis nr. 84; weduwnaar, 92 jaar oud;
overlijdensaktenr.22 d.d. 1 april 1842 gemeente Sneek).
Gehuwd te Brunssum op 9 januari 1776 met:
Gen. VI.41. Maria Geertruida DUIJKERS (ook Maria Gertruda DUYKERS,
( dochter van VII.82. Johannes Duijkers / Duykers / Duikers 1713–1808,
x VII.83. Maria Helena Huijsmans / Huysmans / Huismans 1726–1808),
geboren te Brunssum in 1755 (Dorpsstraat),
winkelierster in manufacturen, bijgenaamd 'Trui Naaldenwyf' te Sneek,
zij is vermeld in literatuur over Friesland met die bijnaam in de plaats Sneek,
overleden in haar laatste woonplaats Sneek 9 sep.1825 op 70-jarige leeftijd
(overlijdensaktenr.59 d.d.10 sep.1825 gemeente Sneek).
Uit dit huwelijk kinderen zijn acht dochters en vijf zonen bekend
(tien kinderen gedoopt te Brunssum in Limburg
en later nog drie kinderen gedoopt te Sneek in Friesland),
o.a. het 11e kind, 4e zoon: V.20. Matthijs (Matthias) HAMERS.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Gen. VI.42. Hendrik Berends / Berents / Hendrik Berents SPOELSTRA / Hendrik SPOELSTRA
(zoon van VII.84. ? Berend of Berent (Spoelstra), x VII.85. ? Aalbert of Albert ? ),
verm. geb. Joure ca.1780, verm. wonende te Joure,
hij is verm. overleden te Joure, Friesland.
Hendrik Berents, huw. Joure op 2 feb.1800 (Rooms-katholieke parochie Joure 1800 DTB-nr.365,
Trouwregister tijdvak 1746–1811, bevestiging huwelijk van 2 febr.1800 te Joure; met (bruid):
Grietje Aalberts.

Gen. VI.43. Grietje Aalberts / Grietje ALBERTS
( dochter van VII.86. ? Aalbert / Albert ? .... ?, x VII.87. .....? .........?)
Grietje Aalberts / Grietje Alberts, zij is vermeld in de plaats Joure, Friesland.

Zie www.tresoar.nl, gestandaardiseerde namen:
HENDRIK BERENDS
, en GRIETJE ALBERTS.

Uit dit huwelijk is bekend, dochter: V.21. Janke SPOELSTRA.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Gen. VI.44. Frederik HOVEN / Fredrik HOVEN,
(zoon van VII.88. ? (Hoven:?) x VII.89.:?),
geboren te Eibergen, in 1757. (bron: Leeuwarden: Register Civique 1811. / bron: Burg.Stand, overl.akte 9 mrt.1833).

N.B.: De plaats Eibergen (Nedersaksisch: Eibarge) is een plaats in de gemeente Berkelland, in de Achterhoek, prov. Gelderland.
Het dorp Eibergen ligt aan het riviertje de Berkel, dat ten oosten van Eibergen Nederland binnenstroomt om in Zutphen in de IJssel uit te monden. > Zie verder websites zoals: www.heerlijkheidborculo.nl/geschiedenis/Stad%20Eibergen/StartpaginaStadEibergen.htm
.
• 1808: Register der quotisatie, Leeuwarder ingezetenen volkstelling 1807-1808: (gezinshoofd) naam: F. Hoven, adres: E 081. //
• 1811: Register Civique, lijsten stemgerechtigden, mannen boven 21 jaar, te Leeuwarden; 3 x naam: Hoven, o.a.:
Frederik Hoven, geb.1757, beroep: in 1811 Aubergiste, in 1815 Herbergier en Tapper. / Wijkletter E, huisnr.082.


(VI.44.) Fredrik Hoven, geb. Eibergen, is overleden te Leeuwarden, 9 maart 1833, weduwnaar, 76 jaar.
(bron: genlias.nl, overlijdensaktenr.A 76 gemeente Leeuwarden aangiftedatum 9 maart 1833.).
Website familysearch.org, image 8, betr. Index bst. overl.nr.362, Hoven, Fredrik, 9 Maart 1833. /
Tevens vermeld op website: allefriezen.nl, bron: Leeuwarden, blz.20, overl.aktenr.76:
Gemeente Leeuwarden, overlijdensaangifte 9 mrt.1833, des nademiddags ten half een uren, door:
Johannes Frederikus Heppennaar, 35 jr, boekhandelaar, en Johannes Rauft, 29 jr, kleermaker,
beiden woonachtig te Leeuwarden:
Betreft de overledene: Fredrik Hoven, geboren te Eibergen,
wonende te Leeuwarden, overleden te Leeuwarden 9 mrt.1833, des morgens ten half zeven uren,
in de Wijk, letter F, Nr.4, oud zesenzeventig jaren, [= 76 jaren, geboren ca.1757.]
(zijnde de voor- en toenamen zijner wijlen ouders onbekend),
weduwenaar van Anna Catharina de Wit. /

(VI.44.) Frederik HOVEN, ondertrouw te Leeuwarden 23 mei 1788,
gehuwd te Leeuwarden op 8 juni 1788 (ned.herv. / r.kath.):
Gen. VI.45. Anna Catharina de WIT
(dochter van VII.90. Martinus de Wit, x VII.91. Grietje Martinus),
geb. Leeuwarden, ca.1768, overleden te Leeuwarden 13 dec.1822, oud 54 jaar.
(bron: Gemeente Leeuwarden 16 dec.1822, blz.16, overl.aktenr.605, websites: allefriezen.nl,
website familysearch.org, Netherlands, Civil Registration, Leeuwarden (image:315).
Anna Catharina de Wit, overleden te Leeuwarden 13 dec.1822, vier uren n.m., in het huis Nr.81, (Wijk) letter E,
oud 54 jr., zonder beroep, geboren en woonachtig te Leeuwarden, (dr.v. Martinus de Wit, en Grietje Martinus),
vrouw van Frederik Hoven. / overl.aangifte Leeuwarden 16 dec.1822, des voormiddags ten elf uren,
door: Andries Willem Schreinhout, 40 jr, deurwaarder, won. Leeuwarden, Wijk letter H, Nr.10,
en Johan Georg Pater, 29 jr, staten-bode, won. Leeuwarden, Wijk letter G, Nr.49.

 


VI.-44. Frederik Hoven x VI.-45. Anna Catharina de Wit,
ondertrouw en kerkelijk huwelijk (r.k./n.herv.) te Leeuwarden:

• 23 mei 1788, Leeuwarden: Frederik Hoven, van Leeuwarden,
huwt in 1788 in de Hervormde gemeente Leeuwarden met:
Anna Catharina de Wit
, van Leeuwarden.
(bron Tresoar: Trouwregister Hervormde gemeente Leeuwarden, 1788):
Trouwregister Hervormde gemeente Leeuwarden, 1788 DTB nr: 999, 1783 - 1789
Vermelding: Ondertrouw van 23 mei 1788.
Man: Frederik Hoven, Leeuwarden; Vrouw: Anna Catharina de Wit, Leeuwarden.
Gestandaardiseerde namen: FREERK.


• 8 juni 1788 Leeuwarden: Frederik Hoven, van Leeuwarden,
gehuwd in de Westerkerk in 1788 met:
Anna Catharina de Wit,
van Leeuwarden.
(bron Tresoar: Trouwregister Hervormde gemeente Leeuwarden, 1788):
Trouwregister Hervormde gemeente Leeuwarden, 1788 DTB nr: 999, 1783 - 1789
Vermelding: Bevestiging huwelijk van 8 juni 1788.

Man: Frederik Hoven, Leeuwarden; Vrouw: Anna Catharina de Wit, Leeuwarden.
NB: gehuwd in de Westerkerk Gestandaardiseerde namen: FREERK.

• 8 juni 1788 Leeuwarden: Frederik Hoven, van Leeuwarden;
huwt in 1788 in de Rooms Katholieke statie Nieuwestad met:
Anna Catharina de Wit, van Leeuwarden.
(bron Tresoar: Trouwregister Rooms-katholieke parochie Leeuwarden, 1788):
Trouwregister Rooms-katholieke parochie Leeuwarden, 1788 DTB nr: 1016, 1696 - 1812
Vermelding: Bevestiging huwelijk van 8 juni 1788.
Man: Frederik Hoven, Leeuwarden; Vrouw: Anna Catharina de Wit, Leeuwarden.
NB: gehuwd voor de Rooms Katholieke statie Nieuwestad Gestandaardiseerde namen: FREERK.

• 1808: Register der quotisatie, Leeuwarder ingezetenen volkstelling 1807-1808: (gezinshoofd) naam:
F. Hoven, adres: E 081. //

• 1811: Register Civique, lijsten stemgerechtigden, mannen boven 21 jaar, te Leeuwarden; 3 x naam: Hoven.
Frederik Hoven, geb.1757, beroep: in 1811 Aubergiste, in 1815 Herbergier en Tapper. / Wijkletter E, huisnr.082.
Jan Hoven, geb.1770, beroep in 1811: Valet Boulander.
Frederic Willem Hoven, geb.1789, beroep in 1811: Cordonnier.

• 1824:
Stemgerechtigden 1824 register Leeuwarden (zie toelichting website gem.Leeuwarden); 3x Hoven.
F.W. Hoven, schoenmaker, adres E,068*, inschrijfdatum 1824, huurwaarde 15.5, rijksbelastingen 0, bijz.: LBN-koh.1824.
Frederik Hoven, 36 jr. [= geb.ca.1788/1789], beroep schoenmaker, adres: E.069, eigenaar: HOVEN, Frederik W., inschrijfdatum 1824, huurwaarde 179, rijksbelastingen 54; bijz.: altijd hier gewoond; G771; betaalt later [bedrag] 30.
S.J. Hoven, leeftijd 40 jr [=geb.ca.1783/1784], adres P.018; inschrijfdatum 1824, huurwaarde 18, rijksbelastingen 0, bijz.: 5 j. alhier woonachtig. //

Uit het huwelijk te Leeuwarden 23 mei / 8 jun. 1788, van: (VI.44.) Frederik Hoven, en (VI.45.) Anna Catharina de Wit:

• (kind, zoon) Frederikus Wilhelmus Hoven, geb. Leeuwarden, won. ald.; brg., 25 jr (= geb.ca.1789), volgt hierna.

• (kind, dochter) Anna Margaretha Hoven, geb. Leeuwarden ca.1791-1792, (dochter van Fredericus Hoven, en Anna Catharina de Wit), zij is overleden in haar woonplaats Leeuwarden 15 mrt.1837, des morgens te negen ure, in de Wijk letter F, Nr.334, (haar ouders vnd. beiden overleden), vrouw van Paulus Vinken. (bron: Leeuwarden, overl.aktenr.165, datum 16 mrt.1837, overl.aangifte des voordemiddags te half twaalf ure, door: Johan Coenraad Schrijver, 30 jr, Stads Bode, en Albertus Cornelis Hoffman, 42 jr, kleermaker, beiden alhier woonachtig.

• (kind, zoon) Martinus Hoven, geb. Leeuwarden ca.1800, hij volgt kwartierstaatnr.V.22.

- - - -

• (vnd.) Frederikus Wilhelmus Hoven, geb. Leeuwarden, won. ald.; brg., 25 jr (= geb.ca.1789), schoenmaker, (meerderj.zn.v. Frederik Hoven, en Anna Catharina de Wit, hierbij tegenwoordig en hunne toestemming gevende), huw. Leeuwarden, 22 mei 1814, (aktenr.65): (bruid): Ida Anheijer, minderjarige dochter geadsisteerd door hare vader Hendrik Anheijer, 53 jr, zadelmaker, en door hare moeder Maria Schuurmans). Huw.afk. 2e zondag mei 1814, 3e zondag mei 1814; huw.getuigen: Joannes Ter Horst G.z., secretaris, oud 42 jr, won. Leeuwarden, Wijk letter F Nr.32; Willem Rein van Sippama, chef de bureau, oud 40 jr, won. Leeuwarden, Wijk letter H Nr.61; Wybe Bolman, oud 43 jr, won. Leeuwarden, Wijk letter F. Nr.366; Yde Synja, oud 56 jr, won. Leeuwarden, Wijk letter F. Nr.189. / Welke die acte, nadat ook deze was voorgelezen, nevens ons en de contractanten hebben ondertekend. (w.g.: F.W.Hoven, Ida Anheider). /
• Frederikus Wilhelmus Hoven, wedr, 65 jr, overl. Leeuwarden 24 okt.1854, aktenr./blad:555, bron index aktes gem. Leeuwarden;
overl.aangifte te Leeuwarden 24 okt.1854 door: Petrus Hoven, 27 jr, boekdrukker, zoon van de overledene, en Jouwert Abbing, 43 jr, baardscheerder, beiden alhier woonachtig; welke verklaard hebben dat Frederikus Wilhelmus Hoven, oud 65 jaren, koopman, geboren en wonende te Leeuwarden, weduwnaar van Yda Anheyer, en zoon van Frederik Hoven, en van Anna Catharina de Wit, beiden overleden; op den 24sten dag der maand october dezes jaars, des morgens te twee ure alhier is overleden, en hebben wij deze Acte aan de Declaranten voorgelezen, welke dezelve, na zulks met ons hebben geteekend. //

Uit het huwelijk van Frederikus Wilhelmus Hoven, x Ida Anheijer / Anheyer, vermeld te Leeuwarden:

• Frederik Hoven, geb. Leeuwarden 29 mei 1815, des avonds ten zes uren, zoon van Frederik Willem Hoven, 26 jr, schoenmaker, won. Leeuwarden in de Wijk letter E, Nr.69, Yda Anheijer, echtelieden aldaar; getuigen: Hendrik Anheijer, 55 jr, zadelmaker, won. Leeuwarden, Wijk letter A, Nr.55; Jan Brink, 29 jr, hovenier, won. Leeuwarden, Wijk letter E, Nr.69. (bron: geb.akte Leeuwarden 30 mei 1815, aktenr.117). / Frederik Hoven, geboren en won. Leeuwarden, is overleden te Leeuwarden 18 dec. 1860, oud 45 jr, schoenmaker, ongehuwde zoon van Frederik Willem Hoven, en Yda Anheyer, beiden overleden. (bron Leeuwarden, overl.aktenr.756, datum 19 dec.1860; aangifte door: Anskarius Schelto Hoffman, 31 jr, kleermaker, en Klaas Popma, 27 jr, boekendrukker, beiden alhier woonachtig.)

• Maria Catharina Hoven, geb. Leeuwarden 27 dec.1817, des avonds ten half acht uren, dochter van Frederik Willem Hoven, 28 jr, schoenmaker, won. Leeuwarden in de Wijk letter E, Nr.69, Yda Anheyer, echtelieden aldaar; getuigen: Hendrik Anheyer, 55 jr, zadelmaker, won. Leeuwarden, Wijk letter A, Nr.54; Frederik Hoven, 60 jr, schipper, won. Leeuwarden, Wijk letter E, Nr.81. (bron: geb.akte Leeuwarden 29 dec.1817; aktenr.49). / Zij is overleden in haar woonplaats Leeuwarden, 17 dec.1846, des morgens te vier en een vierde ure alhier, oud circa 29 jaren, zonder beroep, ongehuwde dochter van Frederik Willem Hoven, schoenmaker, en Yda Anheyer, echtelieden wonende te Leeuwarden. De overl.aangifte door: Frederik Willem Hoven, 57 jr, schoenmaker, vader van de overledene, en Johan Coenraad Schrijver, 39 jr, Stads Bode, beiden alhier woonachtig. (bron: Leeuwarden, overl.aktenr.644, aangifte 18 dec.1846).

• Anna Catharina Hoven, geb. Leeuwarden 22 feb.1820, des namiddags half twee uren, dochter van Frederik Willem Hoven, 31 jr, schoenmaker, won. Leeuwarden in de Wijk letter E, Nr.69, Yda Anheyer, echtelieden aldaar; getuigen: Hendrik Smeding, 48 jr, klerk won. Leeuwarden, Wijk letter K, Nr.161; Wybe Bolman, 48 jr, bode, won. Leeuwarden, Wijk letter F, Nr.366.
(bron: geb.akte Leeuwarden 23 feb.1820; aktenr.51). / Zij is overleden in haar woonplaats Leeuwarden, 4 feb.1848, des avonds te half elf ure alhier, oud bijna 28 jaren, zonder beroep, ongehuwde dochter van Frederik Willem Hoven, schoenmaker, en Yda Anheijer, echtelieden wonende te Leeuwarden. De overl.aangifte door: Frederik Willem Hoven, 58 jr, schoenmaker, vader van de overledene, en Johan Coenraad Schrijver, 41 jr, Stads Bode, beiden alhier woonachtig. (bron: Leeuwarden, overl.aktenr.148, aangifte 5 feb.1848).

• Hendrik Lodewijk Bonifacius Hoven, geb. Leeuwarden 30 nov.1822, 's morgens ten drie uren, zoon van Frederik Willem Hoven, 33 jr, schoenmaker, won. Leeuwarden in de Wijk letter E, Nr.69, Yda Anheyer, echtelieden aldaar; getuigen: Hendrik Smeding, 51 jr, klerk won. Leeuwarden, Wijk letter B, Nr.134; Jan Veltman Hz., 24 jr, klerk, won. Leeuwarden, Wijk letter I, Nr.260.
(bron: geb.akte Leeuwarden 2 dec.1822; aktenr.317). /

• Anna Jacomina Hoven, geb. Leeuwarden 23 jan.1825, des middags tegen te twaalf uren, dochter van Frederik Willem Hoven, 35 jr, schoenmaker, won. Leeuwarden, en Yda Anheyer, oud 31 jr, zonder beroep, echtelieden aldaar; getuigen: Hendrik Smeding, 54 jr, en Jan Veltman, oud 27 jr, beiden klerken ter Secretarie dezer Stad en alhier woonachtig. (bron: geb.akte Leeuwarden 24 jan.1825; aktenr.55). / Zij is overleden te Leeuwarden 13 feb.1879, des nachts te drie ure, oud 54 jr, zonder beroep, geboren en wonende te Leeuwarden, ongehuwd, dochter van Frederik Willem Hoven, en Yda Anheijer, beiden overleden. / Overl.aangifte 13 feb.1879 te Leeuwarden, door: Eudard Jacobus Hoffman, 42 jr, meubelmaker, en Casper de Haan, 45 jr, meubelmaker, beiden alhier woonachtig. (bron Leeuwarden, overl.aktenr.88, 13-02-1879).

• Petrus Hoven, geb. Leeuwarden 23 nov.1827, des morgens ten vier uren, zoon van Frederik Willem Hoven, 38 jr, schoenmaker, won. Leeuwarden, en Ida Anheyer, oud 35 jr., zonder beroep, won. mede alhier, echtelieden aldaar; getuigen: Hendrik Smeding, 56 jr, en Jan Veltman, 29 jr, beiden klerken ter Secretary dezer Stad alhier woonachtig. (bron: geb.akte Leeuwarden 24 nov.1827; aktenr.525). / Petrus Hoven, bruidegom, 30 jr, boekdrukker, (meerderj.zn.v. Frederik Willem Hoven, en Ida Anheyer, beiden overleden), huw. Leeuwarden 19 mei 1858 (aktenr.77, folio 79): Wilhelmina Alida Heep, bruid, 24 jr, zonder beroep, geb. Harlingen, won. Leeuwarden (meerderj.dr.v. Hendricus Heep, junior, en Gosina Johannes Fertes?, beiden overleden), huw.get.: Wybe van Nus, 42 jr, Ismael Bruining, 59 jr, Joachemus Wynants, 60 jr, Beambten ter Plaatselijke Secretary dezer Gemeente, en Johan Coenraad Schrijver, 51 jr, Stadsbode, allen alhier woonachtig en den Contractanten vreemd. /
Petrus Hoven, geb. en won. Leeuwarden, (zoon van Frederik Willem Hoven, en Ida Anheyer, beiden overleden), is overleden te Leeuwarden 22 aug.1858, man van Wilhelmina Alida Heep. (bron Leeuwarden, overl.aktenr.480, datum 23 aug.1858).

Lucia Margaretha Hoven, geb. Leeuwarden 28 aug.1829, des avonds ten elf uren, dochter van Fredrik Willem Hoven, 40 jr, schoenmaker, won. Leeuwarden, en Ida Anheyer, oud 35 jr, zonder beroep, echtelieden aldaar; getuigen: Sijbren Broers, 28 jr,, koopman, en Bernardus Valkenaar, 25 jr, schoenmaker, beiden alhier woonachtig. (bron: geb.akte Leeuwarden 31 aug.1829; aktenr.498). /
Lucia Margaretha Hoven, overleden te Leeuwarden 28 aug.1930, des voormiddags ten zes ure, oud honderd en een jaar,
zonder beroep, geboren en wonende te Leeuwarden, ongehuwd, dochter van Fredrik Willem Hoven, en Ida Anheijer, beiden overleden; overl.aangifte door Paulus Johannes Lubberts, 63 jr, aanspreker, en Bernardus Damsma, 28 jr, agent van een dagblad, beiden wonende te Leeuwarden. (bron: Leeuwarden overl.aktenr.487, datum 29 aug.1930). //

- - -

• Bev.reg.Leeuwarden 1848-1859, bladnr.136. / Wijk G, Beijerstraat, huisnr.114; (zie ook: 114, folio 396.)
gezinshoofd: Frederik Willem HOVEN, geb. Leeuwarden 1794, R.Cath., koopman, gehuwd, overleden 24 okt.1854; aantekeningen: F.331; M.190 (? of: H.190); F.331. // Zijn echtgenote: Yda Anheijer, geb. Leeuwarden 1799, R.Cath., gehuwd, beroep geen, overleden 7 dec.1852, aantekeningen: –. // Met vier gezinsleden:
Petrus Hoven, geb. Leeuwarden 23 nov.1827, R.Cath., ongehuwd, boekdrukker, gehuwd 16 mei 1858, aantekening: F.322. //
Frederik Hoven, geb. Leeuwarden 1814, R,Cath., ongehuwd, schoenmaker, overleden 18dec.1860; aantekening: F.331. //
Anna Hoven, geb. Leeuwarden 1820, R.Cath., ongehuwd, beroep geen, aantekening: K.158. //
Lucia Hoven, geb. Leeuwarden 1829, R.Cath., ongehuwd, beroep geen, aantekening: K.158. //
• Bev.reg.Leeuwarden 1859-1876, bladnr.958. / Huizing te Leeuwarden: F.331. (een persoon):
Frederik Hoven, man, geb.29 mei 1815, R.K., schoenmaker, overleden 18 dec.1860. //

Petrus Hoven, geb. Leeuwarden 23 nov.1827, R.Cath., ongehuwd, boekdrukker, gehuwd 16 mei 1858, aantekening: F.322. //
Hij is met zijn gezin vermeld in het bevolkingsregister van Leeuwarden tijdvak 1848-1859, blz.627, totaal drie personen:
• (1e regel) Petrus Hoven, geb. Leeuwarden 23 nov.1827, R.Cath., boekdrukker, gehuwd, overleden 22 aug.1858.
• (2e regel, zijn echtgenote) Heep, Wilhelmina Alida, geb. Harlingen 22 mei 1833, R.Cath., beroep geen, gehuwd,
inschr. Leeuwarden 5 okt.1854, laatste [= vorige] woonplaats Harlingen.
• (3e regel) Henri Hoven, geb. Leeuwarden 30 nov.1822, R.Cath., kunstschilder, ongehuwd,
inschr. Leeuwarden 12 mei 1859, laatste [= vorige] woonplaats: Gent (Belgie); aanmerkingen: N. //

Bev.reg.Leeuwarden (1859-1876) blz.932; Weduwe (van Petrus Hoven): totaal vijf personen Leeuwarden, adres wijk F, nr.322.
• (1e regel) Wilhelmina Alyda Heep (wed.v. P. Hoven), geb. 22 mei 1833, vrouw, gezinshoofd, weduwe, R.K., datum vestiging in de gem. Leeuwarden 5 okt.1854, vorige woonplaats Harlingen; overleden 21 feb.1864. / Ambt, Hoofdberoep of Beroep, waarvoor men het hoogst is aangeslagen: Boekdrukker. /
• (2e regel, daarna 1e regel) Hendrik Lodewijk Bonifacius Hoven, geb.30 nov.1822, R.K., man, (doorgehaald: broeder = broer van wijlen Petrus Hoven) gezinshoofd, hij is gehuwd op 2 dec.1865 (met nr.2., niet met de huishoudster), beroep kunstschilder, inschr.Leeuwarden 12 mei 1859, laatste woonplaats Gent (Belgie), vertr. uit Leeuwarden 29 jul.1872 naar Hengelo, prov.Ov. /
• (2e regel, daarna doorgehaald) Hiltje Sijtses Blok, geb. Weidum 1 jan.1810, R.K., beroep huishoudster;
inschr. Leeuwarden 10 jan.1858, laatste woonplaats Huizum; vertr. uit Leeuwarden naar Goutum 9 feb.1865. /
• (2e regel) Johanna Regina Sjerps, geb. 2 jun.1836, R.K., vrouw, gehuwd; geen beroep vermeld;
inschr. Leeuwarden 29 jul.1872, vertr. uit Leeuwarden 29 jul.1872 naar Hengelo, prov.Ov. /
• (3e regel) Frederik Willem Hoven, geb. 1 nov.1866, R.K., geen beroep vermeld; vertr. uit Leeuwarden 29 jul.1872 naar Hengelo. prov.Ov. (= met zijn ouders hierboven vermeld, de echtelieden: Hendrik L.B. Hoven, x Hiltje Sijtses Blok).

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Gen. VI.46. Nolle JELGERSMA
(Nol Rijns/Tjersk JELGERSMA; Nol, Nolle: afk.v.: Arnoldus)
(zoon van VII.92. ? Tjerk Jelgersma ? x VII.93. ? .........)
geboren vermoedelijk te Bolsward circa 1784,
waarschijnlijk overleden aldaar.

Bij zijn ondertrouw (civ.) te Bolsward 18 juli 1800 vermeld als bruidegom:
(VI.46.) Nolle Tjerks JELGERSMA, te Bolsward.
Gehuwd te Bolsward 3 augustus 1800 (civ., rk., H. Franciscus Parochie):
Gen. VI.47. Maria BOLMEER (Maria Hendriks BOLMEER)
(dochter van VII.94. Hendrik Bolmeer, x VII.95. Hinke Jelles, echtelieden te Bolsward),
geb. te Bolsward ca.1778/1779, in ondertr. te Bolward: Maria H. BOLMEER, te Bolsward.
Maria Hendriks Bolmeer, overleden Bolsward 24 okt.1818, oud 39 jaar, weduwe.
(Bron: Overlijdensakte Bolsward, 1818. Aangiftedatum 26 oktober 1818, bladnr.31.)
(scan www.allefriezen.nl, bron: Overl.reg.1818, Bolsward, p.B31: getypte index,
overlijdensdatum 24-10-1818, aangiftedatum 26-10-1818, overledene:
Maria Hendriks Bolmeer, vrouw leeftijd 39 jaar, weduwe; bekn.transcr.MCDK):
In het jaar 181, den 26ste dag der maand October zijn voor ons President Burgemeester
Officier van den Burgerlijken stand der Gemeente van Bolsward PROVINCIE VRIESLAND,
gecompareerd Jan Gijsberts van Nussen, koopman, oud 56 jaren, en Oepke Harmens Staal,
kleermaker, oud 39 jaren, beide[n] wonende alhier en geburen van de overledene,
welke ons verklaard hebben dat Maria Hendriks Bolmeer, geboren te Bolsward,
oud 39 jaren, weduwe van Nolle Reins Jelgersma, / en dochter van Hendrik Bolmeer,
overleden, en van Hinke Jelles nog in leven en wonende te Bolsward, /
op den 24sten dag der maand october des nachts ten drie uren,
in het huis met Nr.602 op de Kleine Dilakker staande, is overleden;
en hebben de Declaranten deze Acte, na dat hun dezelve was voorgelezen,
nevens ons onderteekend. (w.g.: Oepke Harmens Staal, Jan Gijsberts van Nussing) //


Uit dit huwelijk is bekend, dochter V.23. Hiltje JELGERSMA,
geboren op 28 juni 1804 te Bolsward.Gehuwd met:
Martinus Hoven, geb. Leeuwarden ca.1800, hij volgt kwartierstaatnr.V.22.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

VOOROUDERS VAN MOEDERSZIJDE GENERATIE VI. / GENERATION VI.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Gen. VI.48.Wilhelmus / Willem, SNIDER / SNIEDER / SNIEDERS / SNIJDER(S) / SNYDE(R/S),
( zoon van VII.96. [...].(Snieders / Snijder(s) of Snyder[s]) x VII.97. ............   ............. ? .),
geb. Nijmegen, verm. geboren ca. 1783 (bron overl.akte 's-Gravenhage 18 febr.1847)
eerder vermeld in 1806 bij zijn huwelijk is hij als bruidegom afkomstig van Zierikzee;
beroep: schoenlapper, schoenmaker, vermeld te Groningen, Delfzijl,
's-Gravenhage (zie brief 1972: Haags Gemeentearchief):

Zijn woonadressen in het Haagse stadscentrum, vermeld in diverse archiefbronnen aldaar:
• In tijdvak 1836-1845 bev.reg., woonadres in wijk S,nr.335, gemeente 's-Gravenhage:
- Willem Snijders, beroep schoenmaker. (=> zie kwartierstaatnr.VI.48.).
• In het jaar 1840, Volkstelling, wijk S, nr.335, gemeente 's-Gravenhage:
- Willem Snijder, geb. Zierikzee, r.k., schoenlapper, 58 jr, (= ca.1782; zie kwst.VI.48).
(VI.48.) Willem SNIEDER (familienaam met spellingsvarianten SNIEDER(S) / SNIJDER(S).

(VI.48.) Wilhelmus SNIJDER is overleden te 's-Gravenhage 17 febr.1847 (akte 18 febr.1847;
bron Haags Gemeentearchief, overlijdensaktenr.321) / In de akte familienaam SNYDER,
in de akte zijn ook bij andere namen zoals Nijmegen ook geschreven als Nymegen;
(beknopte transcriptie MCDK): Heden den 18den febr.1847 compareerden voor ons
Mr Dionysius van de Wijnpersse, wethouder Ambtenaar van den Burgerlijken stand der stad 's Gravenhage:
Lodewijk Clemenceau, oud 26 jaren, bode, en Michiel Hazebroek, oud 26 jaren, bidder, beiden wonende alhier.
Dewelke verklaard hebben, dat Wilhelmus Snijder, schoenmaker, gewoond hebbende alhier
op den zeventienden dezer des morgens ten zes uren overleden, oud drie en zestig (63) jaren,
geboren te Nijmegen, weduwenaar van Wilhelmina Diemert, zijnde de namen der ouders niet bekend,
beiden overleden. / Wij hebben hiervan deze akte opgemaakt en na voorlezing onderteekend
met de comparanten. / (w.g.: L. Clemenceau, M. Hazebroek) / D. van de Wijnpersse. //

Hij is in ondertrouw gegaan te Groningen 22 febr.1806 (inv.188, folio 107v, website: www.allegroningers.nl
bruidegom Willem Snijder, van Zierikzee;
bruid Harmanna Diemers, van Groningen (dochter van Jan Diemers);
huw. Delfzijl (prov.Groningen) 9 maart 1806:
Gen. VI.49. Harmanna Janna DIJMER / Harmanna DIEMER / Harmanna Janna [Jansdr] DIEMER(S) /
(dochter van VII.98. Jan Dijmer / Diemer(s), pruikenmaker in de stad Groningen, x VII.99. Grietje Eman),
geb. Groningen?, ca.1796, beroep: pruikenmaakster, overlijdensgegevens nog onbekend.
Harmanna Janna, geboorteplaats Groningen, adres Oude Kijk in 't Jatstraat,
zij is gedoopt op woensdag 16 jan.1782 Groningen, A-kerk, dochter van
Jan Dijmer, en Grietje Eman. (www.allegroningers.nl, Algemeen doopboek,
Kerkelijke gemeente Groningen 1779-1795, collectie DTB, inv.152.) //
Harmanna Janna Diemer(s) van beroep pruikenmaakster te Groningen,
dochter van Jan Diemer(s) pruikenmaker, bedrijf in de stad Groningen.

=> Groningen: Sabathi den 17 Juny 1775: Jan Dimers, Ps: en Grietje Jans, beide[n] van Groningen,
pro qua Jan Christiaens als vader. (op den 5 July 1775 getrouwd
door Ds. Prof. Chevallier: A.K. (bron Ondertrouwboek, Kerkelijke gemeente Groningen)

Grietje Eman, geb. Groningen, overl. Groningen 22 mei 1819, oud 72 jr,
(dr.v. Jan Hindrik Eman, Harmanna van Glimmen), relatie: Jan Hindrik Diemer.
bron www.allegroningers.nl, bron Overl.register Groningen, 1819, aktenr.320. //

=> Registratie: 02-03-1806 Delfzijl, attestatie naar Groningen
(website www.allegroningers.nl, bron: Trouwboek Delfzijl 166-1811,
collectie DTB (toegang 124), Inventarisnr.50, folio 331); tekst getypte index:
bruidegom: Willem Snijdes, van Zierikzee; bruid: Harmanna Diemers, van Groningen.
(scan originele akte: Trouwboek, Kerkelijke gemeente - Delfzijl (transcr.MCDK:
Huwelijks Proclamatiën en Copulatiën; familienaam Snijders zonder puntjes:

1806; den 2 Maart 1 gekondigt ten huwlijk Willem Snijders van Zierikzee en
Harmanna Diemers van Groningen en voorts voor de 2de en 3de rijze
zijnde op attestatie gecopuleert te Groningen. //

=> 16 mrt.1806 Groningen (website www.allegroningers.nl, bron: Trouwboek Groningen 1803-1807,
collectie DTB (toegang 124), Inventarisnr.192, folio 82):
bruidegom: Willem Snijder, van Zierikzee; bruid: Harmanna Diemer, van Groningen.
(scan originele akte; de letter ij is zonder puntjes; datum huwelijk is zondag 16 maart 1806). //

Uit dit huwelijk is bekend o.a., zoon (kwartierstaatnr. V.24.) Jan (Johannes) Hendrik SNIEDER
(familienaam met spellingsvarianten zoals: SNIEDER, SNIEDERS, SNIJDER, SNIJDERS);
- in bewerking / under construction; see also spelling: SNIEDERS, SNIDER, SNIJDER:

• (zoon) Jan Hendrik Snieders / Jan Hindrik Snieders:
- Jan Hendrik Snieders, geboorteplaats Groningen 3 aug.1806 (bron genlias, huw.akte)
(dopeling) Jan Hindrik, geb. Groningen, adres: Ebbingestraat achter de Muur,
hij is gedoopt te Groningen, Nieuwe Kerk, 3 aug.1806, zoon van:
Willem Snieders, Harmanna Janna Diemer.
(bron: www.allegroningers.nl, Algemeen doopboek Groningen 1796-1807,
Collectie DTB (toegang 124), Inventarisnummer 153. /
=> scan: (transcr.MCDK) Augustus 1806, blz.237: Zond. d. 3.(= Zondag, 3 aug.1806.) / N.K.:
Jan Hindrik, z.v. Willem Snieders, en Harmanna Janna Diemer,
E: L: (= Echtelieden) bij Ebb.str. achter de Muur.
[= woonhuis bij Ebbingestraat, achter de Muur; Groningen-stadscentrum]. //

=> 10 mei 1835 gemeente Voorburg, archieflocatie Gemeentearchief Leidschendam-Voorburg;
burgerlijke stand huw.aktenr.9, huw.datum 10 mei 1835 (bron genlias.nl/):
bruidegom: Jan Hendrik Snieders, geboorteplaats Groningen geboortedatum 3 aug.1806,
leeftijd 28, (zoon van Willem Snieders, Harmanna Janna Diemer).
bruid: Cornelia van Wetten, geboorteplaats Voorburg geboortedatum 15 jan.1809,
leeftijd 26, (dochter van Cornelis van Wetten, Jacoba van der Walsem).
ZIE VERDER BIJ KWARTIERSTAATGENERATIE V, nr.24. x V.25. //

• (zoon) Willem, geboorteplaats: Groningen, adres Rotterdamstraat,
hij is gedoopt te Groningen in de Nieuwe Kerk 11 sep.1808,(scan: Zondag, 11 sep.1808),
zoon van Willem Snijder, en Harmanna Diemer. (scan: ij zonder puntjes), echtelieden.
(bron: website allegroningers.nl, Algemeen doopboek Groningen 1808-1811,
collectie DTB (toegang 124) Inventarisnr.154. //
Willem Snijder, geboorteplaats Groningen, hij is overleden in de plaats Groningen, 15 jul.1812, leeftijd 4 jaar;
zoon van: Willem Snijder, Harmanna Diemer. (bron: genlias.nl, burgerlijke stand, overl.aktenr.505,
gemeente Groningen, aangiftedatum 16 jul.1812, archieflocatie: Groninger Archieven.website genlias.nl. //

• (zoon) Frederik Hendrik, geboorteplaats Groningen, adres Oosterstraat,
hij is gedoopt 4 apr.1810 Groningen, vader Willem Snijder, moeder Harmanna Diemer.
bron website allegroningers.nl, bron: Algemeen doopboek Groningen 1808-1811,
collectie DTB (toegang 124), inv.nr.154. (scan originele akte: Woensdag4 apr.1810,
zijn ouders: echtelieden in Oosterstr., Groningen). //
Frederik Henderk Snider, geb. Groningen, overl.plaats Groningen, 30 jun.1812, leeftijd 2 jaar;
zoon van: Willem Snider, Harmanna Diemer. (bron: genlias.nl, burgerlijke stand, overl.aktenr.452,
gemeente Groningen, aangiftedatum 1 jul.1812, archieflocatie: Groninger Archieven. genlias.nl. //

• (zoon) Wilhelmus Petrus Snijder, geboorteplaats: Groningen geboortedatum 4 nov.1812,
vader Willem Snijder, beroep schoenmaker, en Harmanna Janna Diemer.
(bron: genlias.nl, burgerlijke standaktenr.856, gemeente Groningen, aangiftedatum 9 nov.1812,
archieflocatie Groninger Archieven). // (nagaan; volgt:?). //

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Gen. VI.50. Cornelis van WETTEN
(zoon van VII.100. .....van Wetten / van Witten, x VII.101. .....................),
geboren te Voorburg? circa 1789, (R.Kath.),
overleden te Voorburg op 2 juni 1815.
Gehuwd te Voorburg (ondertr. ald. 22 april) 8 mei 1796, met:
Gen. VI.51. Jacoba van der WALSEM (ook: van WALSEM / van [der] WANS[S]EM,
(dochter van VII.102. Jacob of Jacobus van [der] Walsem of van [der] Wans[s]em,
x VII.103. Maria Hoogduijn of Hoogduyn),
geboren te Wassenaar op 18 december 1773, (R.Kath.),
overleden te Voorburg op 5 juni 1815.
Uit dit huwelijk is o.a. bekend, dochter: V.25. Cornelia van WETTEN.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Gen. VI.52. Dirk DROOG
(zoon van VII.104. Pieter Droog, x VII.105. ?.............  ..........),
geboren te Waddinxveen omstreeks 1766, (R.Kath.),
overleden te Alphen aan den Rijn 23 januari 1838 op 72-jarige leeftijd.
(zie ook genlias.nl, bron Burgerlijke stand overlijdensaktenr.10, gemeente Alphen (ZH), aangiftedatum 24 jan.1838, archieflocatie Rijnlands Midden; overledene: Dirk Droog, overleden in de plaats Alphen datum 23 jan.1838, leeftijd72; (vader: Pieter Droog, moeder: NN), weduwnaar van: Johanna de Wit. //
Gehuwd te Alphen aan den Rijn (ondertr. ald. 15 dec. 1804) op 2 januari 1805 (R.Kath.):
Gen. VI.53. Johanna de WIT
(dochter van VII.106. Dirk de Wit, x VII.107. ? ........ ..........),
geboren vermoedelijk te Alphen aan den Rijn, (R.Kath.),
overleden te Alphen aan den Rijn 17 juni 1832, leeftijd 52 jaar, echtgenote van Dirk Droog.
(zie ook genlias.nl, bron Burgerlijke stand overlijdensaktenr.38, gemeente Alphen (ZH), aangiftedatum 19 jun.1832, archieflocatie Rijnlands Midden; overledene: Johanna de Wit, overleden in de plaats Alphen datum 17 jun.1832, leeftijd 52; (vader: Dirk de Wit, moeder: NN), echtgenote van: Dirk DROOG. //

Uit dit huwelijk is bekend, zoon: V.26. Pieter DROOG (doopnaam Petrus).

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Gen. VI.54. Willem WASSENAAR
(zoon van VII.108. Willem Wassenaar, x VII.109. Cornelia Vis),
geboren te Alphen aan den Rijn 25 mei 1786, gedoopt Ned.Herv. aldaar op 4 juni 1786,
hoedenmaker te Alphen aan den Rijn en omgeving,
overleden te Aarlanderveen of Woubrugge? op 18 juni 1822 (36 jaar oud).
Gehuwd te Alphen aan den Rijn 3 april 1810 met:
Gen. VI.55. Cornelia van der HAM
(dochter van VII.110. Leendert van der Ham, x VII.111. Gardina van Klunderen),
geboren te Groningen omstreeks 1791/1792, (Ned.Herv.),
pijpenmaakster,
overleden te Aarlanderveen 31 maart 1832 (40 jaar oud).
Uit dit huwelijk is bekend, dochter: V.27. Cornelia WASSENAAR.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

Gen. VI.-56. Jan / Johannes / Joannes van RIJSWIJK / van RIJSEWIJK / van RIJSSEWIJK / van RIJSWIJK;
(zoon van VII.112. Hendricus van Rijswijk, x VII.113. Hendrina Pere),
geboren te Doornenburg 12 november 1763,
gedoopt te Hulhuizen 12 november 1763 (R.Kath. doopnaam Joannes / Johannes),
tabaksplanter, overleden te Bemmel 17 september 1837.
Hij is gehuwd te Bemmel (vicarie Huissen) prov. Gld., 13 mei 1790:
Gen. VI.-57. Wilhelmina HEIJNEN / HIJMEN / HIJNEN;
(dochter van VII.-114. Engelbert Heijnen / Heynen / Hijmen / Hijnen,
en VII.-115. Joanna / Johanna van Mosseveld / van Mossevelt),
geboren / gedoopt te Huissen 5 november 1762 (overl.akte genlias: gedoopt te Bemmel),
zij is overleden te Bemmel 19 maart 1845.
(bron genlias.nl, index overl.aktenr.26 Bemmel, 20 mrt.1845, Gelders Archief) overledene:
Wilhelmina Heijnen, doopplaats Bemmel; overlijdensplaats Bemmel datum 19 mrt.1845,
oud 84 jaar, zonder beroep (dochter van Engelbert Heijnen, geen beroep vermeld,
Joanna van Mosseveld, geen beroep vermeld), weduwe van: Jan van Rijswijk.

NB.: De verschillende gegevens zijn in bewerking voor bronvermeldingen;
voorlopig overgetypt van onderzoek in archieven, CBG, NGV en genlias.nl,
aangevuld met details uit originele aktes, zie daarom ook bijv.:
de website van de Historische Kring Huessen: www.huessen.nl
=> Register van familienamen inmiddels ook geraadpleegd.

NB. Hieronder details, zie website www.historischekringbemmel.nl
www.historischekringbemmel.nl/bron/volkstelling-bemmel-1795.htm

• voornaam: Jan, achternaam: Reijsweijk,
in okt.1795, totaal aantal personen 5, incl. alle inwonenden,
van dat totaal boven 18 jaar (alleen volwassen, mannen): 1.

Voor meer zoekmogelijkheden zie websites zoals geneaknowhow.net,
=> plaatsen => http://www.genver.nl/fs/fsindex.htm
Prov. Gelderland, plaatsen => http://www.genver.nl/fs/indexgl.htm

Uit dit huwelijk zijn kinderen bekend, onder andere voorouder:
hun zoon: (V.28.) Jacobus van RIJSWIJK / van RIJSEWIJK,
geb. Bemmel (Gld) 13 aug.1796, hij huwde met: (V.29.) Gerarda / Grada JANSSEN,
geb. Winssen/Ewijk (Gld) 23 nov.1814; zie verder hierna voor meer details.

N.B.: De voornamen en achternamen zijn vermeld met varianten in archiefbronnen,
zoals www.genlias.nl, voor zover bekend, hieronder de kinderen van: VI.56. x VI.57.
(met voorlopige nummers, aantal kinderen met details in bewerking voor controle;
gelet op de details van geb.datums zijn nog wel meer kinderen in dit gezin mogelijk.

(1e kind, 1e zoon) Joannes Henricus van Rijsewijck, geb. Bemmel, 12 feb.1791 (bron: huw.akte):
Jonannes Henricus van Rijsewijck, bruidegom, beroep bakkersknecht
(zoon van: Joannes van Rijsewijck, tabaksplanter, Wilhelmina Hijmen, geen beroep vermeld),
huw.(aktenr.4, genlias, Gld) Huissen 4 mrt.1819 met:
Christina Elisabeth de Bruijn, bruid, beroep dienstmeid, geb. Lobith, 13 nov.1796
(dochter van: Henrich de Bruijn, beroep arbeider, Altjen Steenbroek, geen beroep vermeld).

(2e kind, 1e dochter) Joanna van Rijssewijk, geb. Huissen, 11 sep.1792 (bron huw.akte):
Joanna van Rijssewijk, bruid zonder beroep, geb. Huissen, 11 sep.1792
(dochter van: Joannes van Rijssewijk, arbeider, Wilhelmina Hijnen, geen beroep vermeld),
huw.(aktenr.12, genlias, Gld) Bemmel, 20 mei 1836 met:
Joannes Jansen, bruidegom, beroep boerenknecht, geb. Bemmel, 29 mei 1803
(zoon van Nicolaas Jansen, geen beroep vermeld, Catharina Jansen, arbeidster).
=> scan, image 139 van 326 website www.familysearch.org, originele akte met handtekeningen
van de bruid en haar moeder (y zonder puntjes): J.A. van Ryswyk, W. Heynen, zie verder de akte:

(No.12.) Het jaar 1836. den 20sten mei ten elf ure des voormiddags, Gemeente Bemmel, Gld.,
bruidegom: Joannes Jansen, boereknegt, 33 jr, won. Gent, Gld,
bruid: Joanna Antonia van Ryssewyk, buiten beroep, oud 43 jr, won. Bemmel, Gld.;
huw.bijlagen:
doopakte brg, ged.29 mei 1803 Bemmel,Gld, zn.v. Nicolaas Jansen, overleden,
Catharina Jansen, arbeidster te Gent.
doopakte bruid, ged.11 sep.1792 te Huissen,Gld., dr.v. Joannes  van Ryssewyk, arbeider,
Wilhelmina Hynen, echtelieden te Bemmel.
Huw.afkn. gem.hs Bemmel, 1e dd.8 mei 1836, 2e dd.15 mei 1836, acht dagen na elkander.
Certificaat gegeven te Gent, dat ook daar huw.afkn. zonder verhindering zijn geschied.
Extract Reg.v.Overlijden Bemmel, betr. overl.v. Nicolaas Janssen 11 dec.1810, vader brg.
Nationale Militie certificaat te Arnhem 22 apr.1836.
De ouders van de bruid en de moeder van de bruidegom zijn aanwezig en verlenen toestemming,
niet ondertek. door de moeder brg, vader bruid, en de getuigen: Bernardus Teunissen,
Johannes van Poelwijk, Jan Segers, welke verklaart hebben niet te kunnen schrijven of teekenen.

(3e? kind, 2e? zoon) Jacobus van Rijsewijk, bruidegom beroep kleermaker, geb. Bemmel, 13 aug.1796
(zn.v. Joannes van Rijsewijk, geen beroep vermeld, Wilhelmina Heijnen, zonder beroep),
huw.(aktenr.15, genlias, Gld) Bemmel 31 jul.1839;
Grada Janssen,
bruid beroep dienstmeid, geb. Winssen, 23 nov.1814
(dr.v. Hendrik Janssen, beroep tabaksplanter, Joanna Peters, geen beroep vermeld),
zie verder generatie V, kwartierstaatnummers 28, en 29: voorouders van (I.) D. DEDEN.

(4e? kind, 3e? zoon) Wilhelmus Hermanus van Rijsewijk,
bruidegom beroep arbeider, geb. Bemmel, 11 mei 1806
(zn.v. Joannes van Rijsewijk, geen beroep vermeld, Wilhelmina Hijnen, zonder beroep),
huw.(aktenr.10, genlias, Gld) Bemmel,
Alberdina Janssen, bruid beroep dienstmeid, geb. Herveld, 28 mei 1814
(dr.v. Peter Janssen, geen beroep vermeld, Maria Janssen, geen beroep vermeld). /
Uit dit huwelijk zijn de volgende kinderen bekend (zie genlias.nl/):
(kind, dr) Aleijda van Rijswijk, geb. Ressen, overl. Ressen, 9 nov.1844, oud 1 jaar,
dr.v. Wilhelmus Hermanus van Rijswijk, tapper, Alberdina Janssen, geen beroep vermeld.
(genlias; Gld, overl.aktenr.57, Bemmel, 9 nov.1844).
(kind, zn) Petrus van Rijswijk, geb. Ressen, overl. Ressen, 1 apr.1845, oud 3 jaar,
zn.v. Wilhelmus Hermanus van Rijswijk, tapper, Alberdina Janssen, geen beroep vermeld.
(genlias; Gld, overl.aktenr.28, Bemmel, 2 apr.1845).

 


Gen. VI.58. Henricus JANSSEN,
(zoon van VII.116. Gerard / Gerardus JANSSEN, x VII.-117. Dorothee / Theodora OLBERS),
geb. (Nijmegen) 20 apr.1785, beroep: tabaksplanter te Druten, prov. Gelderland,
hij is overleden.

Henricus JANSSEN, bruidegom, geen beroep vermeld, geb. (Nijmegen) 20 apr.1785,
(zn.v. Gerard JANSSEN, geen beroep vermeld, Dorothee OLBERS, geen beroep vermeld);
huw. Winssen 26 nov.1813 (genlias, aktenr.12, gemeente Winssen, archieflocatie Gelders Archief);
bruid: Joanna PETERS, geen beroep vermeld, geb. (Heumen) 1 nov.1786,
(dr.v. Henri PETERS, geen beroep vermeld, Henriette JANSSEN, geen beroep vermeld).

Gen. VI.59. Joanna PETERS / Johanna PETERS,
(dochter van VII.-118. Hendrik / Henri, Henricus, PETERS,
x VII.-119. Henriette / Henrica / Henrice, JANSEN / JANSSEN),
geb. (Heumen) 1 nov.1786, prov.Gelderland. (bron: genlias, huw.akte),
zij is overleden.

Uit dit huwelijk is bekend, dochter: V.29. Gerarda / Grada, JANSEN / JANSSEN,
geb. Winssen/Ewijk (Gld) 23 nov.1814, x V.28. Jacobus van RIJSEWIJK / van RIJSWIJK,
geb. Bemmel (Gld) 13 aug.1796, RK-ged. Bemmel (Gld). /
(De voornamen en achternamen zijn vermeld met varianten in archiefbronnen zoals www.genlias.nl/

Betr. huw. van: oudere broer van VI.59.: => Gerard PETERS, x Marie GERADUSSE:
Gerard PETERS, bruidegom, beroep akkerman, geb. plaats: (Heumen) datum:26 nov.1784
(zn.v. (VII.118.) Henri Peters, beroep -, (VII.119.) Henrice Janssen, beroep -.);
huw. gemeente Overasselt, 4 feb.1814 (huw.aktenr.3,
archieflocatie Gelders Archief, bron genlias.nl):
Marie GERADUSSE, bruid, beroep -, geb. plaats (Overasselt) datum 19 mei 1778
(dr.v. Gerard Geradusse Toonen, beroep  -, Gertruide Willems, beroep -.).

Betr. huw. van: jongere broer van (VI.58.) => Henricus JANSSEN, x jongere zuster van (VI.59.) Joanna PETERS:
Arnoldus JANSSEN, bruidegom geen beroep vermeld, geb. (Nijmegen) 21 apr.1789.
(zn.v. (VII.116.) Gerardus Janssen, geen beroep vermeld, (VII.117.) Theodora Olbers, geen beroep vermeld),
huw. gemeente Winssen, 7 mrt.1816 (huw.aktenr.1, archieflocatie Gelders Archief, bron genlias.nl/);
Petronella PETERS, bruid, geen beroep vermeld, g
eb. (Heumen) 10 jul.1790.
(dr.v. (VII.-118.) Hendrik Peters, geen beroep vermeld, (
VII.-119.) Henrica Janssen, geen beroep vermeld). //[]

Betr. huw. van: jongere broer van VI.59.: => Arnoldus PETERS, x Doortje van OIJEN:
Arnoldus PETERS, bruidegom, beroep landbouwersknecht, geb. plaats: Heumen datum: 30 okt.1792
(zn.v. (VII.118.) Henricus Peters, geen beroep vermeld, (VII.119.) Henrica Jansen, zonder beroep.);
huw. gemeente Nijmegen, 12 jun.1824 (huw.aktenr.72,
archieflocatie Gelders Archief, bron genlias.nl):
Doortje van OIJEN, bruid, beroep dienstmaagd, geb. plaats Wijk bij Duurstede 21 feb.1800.
(dr.v. Peter Willemse van Oijen, beroep boerenarbeider, Cornelia van Weelden , geen beroep vermeld.).- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Gen. VI.60. Joseph Jacobus de BIE (Josephus Jacobus de BIE;
( zoon van VII.-120. Petrus / Pieter de BIE, x VII.-121. Jacoba van LOON),
gedoopt te 's-Hertogenbosch (Evangelische kerk) op 11 mei 1783, (later R.Kath.),
kantoorclerk scheepvaartmaatschappij te Rotterdam, later binnenvaartschipper,
overleden in zijn laatste woonplaats Rotterdam 26 jan.1873 (akte 27 jan.1873).

Hij is waarschijnlijk twee keer getrouwd geweest; zie verder hierna:
Josephus Jacobus de BIE, bruidegom van Den Bosch,
huw. (ondertr. 10 dec.1808) te Rotterdam 15 jan.1809 met: 
Maria van den BROEK, bruid van Rotterdam, geboren te Rotterdam
(DTB Rotterdam inv.35 Doop rooms-katholiek Leeuwenstraat [te Rotterdam],
ged. Rotterdam 29 sep.1788, naam van de dopeling: Anna Maria van den Broek
(dochter van Matthijs van den Broek, x Geertruij Kramers,
doopgetuigen Joannes Bernardus Koster en Anna Maria Kramers);
Maria van den BROEK is overleden in haar woonplaats Rotterdam op 25 januari 1812,
oud 24 jaar en 3 maanden; echtgenote van Joseph de BIE.
(dochter van Matthijs van den BROEK, x Geertruida CRAMERS, ook gen. KRAMERS en/of KAAMERS,
echtelieden te Rotterdam). (Bron archief huw. DTB Rotterdam inv.15 Stadstrouw, index nr.007.)
(Zie ook website / See also website: www.gemeentearchief.rotterdam.nl/)


Gen. VI.60. Joseph Jacobus de BIE
hertrouwde als weduwnaar te Rotterdam 22 juni 1814, met:
Gen. VI.61. Maria Cornelia VERSCHUERE ([van] VERSCHU(U/E)RE(N),
(dochter van VII.122. Franciscus VERSCHUREN / Frans VERSCHUERE,
x VII.123. Digna / Dina BOUWENS),
gedoopt te Rotterdam 8 oktober 1794; (R.Kath.),
overleden te Rotterdam 26 januari 1873 (akte 27 jan.1873).
Uit dit huwelijk kinderen, o.a. zoon: V.30. Franciscus Cornelis Hendrik de BIE;
x V.31. Johanna Francisca SAHY (of SAHIJ).

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Gen. VI.62. Francois / Frans / Franciscus, SAHIJ / SAHY / SAUHIE / SOUHEIJ
( zoon van VII.124. Roel SOUHEY / Ruel SOUHEIJ, x VII. 125. Catherina PERME),
geboren te Culemborg omstreeks 1778, vermoedelijk R.K. gedoopt: Franciscus),
geweermaker te Culemborg, later te Delft,
overleden te Delft 7 februari 1821, echtgenoot van Henderica van den Broek.
=> (bron: Index overl.aktenr.65 Delft akte jaar 1821 nr 65; archief.delft.nl/):
overledene: Franciscus Souheij, leeftijd 43 jr, overleden te Delft 7 feb.1821
(zoon van: Ruel Souheij, Catharina Perme), echtgenote: Henderica van den Broek.


Gehuwd (verm. Culemburg, voor circa 1810) met:
Gen. VI.63. Hendrika van den BROEK
(dochter van VII.126. ..................van den Broek, x VII.127. .................Vermeulen)
geboren vermoedelijk te Delft, overleden aldaar tussen ca. okt.1837 - nov. 1848.

Zij hertrouwde als weduwe van Frans SAHY; haar 2e huwelijk met dhr. EIJKEN.
(Gegevens zijn bekend, in bewerking, details worden nog aangevuld etc.; nakomelingen uit haar 1e huwelijk zijn bekend te Delft en omgeving, familienaam SAHY met diverse spellingsvarianten; de voorouders zijn afkomstig uit Culemborg, provincie Gelderland.
Geraadpleegde bronnen Delft: GA-Delft, GA-Rotterdam, ARA, NA, RAZH, CBG, dtb-coll.: Culemborg, etc., NGV-collecties.


Uit het huwelijk SAHY - van den BROEK zijn kinderen bekend, o.a.:
dochter V.31. Johanna Francisca SAHY (of SAHIJ); x V.30. Franciscus Cornelis Hendrik de BIE.

De volgende kinderen zijn bekend van (VI.62.) Frans / Franciscus, SAUHIE / SOUHEIJ,
x (VI.63.) Hend(e)ri[c/k]a van den BROEK, geboren in de plaatsen Culemborg en Delft:

(kind / dochter) Bartje Sauhie, geb. Culemborg (prov.Gld) ca.1815 (bron huw.aktenr.69 Delft 10 jun.1840; archief.delft.nl/),
zij is overleden te Delft 30 okt.1842, oud 26 jr (dochter van: Frans Sauhie, Hendrika van den Broek),
echtgenoo/te: Christopher Wilmers. (bron: archief.delft.nl, index overlijdensaktenr.437 Delft akte jaar 1842. /
Zij is gehuwd in haar laatste woonplaats Delft op 10 jun.1840 (huw.aktenr.69):
(index) bruidegom Christopher Wilmers, geboren te Ibbenburen (Pruissen), leeftijd 28 jr, moeder: Anna Christina Wilmers.
bruid Bartje Sauhie, geboren te Culenborg (Gelderland), leeftijd 24, vader Frans Sauhie, moeder: Hendrika van den Broek.
Christopher Wilmers, weduwnaar, geb. Ibbenburen (Pruissen), leeftijd 31, zoon van: Anna Christina Wilmers;
hertr. Delft 9 aug.1843 (bron: index huw.aktenr.81 Delft, website delft.digitalestamboom.nl, zie ook tekst originele scan):
bruid: Maria Johanna Bricko, geboren te Delft, leeftijd 28 jr, dochter van: Jacobus Bricko, Willemina Roelands. //
Voornoemde Christopher Wilmers, is overleden in zijn laatste woonplaats Delft 22 dec.1872, leeftijd 60 jr (zoon van Anna Christina Wilmers), echtgenoo/te: Maria Johanna Bricko. (bron delft.digitalestamboom.nl, index overl.aktenr.626 Delft jaar 1872).

(bronnen o.a.: scan, website archief.delft.nl, beknopte transcr.MCDK), index en originele tekst huw.aktenr.69 Delft 10 jun.1840:
"In het jaar 1840 den tienden dag der maand juni, des middags ten twaalf ure, zijn voor ons Daniel van Koetsveld, wethouder,
waarnemend, ambtenaar van den burgerlijken stand der stad Delft, verschenen:
Christopher Wilmers,
oud 28 jaren, geboren te Ibbenburen in Pruissen, van beroep kledermaker, wonende binnen deze stad,
meerderjarig en ongehuwd, zoon van Anna Christina Wilmers, zonder beroep, wonende te Schapen in Hannover; En:
Bartje Sauhie,
oud 24 jaren, geboren te Culenborg, provincie Gelderland, zonder beroep, wonende mede binnen deze stad,
meerderjarig en ongehuwd, dochter van Frans Sauhie, overleden alhier, en van Hendrika van den Broek, zonder beroep,
wonende binnen deze stad, zijnde hier tegenwoordig; /
gevende zij comparanten derzelver verlangen te kennen, om over te gaan tot de voltrekking van het door hen voorgenomen huwelijk, waarvan de beide afkondigingen overeenkomstig de wet zonder stuiting zijn gedaan van het raadhuis binnen deze stad op zondag
den 15den en zondag den 22sten maart van het loopende jaar 1840. /
En hebben zij comparanten tot gemeld einde aan ons overgelegd:
- eene geboorteacte van den comparant geschreven in de hoogduitsche taal met bijgevoegde nederduitsche vertaling;
- eene authentieke acte bevattende de toestemming van deszelfs moeder, mede geschreven in de hoo[g]duitsche taal
en voorzien van eene nederduitsche vertaling;
- alsook afschrift van een extract uit een Koninklijk Besluit van den 14den februari dezes jaars nummer 99 met bijbehoorenden staat, krachtens welk besluit de comparant niet behoeft over te leggen een bewijs van aan de Nationale Militie te hebben voldaan;
- verder een geboorteacte van haar comparante en de acte van overlijden van haren vader; hebbende hare moeder verklaard,
dat hoezeer er eenig verschil bestaat in de namen van den vader der comparante voorkomende in de door haar overgelegde stukken,
echter door die alzoo verschillend geschreven of gespelde namen dezelfde persoon en wel de genoemde vader der comparante
bedoeld wordt, welke verklaring door de vier na te noemen getuigen is bevestigd. /
- Voorts heeft de moeder van haar comparante verklaard toe te stemmen in de voltrekking van het huwelijk der comparanten. /
Waarna wij hen comparanten hebben afgevraagd of zij elkander aannemen tot echtgenooten, en getrouwelijk alle de pligten
zullen vervullen, welke door de wet aan den huwelijken staat verboden zijn, hetwelk door hen toestemmen beantwoord zijnde,
hebben wij in naam der wet verklaard, dat zij door den echt aan elkander zijn verbonden. /
- En hebben dezelve gehuwden terstond daarop verklaard dat van hen bereids alhier op den 19den mei dezes jaars is geboren een
kind van het vrouwelijk geslacht zijnde in de geboorteregisters dezer gemeente van hetzelve jaar onder nummer 230 met de namen
Hendrika Christina, als dochter van Bartje Sauhie ingeschreven, welk kind zij comparanten verklaarden te erkennen en te wettigen.
Al hetwelk is geschied in tegenwoordigheid van:
Henricus Everardus Heinsbergen, oud 36 jaren, van beroep kledermaker, van Johannes de Vos, oud 29 jaren, van beroep kledermaker, van Theodorus Jacobus Koymans, oud 28 jaren, van beroep kledermaker, en van Jan van Keeken, oud 24 jaren, van beroep kledermaker; wonende allen binnen deze stad, en zijnde door geene bloedverwantschap of aanhuwelijking de comparanten bestaande. /
En is hiervan opgemaakt deze acte, welke, na gedane voorlezing is onderteekend door den comparant en de getuigen nevens ons wethouder voornoemd, hebbende zij comparante en hare moeder verklaard niet te kunnen teekenen of schrijven." //

(kind / zoon) Franciscus, geb. Delft 7 maart 1821, vader Franciscus Souheij, moeder Henderica van den Broek.
opmerkingen: moeder is weduwe. (geb.aktenr.109, Delft 9 mrt.1821; beknopte transcr.MCDK): In het jaar 1821
den negenden maart des voormiddags ten tien uuren, isvoor ons Mr. Pieter de l' Espaul, burgemeester
als ambtenaar van den burgerlijken staat der gemeente van Delft, verschenen: Jacoba Dortmond, weduwe
van Johannes Begijn (zonder puntjes op de letter ij), oud 61 jaren, van beroep vroedvrouw wonende alhier,
welke ons heeft verklaard, dat Henderica van den Broek, oud 28 jaren, zonder beroep woonende binnen
deze stad in wijk 1 Nr 459, weduwe van Franciscus Souheij ( : overleden alhier den zeven februari 1821 : )
op den zevenden maart van het jaar 1821 des avonds ten half tien uren is bevallen in gemelde hare woning
van een kind van het mannelijk geslacht hetwelk zij ons voorstelde, verklarende dat aan hetzelve de naam
Franciscus
word gegeven. / De gemelde verklaring is geschied in tegenwoordigheid van:
Hermanus van de Rieze, oud 49 jaren, opzichter aan 's lands magazijnen, en van Franciscus Sedée,
oud 25 jaren, van beroep instrumentmaker, beide wonende alhier. En hebben de declarante en de getuigen
deze acte na voorlezing nevens ons onderteekend. //

(voornoemd kind, zoon) Franciscus Souheij, is overleden te Delft 10 mei 1821, oud 2 maanden,
vader Franciscus Souheij, moeder Hendrica van den Broek. (bron: archief.delft.nl, overl.aktenr.168 Delft).

(beknopte transcr. huw.aktenr.81 Delft 9 aug.1843, ten twaalf ure, voor wethouder Daniel van Koetsveld, ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Stad Delft, verschenen:
Christopher Wilmers, oud 31 jaren, van beroep kledermaker, geboren te Ibbenburen in Pruissen, en wonende binnen deze stad;
weduwnaar van Bartje Sauhie, gewoond hebbende en overleden alhier; meerderjarig zoon van Anna Christina Wilmers overleden te Schapen in Hannover; En:
Maria Johanna Bricko,
oud 28 jaren, zonder beroep, geboren en wonende mede binnen deze stad, meerderjarig en ongehuwd, dochter van Jacobus Bricko, metselaarsknecht, en van Willemina Roelands, wonende alhier; /
gevende zij comparanten derzelver verlangen te kennen, om over te gaan tot de voltrekking van het door hen voorgenomen huwelijk, waarvan de beide afkondigingen overeenkomstig de wet zonder stuiting zijn gedaan van het raadhuis binnen deze stad op zondag den 30sten juli en zondag den 6den augustus van het loopende jaar 1843. /
En hebben zij comparanten tot gemeld einde aan ons overgelegd: - een authentiek afschrift der geboorteacte van den comparant;
een acte van overlijden van zijn vorige echtgenoote en afschrift van een Koninklijk Besluit van den 14den februari 1840 en van den daartoe behoorende staat, waarbij verklaard wordt, dat de comparant niet behoeft te bewijzen aan de Nationale Militie te hebben voldaan; voorts eene geboorteacte van haar comparante en een authentieke acte bevattende de toestemming van haren vader en van hare moeder. / Waarna wij hen comparanten hebben afgevraagd of zij elkander aannemen tot echtgenooten, en getrouwelijk alle de pligten zullen vervullen, welke door de wet aan den huwelijken staat verbonden zijn, hetwelk door hen toestemmend beantwoord zijnde, hebben wij in naam der wet verklaard, dat zij door den echt aan elkander zijn verbonden. – Al hetwelk is geschied in tegenwoordigheid van:
Jacobus Johannes Molenbroek, oud 52 jaren; van Carel Heijne den Bak, oud 52 jaren; van Theodorus Fauel, oud 40 jaren; en van Rutger de Kat, oud 33 jaren; geëmployeerden ter stads secretarie, zijnde allen woonachtig binnen deze stad, en door geene bloedverwantschap of aanhuwelijking de comparanten bestaande. / En is hiervan opgemaakt deze acte, welke, na gedane voorlezing is onderteekend door de comparanten en de getuigen nevens ons wethouder voornoemd. //

Uit het tweede huwelijk van (VI.-63.) Hendrika van den BROEK, x(2) Wilhelmus Jacobus Franciscus EYKEN:

(kind / zoon) George Josephus Eyken, geb. Delft 13 mei 1825, zoon van Wilhelmus Jacobus Franciscus
Eyken,
en Hendrika van den Broek. / (vnd.) George Josephus Eijken, is overleden te Delft 29 aug.1825,
oud 3 maanden, vader Wilhelmus Jacobus Franciscus Eijken, moeder Hendrika van den Broek.
(bron: www.archief.delft.nl, index overlijdensaktenr.266 Delft akte jaar 1825).
=> website archief.delft.nl, index en scan geb.aktenr.219 Delft jaar 1825:

George Josephus,
geb. Delft 13 mei 1825, vader Wilhelmus Jacobus Franciscus Eyken,
moeder Hendrika van den Broek. (bron archief.delft.nl, index geb.aktenr.219 Delft akte jaar 1825); scan:

(beknopte transcr.MCDK): In het jaar 1825 den 14den mei des voormiddags ten tien uur, is voor ons
Martinus Anne Wijnaendts, wethouder gecommitteerd als ambtenaar van den burgerlijken staat
der gemeente van Delft, verschenen: Wilhelmus Jacobus Franciscus Eyken, oud 27 jaren, van
beroep baardscheerder, wonende alhier, welke ons heeft verklaard, dat Hendrika van den Broek,
oud 32 jaren, zonder beroep, wonende alhier in de Pieterstraat wijk 2 Nr 341, op den 13den mei
dezes jaars 1825 des namiddags ten vier ure is bevallen in derselfs woning van een kind van
het mannelijk geslacht hetwelk hij ons voorstelde en waarvan hij erkende vader te zijn,
verklarende aan hetzelve de namen George Josephus te geven. / De gemelde verklaring
is geschied in tegenwoordigheid van: Anthony Jansen, oud 47 jaren, geweermaker,
en van Baptist Thonus, oud 38 jaren, geweermaker, beide wonende alhier.
En hebben de beide getuigen deze acte na voorlezing nevens ons onderteekend,
hebbende de vader verklaard niet te kunnen teekenen of schrijven. //

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Uit publicaties over geweermakers te Culemborg, later in Delft, blijkt dat deze personen
vermoedelijk van oorsprong afkomstig zijn uit Luik. De Franse familienamen zijn in Nederland
niet meer geschreven zoals in hun plaats van herkomst. Er zijn inmiddels meer gegevens bekend
over dit gezin in Culemborg en daarna in Delft; thans nog in bewerking.

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

 

Gebruikte tekens en afkortingen, lijst Nederlands - Engels, zie ook pagina /
Characters and abbreviations used, list Dutch - English, see also page:
Info.Deden

Ancestors / Voorouders D. DEDEN:
> vervolg: GENERATIE VII / continued: GENERATION VII

Zie ook op deze website / see also on this website (genealogy):
Genealogie DEDEN
.