Voorouders / Ancestors nrs:  | 0 | 1 | 2 | 3 |.4 | 5 | 6.| 7 | 8 | 9 |.10 | 11 |.12 | 13.| 14 | 15.| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |

 

GENERATIE I / GENERATION I

D. DEDEN: VOOROUDERS / ANCESTORS

Gebruikte tekens en afkortingen, lijst Nederlands - Engels: Info.DEDEN
Characters and abbreviations used, list Dutch - English:
Info.DEDEN

===================================================================


Brief van de Gemeente Sneek 16 Februari 1972: Voorouders van (II.-2.) Johan DEDEN;
Letter from the Municipality of Sneek 16 February 1972: Ancestors of (II.-2.) Johan DEDEN.
(Uit de collectie / From the collection: M.C.Deden-Kazenbroot, the Netherlands.)

N.B.: Betreffende voorouders in de brief zie IV. datum huwelijk 8 juni 1826 => 15 juni 1817.
Note: Concerning ancestors in the letter see IV. date marriage 8 June 1826 => 15 June 1817.


Uit de collectie / From the collection: M.C.Deden-Kazenbroot, the Netherlands.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Zie ook de stamboom pagina van de oudste familietak DEDEN;
See also the family tree page of the oldest familybranch DEDEN:
Gerardus DEDEN (2 Aug.1792 Leeuwarden – 18 Dec.1865 Franeker)
Genealogie Ger. DEDEN (*1792) / Genealogy Ger. DEDEN (*1792)

===============================================================================

VOOROUDERS FAMILIENAAM:  SNIEDER, incl. spellingsvarianten zoals hieronder vermeld.
ANCESTORS FAMILY NAME: SNIEDER, incl. spelling variants as mentioned below.


(Uit de collectie van / From the collection of: M.C.Deden-Kazenbroot, the Netherlands.)

Brief van de Gemeente 's-Gravenhage; onderwerp: genealogie Snieders (Snijders);
in antwoord op brief van 28 Februari 1972; voorouders Snieder, incl. spellingsvarianten:
Willem
Snijder(s), leeftijd 58 in 1840, geb. Zierikzee (ca.1782), schoenlapper/schoenmaker,
R.Kath., in 1840 adres: wijk S 335, Den Haag; niet meer vermeld sinds 1845 in Den Haag.
Jan Hendrik / Johannes Hendrik, familienaam: Sneijders / Snijder / Snijders,
leeftijd 33 in 1840, geboorteplaats Groningen (ca.1807), R.Kath., overleden voor 1845;
woont in Den Haag sinds de periode 1823-1835 (niet voor 1830) adres: wijk V.1.,
periode 1836-1845: Q.63; in 1840 (niet meer vermeld sinds 1845): wijk S 335:
Lange Achterom in Den Haag (centrum). Zijn echtgenote is Cornelia, familienaam:
van Witten / van Wetten, geboren in Voorburg 14-1-1809, vermeld sinds volkstelling 1840,
periode 1836-1845, sinds volkstelling 1845 winkelierster, weduwe (van hierboven vermelde
Jan/Johannes Hendrik), R.Kath., met hun twee kinderen, een dochter en een zoon:
(dochter) Wilhelmina Hendrika /Frederika/Hendrica, Snijder / Snijders / Snieders,
geboren in 's-Gravenhage (Den Haag) 20-8-1835/6, vermeld in Den Haag adres:
wijk S 335: Lange Achterom (in 1840, leeftijd 4 jaar, in 1845, periode 1849-1859);
lperiode 1859-1879: ingeschreven in Den Haag 20-4-1864 van Voorburg,
gehuwd, R.Kath., beroep naaister, gehuwd met L. Oosterlaan; op 11-5-1864
is vermeld: terug naar Voorburg (bij Den Haag, provincie Zuid-Holland).
=> http://nl.wikipedia.org/wiki/Voorburg
=> http://nl.wikipedia.org/wiki/Leidschendam-Voorburg

(zoon) Cornelis Jacobus, Snijder / Snijders / Snieder, geboren in 's-Gravenhage
21 juli 1838/9, R.Kath., beroep kleermaker, vertrokken naar Koudekerke
(= niet in de provincie Zeeland; zie: Koudekerk in de provincie Zuid-Holland).
=> http://nl.wikipedia.org/wiki/Koudekerk_aan_den_Rijn
http://nl.wikipedia.org/wiki/Categorie:Voormalige_gemeente_in_Zuid-Holland
Zie ook (sinds 1991) => http://nl.wikipedia.org/wiki/Rijnwoude
=> http://www.zuid-holland.nl/index

Letter from the Municipality of The Hague; subject: genealogy Snieders (Snijders);
in response to letter of 28 February 1972; ancestors Snieder, incl. spelling variants:
Willem Snijder(s), age 58 in 1840, born in Zierikzee (c.1782), shoemaker, R.Cath.,
in 1840 address: wijk S 335, The Hague; no longer mentioned since 1845 in The Hague.
Jan Hendrik / Johannes Hendrik, familienaam: Sneijders / Snijder / Snijders,
age 33 in 1840, place of birth Groningen (c.1807), R.Cath., deceased before 1845;
lives in The Hague since the period 1823-1835 (not before 1830) address: wijk V.1.,
period 1836-1845: Q.63; in 1840 (no longer mentioned since 1845): wijk S 335:
Lange Achterom in The Hague (centre). His wife is Cornelia, family name:
van Witten / van Wetten, born in Voorburg 14-1-1809, mentioned since census 1840,
period 1836-1845, since census 1845 shopkeeper, widow (of above mentioned
Jan/Johannes Hendrik), R.Cath., with their two children, one daughter and one son:
(daughter)
Wilhelmina Hendrika /Frederika/Hendrica, Snijder / Snijders / Snieders,
born in 's-Gravenhage (Den Haag / The Hague) 20-8-1835/6, mentioned in The Hague:
address: wijk S 335: Lange Achterom (in 1840, age 4 years, in 1845, period 1849-1859);
lperiod 1859-1879: registered in The Hague 20-4-1864 from Voorburg, R.Cath.,

porfession seamstress, married to L. Oosterlaan; on 11-5-1864 is mentioned:
back to Voorburg (near The Hague, province Zuid-Holland / South-Holland).
(zoon) Cornelis Jacobus, Snijder / Snijders / Snieder, born in The Hague
21 Juli 1838/9, R.Kath., profession tailor, moved to Koudekerke
(= not in province Zeeland; see: Koudekerk, prov. Zuid-Holland / South-Holland).
=> http://en.wikipedia.org/wiki/South_Holland


= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

VOOROUDERS FAMILIENAAM: VAN RIJSWIJK, incl. spellingsvarianten.
ANCESTORS FAMILY NAME: VAN RIJSWIJK, incl. spelling variants.

Brief van de Gemeente Bemmel 24 Maart 1972; onderwerp: Afstammingsonderzoek fam. van Rijswijk;
Jacobus van Rijswijk gehuwd met Gerarda Janssen en hun kinderen in Bemmel, provincie Gelderland.

Letter from the Municipality of  Bemmel 24 March 1972; subject: Ancestry research fam. van Rijswijk;
Jacobus van Rijswijk married to Gerarda Janssen and their children in Bemmel, province Gelderland.
(Uit de collectie van / From the collection of: M.C.Deden-Kazenbroot, Nederland / the Netherlands.)

===============================================================================

Zie verder Voorouders van (I.-1.) D. DEDEN, Nederland / the Netherlands;
See further Ancestors of (I.-1.) D. DEDEN, Nederland / the Netherlands:

GENERATIE II / GENERATION II